slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Til Grafisk Anetavle Datteren Margrethe
Til Grafisk Anetavle Datteren Barbara

Jens Olsen Hesselberg (ca. 1630 - ca. 1693)

Fogden Jens Olsen Hesselberg ble født ca. 1630. Han døde ca. 1693 (i København ??). Han giftet seg ca. 1665 med Anne Jensdatter Bartrum. Han var sønn av Ole Hesselberg og en ukjent mor. De hadde iallefall barna:

1. Ole Jensen Hesselberg.
2. Margrethe Jensdatter, f. ca. 1673, gravl. 7 Jan. 1743, g.m. Jacob Nilsen Jaksland.
3. Barbara Jensdatter, f. ca. 1676, gravl. 7 Sep. 1749, g.m. 25 Feb. 1703, Jørgen Paulsen Grini.

At Margrethe Jensdatter Jaksland også tilhører familien er sannsynliggjort ved at hun og Barbara er faddere for hverandres barn.


I en delesak mellom gårdene Hekleberg og Brøholt på tinget i Røyken den 7 Okt. 1670 nevnes fogden Jens Olsens broder Peder Olsen.

Da fogden skjøt Gabriel Adamsen Villingstad:
I november 1676 oppsto en episode som kan ha vært en medvirkende årsak til at Jens Olsen mistet sitt fogde-embede. Gabriel Adamsen på ryttergården Villingstad fikk beskjed om å ta i mot en ny rytter, noe Gabriel nektet, fordi han mente at det var mange andre gårder som sto for tur før ham. Det ser ut som Jens Olsen mistet hodet fullstendig. Han troppet opp på Villingstad, til hest, sammen med flere ryttere, og bevepnet med pistol. Det endte med at han tilføyet Gabriel et skudd, riktignok uten å drepe ham, men saken havnet for krigsretten på Bragernes i 1680, etter å ha vært behandlet tre ganger på tinget i Røyken. Jeg kjenner ikke utfallet av behandlingen for krigsretten, men det burde være mulig å få innsyn i dokumentene i saken. At saken havnet for krigsretten, tyder på at Jens Olsen var militær. Hvis han er den samme Jens Olsen Hesselberg som er nevnt i Ovenstad Militær biografier, har han sannsynligvis fått løytnantsgraden før 1679, med mindre skuddepisoden ble behandlet av en sivil rett på dette tidspunktet. Saken nedenfor handler om da Lars Vear skulle levere stevningen til krigsretten, til fogden.

Fogden Jens Olsen Hesselberg tinglyser på tinget den 14 Feb. 1679 et kjøpebrev av Christopher Christophersen på Bragernes på 1 skippund 1 1/2 fjerding salt med bygsel i gården Sundby.

Fogden Jens Olsen og Gabriel Villingstad nevnes ved tingmøte på Røyken den 15 juli 1680 (Sak nr. 28 i tingboka Lier Røyken Hurum 1680) der Lars Vear er stevnet for overfall på fogden Jens Olsen Hesselbergs kone Anne Jensdatter og hennes søster Anne Jensdatter d.y. på gården Sundby.

Fogden Jens Olsen Hesselberg ble beskyldt for manko i kassen og ble innsatt på Akershus festning.
Han nevnes på Akershus på tinget i Røyken den 4 Nov. 1684.

Mellom den 15 Feb. 1684 og 24 Feb. 1684 ble det holdt auksjon over Jens Olsen Hesselbergs innbo. Her nevnes hvem kjøperne var og hva de kjøpte.

Den 23 Feb. 1684 ble det holdt auksjon over Jens Olsen Hesselbergs eiende gård Sundby. Fogden Jens Nilsen [Lerschov] fikk tilslaget på 600 riksdaler som var det høyeste budet. Det inkluderte alle påstående hus, 2500 takstein, 20 nye dobbeltvinduer samt to mindre dobbeltvinduer. Videre 10 nye vinduskarmer i eik, 2 panelte eikedører samt to tilhørende dør rammer.

Fogden Jens Nilsen [Lerschov] klagde over at Jens Olsen Hesselberg og hans familie ikke ville flytte ut av Sundby. Etter mange skrivelser til ulike instanser og kongen ble det bestemt at de måtte flytte. Jens Olsen Hesselberg satt arrestert på Akershus festning så hans hustru Anne Jensdatter [Bartrum] bad om 8 dagers utsettelse, men det ville ikke fogden.

Derfor ble deres innbo som de hadde igjen registrert og de skulle få lagre dette på loftet og andre steder til de fikk et sted å bo. Også det nødvendigste som Anne og hennes barn trengte og som hun tok med seg ble registrert og dette skulle leveres av Anders Åros, Hans Skis sønn Ole Hansen, Ole Pedersen Klemmetsrud, Haagen Grav og Peder Guttersruds datter til gården Høvik. Videre skulle lensmannen Erland Mogensen Åros levere en selskinnskoffert og en tømmermannskiste som hun selv hadde forseglet. Datert den 31 Okt. 1684.

Sønnen Ole Jensen Hesselberg er nevnt 12 Des. 1684 der han møter på tinget for sin far.

Ved Odelsskatten 1685 nevnes Jens som eier av 1/2 skippund salt i gården Hajum. Han må ha kjøpt dette av Tønne Hvitfeldts arvinger som står oppført som eiere i 1684. Det er dog noe etterslep i alle skattelister.

På tinget i Røyken den
3 Des. 1688 tinglyser Erland Joensen Blakstad ved Erlend Mogensen Aaraas et skjøte fra Jens Olsen forrige fogde i Røyken på 1/2 skippund salt i Hajum, datert Blakstad den 8 Okt. 1688.

På tinget i Røyken den 3 Des. 1688 tinglyser Ole Amundsen Askestad et overdragelsesbrev på en halv fjerding salt i "Døffle" utstedt av den forrige fogde Jens Olsen, datert Baarsrud 18. august 1688.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1690 stevner Gabriel Villingstad den forrige fogde Jens Olsen boende på Bårsrud for gjeld. Sønnen Ole Jensen møtte på tinget på sin moders vegne og fortalte at hans fader forlengst hadde reist til København.

NB! Under antegnelser i Fogderegnskapet 1681 ligger en sak datert og underskrevet av kongen på slottet i København den 30 Jan. 1694. Her kommer det fram at den forrige fogden Jens Olsen nå var død. Han hadde levert inn sine regnskaper for 1678 - 1681 på rentekammeret i København. Det viser seg nå at han ikke var skyldig noen penger. (Det ser altså ut som han tidligere ble fengslet og satt i arrest på Akershus festning for underslag på feilaktig grunnlag).

På tinget i Røyken den 22 Feb. 1701 møtte sønnen Ole Jensen på Jens Olsen forrige fogdes arvingers vegne.

Mer info kommer...1)

1) Ovenstad Militærbiografier, side 456.
RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R29/L1691: Fogderegnskap Hurum og Røyken, 1678-1681, s. 465