slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Torvøya før 1801. Under utvikling.

Eiere:

Bruk 1.

1. - ,
Knud Sigurdsson (Knud Siuordßøn) Se neste bruker.

2. - 1611,
Peder Knudsen Åros, f. ca. 1525, d. ca. 1613.

I en sak i diplomsamlingen
den 22 Sep. 1593 står dette:

"Wij Effterne Raßmuis Hoskoldß, Haagen Rolffß, Stener Amundß, Thorstenn Oudenß, oc Peder Knudß, suorne lougrettz Mender ij Røgenßogen oc pa Hudrum, Kiendz oc giøre Witterligt for Alle vdj thette wort obne Breff, Att wij wore paa Hußeby steffnestuffe i forne sogen Thend 22. dag Septembz Aar 1593. Tha paa forne dag Bleff wij aff K: M:\ Lensmand/ sammestetz till kraffder, Att wij skulle Bære Sande Widtnisbyrd paa Peder Aaroßis Wegne, om en Øe, som ligger strax vden foer Aaroß, som kallis Thorffue i forne sogend Liggends Huis Aadall samme Øe skulle være: Da er oß forszne Mender vdj gudtz Sandhed fuld Witterligt, Att samme øe Haffuer, wærith \ oc er/ Knud Siuordßøn paa Aaroß i forne Rogenßogend hans Odall, Saa sagde woris forældre for oß: Att saa i Sandhed er som fore schreffuit staaer, Bestaaer, wij med woris Jndzeigler, hengendz Er Neden paa thette wortt obne Breff, som giort er, Aar oc Dag, som fore siger er".

Skifte etter Peder ble holdt den 16 Des. 1611 mens han ennå levde. Se eier nr. 3 - 5. Han står dog fortsatt oppført som eier ved Landskatten
1612 - 1613.

3. 1611 - 1649, Hans Pedersen Åros, d. ca. 1658, g.m. Maret Bjørulsdatter Oppegaard.

Han eier 1 lispund 1 remål salt som han arvet etter sin far, forrige eier.

Ved Jordeboka
1615 har han trolig kjøpt opp sine medarvingers arveparter og eier 1/2 skippund salt. Se også eier nr. 6, 7 og 10.

4. 1611 - ,
Gulbrand Andersen Askestad. d. ca. 1631, g.m. Unn Pedersdatter Aaraas.

Han eier 2 1/2 remål salt, som han arvet etter sin svigerfar.

5. 1611 - , Barnebarna til eier nr. 2. (Oluf Gundersen, Hans Gundersen og Knud Andersen på sin hustru Anne Gundersdatter).

eier 1 fjerding, 2 1/2 remål salt, som de arvet etter sin bestefar.

6. 1624 - 1626, Peder Bø.

Peder Bø var oppsitter på gården ved Jordeboka 1624, han eier da 1/2 pund salt i Torvøya og 1 lispund salt i Hovland på Modum. Ved Jordeboka 1626 eier han 1/2 pund salt i Torvøya, 1 lispund salt i Hovland på Modum og 1/2 pund i Valle (Lier?, Eiker?).

Vet ikke hvem han var eller hvor lenge han eide i Torvøya, men det var trolig pantegods.

7. 1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier Hans [Pedersen] Åros 1/2 skippund salt med bygsel.


8. 1651, Gulbrand Follestad,

Ved Kontribusjonsskatten 1651 eier Gulbrand 1/2 skippund salt. Trolig pantegods fra Asle Åros.


9. 1652/1653,
Asle Hansen Åros, d. ca. 1660, g.m. Gunnild Clemmetsdatter.

Ved Odelsskatten 1650/1651 - 1652/1653 eier Asle 1/2 skippund salt.

Ved Kontribusjonsskatten 1653 nevnes det at Torvøya var avbrent oppsitteren var forarmed.


10.
1654, En bonde på Eiker eier 1/2 skippund ved Kontribusjonsskatten 1654.

11. 1654 - 1657, Johannes Reiersen Åsgård, f. ca. 1624, d. etter 1681,

Ved Odelsskatten 1654/1655 og 1656/1657 eier Johannes 8 lispund salt i Bråset i Røyken, 1/2 skippund salt i Torvøya i Røyken, 15 lispund salt i Sætre på Hurum og 1 fjerding mel i Bolstad i Sande. Foruten Bråset er dette trolig pantegods fra Hans Pedersen Åros som står oppført med de samme tre siste gårdene i Odelsskatten 1654/1655. Ved Odelsskatten 1656/1657 står Hans Pedersen Åros oppført med gårdene Sætre i Hurum, Gråøya i Røyken og Bolstad i Sande, men her er det sønnen Sivert (Syver) Heggum som står oppført med gjelda/pantet i Torvøya. Se neste eier.

Se bruker nr. 9 på Åsgård.

12. 1656 - 1692, Sivert Hansen Heggum, f. ca. 1610, d. ca. 1692, g.m. Ingri Trulsdatter.

Sønn av eier nr. 3 og bror av eier nr. 9.

Ved Odelsskatten 1656/1657, ved Jordeboka 1661 og ved Odelsskatten 1664 eier Sivert 1/2 pund salt med bygsel. Det samme eier han ved Odelsskatten 1678.

Han står som eier av Torvøya i alle kilder t.o.m. 1694. Se kildene under brukerne.

13. 1658 - 1660, Hans Andersen Ski, f. ca. 1614,

Ved Kontribusjonsskatten 1658 - 1660 eier Hans 1/2 skippund salt med bygsel. Trolig pantegods av forrige eier.


14.
1693 - 1693,
Jon Sivertsen Rødby, f. ca. 1640, gravl. 17 Mai 1728, g.m. Ingri Thorsdatter.

Jon var sønn av eier nr. 12.

Jon Sivertsen [Søndre] Heggum nevnes som eier i tingboka den 26 Nov. 1680 og den 16 Des. 1681 da han stevner Hans Torffue for resterende skatter for 1679 - 1680. I alle andre kilder nevnes hans far som eier t.o.m. 1694.


På tinget i Røyken den 2 Des. 1693 tinglyser Frantz Jørgensen på Østre Åros et skjøte fra [brødrene] Joen Sivertsen Rødby i Hurum og Hans Sivertsen [Søndre] Heggum i Røyken på 1/2 skippund salt med bygsel i Gråøya liggende under Østre Åros samt et skjøte fra Joen Sivertsen på 1/2 skippund salt med bygsel i Torvøya. Datert Østre Åros i Røyken den 14 Nov. 1693.


15.
1694 - 1704,
lensmann Frants Jørgensen Fritz, dpt. 11 Mars 1653, gravl. 2 Nov. 1704, g.m.1. 11 Sep. 1678, Regina Sibilla Olsdatter, g.m.2. ca. 1688, Sidsel Aslesdatter Åros.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1693 tinglyser Frantz Jørgensen på Østre Åros et skjøte fra [brødrene] Joen Sivertsen Rødby i Hurum og Hans Sivertsen [Søndre] Heggum i Røyken på 1/2 skippund salt med bygsel i Gråøya liggende under Østre Aaraas samt et skjøte fra Joen Sivertsen på 1/2 skippund salt med bygsel i Torvøya. Datert Østre Åros i Røyken den 14 Nov. 1693.

Ved skifte etter Frantz eier han 10 lispund salt.

16. 1704 - 1720, Arvingene etter forrige bruker.

17. Arvingene selger i 1720 og 1722 til Søren Gulbrandsen Åroselven. Se neste eier.


18. 1720 - 1735,
Søren Guldbrandsen, f. ca. 1641, gravl. 2 Feb. 1738, g.m. enken Maren Jacobsdatter Åroselven, f. ca. 1635, gravl. 10 Mai 1725.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1720 tinglyser Søren Guldbrandsen Åroselven et skjøte på 7 lispund 1 1/7 remål salt med bygsel i Torvøya fra Jørgen Frandsen Frits. Datert 30 Okt. 1720.

På tinget i Røyken den 8 Juni 1722 tinglyser Søren et skjøte på 2 lispund 2 6/7 remål salt i Torvøya fra Christian Frandsen Frits. Datert 21 Apr. 1722.


På tinget i Røyken den 9 Juli 1735 tinglyser Frands Hansen Åros et skjøte på 9 lispund 3 7/14 remål salt i Torvøya fra Søren Guldbrandsen Åroselven. Datert 24 Mars 1735.19. 1735 - 1743,
Frantz Hansen Fritz, dpt. 20 Mars 1707, gravl. 22 Aug. 1775, g.m. 2 Juli 1730, Kirstine Heinsdatter Slottet.

På tinget i Røyken den 9 Juli 1735 tinglyser Frands Hansen Åros et skjøte på 9 lispund 3 7/14 remål salt i Torvøya fra Søren Guldbrandsen Åroselven. Datert 24 Mars 1735.

På tinget i Røyken den 4 Mars 1744 tinglystes Frans Hansens skjøte på 9 lispund 3 7/14 remål salt i Torvøya til Johan Michaeli Todt. Datert den 21 Nov. 1743.

20. 1743 - 1751, Johan Micaeli Todt,

På tinget i Røyken den 4 Mars 1744 tinglystes Frans Hansens skjøte på
9 lispund 3 7/14 remål salt i Torvøya til Johan Michaeli Todt. Datert den 21 Nov. 1743.

På tinget i Røyken den 18 Des. 1748 tinglyses Johan Micaeli Todts pantsettelse av sin eiede og påboende gård Torføen til Christian Ancher for et lån på 90 riksdaler. Datert Torføen den 16 Juli 1747.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1751 (nr. 7) tinglyses Johan Michaeli Todts salg av 9 lispund 3 1/2 remål salt i Torvøen til Christian Svendsen Sandbukten for 250 riksdaler. Datert 11 Aug. 1751.


21. 1751 - 1751, Christian Svendsen Sandbukten,

På tinget i Røyken den 13 Des. 1751 (nr. 7) tinglyses Johan Michaeli Todts salg av 9 lispund 3 1/2 remål salt i Torvøya til Christian Svendsen Sandbukten for 250 riksdaler. Datert 11 Aug. 1751.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1751 (nr. 8) tinglyses Christian Svendsen Tørvøens salg av 9 lispund 3 1/2 remål salt med bygsel i Torvøen til Johan Jacob Janche borger og buntmager i Christiania for 250 riksdaler. Datert 13 Nov. 1751.


22.
1751 - 1754, Johan Jacob Janche (Junol),

På tinget i Røyken den 13 Des. 1751 (nr. 8) tinglyses Christian Svendsen Tørvøens salg av 9 lispund 3 1/2 remål salt med bygsel i Torvøen til Johan Jacob Janche borger og buntmager i Christiania for 250 riksdaler. Datert 13 Nov. 1751.

Han kalles også Johan Jacob Junol. Se neste bruker.


23.
1754 - 1785,
Hartvig Christensen, dpt. 24 Des. 1719, gravl. 22 Mai 1785, g.m.1. 13 Nov. 1740, Kirsti Andersdatter Høybråten, g.m.2. 18 Sep. 1762, Gullaug Olsdatter Båtstø.

Svågrene Arne Jonsen Karlstad (g.m. 22 Aug. 1745, Ingeborg Christensdatter Ravnsborg) og Hartvig Christensen, begge husmenn på gården Skoklefald på Nesodden kjøper ødegården Torvøya i Røyken 9 lispund 3 1/2 remål salt med bygsel for 290 riksdaler av Johan Jacob Junol. Datert Christiania 23 Apr 1754. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 670).

Ingeborg Christensdatter enke etter Arne Jonsen Torvøya selger sin halvpart 4 lispund 3 3/4 remål salt med bygsel i Torvøya til sin bror Hartvig Christensen Torvøya. Datert Christiania 24 Nov. 1764. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0003: Pantebok nr. III, 1756-1771, s. 375).

24. 1786 - , Ole Larsen, f, ca. 1754, g.m.
7 Sep. 1786, enken Gullaug Olsdatter Torvøya.


Bruk 2.


1. 1754 - 1764,
Arne Jonsen Karlstad, d. ca. 1764, g.m.1. Anne Olsdatter, g.m.2. 22 Aug. 1745, Ingeborg Christensdatter Ravnsborg.

Svågrene Arne Jonsen Karlstad (g.m. 22 Aug. 1745, Ingeborg Christensdatter Ravnsborg) og Hartvig Christensen, begge husmenn på gården Skoklefald på Nesodden kjøper ødegården Torvøya i Røyken 9 lispund 3 1/2 remål salt med bygsel for 290 riksdaler av Johan Jacob Junol. Datert Christiania 23 Apr 1754. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 670).

Ingeborg Christensdatter enke etter Arne Jonsen Torvøya selger sin halvpart 4 lispund 3 3/4 remål salt med bygsel i Torvøya til sin bror Hartvig Christensen Torvøya. Datert Christiania 24 Nov. 1764. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0003: Pantebok nr. III, 1756-1771, s. 375).


Kjente Brukere:

1. 1618 - 1660, Christen Thorffue

Christen var leilending ved Landskatten 1618.

Christen Torffue er oppsitter i 1624 og 1630/31.

Ved Kontribusjonsskatten 1653 nevnes det at Torvøya var avbrent oppsitteren var forarmed, og i Skjærbåtsskatten 1653 nevnes det at Christen Torffue er forarmet.

Christen Torfffue er oppsitter ved Kontribusjonsskatten 1658 - 1660.

2. 1661 - 1669, Knud Torffue,

Ved Jordeboka 1661 er Knud oppsitter. Han føder 2 hester.

Knud Torfføe er oppsitter ved Leilendingskatten 1669.3. 1670, Olle Torffue,

På tinget i Røyken den 31 Mai 1670 stevnes Olle Torffue for 16 daler i gjeld.

På tinget i Røyken den 31 Mai 1670 stevnes Olle Torffue og Gulbrand Høvik da de skall ha overfalt fogden Jens Olsens tjener Jens Christensen den 29 april 1670 i Christiania da han var sendt dit med Kongens penger. Olle og Gulbrand nektet og førte Helle Nersnes som vitne. Siden det nå fremkom en annen historie og siden fogdens tjener ikke hadde ”verrit til guds bord”, ble den første forklaringen ikke innført og saken ble utsatt til neste ting.


4. - 1685, Hans Torfføe skylder skatt i 1673. (Tb 14 fol 29b)

Joen Sivertsen Heggum nevnes som eier i tingboka den 26 Nov. 1680 og den 16 Des. 1681 da han stevner Hans Torffue for resterende skatter for 1679 - 1680. Se også eier nr. 14.

Hans Torfføe er oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681.


Hans Torføer er oppsitter ved Odelsskatten 1682 , 1683, 1684 og 1685.

Ved Odelsskatten 1686 nevnes ingen oppsitter.


5.
1687 - 1694. Søren Torføer,

Søren skomaker er oppsitter ved Odelsskatten 1687, 1688, 1692, 1693, 1694,

Søren skomaker er oppsitter ved Leilendingsskatten 1689, 1690 og 1691.

Søren er oppsitter ved Skattemanntallet 1695, 1696, her er det etterslep.

Meget trolig samme mann som bruker nr. 7 nedenfor. Begge var skomakere.


6. 1694 - 1704,
lensmann Frants Jørgensen Fritz, dpt. 11 Mars 1653, gravl. 2 Nov. 1704, g.m.1. 11 Sep. 1678, Regina Sibilla Olsdatter, g.m.2. ca. 1688, Sidsel Aslesdatter Åros.

Frants brukte Torvøya selv. Se også eier nr. 15 ovenfor.


7. 1720 - 1735,
Søren Guldbrandsen, f. ca. 1641, gravl. 2 Feb. 1738, g.m. enken Maren Jacobsdatter Åroselven, f. ca. 1635, gravl. 10 Mai 1725.

Meget trolig samme mann som bruker nr. 5 ovenfor. Begge var skomakere.

Søren Gulbrandsen skomaker kjøper en stor eikekiste med tre jernbånd på lokket og ellers anden beslag på auksjon i boet til forrige fogden
Jens Olsen Hesselberg på Sundby i Røyken 1684.

Søren var oppsitter ved Matrikkelen 1723.

Søren flyttet til Grisebo på Nesodden der han døde.

Se også eier nr. 18 ovenfor.


8.
1743 - 1751, Johan Micaeli Todt,

På tinget i Røyken den 18 Des. 1748 tinglyses Johan Micaeli Todts pantsettelse av sin eiede og påboende gård Torføen til Christian Ancher for et lån på 90 riksdaler. Datert Torføen den 16 Juli 1747.

Johan Torføen var fadder den 7 Juni 1750 for Ingebret Åroselvens sønn Søren.

Se også eier nr. 20 ovenfor.


9.
1751 - 1751, Christian Svendsen Sandbukten/Torvøen,

Se også eier nr. 21 ovenfor.

10. 1751 - 1754, Johan Jacob Janche (Junol),

Se også eier nr. 22 ovenfor.


11.
1754 - 1785,
Hartvig Christensen, dpt. 24 Des. 1719, gravl. 22 Mai 1785, g.m.1. 13 Nov. 1740, Kirsti Andersdatter Høybråten, g.m.2. 18 Sep. 1762, Gullaug Olsdatter Båtstø.

Se også eier nr. 22 ovenfor.


12.
1786 - , Ole Larsen, f, ca. 1754, g.m.
7 Sep. 1786, enken Gullaug Olsdatter Torvøya.

Ved folketellingen 1801 bor Ole på Torvøya sammen med sin hustru og et fosterbarn.


Bruk 2.


1. 1754 - 1764,
Arne Jonsen Karlstad, d. ca. 1764, g.m.1. Anne Olsdatter, g.m.2. 22 Aug. 1745, Ingeborg Christensdatter Ravnsborg.Mer info kommer.........1)

1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.