slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Gabriel Adamsen Villingstad (1652 - 1724)

Gabriel Adamsen ble født i 1652. Han døde 72 år gammel i 1724 på gården Høvik i Røyken. Han var sønn av Adam Berent og Catrine Anne Villingstad. Gabriel giftet seg første gang ca. 1673 med enken Anne Hansdatter Villingstad. De hadde barna:

1. Karen Gabrielsdatter, f. ca. 1675, g.m. Ole Greverud (Grefsrød ?) i Rygge.
2. Eva Gabrielsdatter, f. ca. 1677, g.m. Baltzer Noess?? i "Wasbøyden"

Gabriel giftet seg for andre gang ca. 1679 i Røyken kirke med Anne Augustinusdatter Syltingli. De hadde barna:

1. Anne Gabrielsdatter, f. ca. 1680 Villingstad, g.m.1. 6 Jan. 1707, Rejer Væsetsen Hoff, g.m.2. 2 Juli 1724, Gunder Knutsen.

2. Maria Gabrielsdatter, f. ca. 1682 Villingstad, gravl. 13 Juni 1755 Høvik, g.m. 2 Jan. 1718, Josva Josvasen.

3.
Adam Gabrielsen Ildjernet, f. ca. 1685 Villingstad, gravl. 30 Apr. 1739, g.m. 23 Juni 1719, Karen Gulbrandsdatter.

4.
Ole Gabrielsen Ildjernet, f. ca. 1688 Villingstad. gravl. 10 Des. 1744, Ildjernet. Gift 4 ganger.

5. Augustinus Gabrielsen Ildjernet, f. ca. 1693, Villingstad, gravl.
21 Apr. 1751
Ildjernet, g.m. før 1718, Karen Madsdatter Engelstrup. Hun døde i 1740 på gården Alværn på Nesodden og ble gravlagt den 27 Jan. 1740 i Nesodden kirke.

6.
Karen Gabrielsdatter, f. ca. 1692 Villingstad, gravl. 18 Sep. 1741, g.m. 14 Nov. 1717, Peder Nielsen Nærsnes. Bosatt i Christiania i 1724, senere på Alværn før de flyttet tilbake til Kristiania.

Gabriel bodde først på Villingstad. Han flyttet føre 1697 til Høvik der han døde i 1724. Han ble gravlagt den 11 Juni 1724. Fest Trin gravfestet hr Frantz Baeche (Hurum) Gabriel Adamsen Høvig, 72 i min svaghed.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1706 tinglyser Gabriel Adamsen sitt skjøte på 1 skippund salt i gården Hoff. Datert 28 Sep. 1706.

På tinget i Røyken den 8 Juli 1722 tinglyser Søren Løchstør sitt skjøte fra Gabriel Adamsen på 1 skippund salt med bygsel over hele gården i gården Hoff. Datert den 5 Juni 1722.

Skifte etter Gabriel Adamsen ble holdt den 13 Juni 1724.

Gabriel var en gjenganger i tingbøkene. Han både stevnet og ble stevnet selv. Her er et utdrag:

Da fogden skjøt Gabriel:
I november 1676 oppsto en episode som kan ha vært en medvirkende årsak til at Jens Olsen mistet sitt fogde-embede. Gabriel Adamsen på ryttergården Villingstad fikk beskjed om å ta i mot en ny rytter, noe Gabriel nektet, fordi han mente at det var mange andre gårder som sto for tur før ham. Det ser ut som Jens Olsen mistet hodet fullstendig. Han troppet opp på Villingstad, til hest, sammen med flere ryttere, og bevepnet med pistol. Det endte med at han tilføyet Gabriel et skudd, riktignok uten å drepe ham, men saken havnet for krigsretten på Bragernes i 1680, etter å ha vært behandlet tre ganger på tinget i Røyken. Jeg kjenner ikke utfallet av behandlingen for krigsretten, men det burde være mulig å få innsyn i dokumentene i saken. At saken havnet for krigsretten, tyder på at Jens Olsen var militær. Hvis han er den samme Jens Olsen Hesselberg som er nevnt i Ovenstad Militær biografier, har han sannsynligvis fått løytnantsgraden før 1679, med mindre skuddepisoden ble behandlet av en sivil rett på dette tidspunktet. Saken nedenfor handler om da Lars Vear skulle levere stevningen til krigsretten, til fogden.

Gabriel Villingstad nevnes ved tingmøte på Røyken den 15 juli 1680 (Sak nr. 28 i tingboka Lier Røyken Hurum 1680) der Lars Vear er stevnet for overfall på fogden Jens Olsen Hesselbergs kone Anne Jensdatter og hennes søster Anne Jensdatter d.y. på gården Sundby.

Ved tingmøte i Røyken den 26 nov. 1680 (Sak nr. 44 i tingboka Lier Røyken Hurum 1680) nevnes Gabriel sammen med Sivert Grini og Hans Huseby angående ølsalg.

Gabriel nevnes i en sak på tingmøte i Røyken den 26 nov. 1680 (Sak nr. 51 i tingboka Lier Røyken Hurum 1680) og den 3 Des. 1680, (Sak nr. 52 i tingboka Lier Røyken Hurum 1680), der han på sin svigerfar Augustinus Andersen Syltinglis vegne, stevner Nils Børgesen Heggum for bo/bruksrett til plassen Broen under gården Vang. De ble forlikte ved samme tingmøte (Sak nr. 54 i tingboka Lier Røyken Hurum 1680).

I tingmøte på Røyken den 16 Des. 1681 (Sak nr. 53 i tingboka Lier Røyken Hurum 1681) saksøker Gabriel på vegne av sin bror Thomes Adamsen Åsgård, Lars (Laurids) Jonsen Vear for slagsmål i et bryllup på Nordre Ølstad.

Ved samme tingmøte den 16 Des. 1681 (Sak nr. 56 i tingboka Lier Røyken Hurum 1681) og ved tingmøte den 29 Mars 1682 (Sak nr. 6 i tingboka Lier Røyken Hurum 1682) saksøker Gabriel, Martha Ølstad for at hun hadde bitt Gabriels kone Anne Augustinusdatter i armen ved samme bryllup på Nordre Ølstad som nevnt ovenfor. (Sak nr. 53 1681). Det ser ut for at det har gått vilt for seg i dette bryllup.

Den Kongelige Majestets Fogde over Hurum og Røyken, Jens Vossen, tar ved tingmøte den 20 Okt. 1682 (Sak nr. 51 i tingboka Lier Røyken Hurum 1682) ut tiltale mot Gabriel i en skattesak.

Gabriel og kona Anne Augustinusdatter nevnes i en sak der Lars Jonsen Vear og Hans Ammerud hadde sloss i et selskap hos Gabriels foreldre. Lars Vear ble stevnet for å ha røsket skjegget av Hans Ammerud. Ved tingmøte på Røyken den 30 Mars 1683 (Sak nr. 17 i tingboka Lier Røyken Hurum 1683) og ved tingmøte på Røyken den 13 Juni 1683 (Sak nr. 31 i tingboka Lier Røyken Hurum 1683).

Ved tingmøte i Røyken den 30 Mars 1683 "Kongelig Mayestets fougit Monseigneur Jens Nilssenn lod for retten angiffue restandz paa Kongelig Mayestets resterende schatter och rettighed forfaldenn anno 1682. vdj Røgen sogen som følger" Gabriell Willingstad - 2 marker 6 s: (Sak nr. 16, 1683).

Ved tingmøte i Røyken den 19 Okt. 1683 "Erlig och velbaarne mand Mathias Rad (Rode?) Kongelig Mayestets obersteleutenant ved sin fuelmiegtj erlig och velfornomstige mand Erland Mogensen Aaraas j retten jndgaff en rigens steffning offuer endell debitere i Røgen sogen nemlig," "Gabriell Villingstad ved hans egen misssuie aff dato 31 Martj anno 80. vedgaaed att verre schyldig effter hans salige quindis tilstand - 10 rdr: som hand loffuer forderligst at betalle Herr oberstleutenant men hand udj sin salige formands bog befindis at er schyldig - 12 rdr: j (1) mark huorved Herr oberstleutenant sig forholder, " (Sak. nr 50, 1683).

Gabriel ble stevnet av sine stebarn Jens og Anders Cortsen ved tingmøte på Røyken den 24 Okt. 1684 (Sak nr. 48 i tingboka Lier Røyken Hurum 1684) og ved tingmøte på Røyken den 7 Nov. 1684 (Sak nr. 58 i tingboka Lier Røyken Hurum 1684). Saken gjaldt arv etter foreldrene til Jens og Anders som de mente at Gabriel hadde ulovlig.

Gabriel nevnes også i en sak fra Tingmøte på Røyken den 17 Sep. 1686 (Sak nr. 35 i tingboka Lier Røyken Hurum 1686) og den 15 Okt. 1686 (Sak nr. 48 i tingboka Lier Røyken Hurum 1686) der han på sin svigerfar Augustinus Andersen Syltinglis vegne, saksøker Sivert Hansen Heggum for en odelspart i Godøy (Godøen). Her får vi vite Augustinus fars navn samt farens søsken og noen av deres ektefeller og barn. Det refereres også til følgende dolument i DN, datert 8 juni 1560, i lenken ovenfor (Sak 48). Se også DN, datert 29 juni 1555.

Fogden Jens Nielsen stevnet Gabriel ved tingmøte på Røyken den 18 Des. 1686 (Sak nr. 76 i tingboka Lier Røyken Hurum 1686) for å ha oppfordret til å ikke betale tiendepenger.

Ved tingmøte på Røyken den 28 Feb. 1687 (Sak nr. 14 i tingboka Lier Røyken Hurum 1687) ble Gabriel og Lars Jonsen Vear stevnet for vold mot Lars sin mor, bror, søster samt skade på morens hus. Saken kom opp igjen ved tingmøte den 11 Apr. 1687 (Sak nr. 21 i tingboka Lier Røyken Hurum 1687)

Gabriel stevnet den tidligere fogden Jens Olsen Hesselberg ved tingmøte i Røyken den 26 Sep. 1687 (Sak nr. 45 i tingboka Lier Røyken Hurum 1687) for penger han var skyldig Gabriel.

Ved tingmøte på Røyken 22 Des. 1687 (Sak nr. 83, 1687): "Erlig velachtbar och velfornemme mand Seigneur Jens Nilssen Kongelig Mayestets fougid andgaff restands paa Kongelig Mayestets resterende schatter udj Røgen for 87 nemlig," "....Gabriel Villingstad landschyld och tage - 3 dr: 3 mark19 s: vedgich,". 1)

1) Sandeboka side 82 og 577.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Døde og gravlavede 1724, side 74.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Ekteviede 1707-1709, side 110.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Ekteviede 1724-1726, side 116.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Ekteviede 1717-1719, side 113.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 3 (Hc 0003), 1717-1737, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Tingbokprosjektet: Tingbok for Lier Røyken Hurum 1680 - 1687.
Takk til Dagfinn Langsøe for informasjon.