slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Huseby før 1700:

Eiere:

Nordre Huseby:

1. 1616 - 1617, Søren Mogensen i Oslo råder bygselen ved jordeboka
1616/1617.

2. 1647, Ved skattematrikkelen
1647 eier D. Peder Alfsen i Trondheim 1 skippund salt, Joen Oudensen i Lier eier 1 fjerding salt og Røyken kirke eier 8 album. D. Peder Alfsen råder bygselen.

3. 1661, Simen Laursen eier 1 fjerding salt
ved Jordeboka 1661.

4. 1661 - 1672, Gjert Madsen på Strømsø har 1 pund i forsikring ved
Jordeboka 1661 og han eier 1 skippund salt ved Odelsskatten 1672.

5. - 1697, Hans Holst eier 1 skippund salt,

6.
1697 - 1717, Hans Asgautsen, på tinget i Røyken den 22 Feb. 1697 tinglyser Hans et skjøte på 1 skippund salt med bygsel i Nordre Huseby fra Hans Holst. Datert Oustad den 13 Feb. 1697. Se bruker nr. 4.

Søndre Huseby:

1.
1616 - 1617, Peder Iversen råder bygselen ved jordeboka
1616/1617.

2. 1618 - 1623, Jacob Loe i Eiker eier 7 lispund salt ved Landskatten
1618 og 6 lispund salt ved Landskatten 1623.

3. 1625 - , Marine Loe i Eiker eier 6 lispund salt ved Landskatten
1625.

4.
1647, Ved skattematrikkelen
1647 eier Joen Pedersen i Asker 1 skippund salt, Anders Jensen på Moes 4 lispund salt, Jens Loe i Eiker eier 1 fjerding salt og Joen Oudensen i Lier 1 lispund salt. Joen Pedersen i Asker råder bygselen.

5. 1657 - 1681, Jockum Grot i Eiker eier 6 lispund salt i
1657. Se også eier nr. 6.

6. 1681 - 1687, Niels Gundersen på Bragernes, på tinget i Røyken den 8 Des. 1681 tinglyser Niels et skjøte på Huseby fra Jockum Grot.

7. 1685 - 1690, Søren Pedersen Kinch, kjøper 6 lispund salt fra Casper Becher i Skien.

kjøper 1 skippund salt på auksjon etter avdøde Nils Gundersen.

8. 1694 - , Nils Magne Nørvich,

Kjente brukere:

Nordre Huseby:

1. 1593 - 1604, Rasmus Huseby,

Rasmus nevnes ved Bygningsskatten 1593 - 1604.

2. 1612 - 1632, Sivert Huseby,

Sivert Huseby nevnes ved Landskatten 1612 - 1632.

Sivert var oppsitter ved jordeboka 1616/1617.

Sivert Huseby var oppsitter ved Jordeboka 1615, han eier da 15 lispund mel i Nordre Stokke i Lier, ved Jordeboka 1624 eier han 1 pund mel i Nordre Stokke i Lier. Ved Jordeboka 1626 eier han 15 lispund mel i Nordre Stokke i Lier.

Sivert Huseby var lagrettemann ved Jordeboka 1624.

Ved Offiserskatten
1628/1629 hadde Sivert 6 kyr og 6 får.

3.
1633 - 1669, Peder Huseby, f. ca. 1604,

Peder nevnes ved Landskatten
1633 - 1637.

I Koppskatten 1645 nevnes Peder Huseby og hans kone.

Peder var oppsitter ved skattematrikkelen 1647.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Peder Huseby 2 hester, 6 kyr, 6 kviger, 6 sauer og 2 svin.

Peder var oppsitter ved Jordeboka 1661. Han føder 1 hester, 6 kyr, 3 ungfe og 7 sauer. Han har skog til ildebrand og gierdsel.

I Manntallet 1664 nevnes Huseby som "Fulde Gaarder" og har oppsitterene Peder 60 år og Niels 38 år. Peder har sønnene Olle Pedersen 20 år, og Siffuert 17 år. Niels har stesønnene Gunder 24 år og Asle 21 år. Husmannen Haagen 48 år bor også på gården.

I Manntallet 1666 nevnes Huseby som "Fulde Gaarder" og har oppsitteren Peer 62 år og Niels 40 år. Peder har sønnene Oluf 22 år og Sivert 19 år. Niels har stesønnene Gunder 26 år og Asle 23 år.

Peder var lagrettemann 1656 - 1667.

Barn:

1. Ole Pedersen, f. ca. 1644, d. ca. 1692, g.m. Mari Jensdatter Rud
. De var bosatt på Hotvedt.
2. Sivert Pedersen, f. ca. 1647,


4.
1672 - 1717,
Hans Asgautsen, f. ca. 1634, gravl. 19 Mai 1717, g.m.1. Mari Hansdatter, g.m.2. 10 Jan. 1712, Marthe Steinarsdatter Liverud,


Hans Asgautsen vokste opp på gården Gommerud i Lier.


Hans var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1708 var "Hans Husebye" lagrettemann. Her finnes også hans segl. Han har HA i seglet sitt. (RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R30/L1701: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1706-1707, s. 445RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R30/L1701: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1706-1707, s. 445).


Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Hans på Nordre Huseby som enkemann. Han har en tjenestepike.


5. - 1749,
Anders Hansen, d. etter 1749, g.m. Annichen Thomasdatter Åsgård.

Søndre Huseby:

1. 1591 - 1600, Elef Børgeson Huseby, (Oluf Huseby),

Elef Børgeson Huseby var lagrettemann da han skrev under fullmakten til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591. Han skrev under som nr. 12 av 12 lagrettemenn.


Oluf nevnes ved Bygningsskatten 1593
- 1594.

"Ellef Byrgersøn" var lagrettemann i 1600 i en sak vedr. Guldbrand Andersen Askestad. Kilde: RA diplom orig. på papir,
datert Askestad 2 Mai 1600.


2. 1604, Joen Huseby,

Joen nevnes ved Bygningsskatten 1604.

3. 1611 - 1620, Baard Huseby,

Baard Huseby var lagrettemann i Røyken den
16 Des. 1611 ved skifte Peder Knudsen Åros holdt mens han enda levde.

Ved Landskatten
1614 bruker Baard Huseby en flomsag. Han nevnes også ved Landskatten 1620.

Baard var oppsitter på Søndre Huseby ved jordeboka 1616/1617.


4.
1622 - 1632, Christen Huseby,

Christen nevnes ved Landskatten
1622 - 1632.

Christen var oppsitter på Huseby søndre ved jordeboka for Røyken 1624 - 1625.

5.
1633 - 1647, Jens Huseby,


Jens nevnes ved Landskatten
1633 - 1637.

I Koppskatten 1645 nevnes Jens Huseby og hans kone.

Jens var oppsitter ved skattematrikkelen
1647.

Barn:

1. Gunder Jensen, f. ca. 1640, bruker nr. 7.
2. Asle Jensen, f. ca. 1643,

6.
1652 - 1666, Nils Huseby, f. ca. 1626, d. 1666, g.m. enken etter forrige bruker.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Niels Huseby 2 hester, 5 kyr, 1 kirkeku, 3 kviger, 5 sauer og 5 svin.

Niels var oppsitter ved Jordeboka 1661. Han føder 1 hester, 6 kyr, 2 ungfe og 7 sauer. Han har skog til sagtømmer og bjelker.

I Manntallet 1664 nevnes Huseby som "Fulde Gaarder" og har oppsitterene Peder 60 år og Niels 38 år. Peder har sønnene Olle Pedersen 20 år, og Siffuert 17 år. Niels har stesønnene Gunder 24 år og Asle 21 år. Husmannen Haagen 48 år bor også på gården.

I Manntallet
1666 nevnes Huseby som "Fulde Gaarder" og har oppsitteren Peer 62 år og Niels 40 år. Peder har sønnene Oluf 22 år og Sivert 19 år. Niels har stesønnene Gunder 26 år og Asle 23 år.

Niels var lagrettemann 1664 - 1666.

Enken nevnes 5 Nov. 1666.


7.
1669 - 1699, Gunder Jensen, f. ca. 1640,

Gunder var sønn av bruker nr. 5.

I en supplikk datert den 27 Jan. 1684 ber Gunder om å slippe skyssferd.

På tinget i Røyken den 11 Sep. 1691 sier Gunder at han tjente på Villingstad for 26 år siden.

På tinget i Røyken den
28 Juni 1699 nevnes det at Gunder Husebys datter har gjeld. Knud Ovnerud som var datterens manns far, vedgikk gjelden.

Gunder var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681.

Barn (iallefall):

1.
Jens Gundersen, f. ca. 1678, gravl. 30 Sep. 1703, g.m. 24 Juni 1702, Martha Helgesdatter.
2. N.N. Gundersdatter, g.m. N.N. Knudsen Ovnerud.


8.
- 1742,
Anders Hansen, d. etter 1749, g.m. Annichen Thomasdatter Åsgård.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Anders på Søndre Huseby sammen med sin kone. De har en tjenestepike.


Anders var oppsitter på Søndre Huseby ved matrikkelen 1723.9. 1742 - 1756,
Jon Iversen, dpt. 7 Okt. 1708 , gravl. 12 Des. 1762, g.m. 13 Juni 1728, Anna Andersdatter Huseby.

Jon Iversen kjøpte Søndre Huseby i 1742. Kommer..............

Jon og kona flyttet til gården Bjørnstad i Hurum i 1756.

Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Ellen Knudsdatter Huseby, n. 16 Des. 1681.
2.
Lars Huseby, n. 17 Aug. 1682.
3. Niels Christensen Huseby, Rytter, n. 28 Juni 1692 og 26 Juli 1692.
4. Søren Alfsen, n. 2 Des. 1692,


Gå til Gårder i Røyken før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 556-557.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 154 og 236.