slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


B

 

Ski før 1801: Matrikkelnr. 37. Under utvikling

Eiere:

1.
1528, Hans betaler gjengjerden (skatt) av Ski i 1528.

2.
1560, Botille Sigurdsdatter eier 16 lispund salt i 1560. DN, datert 8 juni 1560.

3.
1612 - 1627, Peder [Gullichsen] Villingstad eier 1 skippund salt med bygsel ved Landskatten 1612 - 1627 og ved jordeboka 1615. Peder Villingstad råder bygselen ved Jordeboka 1616 - 1617. Han eier 1 skippund salt ved Jordeboka 1624 og 1626.

4. 1615 - 1645, Rolf [Andersen] Ølstad eier 1 fjerding mel ved Jordeboka 1615. Han eier 1/2 skippund salt ved Jordeboka 1624 og 1626 og ved Båtmannsskatten
1636/1637 - 1641/1642 og ved Rosstjenesteskatten 1644/1645.

5.
1615 - 1624, Laurits [Svendsen] Vear eier 1 fjerding salt ved Jordeboka 1615, Landskatten 1618 - 1624 og ved Jordeboka 1624.

6. 1632, Guldbrand [Pedersen ?] Hotvedt eier 1 skippund salt ved Landskatten 1632.

7.
1636 - 1645, Harald [Guldbrandsen] Ski eier 1 skippund salt ved Båtmannsskatten
1636/1637 - 1641/1642 og ved Rosstjenesteskatten 1644/1645. Se også bruker nr. 5.

8.
1647 - 1661, Ved skattematrikkelen 1647 eier Christen bøcher paa Bragerøen 1 1/2 pd. salt, Røgen presteboel 1/2 pd. salt og Morten Lauridtzen paa Sand 1 fr. salt. Christen bøcher paa Bragerøen raader bøxsellen.

Christen Ibsen bøcher eier fortsatt 1 1/2 skippund salt med bygsel som pantegods ved Rosstjenesteskatten
1658/1659 og hans arvinger eier det samme ved Jordeboka 1661.

9. - 1686, Niels Gundersen på Bragernes. Ved skifte etter Niels datert 5 Juli 1686 eide han 1/2 skippund salt.

10
. - 1696, Peder Sørensen eier 1 1/2 skippund salt.

11. 1696 - 1702, Fogde/Rådmann Jens Nielsen. På tinget i Røyken den 22 Feb. 1696 tinglyser fogden Jens Nielsen skjøte på 1 1/2 skippund salt i Ski fra Peder Sørensen.

12. 1702 - , Christen Børgesen, På tinget i Røyken den 28 Juni 1702 ble det tinglyst et skjøte fra Rådmann Jens Nilsen til Christen Børgesen Ølstad på gårdene Ski og Haug i Røyken. Datert 12 Juni 1702.

Kjente brukere:

Ski samlet:

1.
1528, Hans betaler gjengjerden (skatt) av Ski i 1528.

2.
1591 - 1594, Gullick Ski,

Gulick Skie er lagrettemann i 1591 når han er med og underskriver røykenbøndenes fullmaktsbrev til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591. Brevet er datert Husseby Stefnestov 8 mai 1591. (Huseby tingstue). Han har GO i sitt bumerkesigill. Han underskriver som nr. 3 av 12 lagrettemenn.

Gullick Skee nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1594,

3. 1604, "Colbiørnn Schee" nevnes i Bygningsskatten 1604.

4. 1610 - 1633, Svend Larsen, d. 1633, g.m. Ingeborg, n. 1634 -, d. før 1660. Svend flyttet til Vear.

Svend nevnes på Ski i Bygningsskatten 1617 - 1633/1634. I Bygningskatten 1632/1633 og 1633/1634 nevnes han dog på både Ski og Vear og 1635/1636 - 1642/1643 kun på Vear. Det er et stort etterslep i Bygningsskatten og det er kona Ingeborg som nevnes i Landskatten f.o.m. 1634. (Se under Vear).

Svend
var oppsitter på Ski ved Jordeboka 1615 og 1616 - 1617. Ved Jordeboka 1615 eier han 1/2 pund salt i Hyggen Mellom i Røyken og 1 skippund salt i gården Hofland (Hovland) Konas gods ??.

Svend var oppsitter på Ski ved Jordeboka 1624. Han eide da 7 lispund salt i Oreberg i Sande og 1/2 skippund salt i Hyggen Mellom i R
øyken. Det samme eide han ved Jordeboka 1626.

Ved Offiserskatten 1628/1629 hadde Suend Skee 6 kyr/kviger og 4 får.


5. 1634 - 1645, Harald Guldbrandsen Ski, trolig g.m. Johanne Rolfsdatter Syltingli/Ølstad.

Harald er meget trolig sønn av Gulbrand [Pedersen ?] Hotvedt.

Harald nevnes i Bygningsskatten 1642/1643. Han nevnes som leilending ved Landskatten 1634 - 1637.

Ved
Båtmannsskatten 1636/1637 - 1641/1642 eide Harald 1 skippund salt i Ski og 1 skippund salt i Hotvedt. Dette er eksakt det samme som lensmann Peder Villingstad eide i disse gårdene ved Landskatten 1627 og som Guldbrand Hotvedt eide før Harald.

I en supplikk 1644 klager Haagen Åsgård og Harald Ski over at de for en tid siden har pantsatt en del jordegods som de eier, tilsammen 1 1/2 skippund 1 fjerding salt, til Christen Ibsen på Bragernes. Christen Ibsen har så etter at han overtok godset betalt skatten og rytterhold, men fogden har allikevel tatt i pant to hester fra Haagen og Harald som de nå ber om å få igjen.

Barn:

1. Peder Haraldsen Mortensrud, d. ca. 1691, g.m. Gjertrud Bentsdatter, f. ca. 1633, gravl. 24 Mai 1705.
2. Rønnaug (Rønne) Haraldsdatter. gravl. 7 Feb. 1706, g.m. Syver Amundsen. Hun var bosatt på Gravdal i Lier.


Harald flyttet muligens til gården Haug i 1645.

6. 1645 - 1653, Oluf Ski,

I Koppskatten
1645 nevnes Oleff Shiee, hans kvinne, en husmann og hans kvinne.


Ole var oppsitter ved skattematrikkelen 1647.


7.
1654 - 1684, Hans Andersen, f. ca. 1614,

På tinget i Røyken den 20 Des. 1655 ble Hans selv og på hans broder barns vegne stevnet for 4 års lastehuggelse og tømmer.

Hans var lagrettemann 1656 - 1681.

Ved Kvegskatten
1657 hadde Hans Schee, 2 hester, 8 kyr, 5 kviger, 6 sauer og 5 svin.

Hans var oppsitter ved Jordeboka 1661. Han føder 2 hester, 8 kyr, 3 ungfe og 5 sauer. Han har skog til små huggen last.

I Manntallet 1664 nevnes Ski som "fulde gaard" og har oppsitteren Hans 50 år. Han har tjenestedrengen Peder Joensen 14 år.

I Manntallet 1666 nevnes Ski som "fulde gaard" og har oppsitteren Hans 52 år.

Hans var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681. Nedenfor vises hans bomerke fra Leilendingsskatten 1679.


Hans Skis bomerke fra 1679.

Barn (sikker):

1. Ole Hansen, bruker nr. 3 under husmenn.


8.
1689 - 1696, Guldbrand Ski nevnes i tingbøkene 1689 - 1696.


9.
1701 - 1703,
Jon Hansen. På tinget i Røyken den 2 Des. 1702 kreves Joen Hansen Ski for resterende landskyld og 3 års tage av gården Klemmetsrud. Dette må være den samme Joen som bodde på Ølstad 1704 - 1707 og senere på Åsaker.


Søndre Ski:


1. 1703 - 1737, Christen Børgesen, f. ca. 1656, gravl. 2 Juni 1737, g.m. 2 Mars 1690, Kiersten Hansdatter Viulstad.

Christen bodde tidligere på Ølstad. Se også eier nr. 12.

På tinget i Røyken den 28 Juni 1702 ble det tinglyst et skjøte fra Rådmann Jens Nilsen til Christen Børgesen Ølstad på gårdene Ski og Haug i Røyken. Datert 12 Juni 1702.

Christen eide hele gården Ski 1 1/2 skippund salt med bygsel. Se også Nordre Ski.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Bonden (Christen) på gården Ski sammen med sin kone og en datter.


Christen Børgesen var oppsitter ved matrikkelen 1723.

Ved Hovedlegdsrullen i 1726 nevnes Christen Børgesen som oppsitter på gården Ski. Han er da 68 år gammel. Soldat på legd var Bernt Michelsen 21 år gammel. Han hadde vært i tjeneste i 1 år.

1. 1737 - 1737, Søren Christensen Ski. f. ca. 1698, gravl. 15 Mars 1737, g.m. 25 Mars 1730, Anne Ambrosiusdatter Gjellum.

På tinget i Røyken den 14 Des. 1733
tinglyste Søren Christensen Ski sin bygselseddel på 4 1/2 fjerding i gården Ski fra sin far Christen Børgesen Ski. Datert den 4 Sep. 1733.

Se også bruker nr. 1 på bruk nr. 2 nedenfor og neste bruker.


3. 1737 - , Hans Jensen, dpt. 4 Des. 1707, gravl. 16 Des. 1768, g.m.1. 20 Sep. 1737, enken Anne Ambrosiusdatter Ski, g.m.2. 29 Sep. 1743, Anne Olsdatter Knem.


På tinget i Røyken den 13 Des. 1738 tinglystes deling av gården Ski. Her kommer det fram at bruker nr. 1 Christen Børgesen hadde i levende live overlatt halve gården Ski (Søndre Ski) til sønnen bruker nr. 2 Søren Christensen. Gården Ski ble nå delt mellom Hans Jensen Ski som nå var gift med Søren Christensens enke Anne Ambrosiusdatter og Peder Andersen Ski som var gift med salige Søren Christensens søster Anne Christensdatter Ski. Hans skulle ha Søndre Ski og Peder Nordre Ski m.m. Datert 22 Apr. 1738.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1738 tinglyste Hans Christensen Mortensrud sitt salg av sine arveparter fra sine foreldre i gården Søndre Ski til sin Hans Jensen Ski. Her nevnes også at Hans Jensen hadde bygslet sine stebarns arveparter. Datert 5 Nov. 1738.


4.
- 1766, Christen Sørensen,
dpt. 10 Mai 1736, gravl. 21 Aug. 1810, g.m. 4 Juni 1758. Gonnor Halvorsdatter Grette.

Christen var sønn av bruker nr. 2.

På tinget i Røyken den
28 Feb. 1759 tinglyste Ingebret Hansen bosatt i Strøm under Jarlberg grevskap sitt salg av sin hustru Randi Sørensdatters arveparter etter sin bestefar og hennes foreldre i gården Søndre Ski til hennes bror Christen Sørensen Ski. Datert Ski 21 Okt. 1758.


Ved hovedmanntallet 1765 bor Christen Sørensen på gården Søndre Ski som var selveiergods sammen med sin hustru Gonnor Halvorsdatter.


På tinget i Røyken den 8 Des. 1766 tinglyser Christen Sørensen sitt salg av halve gården Ski (Søndre Ski) som skylder 15 lispund salt med bygsel og over andre 5 lispund salt til Røyken prestebol og 2 1/2 lispund salt Tranby kirke beneficeret for 660 riksdaler til lensmann Mads Hansen Fritz. Datert Ski den 7 Nov. 1766.

Christen flyttet til gården Mortensrud.

5. 1766 - 1767, Mads Hansen Fritz, dpt. 27 Okt. 1720, gravl. 3 Mai 1775, g.m. 20 Sep. 1744, Kari Evensdatter Klemmetsrud.

Mads bodde tidligere på Nordre Ski, se nedenfor.


På tinget i Røyken den 8 Des. 1766 tinglyser
Christen Sørensen sitt salg av halve gården Ski (Søndre Ski) som skylder 15 lispund salt med bygsel og over andre 5 lispund salt til Røyken prestebol og 2 1/2 lispund salt Tranby kirke beneficeret for 660 riksdaler til lensmann Mads Hansen Fritz. Datert Ski den 7 Nov. 1766.

På tinget i Røyken den 7 Des. 1767 tinglyser Mads Hansen Fritz sitt salg av av halve gården Ski (Søndre Ski) som skylder 15 lispund salt med bygsel og over andre 5 lispund salt til Røyken prestebol og 2 1/2 lispund salt Tranby kirke beneficeret for 820 riksdaler til Anders Larsen Haslum fra Ås prestegjeld. Datert søndre Ski den 10 Nov. 1767.

Mads flyttet til gården Hotvedt.


6. 1767 - 1785, Anders Larsen, f. ca. 1733, d. 6 Juli 1815, g.m. 3 Jan. 1768, Kari Toresdatter Søndre Dal.

På tinget i Røyken den 7 Des. 1767 tinglyser Mads Hansen Fritz sitt salg av av halve gården Ski (Søndre Ski) som skylder 15 lispund salt med bygsel og bygsel over 5 lispund salt til Røyken prestebol og 2 1/2 lispund salt Tranby kirke beneficeret for 820 riksdaler til Anders Larsen Haslum fra Ås prestegjeld. Datert søndre Ski den 10 Nov. 1767.


På tinget i Røyken den 1 Juli 1785 tinglyser Anders Larsen Haslum sitt salg av av halve gården Ski (Søndre Ski) som skylder 15 lispund salt med bygsel og bygsel over 5 lispund salt til Røyken prestebol og 2 1/2 lispund salt Tranby kirke beneficeret for 799 riksdaler til Christen Pedersen lille Glosli fra Frogn i Ås prestegjeld. Datert Ski den 12 Feb. 1785.


Anders flyttet til gården Iversrud i Frogn, Akershus.
Ved folketellingen 1801 bor Anders på gården Iversrud i Frogn sammen med sin kone og barn. Han er da bonde og eier av halve gården.

Se også bruker nr. 7 og 8.


7.
1785 - 1789, Christen Pedersen, dpt. 23 Okt. 1757, gravl. 20 Des. 1788, g.m. 19 Nov. 1779, Abigael Pedersdatter Sneis (dpt. 1 Jan. 1756, gravl. 18 Jan. 1789).

Christen var sønn av Peder Christensen Lille Glosli i Frogn, Akershus. Abigael var datter av Peder Torkildsen Sneis i Nordby i Ås og Anna Trygsdatter Horgen i Frogn.

På tinget i Røyken den 1 Juli 1785 tinglyser Anders Larsen Haslum sitt salg av av halve gården Ski (Søndre Ski) som skylder 15 lispund salt med bygsel og bygsel over 5 lispund salt til Røyken prestebol og 2 1/2 lispund salt Tranby kirke beneficeret for 799 riksdaler til Christen Pedersen lille Glosli fra Frogn i Ås prestegjeld. Datert Ski den 12 Feb. 1785.

Skifte etter Christen ble holdt den 12 Jan. 1789.

På tinget i Røyken den
10 Juni 1789 tinglyses et auksjonsskjøte etter en auksjon over gården søndre Ski som ble holdt den 20 Jan. 1789. Gården tilhørte sterboet etter Christen Pedersen Ski og hans hustru Abigael Pedersdatter. Hans Johannesen Høvik hadde det høyeste budet og kjøpte gården for 665 riksdaler. Datert Nøsted 22 Apr. 1789.


8. 1791 - , Hans Jensen, dpt. 17 Aug. 1760, d. 16 Aug. 1844, g.m. 29 Apr. 1800, Mari Larsdatter Flater.


På tinget i Røyken den
27 Jan. 1791 tinglyser Hans Johannesen Høvik sitt salg av
halve gården Ski (Søndre Ski) som skylder 15 lispund salt med bygsel og bygsel over 5 lispund salt til Røyken prestebol og 2 1/2 lispund salt Tranby kirke beneficeret for 830 riksdaler til Jens Pedersen Grav og hans sønn Hans Jensen. Datert den 15 Jan. 1791.


På tinget i Røyken den 7 Okt. 1793 tinglyser Jens Pedersen Grav sitt salg av 7 1/2 lispund salt med bygsel samt overbygsel 2 1/2 lispund salt til Røyken prestebol og 1 1/4 lispund salt til Tranby kirke til sin sønn Hans Jensen for 490 riksdaler. Datert den 18 Juli 1793.

På tinget i Røyken den 6 og 7 Okt. 1794 tinglyser Anders Larsen Iversrud i Frogn på sin sønn Hans Andersens vegne, hans salg av odelsretten til 15 lispund salt med bygsel samt bygsel over 5 lispund salt til Røyken prestebol og 2 1/2 lispund salt til Tranby kirke til oppsitteren Hans Jensen Ski for 50 riksdaler. Datert Grini tingstue den 6 Okt. 1794.

Ved folketellingen 1801 bor Hans Jensen på gården Ski sammen med sin kone. Han er da bonde og gårdbeboer.


Bruk 2:


1. 1733 - 1737, Søren Christensen Ski. f. ca. 1698, gravl. 15 Mars 1737, g.m. 25 Mars 1730, Anne Ambrosiusdatter Gjellum.

På tinget i Røyken den 14 Des. 1733
tinglyste Søren Christensen Ski sin bygselseddel på 4 1/2 fjerding i gården Ski fra sin far Christen Børgesen Ski. Datert den 4 Sep. 1733.

Se videre under bruk 1 ovenfor.


2.
1737 - , Hans Jensen, dpt. 4 Des. 1707, gravl. 16 Des. 1768, g.m.1. 20 Sep. 1737, enken Anne Ambrosiusdatter Ski, g.m.2. 29 Sep. 1743, Anne Olsdatter Knem.

Se videre under bruk 1. ovenfor.Nordre Ski:

1. 1703 - 1737, Christen Børgesen, f. ca. 1656, d. 1737, g.m. 2 Mars 1690, Kiersten Hansdatter Viulstad.

Christen bodde tidligere på Ølstad. Se også eier nr. 12.

På tinget i Røyken den 28 Juni 1702 ble det tinglyst et skjøte fra Rådmann Jens Nilsen til Christen Børgesen Ølstad på gårdene Ski og Haug i Røyken. Datert 12 Juni 1702.

Christen eide hele gården Ski 1 1/2 skippund salt med bygsel. Se også Søndre Ski ovenfor.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Bonden (Christen) på gården Ski sammen med sin kone og en datter.


Christen Børgesen var oppsitter ved matrikkelen 1723.

Ved Hovedlegdsrullen i 1726 nevnes Christen Børgesen som oppsitter på gården Ski. Han er da 68 år gammel. Soldat på legd var Bernt Michelsen 21 år gammel. Han hadde vært i tjeneste i 1 år.

2. 1737 - 1745, Peder Andersen, dpt. 25 Mars 1714, d. etter 1745, g.m. 13 Jan. 1737, Anna Christensdatter Ski.

Peder var sønn av Anders Clemmetsen Auvi og Maria Pedersdatter Østre Hyggen.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1738 tinglystes deling av gården Ski. Her kommer det fram at bruker nr. 1 Christen Børgesen hadde i levende live overlatt halve gården Ski (Søndre Ski) til sønnen bruker nr. 2 på bruk nr. 1 Søren Christensen. Gården Ski ble nå delt mellom Hans Jensen Ski som nå var gift med Søren Christensens enke Anne Ambrosiusdatter og Peder Andersen Ski som var gift med salige Søren Christensens søster Anne Christensdatter Ski. Hans skulle ha Søndre Ski og Peder Nordre Ski m.m. Datert 22 Apr. 1738.

Peder Andersen kjøpte så i 1738 hele gården Nordre Ski. Se nedenfor.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1738 tinglyste Halsten Hansen Grini sitt salg av sin hustru Rønnaug Christensdatters arvede part i gården Nordre Ski etter hennes foreldre til sin svåger Peder Andersen. Datert 5 Nov. 1738.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1738 tinglyste Hans Christensen Mortensrud sitt salg av sine arveparter fra sine foreldre i gården Nordre Ski til sin svåger Peder Andersen. Datert 5 Nov. 1738.


På tinget i Røyken den 13 Des. 1745 tinglyste Peder Andersen Ski sitt salg av 15 lispund salt med bygsel i gården Nordre Ski til Even Nilsen. Datert 4 Mars 1745.


3.
1745 - 1748, Even Nilsen, f. ca. 1711, gravl. 18 Feb. 1748, g.m. Anne Andersdatter.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1745 tinglyste Peder Andersen Ski sitt salg av 15 lispund salt med bygsel i gården Nordre Ski til Even Nilsen. Datert 4 Mars 1745.

Anne Andersdatter salige Even Nilsen Skis efterleverske selger 15 lispund salt i gården Nordre Ski til Mads Hansen Fritz for 292 riksdaler. Datert Nordre Ski den 26 Feb. 1748. (Pantebok II, folie 477).

4. 1748 - , Mads Hansen Fritz, dpt. 27 Okt. 1720, gravl. 3 Mai 1775, g.m. 20 Sep. 1744, Kari Evensdatter Klemmetsrud.

Ved hovedmanntallet 1765 bor Mads Hansen Fritz på gården Nordre Ski som var selveiergods sammen med sin hustru Kari Evensdatter og deres barn.

Mads eide hele gården Ski f.o.m. 1766. Se videre på Søndre Ski ovenfor.


5.
1777 - 1787,
Even Madsen Fritz, dpt. 27 Sep. 1750, gravl. 20 Feb. 1803, g.m. 2 Nov. 1777, Ingeborg Thomasdatter Åsgård.

På tinget i Røyken den 9 Des. 1783 tinglyser Even Madsen Fritz sitt salg av et stykke jord kalt Skiplassen (Skibråten) under Nordre Ski til Christen Hansen Ammerud for 200 riksdaler. (Even hadde kjøpt Nordre Ski den 21 Mai 1777).

På sommertinget i Røyken den 9 Juni 1787 tinglyser Even Madsen Fritz og Christen Hansen som begge eier i halve gården Ski (Nordre Ski) deres salg av deres parter av gården til Evens broderdatter Karine Hansdatter Fritz som tok gården tilbake på odel. Even eide i selve gården og Christen eide husmannsplassen (Skibråten). Even fikk 537 riksdaler og Christen 150 riksdaler. Datert Ski 31 Mars 1787.

Even flyttet til Båtstø under gården Hov.6.
1787 - 1798,
Karine Hansdatter Fritz, dpt. 21 Jan. 1776, d. 9 Des. 1858, g.m. 18 Nov. 1801, Hans Jonsen Lingsom.

Karine var datter av lensmann Hans Madsen Fritz og Gulbjør Pedersdatter Bø.


På sommertinget i Røyken den 9 Juni 1787 tinglyser Even Madsen Fritz og Christen Hansen som begge eier i halve gården Ski (Nordre Ski) deres salg av deres parter av gården til Evens broderdatter Karine Hansdatter Fritz som tok gården tilbake på odel. Even eide i selve gården og Christen eide husmannsplassen (Skibråten). Even fikk 537 riksdaler og Christen 150 riksdaler. Datert Ski 31 Mars 1787.

På tinget i Røyken den 5 Okt. 1798 tinglyser Peder Pedersen Hval i Lier på sin myndling søsterdatteren Karine Hansdatter Fritz sitt salg av 15 lispund salt med bygsel samt bygsel over 4 1/2 lispund i gården Nordre Ski til Hans Jensen Ski for 1360 riksdaler. Datert Foss 2 juni 1798.


7.
1798 - ,
Hans Jensen, dpt. 17 Aug. 1760, d. 16 Aug. 1844, g.m. 29 Apr. 1800, Mari Larsdatter Flater.

På tinget i Røyken den
5 Okt. 1798 tinglyser Peder Pedersen Hval i Lier på sin myndling søsterdatteren Karine Hansdatter Fritz sitt salg av 15 lispund salt med bygsel samt bygsel over 4 1/2 lispund i gården Nordre Ski til Hans Jensen Ski for 1360 riksdaler. Datert Foss 2 juni 1798.Husmannsplasser:


Skibråten (Skiplassen):

1. - , Jacob Olsen, f. ca. 1682. gravl. 30 Juli 1744.

2. - , Hans Jacobsen, g.m. 24 Okt. 1745, Mari Olsdatter på Ski.

3. - 1747,
Jacob Olsen, f. ca. 1712, gravl. 12 Mai 1788, g.m.1. 11 Apr. 1734, [Anne] Maria Sivertsdatter Båtstø, g.m.2. 28 Nov. 1767, enken Helene Carlsdatter Haugsbråten, g.m.3. 27 Des. 1775, enken Maria Andersdatter.

4.
- ,
Halvor Evensen, dpt. 19 Mai 1715, g.m. 13 Okt. 1741, Lisbeth Hansdatter Husebyeie i Lier, g.m.2. 10 Sep. 1777, Olea Nilsdatter.

Ved hovedmanntallet 1765 bor Halvor på plassen Skibråten sammen med sin hustru, som her er feilaktig skreven som Lisbeth Pedersdatter. Sønnen Even bor sammen med dem. Det bor totalt 13 personer over 12 år på gården Ski.

Sønnen soldat Even Halvorsen bodde på Skibråten ved vielsen i 1765.


5. 1783 - 1787,
Christen Hansen, f. ca. 1718, gravl. 25 Nov. 1787, g.m. 1 Nov. 1751, Else Nilsdatter Ammerud.

Christen bodde tidligere på gården Ammerud.

På tinget i Røyken den 9 Des. 1783 tinglyser Even Madsen Fritz sitt salg av et stykke jord kalt Skiplassen (Skibråten) under Nordre Ski til Christen Hansen Ammerud for 200 riksdaler. (Even hadde kjøpt Nordre Ski den 21 Mai 1777).


På sommertinget i Røyken den 9 Juni 1787 tinglyser Even Madsen Fritz og Christen Hansen som begge eier i halve gården Ski (Nordre Ski) deres salg av deres parter av gården til Evens broderdatter Karine Hansdatter Fritz som tok gården tilbake på odel. Even eide i selve gården og Christen eide husmannsplassen (Skibråten). Even fikk 537 riksdaler og Christen 150 riksdaler. Datert Ski 31 Mars 1787.

Kona døde i 1785 Christen flyttet til Båtstø under gården Hov i 1787 der han døde samme år.


Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:


1. Harald nevnes under husmenn ved Landskatten 1633.
2.
Gullich nevnes under husmenn ved Landskatten
1634 - 1636.

3.
1680 - 1699, Ole Hansen, sønn av bruker nr. 7.

Ole var lagrettemann 1688 - 1691.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1690 nevnes Ole som gaardmann.

På tinget i Røyken den 22 Feb. 1699 får vi vite at Ole har flyttet fra bygden.


4.
Anne Lauritsdatter nevnes på tinget den 3 Des. 1688.


Gå til Gårder i Røyken
før 1801.


Mer info. kommer ......
1)

1) NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 237.