slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Ski før 1700:

Eiere:

1.
1528, Hans betaler gjengjerden (skatt) av Ski i 1528.

2.
1560, Botille Sigurdsdatter eier 16 lispund salt i 1560. DN, datert 8 juni 1560.

3.
1612 - 1627, Peder Villingstad eier 1 skippund salt med bygsel ved Landskatten 1612 - 1627 og ved jordeboka 1615. Peder Villingstad råder bygselen ved Jordeboka 1616 - 1617. Han eier 1 skippund salt ved Jordeboka 1624 og 1626.

4. 1615 - 1645, Rolf [Andersen] Ølstad eier 1 fjerding mel ved Jordeboka 1615. Han eier 1/2 skippund salt ved Jordeboka 1624 og 1626 og ved Båtmannsskatten
1636/1637 - 1641/1642 og ved Rosstjenesteskatten 1644/1645.

5.
1615 - 1624, Laurits [Svendsen] Vear eier 1 fjerding salt ved Jordeboka 1615, Landskatten 1618 - 1624 og ved Jordeboka 1624.

6. 1632, Guldbrand [Pedersen ?] Hotvedt eier 1 skippund salt ved Landskatten 1632.

7.
1636 - 1645, Harald [Guldbrandsen] Ski eier 1 skippund salt ved Båtmannsskatten
1636/1637 - 1641/1642 og ved Rosstjenesteskatten 1644/1645. Se også bruker nr. 5.

8.
1647 - 1661, Ved skattematrikkelen 1647 eier Christen bøcher paa Bragerøen 1 1/2 pd. salt, Røgen presteboel 1/2 pd. salt og Morten Lauridtzen paa Sand 1 fr. salt. Christen bøcher paa Bragerøen raader bøxsellen.

Christen Ibsen bøcher eier fortsatt 1 1/2 skippund salt med bygsel som pantegods ved Rosstjenesteskatten
1658/1659 og hans arvinger eier det samme ved Jordeboka 1661.

9. - 1686, Niels Gundersen på Bragernes. Ved skifte etter Niels datert 5 Juli 1686 eide han 1/2 skippund salt.

10
. - 1696, Peder Sørensen eier 1 1/2 skippund salt.

11. 1696 - 1702, Fogde/Rådmann Jens Nielsen. På tinget i Røyken den 22 Feb. 1696 tinglyser fogden Jens Nielsen skjøte på 1 1/2 skippund salt i Ski fra Peder Sørensen.

12. 1702 - , Christen Børgesen, På tinget i Røyken den 28 Juni 1702 ble det tinglyst et skjøte fra Rådmann Jens Nilsen til Christen Børgesen Ølstad på gårdene Ski og Haug i Røyken. Datert 12 Juni 1702.

Kjente brukere:

Bruk 1:

1.
1528, Hans betaler gjengjerden (skatt) av Ski i 1528.

2.
1591 - 1594, Gullick Ski,

Gulick Skie er lagrettemann i 1591 når han er med og underskriver røykenbøndenes fullmaktsbrev til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591. Brevet er datert Husseby Stefnestov 8 mai 1591. (Huseby tingstue). Han har GO i sitt bumerkesigill. Han underskriver som nr. 3 av 12 lagrettemenn.

Gullick Skee nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1594,

3. 1604, "Colbiørnn Schee" nevnes i Bygningsskatten 1604.

4. 1610 - 1633, Svend Larsen, d. 1633, g.m. Ingeborg, n. 1634 -, d. før 1660. Svend flyttet til Vear.

Svend nevnes på Ski i Bygningsskatten 1617 - 1633/1634. I Bygningskatten 1632/1633 og 1633/1634 nevnes han dog på både Ski og Vear og 1635/1636 - 1642/1643 kun på Vear. Det er et stort etterslep i Bygningsskatten og det er kona Ingeborg som nevnes i Landskatten f.o.m. 1634. (Se under Vear).

Svend
var oppsitter på Ski ved Jordeboka 1615 og 1616 - 1617. Ved Jordeboka 1615 eier han 1/2 pund salt i Hyggen Mellom i Røyken og 1 skippund salt i gården Hofland (Hovland) Konas gods ??.

Svend var oppsitter på Ski ved Jordeboka 1624. Han eide da 7 lispund salt i Oreberg i Sande og 1/2 skippund salt i Hyggen Mellom i R
øyken. Det samme eide han ved Jordeboka 1626.

Ved Offiserskatten 1628/1629 hadde Suend Skee 6 kyr/kviger og 4 får.


5. 1634 - 1645, Harald Guldbrandsen Ski, trolig g.m. Johanne Rolfsdatter Syltingli/Ølstad.

Harald er meget trolig sønn av Gulbrand [Pedersen ?] Hotvedt.

Harald nevnes i Bygningsskatten 1642/1643. Han nevnes som leilending ved Landskatten 1634 - 1637.

Ved
Båtmannsskatten 1636/1637 - 1641/1642 eide Harald 1 skippund salt i Ski og 1 skippund salt i Hotvedt. Dette er eksakt det samme som lensmann Peder Villingstad eide i disse gårdene ved Landskatten 1627 og som Guldbrand Hotvedt eide før Harald.

I en supplikk 1644 klager Haagen Åsgård og Harald Ski over at de for en tid siden har pantsatt en del jordegods som de eier, tilsammen 1 1/2 skippund 1 fjerding salt, til Christen Ibsen på Bragernes. Christen Ibsen har så etter at han overtok godset betalt skatten og rytterhold, men fogden har allikevel tatt i pant to hester fra Haagen og Harald som de nå ber om å få igjen.

Barn:

1. Peder Haraldsen Mortensrud, d. ca. 1691, g.m. Gjertrud Bentsdatter, f. ca. 1633, gravl. 24 Mai 1705.
2. Rønnaug (Rønne) Haraldsdatter. gravl. 7 Feb. 1706, g.m. Syver Amundsen. Hun var bosatt på Gravdal i Lier.


Harald flyttet muligens til gården Haug i 1645.

6. 1645 - 1653, Oluf Ski,

I Koppskatten
1645 nevnes Oleff Shiee, hans kvinne, en husmann og hans kvinne.


Ole var oppsitter ved skattematrikkelen 1647.

7. 1654 - 1684, Hans Andersen, f. ca. 1614,

På tinget i Røyken den 20 Des. 1655 ble Hans selv og på hans broder barns vegne stevnet for 4 års lastehuggelse og tømmer.

Hans var lagrettemann 1656 - 1681.

Ved Kvegskatten
1657 hadde Hans Schee, 2 hester, 8 kyr, 5 kviger, 6 sauer og 5 svin.

Hans var oppsitter ved Jordeboka 1661. Han føder 2 hester, 8 kyr, 3 ungfe og 5 sauer. Han har skog til små huggen last.

I Manntallet 1664 nevnes Ski som "fulde gaard" og har oppsitteren Hans 50 år. Han har tjenestedrengen Peder Joensen 14 år.

I Manntallet 1666 nevnes Ski som "fulde gaard" og har oppsitteren Hans 52 år.

Hans var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681. Nedenfor vises hans bomerke fra Leilendingsskatten 1679.


Hans Skis bomerke fra 1679.

Barn (sikker):

1. Ole Hansen, bruker nr. 3 under husmenn.

8. 1689 - 1696, Guldbrand Ski nevnes i tingbøkene 1689 - 1696.

9. 1701 - 1703,
Jon Hansen. På tinget i Røyken den 2 Des. 1702 kreves Joen Hansen Ski for resterende landskyld og 3 års tage av gården Klemmetsrud. Dette må være den samme Joen som bodde på Ølstad 1704 - 1707 og senere på Åsaker.

10. 1703 - 1737, Christen Børgesen, f. ca. 1656, d. 1737, g.m. 2 Mars 1690, Kiersten Hansdatter Viulstad.

Christen bodde tidligere på Ølstad. Se også eier nr. 12.

På tinget i Røyken den 28 Juni 1702 ble det tinglyst et skjøte fra Rådmann Jens Nilsen til Christen Børgesen Ølstad på gårdene Ski og Haug i Røyken. Datert 12 Juni 1702.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Bonden (Christen) på gården Ski sammen med sin kone og en datter.


Christen Børgesen var oppsitter ved Matrikkelen 1723.


Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:


1. Harald nevnes under husmenn ved Landskatten 1633.
2.
Gullich nevnes under husmenn ved Landskatten
1634 - 1636.

3.
1680 - 1699, Ole Hansen, sønn av bruker nr. 7.

Ole var lagrettemann 1688 - 1691.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1690 nevnes Ole som gaardmann.

På tinget i Røyken den 22 Feb. 1699 får vi vite at Ole har flyttet fra bygden.


4.
Anne Lauritsdatter nevnes på tinget den 3 Des. 1688.

Gå til Gårder i Røyken før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1) NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 237.