slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Til Grafisk Anetavle


Svend Lauritsen Vear ( - 1633)

Svend Lauritsen ble trolig født på gården Vear, Røyken, Buskerud. Han døde på gården Vear etter 8 Feb. 1633, men før 1634. Han var sønn av Laurits Svendsen Vear og N.N. Trulsdatter Bølstad. Svend var gift med Ingeborg Vear. De hadde iallefall sønnen:

1. Jon Svendsen, f. ca. 1614, d. ca. 1683, g.m. Maren Trygsdatter.

Svend var dattersønn av lensmann Truls Bølstad. Han var bosatt på Ski i Røyken iallefall 1610 - 1629 og er identisk med Svend på Vear i 1633.

Svend var lagrettemann den 31 mars 1621. NRA. fra Christiania Raadstuearkiv.

Seglet til Svend 31 Mars 1621.

Svend nevnes på Ski i Bygningsskatten 1617 - 1633/1634. I Bygningskatten 1632/1633 og 1633/1634 nevnes han dog på både Ski og Vear og 1635/1636 - 1642/1643 kun på Vear. Det er et stort etterslep i Bygningsskatten og det er kona Ingeborg som nevnes i Landskatten f.o.m. 1634. (Se under Vear).

Svend nevnes i en arvesak i Lagretten i Oslo 1610:


Kjell J. Kleivane: Oslo Lagtingsprotokoll nr. II - VII, 1608-1616, s. 223 (Protokoll VI, 1610).

Tredie søgne for Winternatthen Paa Osslo Raadstuffue, Offuerwerrindis Erlig och Velbyrdige mand Enuold Kruße thill Hiermedtzløffgard Norgis Rigis Stadtholder Och høffuidtzmand Paa Agerhuus, "War icke thillstede."

Laugrettis mennd Anders Villumßen, Jacob Knudßen, Hans Stampe och Vng Raßmus Hanßenn.

Thallack Bølstadt vdj Røgenßogen haffde Ladett Vdj Rette steffne Lauridz Mortensrød, Rolff Siltinglid, Baard Hußeby, Thorer Nersnes, Peder Biørnestadt och Alff Skidtßetter, Laugrettismend der ßammestedtz, Zambtt Søffren Chrestenßenn thingschriffuer ibid, Och thill thallett denom for Enn dom dj haffue dømbttoch affßagtt denn 31 Januarj nest forledenn Aar 1610 Emellom Suend Lauridßenn boendis paa Skee J forne RøgenSogenn, och Amund Harrang paa ßin høstrues Gury Lauridtz datters Vegne J Froenn ßogen boendis Paa Folloug paa denn Enne [side], och hannom paa denn Anden ßide, Anlangendis Enn Arff Som faltt Effter Throels Bølstadt vdj forne Røgenßogenn J dett Aar 1599, ßom Er Elleffue Aar ßidenn forledenn, ßom war denn thidtt den gamell Laug Var gengße, huilckenn Arff hand Paa ßin høstrues Dorette Throels datters vegne Effter hindis fader forne Throels Bølstadt da Er Louglige thillfaldenn, Och forne Thallack Bølstadt medt hende haffuer Opborritt och Annammidt, Och hid thill haffuer hafft och nøtt vdj Roelig heffdt och Brug, Och forne 6 mend med schriffueren fraa dømmer hannom ßamme Arff Som Er forne Throels Bølstadtz datter bøernn, huilckenn datter Var Lang thid thill forne henn dødt, førind den Arff faltt hindis Søster, hans høstrue thill, Effter hindis fader, Och icke Anßeer att datter Er Ett Leedt Nermer thill at Arffue ßinn fader, End datters Børn och affkomme, dett hand mienne Effter denn gamblle Loug, Som da Var gengße her vdj Norge.

Efferdj de ßex mend medt Skriffueren beraaber sig Paa, Att huis Skifftis breffue ßom war Parternne Emellom gaaenn, icke haffuer Vdaff Parterne Verid dennom forelagtt, huor Effter dj ßig haffde Kundett Vide att Rette, Och der fore mentte dennom ingenn Vrett att haffue giortt, Effterdj de breffue ßom dj Sig Skulle effter Rette, Var dennom fore forholden, Er der fore den ßag hiemfunden for forne Sex mend medt Skriffuerenn, Och de att thage denn ßag for ßeg medt huis breffue dj haffue om dett Skiffte, Och da Att Ligne begge Parternne Emellom om denn Møderne Arff, Menn den Arff Som falden Effter guode faderenn Kommer Thallack Biølstadtzs høstrue Allenne thill medt ßinn mand.


I 1614 er Svend skyldig gjeld til lagrettemann Oluff Lang i Oslo:

Kjell J. Kleivane: Oslo Lagtingsprotokoll nr. II - VII, 1608-1616, 364. (Protokoll VI, 1614).

Thridie Søgne for Midfaste Paa Laugtingid vdj Osßloe Aar 1614, Offueruerindis Erlig Och Welb. Mand Anders Grenn thill Sundtzby, Norgis Rigis Cantzeler.

Laugretismend Oluff Lang, Jacob Knudßønn, Hans Faltinßønn, Peder Chrestenßønn, Henrich Marquarßønn och Robbert Sanderßønn..........

Oluff Langh haffde ladet Vdj Rette steffne Elling Dellinn i Øster Bergom, Chrestoffer Neß i Marte dallenn, Oluff Solrødt, Alff Linderenn, Rodgier Ryen i Aggers herritt, Chrestenn Siffurstadt vdj Asche ßogenn, Jørgen Saxeßønn, Peder Houff, Joen Houff och Suend Skie vdj Røgenßogenn for loglige gield, Effterdj de Sambtligenn bekiende gieldenn, Er dj der fore thillfundenn inden en halffmonidz dag her nest effter att betalle, Eller Vorderingh.

Svend var oppsitter på Ski ved Jordeboka 1615 og 1616 - 1617. Ved Jordeboka 1615 eier han 1/2 pund salt i Hyggen Mellom i Røyken og 1 skippund salt i gården Hofland (Hovland) Konas gods ??.


I jordeboka for odelsskatt 1624 (Stattholderembetet, D IX Jordebøker, eske 8, Bragernes fogderi 1624) er Sven Ski oppført med følgende gods: (Det samme eide han ved Jordeboka 1626).

7 lispund salt i ”Offuerberg i Sanden Sogenn” [Oreberg i Sande]
1/2 [skip]pund salt i ”Hegin Midgaard”.

Laurits Vear eide 7 lispund salt i Oreberg i 1622 og 1623. Se under Laurits for å se hvilke gårder han eide i mellom 1612 - 1628.

Ingeborg Vear eide bl. a. 7 lispund salt i Oreberg i 1634 eksakt det samme som Svend Ski eide i 1624 og 13 lispund salt i Hyggen. I 1647 eide hun bl. a. 1 skippund salt i gården mellom Hyggen. Også dette i samme gård som Svend eide 1/2 skippund salt i 1624. Dette sammen med at Svends farsnavn var Lauritsen, søsteren Guri eide også i Vear 1624 og i søndre Grann i 1629 (Laurits Vear eide i Grann 1612 - 1628 som er det siste året han er nevnt i Landskatten), beviser at Svend var sønn av Laurits Vear og gift med Ingeborg.

I Fogderegnskapet 1625/1626 måtte Svend betale bøter fordi han hadde solgt 3 eikestolper til en hollender.

Ved Offiserskatten 1628/1629 hadde Suend Skee 6 kyr/kviger og 4 får.

Svend nevnes i tingboka
1671 vedr. en dom av 8 Feb. 1633 angående Gulbrand Follestad og Suend Vear om bygselen av Vear. 1)

1) Kjell J. Kleivane: Oslo Lagtingsprotokoll nr. II - VII, 1608-1616, s. 223-224, 364.
A. Killingstad: Røyken Bygd før og nu s. 594.
Tingbok for Røyken 1671.
Lensregnskaper.
Fogderegnskaper.
Diverse skattelister: Bygningsskatten, Garnisonsskatten m.m.
RA, Danske Kanselli, Skapsaker, F/L0038: Skap 9, pakke 324-350, 1615-1721, s. 203.
Stattholderembetet, D IX Jordebøker, eske 8, Bragernes fogderi 1624
.