slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Åsgård før 1700:

Eiere:


1. 1528, Amund betaler gjengjerden (skatt) av Åsgård 1528.

2.
1614 - 1628, Guldbrand Andersen Askestad/Kjekstad, eier 6 lispund salt i Aasgaard ved Landskatten 1614 - 1620 og ved Jordeboka 1615, 1/2 skippund salt i ved Landskatten 1624 - 1625 og 1 skippund salt ved Landskatten 1626 - 1628.

3.
1615 - 1617, Peder Kjekstad eier 14 lispund salt ved jordeboka 1615. Han råder bygselen ved Jordeboka 1616 - 1617.

4. 1630 - 1651, Even Guldbrandsen Kjekstad, eier 13 lispund salt i Landskatten 1630, han eier 6 lispund 1 remål salt i Landskatten 1632 - 1635. Det samme eier han ved Båtmannsskatten 1636/1637 og ved Odelsskatten 1650/1651 - 1651/1652. Parten var i hans broder Ole og hans enkes eie fra 1637 - 1651 før Even igjen eide parten i 1651.

5. 1637 - 1645, Ole Guldbrandsen Askestad eier ved Båtmannsskatten 1637/1638 og ved Kontribusjonsskatten 1644/1645 6 lispund 1 remål salt.

6. 1644 - 1649, Mari Tronsdatter Kjekstad eide 13 1/2 lispund salt i Rosstjenesteskatten 1644/1645 og 13 1/2 lispund 1 remål salt i bl. a. Odelsskatten 1647/1648. Hun eide også 14 lispund 1 remål salt i Kontribusjonsskatten
1649. (eier nr. 9 tok over hennes part).

7.
1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier Marj [Tronsdatter] Kiegstad i Røgen sogn 14 lispund salt med bygsel, og Jøran Aschestad i Røgensogn 6 lispund 1 remål mel.

8. 1647 - 1651, Jøran Askestad eier 6 lispund 1 remål salt uten bygsel i Kontribusjonsskatten 1647 - 1651 og i bl. a. Odelsskatten 1647/1648.

9.
1650 - 1651, Haagen [Jonsen] Åsgård, eier 13 1/2 lispund 1 remål salt med bygsel i Kontribusjonsskatten 1650 - 1651.

10. 1652 - 1653, Aasle [Hansdatter] Kjekstad, (Even Kjekstads enke) eier 6 lispund 1 remål salt ved Odelsskatten 1652/1653.

11.
1654 - ca. 1677, Johannes Reiersen,

Han eier 14 lispund salt med bygsel i Åsgård ved Kontribusjonsskatten 1654 og
ved Jordeboka 1661.

Ved Rosstjenesteskatten 1657/1658 - 1660/1661 eier han 14 lispund salt med bygsel som er hans odel. Han står oppført som eier av det samme ved Leilendingskatten 1681, men eier nr. 15 er skyldig skatt for Åsgård 1678/1679 på tinget i Røyken den 1 Okt. 1684. (Eier nr. 15 overtar hans part).

12.
1654 - 1661, Amund Askestad eier 6 lispund 1 remål salt i Kontribusjonsskatten 1654 og
ved Jordeboka 1661.

13.
1655 - 1661, Nicolaus Hyggens stebarn eier 6 lispund 1 remål salt ved Odelsskatten 1655/1656.

14. 1662 - 1682 , Ole Gundersen Vang eier 6 lispund 1 remål salt.

15.
ca. 1678 - 1690, Ole Høvik, eier 14 lispund salt (pantegods). Ole Høvig er skyldig skatt for Åsgård 1678/1679 på tinget i Røyken den 1 Okt. 1684. Se også under eier nr. 11.

16. 1684 - 1693, Rasmus Rolfsen Brøholt eier 3 lispund 1/2 remål salt i 1684. Senere hans sønner. Se bruker nr. 10.

17. 1684 - , Hans Olsen Skryset eier 3 lispund 1/2 remål salt i 1684.

18. 1690 - 1726, Thomas Adamsen, eier hele Åsgård i 1704, 1 skippund 1 remål salt.
Se under bruker nr. 10.

Kjente brukere:

1. 1528, Amund betaler gjengjerden (skatt) av Aasgaard 1528.

2.
- 1591, Laurits Aasgaardt skrev under fullmakten til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591.

3. 1593 - 1604, Helge Aasgaard er tingskriver.

Helge nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1604,

4. 1613 - 1614, Anders Aasgaard,

Anders nevnes i Landskatten 1613 - 1614,

5. 1616 - 1625, Christopher Aasgaard,

Christopher er bosatt på Aasgaard ved Jordeboka 1616 - 1617. Han nevnes i Bygningsskatten 1617 - 1625. Her er dog et visst etterslep.

Christopher nevnes i Fogderegnskapet 1620/1621 vedr. en stevning han hadde mot Siri (Sigrid) [Evensdatter] Kjekstad.


6.
1623 - 1624, Trond [Olsen], nevnes som leilending i Landskatten 1623 og jordeboka for Røyken
1624 - 1625. Trond er identisk med Trond Olsen som tidligere bodde på Kjekstad. Eier nr. 6 ovenfor er hans datter.


7.
1624 - 1651, Haagen Jonsen, han var meget trolig sønn av Joen [Haagensen ?] Klemmetsrud. (Se under
Klemmetsrud søndre).

Haagen nevnes som leilending i Landskatten 1624.
Han nevnes i Bygningsskatten 1626/1627 - 1642/1643. Han nevnes også i Kontribusjonsskatten 1650 - 1651, se under eier nr. 9.

I Fogderegnskapet 1625/1626 måtte Haagen Joensen på Aasgaard betale bøter av sin ytterste formue fordi han hadde begått leirmål med en tjenestepige på Heggum.

I en supplikk 1644 klager Haagen Åsgård og Harald Ski over at de for en tid siden har pantsatt en del jordegods som de eier, tilsammen 1 1/2 skippund 1 fjerding salt, til Christen Ibsen på Bragernes. Christen Ibsen har så etter at han overtok godset betalt skatten og rytterhold, men fogden har allikevel tatt i pant to hester fra Haagen og Harald som de nå ber om å få igjen.

I Koppskatten 1645 nevnes Haagen Aasgaard og hans kvinne.

8. 1629, Even Guldbrandsen, f. ca. 1600, d. ca. 1652, g.m. Ursula (Aasle) Hansdatter.

I en skatteliste fra 1629 kalles han Even Aasgaard, mens da han året etter skatter av de samme seks eiendomspartene navngis han som Effuind Guldbrandszen. Når de samme seks eiendomspartene tidligere var eid av Guldbrand Kjekstad, er det opplagt at Even må være dennes sønn. (Genealogen Nr. 1/2009, side 28).


9.
1649 - 1681, Johannes Reiersen, f. ca. 1624, d. etter 1681,

Han var meget trolig sønn av Reier Gunnerud.

Ved Odelsskatten 1647/1648 eide Johannes [Reiersen] Gunnerud 6 1/2 lispund salt i Østre Rød på Hurum.

Ved Odelsskatten 1649/1650 eier Johannes Åsgård 6 lispund 1 remål i en gård, trolig Østre Rød i Hurum. Ved Kontribusjonsskatten
1650 eier Knud Rød i Hurum dette godset. (Knud Rød eide 6 1/2 lispund salt ved Kontribusjonsskatten 1649 og 13 lispund salt i 1750).

Johannes nevnes som oppsitter på Åsgård i Kontribusjonsskatten
1649. Se også under eier nr. 11.

Ved Kvegskatten
1657 hadde Johannes 2 hester, 7 kyr, 4 kviger, 5 sauer og 4 svin.

Johannes var oppsitter ved Jordeboka 1661. Han eier da 14 lispund salt i Åsgård og føder 2 hester, 5 kyr, 3 ungfe og 7 sauer. Han har skog til små last og gårdens nytte.

I Manntallet
1664 nevnes Åsgård som "halffue gaarder" og har oppsitteren Johannes 40 år. Husmannen Bjørn Mortensen 31 år bor også på gården.

I Manntallet
1666 nevnes Åsgård som "halfve gaard" og har oppsitteren Johan 42 år.

Johannes Åsgård eier 8 lispund salt i Bråset ved Odelsskatten 1650/1651 og 1652/1653. Dette er eksakt det samme som Mari Trondsdatter Kjekstad eide i skattematrikkelen 1647. Dette er dog pantegods i Rosstjenestesskatten 1658/1659 - 1660/1661 der han også eier 14 lispund salt med bygsel i Åsgård som er hans odel. Også dette er eksakt det samme som Mari Trondsdatter Kjekstad eide i skattematrikkelen 1647.

Ved Rosstjenesteskatten 1650/1651 eier han

På tinget i Røyken den 15 Nov. 1669 lot Peder Guttormsen på Bragernes tinglyse et pantebrev på 8 lispund salt i Bråset fra Johannes Reersen Aasgaard. Datert Bragernes den 10 Aug. 1669.

Ved skatteregnskapet
1673 opplyses det at Johannes Åsgård har hatt brand og slipper dermed å betale skatt.

Han var fortsatt oppsitter ved Odelsskatten
1677 og ved Leilendingskatten 1679 - 1681.10.
1682 - 1726,
Thomas Adamsen, f. ca. 1654, d. 1726, g.m. ca. 1680, Karen Larsdatter Bråset.

På tinget i Røyken den
22 Feb. 1690 tinglyste Thomas et pantebrev på 14 lispund salt med bygsel i Aasgaard utstedt av Ole Høvik, datert Høvik den 24 Jan. 1690.

På tinget i Røyken den
29 Juni 1691 tinglyste Thomas et skjøte på 14 lispund salt med bygsel i Aasgaard utstedt av Maren Larsdatter Høvik, datert Høvik den 18 Juni 1691.

På tinget i Røyken den
2 Des. 1693 tinglyste Thomas et skjøte på 3 lispund 1/2 remål salt uten bygsel i Aasgaard utstedt av Rolf, Joen og Knud Rasmussønner, datert Huseby tingstue en 28 Juni 1693.


11.
1681 - , Laurits Pedersen, f. ca. 1655, g.m.
Birgitte Adamsdatter, Laurits bruker en part av svågeren Thomas Adamsens gods. Laurits var sønn av Peder Ingebretsen Grav.

På tinget
i Røyken den 19 Okt. 1683 var Laurits skyldig skatt. "Laurids Graff j mark 6 s: moderen vedgich och schulle betalle".

På tinget i Røyken den 1 Sep. 1684 nevnes Laurits og hans bror Haagen:

Erlig och velforstandige mand Erland Mogensen Aaraas effter louglig steffnemaal søger Haagen Graff paa Arffuid Grøndsands vegne for - 5 1/2 rdr: hand schall verre schyldig paa en hest hand schall haffue hannem affkiøbt dend 20 Octobris 1680. huor om bleff fremblagt Arffuid Grøndssands forsett aff Grøndsand dend 4 Junj 1684, Haagen Graff sagde jngen hest aff hannem at haffue kiøbt, mens at hans broder Laurids Aassgaard kiøbte hannem och at Arffuid Grøndsand schreff hannem for betallingen som hand iche kand fraagaae, Sagen opsat til neste ting til huilchen tid Haagen Graff haffuer at møde, til endelig dombs paafølge och jmidlertid ved steffnema[a]l eller i andre maader søge at faa med sig sin paaberaabende broder Larss Aassgaard, saa faris med sagen som loug och ret medførrer Datum vt supra,

Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Torkild på Aasgaard nevnes under husmenn og håntverksfolk ved Landskatten 1618 - 1620.
2.
1679 - 1684, Jacob Jensen, smed

Gå til Gårder i Røyken før 1700.


Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 562 - 564.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 237.