slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Ski før 1700:

Eiere:

1.
1528, Hans betaler gjengjerden (skatt) av Ski i 1528.

2.
1560, Botille Sigurdsdatter eier 16 lispund salt i 1560. DN, datert 8 juni 1560.

3.
1612 - 1627, Peder Villingstad eier 1 skippund salt med bygsel ved Landskatten 1612 - 1627 og ved jordeboka 1615. Peder Villingstad råder bygselen ved Jordeboka 1616 - 1617. Han eier 1 skippund salt ved Jordeboka 1624 og 1626.

4. 1615 - 1645, Rolf [Andersen] Ølstad eier 1 fjerding mel ved Jordeboka 1615. Han eier 1/2 skippund salt ved Jordeboka 1624 og 1626 og ved Båtmannsskatten
1636/1637 - 1641/1642 og ved Rosstjenesteskatten 1644/1645.

5.
1615 - 1624, Laurits [Svendsen] Vear eier 1 fjerding salt ved Jordeboka 1615, Landskatten 1618 - 1624 og ved Jordeboka 1624.

6. 1632, Guldbrand [Pedersen ?] Hotvedt eier 1 skippund salt ved Landskatten 1632.

7.
1636 - 1645, Harald [Guldbrandsen] Ski eier 1 skippund salt ved Båtmannsskatten
1636/1637 - 1641/1642 og ved Rosstjenesteskatten 1644/1645. Se også bruker nr. 5.

8.
1647 - 1661, Ved skattematrikkelen 1647 eier Christen bøcher paa Bragerøen 1 1/2 pd. salt, Røgen presteboel 1/2 pd. salt og Morten Lauridtzen paa Sand 1 fr. salt. Christen bøcher paa Bragerøen raader bøxsellen.

Christen Ibsen bøcher eier fortsatt 1 1/2 skippund salt med bygsel som pantegods ved Rosstjenesteskatten
1658/1659 og hans arvinger eier det samme ved Jordeboka 1661.

9. - 1686, Niels Gundersen på Bragernes. Ved skifte etter Niels datert 5 Juli 1686 eide han 1/2 skippund salt.

10
. - 1696, Peder Sørensen eier 1 1/2 skippund salt.

11. 1696 - 1702, Rådmann Jens Nielsen. På tinget i Røyken den 22 Feb. 1696 tinglyser fogden Jens Nielsen skjøte på 1 1/2 skippund salt i Ski fra Peder Sørensen.

12. 1702 - , Christen Børgesen, På tinget i Røyken den 28 Juni 1702 ble det tinglyst et skjøte fra Rådmann Jens Nilsen til Christen Børgesen Ølstad på gårdene Ski og Haug i Røyken. Datert 12 Juni 1702.

Kjente brukere:

Bruk 1:

1.
1528, Hans betaler gjengjerden (skatt) av Ski i 1528.

2.
1591 - 1594, Gullick Ski,

Gulick Skie er lagrettemann i 1591 når han er med og underskriver røykenbøndenes fullmaktsbrev til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591. Brevet er datert Husseby Stefnestov 8 mai 1591. (Huseby tingstue). Han har GO i sitt bumerkesigill. Han underskriver som nr. 3 av 12 lagrettemenn.

Gullick Skee nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1594,

3. 1604, "Colbiørnn Schee" nevnes i Bygningsskatten 1604.

4. 1610 - 1633, Svend Larsen, d. 1633, g.m. Ingeborg, n. 1634 -, d. før 1660. Svend flyttet til Vear.

Svend nevnes på Ski i Bygningsskatten 1617 - 1633/1634. I Bygningskatten 1632/1633 og 1633/1634 nevnes han dog på både Ski og Vear og 1635/1636 - 1642/1643 kun på Vear. Det er et stort etterslep i Bygningsskatten og det er kona Ingeborg som nevnes i Landskatten f.o.m. 1634. (Se under Vear).

Svend
var oppsitter på Ski ved Jordeboka 1615 og 1616 - 1617. Ved Jordeboka 1615 eier han 1/2 pund salt i Hyggen Mellom i Røyken og 1 skippund salt i gården Hofland (Hovland) Konas gods ??.

Svend var oppsitter på Ski ved Jordeboka 1624. Han eide da 7 lispund salt i Oreberg i Sande og 1/2 skippund salt i Hyggen Mellom i R
øyken. Det samme eide han ved Jordeboka 1626.

Ved Offiserskatten 1628/1629 hadde Suend Skee 6 kyr/kviger og 4 får.


5. 1634 - 1645, Harald Guldbrandsen Ski, trolig g.m. Johanne Rolfsdatter Syltingli/Ølstad.

Harald er meget trolig sønn av Gulbrand [Pedersen ?] Hotvedt.

Harald nevnes i Bygningsskatten 1642/1643. Han nevnes som leilending ved Landskatten 1634 - 1637.

Ved Båtmannsskatten
1636/1637 - 1641/1642 eide Harald 1 skippund salt i Ski og 1 skippund salt i Hotvedt. Dette er eksakt det samme som lensmann Peder Villingstad eide i disse gårdene ved Landskatten 1627 og som Guldbrand Hotvedt eide før Harald.

I en supplikk 1644 klager Haagen Åsgård og Harald Ski over at de for en tid siden har pantsatt en del jordegods som de eier, tilsammen 1 1/2 skippund 1 fjerding salt, til Christen Ibsen på Bragernes. Christen Ibsen har så etter at han overtok godset betalt skatten og rytterhold, men fogden har allikevel tatt i pant to hester fra Haagen og Harald som de nå ber om å få igjen.

Barn:

1. Peder Haraldsen Mortensrud, d. ca. 1691, g.m. Gjertrud Bentsdatter, f. ca. 1633, gravl. 24 Mai 1705.
2. Rønnaug (Rønne) Haraldsdatter. gravl. 7 Feb. 1706, g.m. Syver Amundsen. Hun var bosatt på Gravdal i Lier.


Harald flyttet muligens til gården Haug i 1645.

6. 1645 - 1653, Oluf Ski,

I Koppskatten
1645 nevnes Oleff Shiee, hans kvinne, en husmann og hans kvinne.


7. 1654 - 1684, Hans Andersen,

På tinget i Røyken den 20 Des. 1655 ble Hans selv og på hans broder barns vegne stevnet for 4 års lastehuggelse og tømmer.

Hans var lagrettemann 1656 - 1681.

Ved Kvegskatten
1657 hadde Hans Schee, 2 hester, 8 kyr, 5 kviger, 6 sauer og 5 svin.

Hans var oppsitter ved Jordeboka 1661. Han føder 2 hester, 8 kyr, 3 ungfe og 5 sauer. Han har skog til små huggen last.

I Manntallet 1664 nevnes Ski som "fulde gaard" og har oppsitteren Hans 50 år. Han har tjenestedrengen Peder Joensen 14 år.

I Manntallet 1666 nevnes Ski som "fulde gaard" og har oppsitteren Hans 52 år.

Hans var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681. Nedenfor vises hans bomerke fra Leilendingsskatten 1679.


Hans Skis bomerke fra 1679.

Barn (muligens):

1. Ole Hansen, bruker nr. 3 under husmenn.

8. 1689 - 1696, Guldbrand Ski nevnes i tingbøkene 1689 - 1696.

9. 1701 - 1703,
Jon Hansen. På tinget i Røyken den 2 Des. 1702 kreves Joen Hansen Ski for resterende landskyld og 3 års tage av gården Klemmetsrud. Dette må være den samme Joen som bodde på Ølstad 1704 - 1707 og senere på Aasaker.

10. 1703 - 1737, Christen Børgesen, f. ca. 1656, d. 1737, g.m. 2 Mars 1690, Kiersten Hansdatter Viulstad.

Christen bodde tidligere på Ølstad. Se også eier nr. 12.

Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Harald nevnes under husmenn ved Landskatten 1633.
2.
Gullich nevnes under husmenn ved Landskatten
1634 - 1636.

3.
1680 - 1699, Ole Hansen, muligens sønn av bruker nr. 7.

Ole var lagrettemann 1688 - 1691.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1690 nevnes Ole som gaardmann.

På tinget i Røyken den 22 Feb. 1699 får vi vite at Ole har flyttet fra bygden.


4.
Anne Lauritsdatter nevnes på tinget den 3 Des. 1688.

Gå til Gårder i Røyken før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1) NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 237.