slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Hov før 1700:

Eiere:

1. 1528, "Ellef j Hoff" betaler gjengjerden (skatt) av Hov i 1528.

2. 1611 - , Krongods 1 skippund salt ved Fogderegnskapet
1611/1612.

3. 1611 - , Peder Hoff eier 1/2 pund salt ved Fogderegnskapet
1611/1612.

4.
1616 - 1617, Kong. Maytz. råder bygselen ved Jordeboka 1616/1617.

5. 1642 - 1660, Hans Pedersen Hoff eier 1/2 skippund salt ved Båtmannsskatten 1641/1642, skattematrikkelen 1647 og ved Rosstjenesteskatten 1660/1661 som er hans odelsgods. Hans eier gods før 1642 , men da er det ikke spesifisert hvor det ligger. Se også bruker nr. 1 på bruk nr. 1.

6. 1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier Kong. Maytz. 1 pd. salt og Hans Pedersen Hoff 1/2 pd. salt. Kong. Maytz. raader bøxsellen.

7.
1661 - 1679, Anders Hoff eier 1/2 skippund salt
ved Jordeboka 1661. Se bruker nr. 2 på Bruk nr. 2.

8. 1672 - 1706, Bent Rasmussen på Strømsø tinglyser på tinget i Røyken den 8 Juli 1672 sitt kjøp av 1 skippund salt i gården Klemmetsrud og 1 skippund salt i gården Hov, begge med bygsel. Datert Sem på Eiker den 21 Juni 1672. Han eier 1 skippund salt ved skattemanntallet
1694 - 1696.

9. 1680 - , Reier Hoff eier 1/2 skippund salt. Se bruker nr. 3 på Bruk nr. 2.

10. 1698 - 1700, Jens Nilsen. På tinget i Røyken den 22 Feb. 1698 tinglyser fogden Jens Nilsen sitt skjøte på ?? lispund salt uten bygsel i gården Hov fra Peder Arnesen boende på Kobbervigtangen ved Strømsø. Datert Bragernes den 2 Jan. 1698.

11. 1700 - 1717, Hans von Campen tinglyser på tinget den 2 Des. 1700 et skjøte på 1/2 skippund salt uten bygsel i Hov fra rådmann Jens Nilsen. Datert Sundby 14 Mars 1700.

12. 1706 - 1722, Gabriel Adamsen, På tinget i Røyken den 13 Des. 1706 tinglyser Gabriel Adamsen sitt skjøte på 1 skippund salt i Hoff. Datert 28 Sep. 1706.

13. 1717 - 1742, Søren Løchstør. På tinget i Røyken den 8 Juli 1717 selger Hans von Campen 1/2 skippund salt uten bygsel i Hov til Søren Løchstør. Datert Sundby den 17 Mars 1717. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0001: Pantebok nr. I, 1701-1725, s. 300).

På tinget i Røyken den 8 Juli 1722 tinglyser Søren Løchstør sitt skjøte fra Gabriel Adamsen på 1 skippund salt med bygsel over hele gården i gården Hoff. Datert den 5 Juni 1722.

14. 1752 - 1753, Nils Sørensen Løchstør. På tinget i Røyken den 13 Des. 1752 tinglyses frue oberstinne Bertha Magdalena Brockenhuus salige oberst Brockenhuus' enke sitt utgivne skjøte på gården Sundby med underliggende Rigesem og Ammerud, samt Røyken kirke med tilhørende kirkeparter i gårdene Syltingli, Rud, og Søndre Heggum. Videre gården Hoff med underliggende Båtstø og Båtstøstranden og øya Bergholmen i Ås i Follo. Datert 17 Nov. 1752.

Kjente brukere:

Hov Samlet:

1.
1400, Eyvind a Hofue.

2.
1528, "Ellef j Hoff" betaler gjengjerden (skatt) av Hov i 1528.

3. 1557 - 1561, Torkild var oppsitter ved ved lensregnskapene 1557/1558 og 1560/1561.

4. 1591, Eluf Hof,

Han skrev under fullmakten til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591.

5.
1593 - 1594, Laurits Hoff,

Laurits nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1594.

6.
1604, Anders Hoff,

Anders nevnes i Bygningskatten 1604.

7. 1611 - 1622, Peder Hoff,


I Fogderegnskapet 1611/1612 betalte Peder tredje tage av 1 skippund krongods og 1/2 skippund bondegods i Hoff. Bondegodset var hans eget.

Peder nevnes i en sak på Lagtinget i Oslo i 1614:

Kjell J. Kleivane: Oslo Lagtingsprotokoll nr. II - VII, 1608-1616, s. 362, 364. (Protokoll VI, 1614).

Thridie Søgne for Midfaste Paa Laugtingid vdj Osßloe Aar 1614, Offueruerindis Erlig Och Welb. Mand Anders Grenn thill Sundtzby, Norgis Rigis Cantzeler.

Laugretismend Oluff Lang, Jacob Knudßønn, Hans Faltinßønn, Peder Chrestenßønn, Henrich Marquarßønn och Robbert Sanderßønn..........

Oluff Langh haffde ladet Vdj Rette steffne Elling Dellinn i Øster Bergom, Chrestoffer Neß i Marte dallenn, Oluff Solrødt, Alff Linderenn, Rodgier Ryen i Aggers herritt, Chrestenn Siffurstadt vdj Asche ßogenn, Jørgen Saxeßønn, Peder Houff, Joen Houff och Suend Skie vdj Røgenßogenn for loglige gield, Effterdj de Sambtligenn bekiende gieldenn, Er dj der fore thillfundenn inden en halffmonidz dag her nest effter att betalle, Eller Vorderingh.

Peder nevnes i Bygningsskatten 1617 - 1622 og ved Landskatten
1612 - 1622.

Peder var oppsitter ved Jordeboka 1615 og 1616/1617.

Ved Jordeboka 1615 eier han:

11 lispund mel i Steen (Stein i Lier ?),
4 lispund salt i Heggen (Vestre Hyggen i Røyken).
2 lispund salt i Onnerud (Ovnerud i Røyken)
1 lispund 1 Remål i Strøtuig (I denne gården eide også Rolf Andersen Ølstad i 1615).

Barn (trolig):

1. Hans Pedersen, neste bruker.

2. N.N. Pedersdatter, n. i Koppskatten 1645 på Hoff.
3. Laurits Pedersen Hyggen Vestre/Brøholt.
4. N.N. Pedersdatter, g.m. Oluf [Torstensen] Frøtvedt.


Bruk 1:


2.
1619 - 1666, Hans Pedersen Hoff, f. ca. 1574, d. ca. 1666,

I Fogderegnskapet 1619/1620 betalte Hans Hoff første tage for halvparten av gården Hoff som totalt skylder 1 skippund salt til Kongl. Maytz. og 1/2 skippund salt bondegods.

Hans nevnes i Bygningsskatten 1624 - 1642/1643
.

Hans eier 5 remål salt i Joenstad (også kalt Joensteigen) ved
Jordeboka 1624. (Den andre halvparten 2 1/2 lispund eide Rolf Andersen Ølstad. Rolf eide også i en gård (Strøtuig ?) ved Jordeboka 1615 der Peder Hoff også eide.

I et tillegg til Landskatten Jul Bragernes
1626 kunngjør lagrettemennene Hans Sundby, Hans Aaraas, Rolf Ølstad, Asbjørn Gjerdal, Anders Bølstad og Hans Hoff på Huseby stevnestue i Røyken den 28 Mars 1627 at ved sagene på Aaraas, Sundby, Follestad og Mortensrud siden pinsetider da den forrige skatt ble utgitt, ikke har vært noen flom slik at sagene kunne brukes. Her finnes disse lagrettemennenes segl. Hans har HP i seglet sitt.

I Fogderegnskapet 1627/1628 betalte Hans Pedersen Hoff bygsel for 15 lispund salt som er halvparten av gården Hoff, hvorav dette er Kronens og bondens gods tilsammen.

I Fogderegnskapet 1631/1632 betalte Hans Hoff holding av 1 skippund salt Krongods. Det samme gjør han ved Fogderegnskapet 1634/1635 og ved Fogderegnskapet 1640/1641 betaler han holding for 1 1/2 skippund salt.

I Koppskatten 1645 nevnes Hans Hoff, hans kvinne, en datter og en søster.

Hans var oppsitter ved skattematrikkelen
1647.


På tinget i Røyken den 26 Sep. 1656 nevnes "Hans Hoff ved sin suoger, Niels Stocher". (Dette betyr at Nils Tøgersen Stokker var Hans sin svigersønn og gift med en datter av Hans på dette tidspunktet eller at Hans var gift med en søster av Nils eller en NN Nilsdatter, søster av Nils sin hustru Anne Nilsdatter, nevnt i 1677).

I Manntallet
1664 nevnes Hov som "Fulde Gaarder" og har oppsitterene Hans 90 år og Anders 36 år. Husmannen Anders Bredstad 36 år bor også på gården.

I Manntallet
1666 nevnes Hov som "Fulde Gaarder" og har oppsitterene Hans 92 år og Anders. Husmannen Anders 38 år bor også på gården.


3. - 1665, Reier Hoff, d. ca. 1663.

Reier var skyldig skatt for 1657 på tinget 19 Jan. 1658. Han nevnes også på tinget den 8 Des. 1662 og på tinget den
2 Okt. 1665 er Reer Hoffs etterleverske skyldig gjeld.

4.
1680 - 1694, Peder Arnesen Hoff,

Peder var oppsitter ved Tiendemanntallet
1680 - 1682 og ved skattemanntallet 1694.

Han må være identisk med Peder Arnesen som selger gods i Hov i 1698. Se eier nr. 10.


Barn:

1. Arne Pedersen, f. ca. 1681 - 1684, Sjømann, nevnes i innrulleringsrullene her (Nr. 163) og her (Nr. 750) og her (Nr. 89).

Etter 1694 bruker Reier Vesetsen på Bruk nr. 2 hele gården Hoff.

Bruk 2:

1.
1614, Joen Hoff,


2.
1654 - 1679, Anders Jonsen Hoff, f. ca. 1628, muligens g.m. en datter av Hans Pedersen Hov på bruk nr. 1 ettersom han eier 1/2 skippund salt i Hov etter Hans. Se eier nr. 5 - 7.


Ved Fogderegnskapet
1654/1655 betalte Anders Jonsen første bygsel for halve Hoff.

Ved Kvegskatten
1657 hadde Anders 2 hester, 5 kyr, 1 kvige, 5 sauer, 2 svin og 4 geiter.

Anders Hoff eier 1/2 skippund salt
i Hov ved Jordeboka 1661. Han føder 2 hester, 6 kyr, 2 ungfe og 4 sauer. Han har skog til små last.

I Manntallet
1664 nevnes Hov som "Fulde Gaarder" og har oppsitterene Hans 90 år og Anders 36 år. Husmannen Anders Bredstad 36 år bor også på gården.

I Manntallet
1666 nevnes Hov som "Fulde Gaarder" og har oppsitterene Hans 92 år og Anders. Husmannen Anders 38 år bor også på gården.

Anders var lagrettemann 1664 - 1676.

I en supplikk datert den 16 Juni 1676 nevnes det at hans gård ble avbrent den 4 Mai 1676.

Anders var oppsitter ved Leilendingskatten
1679 - 1681. Her er dog et etterslep.

Tiendemanntallet er bedre oppdatert vedr. brukerne enn Leilendingskatten:

Anders var oppsitter ved Tiendemanntallet
1678 - 1679.

Se også eier nr. 7.


3.
1680 - 1722,
Reier Vesetsen Hoff, f. ca. 1644, d. 1722, g.m.1. Anne Olsdatter, g.m.2. 29 Juli 1703, Berthe Hansdatter Huseby, g.m.3. 6 Jan. 1707, Anne Gabrielsdatter Villingstad.

Reier var meget trolig sønn av Veset Høvik.

Reier var lagrettemann 1685 - 1700.

Reier var oppsitter ved Leilendingskatten 1682. Her er dog et stort etterslep. Tiendemanntallet er bedre oppdatert vedr. brukerne enn Leilendingskatten:

Reier var oppsitter ved Tiendemanntallet
1680 og ved skattemanntallet 1694 - 1696.

Etter 1694 bruker Reier hele gården Hoff.

På tinget i Røyken den 22 Feb. 1696 opplyses det at Reier har mistet huset i en ildebrand.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Reier på Hov sammen med sin kone. Ingen barn. De har en tjenestepike.

Se også eier nr. 9.


4. 1723 - , Søren Pedersen,

Søren Pedersen var oppsitter ved matrikkelen 1723.

Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Anders nevnes under husmenn og håntverksfolk ved Landskatten
1624 - 1625.
2. Oluf var tjenestedreng med halv lønn ved Landskatten 1630.
3. Peder var tjenestedreng med halv lønn ved Landskatten 1630.
4. Anders i Båtstøstranden bor på gården ved Leilendingskatten 1679 - 1681. Muligens samme mann som var husmann ved Manntallet 1664 - 1666 ??.


Gå til Gårder i Røyken før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 596 - 597.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 236.