slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Anne Hansdatter Villingstad ( - ca. 1678)

Anne Hansdatter døde ca. 1678 på gården Villingstad, Røyken, Buskerud. Hun giftet seg første gang med kapellanen Her. Cort Jensen. De hadde barna :

1. Jens,
2. Anders,
3. Christian Cortsen,
4. Anne Cortsdatter,
5. Lisebet Cortdatter,


Anne giftet seg andre gang ca. 1673 med Gabriel Adamsen. De hadde barna:

1. Karen Gabrielsdatter, f. ca. 1675, g.m. Ole Greverud (Grefsrød ?) i Rygge.
2. Eva Gabrielsdatter, f. ca. 1677, g.m. Baltzer Noess?? i "Wasbøyden"


Hr Cort Jensen, kapellan til Røyken prestegjeld, hans lejermålsforseelse med kona som kom for tidleg i barselseng, er ettergitt. (Norske Rigs-Registranter bind 12 s. 213)

Herr Curt skylder skatt for Villingstad i 1668 (Tb 9 fol 5).

Herr Kort Jensen stevner en del vitner på tinget 4. juli 1670 i forbindelse med sogneprestens preken som gikk imot regjeringens praksis med kongebrev. (Tb 11 fol 68).

I en supplikk datert den 17 Mai 1671 ber Anne Hansdatter salige Cort Jensens enke om at hun får kaldsinnkomster til seg og fattige barns nødvendige underhold så lenge som hun er enke.

Herr Corts enke stevnes i 1672 for gjeld. Ane sal. Kortis møtte. (Tb 13 fol 72b).

På tinget 22. mai 1673 kommer det frem at Ane sal. Herr Cortis på Villingstad er bestjålet. (Tb 14 fol 36).

Ved tingmøte i Røyken den 19 okt. 1683 "Erlig och velbaarne mand Mathias Rad (Rode?) Kongelig Mayestets obersteleutenant ved sin fuelmiegtj erlig och velfornomstige mand Erland Mogensen Aaraas j retten jndgaff en rigens steffning offuer endell debitere i Røgen sogen nemlig, "Gabriell Villingstad ved hans egen misssuie aff dato 31 Martj anno 80. vedgaaed att verre schyldig effter hans salige quindis tilstand - 10 rdr: som hand loffuer forderligst at betalle Herr oberstleutenant men hand udj sin salige formands bog befindis at er schyldig - 12 rdr: j (1) mark huorved Herr oberstleutenant sig forholder, " (Sak. nr 50, 1683).

Gabriel ble stevnet av sine stebarn Jens og Anders Cortsen ved tingmøte på Røyken den 24 okt. 1684 (Sak nr. 48 i tingboka Lier Røyken Hurum 1684) og ved tingmøte på Røyken den 7 nov. 1684 (Sak nr. 58 i tingboka Lier Røyken Hurum 1684). Saken gjaldt arv etter foreldrene til Jens og Anders som de mente at Gabriel hadde ulovlig.

På tinget 7. april 1685 nevner Jens Cortsen sin stefar Gabriel Villingstad. (Tb 1685 fol 12).
1)

1) RA, Stattholderembetet 1572-1771, Ad/L0002: Supplikasjons- og resolusjonsprotokoll, 1669-1671, s. 236b-237a.
Tingbokprosjektet: Tingbok for Lier Røyken Hurum 1680 - 1687.