slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Hov før 1801: Matrikkelnr. 1. Under utvikling

Eiere:

1. 1528, "Ellef j Hoff" betaler gjengjerden (skatt) av Hov i 1528.

2. 1611 - , Krongods 1 skippund salt ved Fogderegnskapet
1611/1612.

3. 1611 - , Peder Hoff eier 1/2 pund salt ved Fogderegnskapet
1611/1612.

4.
1616 - 1617, Kong. Maytz. råder bygselen ved Jordeboka 1616/1617.

5. 1642 - 1660, Hans Pedersen Hoff eier 1/2 skippund salt ved Båtmannsskatten 1641/1642, skattematrikkelen 1647 og ved Rosstjenesteskatten 1660/1661 som er hans odelsgods. Hans eier gods før 1642 , men da er det ikke spesifisert hvor det ligger. Se også bruker nr. 1 på bruk nr. 1.

6. 1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier Kong. Maytz. 1 pd. salt og Hans Pedersen Hoff 1/2 pd. salt. Kong. Maytz. raader bøxsellen.

7.
1661 - 1679, Anders Hoff eier 1/2 skippund salt
ved Jordeboka 1661. Se bruker nr. 2 på Bruk nr. 2.

8. 1672 - 1706, Bent Rasmussen på Strømsø tinglyser på tinget i Røyken den 8 Juli 1672 sitt kjøp av 1 skippund salt i gården Klemmetsrud og 1 skippund salt i gården Hov, begge med bygsel. Datert Sem på Eiker den 21 Juni 1672. Han eier 1 skippund salt ved skattemanntallet
1694 - 1696.

9. 1680 - , Reier Hoff eier 1/2 skippund salt. Se bruker nr. 3 på Bruk nr. 2.

10. 1698 - 1700, Jens Nilsen. På tinget i Røyken den 22 Feb. 1698 tinglyser fogden Jens Nilsen sitt skjøte på ?? lispund salt uten bygsel i gården Hov fra Peder Arnesen boende på Kobbervigtangen ved Strømsø. Datert Bragernes den 2 Jan. 1698.

11. 1700 - 1717, Hans von Campen tinglyser på tinget den 2 Des. 1700 et skjøte på 1/2 skippund salt uten bygsel i Hov fra rådmann Jens Nilsen. Datert Sundby 14 Mars 1700.

12. 1706 - 1722, Gabriel Adamsen, På tinget i Røyken den 13 Des. 1706 tinglyser Gabriel Adamsen sitt skjøte på 1 skippund salt i Hoff. Datert 28 Sep. 1706.

13. 1717 - 1742, Søren Pedersen Løchstør.

På tinget i Røyken den 8 Juli 1717 selger Hans von Campen 1/2 skippund salt uten bygsel i Hov til Søren Løchstør. Datert Sundby den 17 Mars 1717.

På tinget i Røyken den 8 Juli 1722 tinglyser Søren Løchstør sitt skjøte fra Gabriel Adamsen på 1 skippund salt med bygsel over hele gården i gården Hoff. Datert den 5 Juni 1722.


14. 1742 - 1752, Oberst Brockenhuus g.m. Frue oberstinne Bertha Magdalena Brockenhuus.

Utlagt på skifte etter Søren Løchstør for gjeld.


15.
1752 - 1753, Nils Sørensen Løchstør.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1752 tinglyses frue oberstinne Bertha Magdalena Brockenhuus salige oberst Brockenhuus' enke sitt utgivne skjøte på gården Sundby med underliggende Rigesem og Ammerud, samt Røyken kirke med tilhørende kirkeparter i gårdene Syltingli, Rud, og Søndre Heggum. Videre gården Hoff med underliggende Båtstø og Båtstøstranden og øya Bergholmen i Ås i Follo. Datert 17 Nov. 1752.

På tinget i Røyken den 31 Juli 1753 ble det opplyst at den 18 Des. 1852 ble det holdt auksjon på gården Sundby i Røyken. Nils Løchstør selger da 3 gårder:

1. Dragonkvarteret gården Sundby med de to underliggende Frydenlund og Rigesem. På Rigesem var det en sag og kvernefoss, skog og mark som tilsammen skylder 4 skippund salt selveiergods og på saga kunne man skjære 1400 bord årlig og med gårdens hus følger det med 10 jernkakelovner.

2. Ødegården Ammerud med sin tilliggende skog og utmark samt påstående bygninger hvor det finnes en jernkakelovn. Skylder 10 lispund selveiergods.

3. Gården Hoff med sine bygninger og plassene Helgesplassen, Fretnes, Båtstø ødegård og Båtstøstranden, hvor det står 3 stuebygninger og et stabbur, brygge m.m. Skylder 1 skippund 10 lispund salt selveiergods.

Jørgen Pedersen hadde det høyeste budet på 2800 riksdaler.


16. 1753 - 1766, Jørgen Pedersen kjøpmann i Christiania,

Ved hovedmanntallet 1765 er Jørgen Pedersen i Christiania oppført som eier, men ikke beboer. Det bor totalt 16 personer over 12 år på gården Hov.

På tinget i Røyken den 8 Des. 1766 tinglyser Jørgen Pedersen sitt salg av gårdene Hoff 1 1/2 skippund salt, Rigesem 1 skippund salt med kvernebruk og sag samt Ammerud 1/2 skippund salt til Holger Christian Arctander. Alt med bygsel for 4510 riksdaler. Datert Christiania 3 Okt. 1766.


17. 1766 - 1784, Holger Christian Arctander,

På tinget i Røyken den 2 Juli 1784 tinglyser Holger Christian Arctander sitt salg av gårdene Hoff 1 1/2 skippund salt, Rigesem 1 skippund salt med kvernebruk og sag samt Ammerud 1/2 skippund salt til brødrene Bent Nilsen Ølstad og Abraham Nilsen Bjerke. Alt med bygsel for 4300 riksdaler. Datert Christiania 30 Mars 1784.


18. 1784 - 1788, Bent Nilsen,

På tinget i Røyken den 2 Juli 1784 tinglyser Holger Christian Arctander sitt salg av gårdene Hoff 1 1/2 skippund salt, Rigesem 1 skippund salt med kvernebruk og sag samt Ammerud 1/2 skippund salt til brødrene Bent Nilsen Ølstad og Abraham Nilsen Bjerke. Alt med bygsel for 4300 riksdaler. Datert Christiania 30 Mars 1784.


På tinget i Røyken den 5 Okt. 1786 tinglyser brødrene Bent og Abraham Nilssønner sin fordeling av jordegodset som de kjøpte den 30 Mars 1784. (Se forrige eier). Bent skulle beholde gården Hoff og betale 1750 riksdaler og Abraham skulle beholde resten og betale 2550 riksdaler av kjøpesummen på 4300 riksdaler. Datert Hoff den 4 Okt. 1786.

På tinget i Røyken den 6 Okt. 1788 tinglyser Bent Nilsen Hoff sitt skjøte på 1 1/2 skippund salt med bygsel til Hans Ellefsen Sekkebæk i Vestby for 2300 riksdaler. Dette skjøte inneholder også de bygselbrev som Bent hadde gitt til flere personer i Båtstøstranden. Datert Hoff den 4 Apr. 1788.

Se bruker nr. 10 nedenfor.


19. 1788 - 1797, Hans Ellefsen,

På tinget i Røyken den 6 Okt. 1788 tinglyser Bent Nilsen Hoff sitt skjøte på 1 1/2 skippund salt med bygsel til Hans Ellefsen Sekkebæk i Vestby for 2300 riksdaler. Dette skjøte inneholder også de bygselbrev som Bent hadde gitt til flere personer i Båtstøstranden. Datert Hoff den 4 Apr. 1788.

Se bruker nr. 11 nedenfor.

20. 1797 - , enken Kari Hansdatter og sønnen Ellef Hansen eier 15 lispund salt med bygsel hver.

Se bruker nr. 12 nedenfor.

Kjente brukere:

Hov Samlet:

1.
1400, Eyvind a Hofue.

2.
1528, "Ellef j Hoff" betaler gjengjerden (skatt) av Hov i 1528.

3. 1557 - 1561, Torkild var oppsitter ved ved lensregnskapene 1557/1558 og 1560/1561.

4. 1591, Eluf Hof,

Han skrev under fullmakten til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591.

5.
1593 - 1594, Laurits Hoff,

Laurits nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1594.

6.
1604, Anders Hoff,

Anders nevnes i Bygningskatten 1604.

7. 1611 - 1622, Peder Hoff,


I Fogderegnskapet 1611/1612 betalte Peder tredje tage av 1 skippund krongods og 1/2 skippund bondegods i Hoff. Bondegodset var hans eget.

Peder nevnes i en sak på Lagtinget i Oslo i 1614:

Kjell J. Kleivane: Oslo Lagtingsprotokoll nr. II - VII, 1608-1616, s. 362, 364. (Protokoll VI, 1614).

Thridie Søgne for Midfaste Paa Laugtingid vdj Osßloe Aar 1614, Offueruerindis Erlig Och Welb. Mand Anders Grenn thill Sundtzby, Norgis Rigis Cantzeler.

Laugretismend Oluff Lang, Jacob Knudßønn, Hans Faltinßønn, Peder Chrestenßønn, Henrich Marquarßønn och Robbert Sanderßønn..........

Oluff Langh haffde ladet Vdj Rette steffne Elling Dellinn i Øster Bergom, Chrestoffer Neß i Marte dallenn, Oluff Solrødt, Alff Linderenn, Rodgier Ryen i Aggers herritt, Chrestenn Siffurstadt vdj Asche ßogenn, Jørgen Saxeßønn, Peder Houff, Joen Houff och Suend Skie vdj Røgenßogenn for loglige gield, Effterdj de Sambtligenn bekiende gieldenn, Er dj der fore thillfundenn inden en halffmonidz dag her nest effter att betalle, Eller Vorderingh.

Peder nevnes i Bygningsskatten 1617 - 1622 og ved Landskatten
1612 - 1622.

Peder var oppsitter ved Jordeboka 1615 og 1616/1617.

Ved Jordeboka 1615 eier han:

11 lispund mel i Steen (Stein i Lier ?),
4 lispund salt i Heggen (Vestre Hyggen i Røyken).
2 lispund salt i Onnerud (Ovnerud i Røyken)
1 lispund 1 Remål i Strøtuig (I denne gården eide også Rolf Andersen Ølstad i 1615).

Barn (trolig):

1. Hans Pedersen, neste bruker.

2. N.N. Pedersdatter, n. i Koppskatten 1645 på Hoff.
3. Laurits Pedersen Hyggen Vestre/Brøholt.
4. N.N. Pedersdatter, g.m. Oluf [Torstensen] Frøtvedt.


Bruk 1:


2.
1619 - 1666, Hans Pedersen Hoff, f. ca. 1574, d. ca. 1666,

I Fogderegnskapet 1619/1620 betalte Hans Hoff første tage for halvparten av gården Hoff som totalt skylder 1 skippund salt til Kongl. Maytz. og 1/2 skippund salt bondegods.

Hans nevnes i Bygningsskatten 1624 - 1642/1643
.

Hans eier 5 remål salt i Joenstad (også kalt Joensteigen) ved
Jordeboka 1624. (Den andre halvparten 2 1/2 lispund eide Rolf Andersen Ølstad. Rolf eide også i en gård (Strøtuig ?) ved Jordeboka 1615 der Peder Hoff også eide.

I et tillegg til Landskatten Jul Bragernes
1626 kunngjør lagrettemennene Hans Sundby, Hans Aaraas, Rolf Ølstad, Asbjørn Gjerdal, Anders Bølstad og Hans Hoff på Huseby stevnestue i Røyken den 28 Mars 1627 at ved sagene på Aaraas, Sundby, Follestad og Mortensrud siden pinsetider da den forrige skatt ble utgitt, ikke har vært noen flom slik at sagene kunne brukes. Her finnes disse lagrettemennenes segl. Hans har HP i seglet sitt.

I Fogderegnskapet 1627/1628 betalte Hans Pedersen Hoff bygsel for 15 lispund salt som er halvparten av gården Hoff, hvorav dette er Kronens og bondens gods tilsammen.

I Fogderegnskapet 1631/1632 betalte Hans Hoff holding av 1 skippund salt Krongods. Det samme gjør han ved Fogderegnskapet 1634/1635 og ved Fogderegnskapet 1640/1641 betaler han holding for 1 1/2 skippund salt.

I Koppskatten 1645 nevnes Hans Hoff, hans kvinne, en datter og en søster.

Hans var oppsitter ved skattematrikkelen
1647.


På tinget i Røyken den 26 Sep. 1656 nevnes "Hans Hoff ved sin suoger, Niels Stocher". (Dette betyr at Nils Tøgersen Stokker var Hans sin svigersønn og gift med en datter av Hans på dette tidspunktet eller at Hans var gift med en søster av Nils eller en NN Nilsdatter, søster av Nils sin hustru Anne Nilsdatter, nevnt i 1677).

I Manntallet
1664 nevnes Hov som "Fulde Gaarder" og har oppsitterene Hans 90 år og Anders 36 år. Husmannen Anders Bredstad 36 år bor også på gården.

I Manntallet
1666 nevnes Hov som "Fulde Gaarder" og har oppsitterene Hans 92 år og Anders. Husmannen Anders 38 år bor også på gården.


3. - 1665, Reier Hoff, d. ca. 1663.

Reier var skyldig skatt for 1657 på tinget 19 Jan. 1658. Han nevnes også på tinget den 8 Des. 1662 og på tinget den
2 Okt. 1665 er Reer Hoffs etterleverske skyldig gjeld.

4.
1680 - 1694, Peder Arnesen Hoff,

Peder var oppsitter ved Tiendemanntallet
1680 - 1682 og ved skattemanntallet 1694.

Han må være identisk med Peder Arnesen som selger gods i Hov i 1698. Se eier nr. 10.


Barn:

1. Arne Pedersen, f. ca. 1681 - 1684, Sjømann, nevnes i innrulleringsrullene her (Nr. 163) og her (Nr. 750) og her (Nr. 89).

5. 1694 - 1722, Reier Vesetsen Hoff, f. ca. 1644, d. 1722, g.m.1. Anne Olsdatter, g.m.2. 29 Juli 1703, Berthe Hansdatter Huseby, g.m.3. 6 Jan. 1707, Anne Gabrielsdatter Villingstad.

Etter 1694 bruker Reier Vesetsen bruker nr. 3 på bruk nr. 2 hele gården Hoff. Se om han der.


6. 1723 - 1742, prokurator Søren Pedersen Løchstør, f. ca. 1670, gravl. 10 Apr. 1742, g.m. Else Larsdatter Robsahm, f. ca. 1682, gravl. 19 Juni 1752. Se eier nr. 13.

Søren Pedersen var oppsitter ved matrikkelen 1723.


7. 1747 - 1756, Søren Pedersen, f. ca. 1697, g.m. 14 Jan. 1747, Christenze Nilsdatter.

Søren bodde tidligere på gården Sundby.

På vårtinget i Røyken den 6 Mars 1747 tinglyses Else Robsam sal. Søren Løchstørs efterleverskes utgivne bygselseddel til Søren Pedersen. Datert 20 Des. 1746.


8. 1757 - 1767, Balthasar/Baltzer Andersen, f. ca. 1728, gravl. 15 Jan. 1775, g.m. Malene Erikdatter, (f. ca. 1727, gravl. 16 Aug. 1767), g.m.2. 5 Des. 1767, Gulbiør Jacobsdatter Hoff.

Baltzer flyttet til gården Ammerud i Røyken hvor han bodde 1767 - 1771 og fra 1772 bodde han på plassen Graver under gården Nedre Tronstad i Hurum.


9. 1768 - ,


10. 1784 - 1788, Bent Nilsen, dpt. 22 Des. 1751, d.
25 Mars 1826, g.m.1. Anne Maria Jensdatter (f. ca. 1755, gravl. 1 Des. 1784, skifte 30 Mars 1785) g.m.2. 16 Jan. 1792, Abigael Aslachsdatter Rullestad.

Bent bodde tidligere på gården Nordre Ølstad.

Se også eier nr. 18 ovenfor.

Bent flyttet til gården Morberg og så til gården Storerud på Nesodden.


11.
1788 - 1797,
Hans Ellefsen, dpt. 19 Apr. 1744, gravl. 2 Feb. 1797, g.m. 18 Okt. 1774, Kari Hansdatter Sekkebæk.

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 er Hans Ellefsen oppsitter på gården Hov (Hoff). Han er alldeles uformuende og betaler ikke skatt.


12. 1797 - ,
Ellef Hansen, dpt. Des. 1775, d. 15 Juli 1860, g.m.1. 10 Nov. 1801, Kirsten Fridericha Christiansdatter Bjørnstad, g.m.2. 8 Apr. 1812, Lisbeth (Elisabeth) Hansdatter Engeland.

Ellef var sønn av forrige bruker.

Ved folketellingen 1801 bor Ellef på gården Hov i Røyken. Hans mor bor også der. Senere flyttet Ellef til Båtstøstranden der han var fraktemann med sin Jakt "Letfod".

Ellef flyttet først til Svelvik og derfra til Jeløya i Moss i 1819. Senere flyttet han tilbake til Røyken. Se mer under faren.

13. - ,
Ole Olsen, dpt. 14 Apr. 1770, d. 3 Des. 1828, g.m. 16 Feb. 1804, Berthe Larsdatter. Bosatt på Hov iallefall 1801 - 1812. Han døde på Båtstø under Hov. Han var halvbror av forrige bruker.


Bruk 2:

1.
1614, Joen Hoff,


2.
1654 - 1679, Anders Jonsen Hoff, f. ca. 1628, muligens g.m. en datter av Hans Pedersen Hov på bruk nr. 1 ettersom han eier 1/2 skippund salt i Hov etter Hans. Se eier nr. 5 - 7.


Ved Fogderegnskapet
1654/1655 betalte Anders Jonsen første bygsel for halve Hoff.

Ved Kvegskatten
1657 hadde Anders 2 hester, 5 kyr, 1 kvige, 5 sauer, 2 svin og 4 geiter.

Anders Hoff eier 1/2 skippund salt
i Hov ved Jordeboka 1661. Han føder 2 hester, 6 kyr, 2 ungfe og 4 sauer. Han har skog til små last.

I Manntallet
1664 nevnes Hov som "Fulde Gaarder" og har oppsitterene Hans 90 år og Anders 36 år. Husmannen "Anders Baadstød" 36 år bor også på gården.

I Manntallet
1666 nevnes Hov som "Fulde Gaarder" og har oppsitterene Hans 92 år og Anders. Husmannen Anders 38 år bor også på gården.

Anders var lagrettemann 1664 - 1676.

I en supplikk datert den 16 Juni 1676 nevnes det at hans gård ble avbrent den 4 Mai 1676.

Anders var oppsitter ved Leilendingskatten
1679 - 1681. Her er dog et etterslep.

Tiendemanntallet er bedre oppdatert vedr. brukerne enn Leilendingskatten:

Anders var oppsitter ved Tiendemanntallet
1678 - 1679.

Se også eier nr. 7.


3.
1680 - 1722,
Reier Vesetsen Hoff, f. ca. 1644, d. 1722, g.m.1. Anne Olsdatter, g.m.2. 29 Juli 1703, Berthe Hansdatter Huseby, g.m.3. 6 Jan. 1707, Anne Gabrielsdatter Villingstad.

Reier var meget trolig sønn av Veset Høvik.

Reier var lagrettemann 1685 - 1700.

Reier var oppsitter ved Leilendingskatten 1682. Her er dog et stort etterslep.

Reier var oppsitter ved Tiendemanntallet
1680 og ved skattemanntallet 1694 - 1696.

Etter 1694 bruker Reier hele gården Hoff.

På tinget i Røyken den 22 Feb. 1696 opplyses det at Reier har mistet huset i en ildebrand.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Reier på Hov sammen med sin kone. Ingen barn. De har en tjenestepike.


Se også eier nr. 9. Se videre under bruk Nr. 1 ovenfor.


4. 1724 - , Soldat Gunder Knudsen, g.m. 2 Juli 1724, enken Anne Gabrielsdatter Hov.

Ved Hovedlegdsrullen i 1726 nevnes soldat Gunder Knudsen som oppsitter på gården Hov (Hoff). Soldat på 1/4 legd var Iver Skiulsen 26 år gammel. Han hadde vært i tjeneste i 4 år. Av ungt mannskap 16 - 40 år nevnes Hans Tollefsen 16 år, Tosten Tollefsen 17 år og Ole Tollefsen 16 år og for ungt mannskap 1 - 16 år nevnes Hans Reiersen 15 år, Knud Gundersen 1 år og Fredrich Nilsen 7 år.


5. 1755 - 1781, Halvor Jensen, f. ca. 1723, g.m.1. 13 Apr. 1755, enken Anne Sivertsdatter Ammerud, (dpt. 19 Juli 1716, gravl. 27 Feb. 1774), g.m.2. 8 Okt. 1774, Inger Tostensdatter Båtstø (dpt. 13 Apr. 1738 - ).

Ved hovedmanntallet 1765 er Halvor Jensen og hans hustru Anne Syversdatter oppsittere på gården Hov. Det bor totalt 16 personer over 12 år på gården Hov.


Husmannsplasser:


Båtstø:


Kjente brukere:


1. 1664 - 1683, Anders Båtstø, f. ca. 1628,

I Manntallet
1664 nevnes Hov som "Fulde Gaarder" og har oppsitterene Hans 90 år og Anders 36 år. Husmannen "Anders Baadstød" 36 år bor også på gården.

I Manntallet
1666 nevnes Hov som "Fulde Gaarder" og har oppsitterene Hans 92 år og Anders. Husmannen Anders 38 år bor også på gården.

Anders nevnes også i 1683 da han vedgikk gjeld.

2. 1706 - 1713, Sivert Iversen, f. ca. 1676, gravl. 1740, g.m.1. Siri, g.m.2. Olou.

Sivert bodde på Høvik i 1703.

Sivert bodde iallefall på Båtstø mellom 1706 - 1713.


3. - 1718, Tollev Båtstø, f. ca. 1661, gravl. 1718.

4. - ,

5. - ,

6. 1740 - ,
Ole Gulbrandsen, f. ca. 1707, gravl. 12 Mars 1780, g.m. Feb. 1730, Anne Juelsdatter Sætre.

Ole bodde tidligere på gården Rokkestad i Hurum.


Ved hovedmanntallet 1765 bor Ole fortsatt på Båtstø sammen med sin hustru Anne Juelsdatter og sønnen Iver Olsen.

Ole og kona flyttet til datteren Gullaug Olsdatter på
Torvøya i Røyken der de begge døde.


7. 1766 - , Hans Ingebretsen,


8.
- , Ole Tostensen, dpt. 19 Nov. 1741, g.m. 7 Nov. 1771, enken Marthe Petersdatter Follestadeie (Svingen).

Faren
Tosten Tollevsen døde 1778 på Båtstø. Han var muligens sønn av Tollev Båtstø ovenfor.

I 1784 kjøpte Ole Torstensen husene på plassen Trondstad under Håøya i Frogn for 40 riksdaler. Fra Frogn bygdebok:

Tronstad. Da det var skifte etter Jens Olsen i 1754, var det ingen arvinger å oppspore. Han holdt 2 kuer. Husene besto av 1 stue, 1 kove, 1 bryggerhus, 1 fjøs og skjul. Det ble intet å arve. Hustruen Kirsten Olsdtr. giftet seg med Jacob Olsen, som overtok plassen. Han ble fulgt av sønnen Ole Jakobsen, som i 1782 fikk kjøpt Aspond og flyttet dit, mens hans sønn Jakob Olsen ble boende på Tronstad. Bare to år deretter solgte imidlertid Jakob husene her for 40 rd. til Ole Torstensen Båtstø. Det var en sekslaftet stuebygning og et fjøs.

Ole flyttet til Drøbak der de bodde i 1801. Her er datteren Else Sophia feilaktig oppført som stedatter. Hun var Oles datter.


9.
1784 - , Even Madsen Fritz, dpt. 27 Sep. 1750, gravl. 20 Feb. 1803, g.m. 2 Nov. 1777, Ingeborg Thomasdatter Åsgård.

På sommertinget i Røyken den 1 Juli 1785 tinglyste Bent Nilsen Hoff sin utgivne bygsel og fæsteseddel på plassen Båtstø under gården Hoff til Even Madsen på sin livstid. Even fikk her bygge og sette opp en ny stuebygning og andre hus som han trengte. Datert Hoff 17 Des. 1784.

På tinget i Røyken den
10 Juni 1793 (fra panteboka) tinglyser Even Madsen Båtstø, nå boende på gården Ski sitt utgivne skjøte på en stuebygning under Båtstø som Even hadde kjøpt den 4 Okt. 1788 selger han nå denne stuebygning med rettigheter til Engebret Olsen Båtstø for 110 riksdaler. Samme husbygning hadde blitt solgt på auksjon den 4 Okt. 1788 til Østen Jonsen Skryset som samme dag solgte den videre til Even. Datert Strøm i Lier den 11 Mai 1793. (Se under Båtstøstranden nedenfor).

Ved folketellingen 1801 bor Even på plassen Båtstø under gården Hoff. Han er da enkemann, inderst og "Frieskydsskaffer".

10.
1802 - 1802,
Hans Olsen, dpt. 6 Feb. 1757, gravl. 10 Jan. 1802, trolovet 19 Nov. 1779, Berthe Hansdatter. 1801.

Hans var sønn av Ole Jacobsen Båtstøstranden nedenfor.


11. 1802 - etter 1810, enken Berthe Hansdatter.Nedre parten:1. 1762 - 1765, Peder Pedersen, f. ca. 1722, gravl. 3 Juni 1764, g.m. 31 Okt. 1747, Kari Hansdatter.

Kona Kari Hansdatter giftet seg den 28 Mars 1765 med Jens Bergsen. De flyttet til Strømsø. Jens Bergsen var bror av Henrich Bergsen Årossaga.


2. ca. 1775 - 1787, Hans Olsen, g.m.
28 Mars 1776, Anne Maria Johannesdatter Høvik.

Hans og kona flyttet til Christiania der de bodde iallefall f.o.m. 1788.

3.
1787 - 1834, Ingebret Olsen, ca. 1761, d. 21 Juli 1834, g.m. 9 Nov. 1790, Andrine Ingebretsdatter Klemmetsrud.

På tinget i Røyken den
26 Jan. 1787 tinglyser Bent Nilsen som eier og bebor gården Hoff sin utgivne bygselseddel på et stykke jord som kalles den nedre delen eller parten av Båtstø ødegård m.m. til Ingebret Olsen som skal gifte seg. Datert Hoff den 25 Jan. 1787.

Ved folketellingen 1801 bor Ingebret på Båtstø sammen med sin hustru og datter Ingeborg Kistine. Han levde da av båtfrakt.

Båtstøstranden:


Kjente brukere:

1.

2. 1765 - 1804,
Ole Jacobsen, f. ca. 1731, gravl. 3 Aug. 1804, g.m.1. 10 Okt. 1756, Anne Helgesdatter Hoffseie, g.m.2. 27 Okt. 1789, Johanne Olsdatter Oddevald.

Ved hovedmanntallet 1765 bor Ole på Hofseie sammen med sin hustru Anne Helgesdatter.

Ole fikk grundseddel til å få ha sitt hus stående i Båtstøstranden hans levetid. Datert Christiania den 3 Juni 1777.

og den 29 Juni 1789....

Ved folketellingen 1801 bor Ole i Båtstøstranden sammen med sin hustru og sønnen Jacob. Han er da jordløs husmann.


3. 1793 - 1803,
Ingebret Thorsen, dpt. 22 Nov. 1761, gravl. 5 Juni 1803, g.m. 8 Juni 1786, Ingeborg Berntsdatter Åsaker.

På tinget i Røyken den
10 Juni 1793 (fra panteboka) tinglyser Even Madsen Båtstø, nå boende på gården Ski sitt utgivne skjøte på en stuebygning under Båtstø som Even hadde kjøpt den 4 Okt. 1788 selger han nå denne stuebygning med rettigheter til Engebret Olsen Båtstø for 110 riksdaler. Samme husbygning hadde blitt solgt på auksjon den 4 Okt. 1788 til Østen Jonsen Skryset som samme dag solgte den videre til Even. Datert Strøm i Lier den 11 Mai 1793.


4.
1803 - 1804, enken
Ingeborg Berntsdatter, dpt. 2 Feb. 1754, gravl. 22 Sep. 1809, g.m.1. 8 Juni 1786, Ingebret Thorsen, g.m.2. 14 Feb. 1804, Andreas Hansen Båtstøstranden.


5.
1804 - 1805,
Andreas Hansen, dpt. 8 Okt. 1780, Hovseie, gravl. 5 Mars 1809, g.m. 14 Feb. 1804, enken Ingeborg Berntsdatter Båtstøstranden.

Andreas var sønn av bruker nr. 10 og 11 på plassen Båtstø ovenfor.


Andreas og kona flyttet til plassen Blåhella under gården Sundby i 1805.


Helgeplassen:

Kjente brukere:

1.
- 1769, Helge Christophersen, f. ca. 1689, gravl. 25 Juni 1769, g.m. 11 Juni 1719, Kari Olsdatter (f. ca. 1683, gravl. 8 Juni 1760).

Ved hovedmanntallet 1765 bor Helge på Helgeplassen. Ei Anne Eriksdatter bor sammen med ham.

Kleven:

Kjente brukere:

1.
- , Paul (Povel) Jonsen, f. ca. 1761, g.m.1. 31 Okt. 1786, enken Christine Jonsdatter, g.m.2. 28 Nov. 1799, Oline Andreasdatter Lund. Ved vielsen til Christine Jonsdatter står det at Paul var reservedragon fra Drøbak.

Ved folketellingen 1801 bor Paul på gården Hoff sammen med sin kone Oline. Han er da husmann med jord og er i sitt andre ekteskap.

2. - , Isach Paulsen, dpt. 25 Mars 1804, d. 10 Jan. 1849, g.m. 12 Aug. 1828, Elen Olsdatter Båtstø.


Fretnes:

Kjente brukere:

1.

Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Anders nevnes under husmenn og håntverksfolk ved Landskatten
1624 - 1625.
2. Oluf var tjenestedreng med halv lønn ved Landskatten 1630.
3. Peder var tjenestedreng med halv lønn ved Landskatten 1630.
4. Anders i Båtstøstranden bor på gården ved Leilendingskatten 1679 - 1681. Muligens samme mann som var husmann ved Manntallet 1664 - 1666 ??.


Gå til Gårder i Røyken før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 596 - 597.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 236.