slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Huseby før 1801: Matrikkelnr. 45, Under utvikling

Eiere:

Nordre Huseby:

1. 1616 - 1617, Søren Mogensen i Oslo råder bygselen ved jordeboka
1616/1617.

2. 1647, Ved skattematrikkelen
1647 eier D. Peder Alfsen i Trondheim 1 skippund salt, Joen Oudensen i Lier eier 1 fjerding salt og Røyken kirke eier 8 album. D. Peder Alfsen råder bygselen.

3. 1661, Simen Laursen eier 1 fjerding salt
ved Jordeboka 1661 og 6 lispund salt ved Odelsskatten 1672.

4. 1661 - 1672, Gjert Madsen på Strømsø har 1 pund i forsikring ved
Jordeboka 1661 og han eier 1 skippund salt ved Odelsskatten 1672.

5. - 1697, Hans Holst eier 1 skippund salt,

6.
1697 - 1717, Hans Asgautsen, på tinget i Røyken den 22 Feb. 1697 tinglyser Hans et skjøte på 1 skippund salt med bygsel i Nordre Huseby fra Hans Holst. Datert Oustad den 13 Feb. 1697. Se bruker nr. 4.

Se videre under brukerne.


Søndre Huseby:

1.
1616 - 1617, Peder Iversen råder bygselen ved jordeboka
1616/1617.

2. 1618 - 1623, Jacob Loe i Eiker eier 7 lispund salt ved Landskatten
1618 og 6 lispund salt ved Landskatten 1623.

3. 1625 - , Marine Loe i Eiker eier 6 lispund salt ved Landskatten
1625 som er odelsgods.

4.
1647, Ved skattematrikkelen
1647 eier Joen Pedersen i Asker 1 skippund salt, Anders Jensen på Moes 4 lispund salt, Jens Loe i Eiker eier 1 fjerding salt og Joen Oudensen i Lier 1 lispund salt. Joen Pedersen i Asker råder bygselen.

5. 1657 - 1681, Jockum Grot i Eiker eier 6 lispund salt i
1657 og salt ved Odelsskatten 1672. Se også eier nr. 7.

6.
1661. Ved Jordeboka 1661 eier Johan Brochenhuus 1 skippund salt, Eillert Loe i Eiker 1 fjerding salt og Simen Laursen 1 lispund salt.

7.
1681 - 1687, Niels Gundersen på Bragernes, på tinget i Røyken den 8 Des. 1681 tinglyser Niels et skjøte på Huseby fra Jockum Grot.

8. 1685 - 1690, Søren Pedersen Kinch, kjøper 6 lispund salt fra Casper Becher i Skien.

kjøper 1 skippund salt på auksjon etter avdøde Nils Gundersen.

9. 1694 - , Nils Magne Nørvich,

10. - 1701, Niels Madsen Norup, han eide trolig 1 skippund salt.

11. 1701 - 1742, Anders Hansen Huseby. Se bruker nr. 8.

På tinget i Røyken den 30 Juni 1701 tinglyste Anders Hansen Huseby sitt skjøte på gården Søndre Huseby fra Niels Madsen Norup. Datert 2 Apr. 1701. (Trolig 1 skippund salt). Se bruker nr. 8.

Se videre under brukerne..

Kjente brukere:

Nordre Huseby:

1. 1593 - 1604, Rasmus Huseby,

Rasmus nevnes ved Bygningsskatten 1593 - 1604.

2. 1612 - 1632, Sivert T. Huseby,

Sivert Huseby nevnes ved Landskatten 1612 - 1632.

Sivert var oppsitter ved jordeboka 1616/1617.

Sivert Huseby var oppsitter ved Jordeboka 1615, han eier da 15 lispund mel i Nordre Stokke i Lier, ved Jordeboka 1624 eier han 1 pund mel i Nordre Stokke i Lier. Ved Jordeboka 1626 eier han 15 lispund mel i Nordre Stokke i Lier.

Sivert Huseby var lagrettemann ved Jordeboka 1624. Han har ST i seglet sitt.

Ved Offiserskatten
1628/1629 hadde Sivert 6 kyr og 6 får.

3.
1633 - 1669, Peder Huseby, f. ca. 1604,

Peder nevnes ved Landskatten
1633 - 1637.

I Koppskatten 1645 nevnes Peder Huseby og hans kone.

Peder var oppsitter ved skattematrikkelen 1647.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Peder Huseby 2 hester, 6 kyr, 6 kviger, 6 sauer og 2 svin.

Peder var oppsitter ved Jordeboka 1661. Han føder 1 hester, 6 kyr, 3 ungfe og 7 sauer. Han har skog til ildebrand og gierdsel.

I Manntallet 1664 nevnes Huseby som "Fulde Gaarder" og har oppsitterene Peder 60 år og Niels 38 år. Peder har sønnene Olle Pedersen 20 år, og Siffuert 17 år. Niels har stesønnene Gunder 24 år og Asle 21 år. Husmannen Haagen 48 år bor også på gården.

I Manntallet 1666 nevnes Huseby som "Fulde Gaarder" og har oppsitteren Peer 62 år og Niels 40 år. Peder har sønnene Oluf 22 år og Sivert 19 år. Niels har stesønnene Gunder 26 år og Asle 23 år.

Peder var lagrettemann 1656 - 1667.

Barn:

1. Ole Pedersen, f. ca. 1644, d. ca. 1692, g.m. Mari Jensdatter Rud
. De var bosatt på Hotvedt.
2. Sivert Pedersen, f. ca. 1647,


4.
1672 - 1717,
Hans Asgautsen, f. ca. 1634, gravl. 19 Mai 1717, g.m.1. Mari Hansdatter, g.m.2. 10 Jan. 1712, Martha Steinarsdatter Liverud,


Hans Asgautsen vokste opp på gården Gommerud i Lier.


Hans var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1708 var "Hans Husebye" lagrettemann. Her finnes også hans segl. Han har HA i seglet sitt. (Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, RA/EA-4092/R30/L1701: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1706-1707, s. 445.


Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Hans på Nordre Huseby som enkemann. Han har en tjenestepike.

Enken Martha brukte gården mellom 1717 - 1721.


5. 1721 - 1721, Nils Pedersen, gravl. 2 Juni 1765, g.m.1. 29 Sep. 1721, enken Martha Steinarsdatter Huseby, g.m.2. 21 Juli 1763, Anne Olsdatter Båtstø.

Nils og kona Martha bodde først en kort periode på gården Huseby. På tinget i Røyken den 12 Des. 1721 tinglyser soldat Nils Pedersen sin bygselseddel på 15 lispund salt i gården Gislerud, datert 4 Nov. 1721.

På det samme tinget tinglyser Nils en kontrakt med Hans Asgautsen Husebys eldste sønn Anders som skal betale den årlig overskytende rest av 6 rdl. til Thomas Aasgaard. Anders skal også få nyte og besitte Nils sin eiende part i Nordre Huseby mot en årlig avgift og om Nils Pedersen med tiden skulle bli fradreven Gislerud da skal han ta i bruk sin eiende part i Huseby om loven det tillater.


Nils og kona flyttet til gården Gislerud. Se også bruker nr. 11 på Søndre Huseby nedenfor.

6. 1721 - 1749, Anders Hansen, g.m. Annichen Thomasdatter Åsgård.

Anders selger 15 lispund salt i Nordre Huseby til svigersønnen bruker nr. 7 Jon Iversen. Datert Huseby
10 Nov. 1749. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 520).


7. 1749 - 1756, Jon Iversen, dpt. 7 Okt. 1708 , gravl. 12 Des. 1762, g.m. 13 Juni 1728, Anna Andersdatter Huseby.

Jon Iversen kjøpte Søndre Huseby i 1742.

Jon Iversen kjøpte Nordre Huseby i 1749. Se forrige bruker og bruker nr. 1 på bruk nr. 2.

Jon Iversens hustrus brodersønn Lars Christophersen (sønn av bruker nr. 1 på bruk nr. 2 nedenfor) tok tilbake hele gården Huseby på odel i 1756. Datert Huseby 8 Nov. 1756. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0003: Pantebok nr. III, 1756-1771, s. 40). Se også neste bruker og bruker nr. 10 på Søndre Huseby.

Jon og kona flyttet til gården Bjørnstad i Hurum i 1756.8. 1756 - 1763,
Anders Jonsen, dpt. 19 Juni 1735, Grette, gravl. 6 Apr. 1817, g.m. 1 Jan. 1760, Gunild Nilsdatter Sundby.

Lars Christophersen selger gården Nordre Huseby til sin fetter Anders Jonsen sønn av forrige bruker. Datert Huseby
8 Nov. 1756. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0003: Pantebok nr. III, 1756-1771, s. 41). Se også forrige bruker og bruker nr. 10 på Søndre Huseby.

Anders Jonsen boende på dragonkvarteret Nordre Huseby selger gården til brødrene Christopher Eriksen og Peder Eriksen boende på gården Villingstad. Datert Huseby
4 Jan. 1763. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0003: Pantebok nr. III, 1756-1771, s. 294).

Anders og kona flyttet til gården Solberg i Hurum.


9. 1764 - ,


10. 1799 - 1848,
Peder Pedersen, dpt. 30 Jan. 1763, d. 14 Jan. 1848, g.m.1. 23 Juli 1790, Barbro Jørgensdatter Bryn, g.m.2. 25 Feb. 1806, Marthe Olsdatter.

Erik Pedersen Villingstad solgte 12 3/4 lispund salt i gården Nordre Huseby til Peder Pedersen Ølstad. Datert 9 Mars 1799. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0005: Pantebok nr. V, 1788-1801, s. 535).

Bruk 2:


1. 1740 - 1749, Christopher Andersen, dpt. 16 Sep. 1708, g.m. Johanna Larsdatter.

Christopher kjøper 10 lispund salt med bygsel av Nils Pedersen Søndre Ølstad (bruker nr. 5), Hans Hansen Ølstad (sønn av bruker nr. 4), samt brødrene Hans, Jacob og Peter Reiersen (sønner av bruker nr. 4 datter Berthe Hansdatter). Datert Huseby den
12 Apr. 1740. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 297).

Christopher selger 10 lispund salt i Nordre Huseby til svågeren Jon Iversen bruker nr. 7 ovenfor.
Datert Huseby 10 Nov. 1749. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 520).


Nordre Huseby ble nå samlet til et bruk igjen.

Søndre Huseby:

1. 1591 - 1600, Elef Børgeson Huseby, (Oluf Huseby),

Elef Børgeson Huseby var lagrettemann da han skrev under fullmakten til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591. Han skrev under som nr. 12 av 12 lagrettemenn.


Oluf nevnes ved Bygningsskatten 1593
- 1594.

"Ellef Byrgersøn" var lagrettemann i 1600 i en sak vedr. Guldbrand Andersen Askestad. Kilde: RA diplom orig. på papir,
datert Askestad 2 Mai 1600.


2. 1604, Joen Huseby,

Joen nevnes ved Bygningsskatten 1604.


3.
1611 - 1620, Baard Huseby,

Baard Huseby var lagrettemann i Røyken den
16 Des. 1611 ved skifte Peder Knudsen Åros holdt mens han enda levde.

Ved Landskatten
1614 bruker Baard Huseby en flomsag. Han nevnes også ved Landskatten 1620.

Baard var oppsitter på Søndre Huseby ved jordeboka 1616/1617.


4.
1622 - 1632, Christen Huseby,

Christen nevnes ved Landskatten
1622 - 1632.

Christen var oppsitter på Huseby søndre ved jordeboka for Røyken 1624 - 1625.

5.
1633 - 1647, Jens Huseby,


Jens nevnes ved Landskatten
1633 - 1637.

I Koppskatten 1645 nevnes Jens Huseby og hans kone.

Jens var oppsitter ved skattematrikkelen
1647.

Barn:

1. Gunder Jensen, f. ca. 1640, bruker nr. 7.
2. Asle Jensen, f. ca. 1643,

6.
1652 - 1666, Nils Huseby, f. ca. 1626, d. 1666, g.m. enken etter forrige bruker.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Niels Huseby 2 hester, 5 kyr, 1 kirkeku, 3 kviger, 5 sauer og 5 svin.

Niels var oppsitter ved Jordeboka 1661. Han føder 1 hester, 6 kyr, 2 ungfe og 7 sauer. Han har skog til sagtømmer og bjelker.

I Manntallet 1664 nevnes Huseby som "Fulde Gaarder" og har oppsitterene Peder 60 år og Niels 38 år. Peder har sønnene Olle Pedersen 20 år, og Siffuert 17 år. Niels har stesønnene Gunder 24 år og Asle 21 år. Husmannen Haagen 48 år bor også på gården.

I Manntallet
1666 nevnes Huseby som "Fulde Gaarder" og har oppsitteren Peer 62 år og Niels 40 år. Peder har sønnene Oluf 22 år og Sivert 19 år. Niels har stesønnene Gunder 26 år og Asle 23 år.

Niels var lagrettemann 1664 - 1666.

Enken nevnes 5 Nov. 1666.


7.
1669 - 1699, Gunder Jensen, f. ca. 1640,

Gunder var sønn av bruker nr. 5.

I en supplikk datert den 27 Jan. 1684 ber Gunder om å slippe skyssferd.

På tinget i Røyken den 11 Sep. 1691 sier Gunder at han tjente på Villingstad for 26 år siden.

På tinget i Røyken den
28 Juni 1699 nevnes det at Gunder Husebys datter har gjeld. Knud Ovnerud som var datterens manns far, vedgikk gjelden.

Gunder var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681.

Barn (iallefall):

1.
Jens Gundersen, f. ca. 1678, gravl. 30 Sep. 1703, g.m. 24 Juni 1702, Martha Helgesdatter.
2. N.N. Gundersdatter, g.m. N.N. Knudsen Ovnerud.


8.
1701 - 1742,
Anders Hansen, g.m. Annichen Thomasdatter Åsgård.

På tinget i Røyken den 30 Juni 1701 tinglyste Anders Hansen Huseby sitt skjøte på gården Søndre Huseby fra Niels Madsen Norup. Datert 2 Apr. 1701. (Trolig 1 skippund salt)

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Anders på Søndre Huseby sammen med sin kone. De har en tjenestepike.


På tinget i Røyken den 8 Juli 1722 tinglyser Anders sitt skjøte på 6 lispund salt fra frue Magdalena Berg. Datert 17 Apr. 1722.

Anders var oppsitter på Søndre Huseby ved matrikkelen 1723.

Anders selger gården Søndre Huseby 1 skippund 6 lispund til sin svigersønn Jon Iversen Åsgård. Datert
12 Feb. 1742. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 333).


9. 1742 - 1756,
Jon Iversen, dpt. 7 Okt. 1708 , gravl. 12 Des. 1762, g.m. 13 Juni 1728, Anna Andersdatter Huseby.

Jon Iversen kjøpte Søndre Huseby i 1742. Se forrige bruker.

Jon Iversens hustrus brodersønn Lars Christophersen (sønn av bruker nr. 1 på bruk nr. 2 nedenfor) tok tilbake hele gården Huseby på odel i 1756. Datert Huseby 8 Nov. 1756. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0003: Pantebok nr. III, 1756-1771, s. 40). Se også neste bruker og bruker nr. 7 og 8 på Nordre Huseby.

Jon og kona flyttet til gården Bjørnstad i Hurum i 1756.


10.
1756 - 1763,
Christopher Jonsen, dpt. 21 Sep. 1732, gravl. 31 Juli 1785, g.m. 18 Sep. 1757, Kirsti Jonsdatter Haug.

Lars Christophersen selger gården Søndre Huseby til sin fetter Christopher Jonsen sønn av forrige bruker. Datert Huseby 8 Nov. 1756. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0003: Pantebok nr. III, 1756-1771, s. 41). Se også forrige bruker og bruker nr. 7 og 8 på Nordre Huseby.

Christopher selger gården Søndre Huseby til Nils Pedersen Ølstad. Datert Huseby den
3 Des. 1763. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0003: Pantebok nr. III, 1756-1771, s. 327).

Christopher og kona flyttet først en kort periode til Hurum før de flyttet til gården
Haug.


11.
1764 - 1765,
Nils Pedersen, gravl. 2 Juni 1765, g.m.1. 29 Sep. 1721, enken Martha Steinarsdatter Huseby, g.m.2. 21 Juli 1763, Anne Olsdatter Båtstø.

Nils kjøpte gården Søndre Huseby i 1763. Se forrige bruker.

Nils og kona bodde tidligere på gårdene Gislerud og Søndre Ølstad. Se også bruker nr. 5 på Nordre Huseby ovenfor.


Ved hovedmanntallet 1765 er Nils Pedersen og hans hustru Anne Olsdatter oppsittere på gården Huseby. Det bor totalt 9 personer over 12 år på gården Huseby.


12. 1766 - 1767, Hans Jacobsen, g.m. 14 Juni 1766, enken Anna Olsdatter Huseby.

Hans Jacobsen Huseby, Peder Nilsen Ølstad og hans halvsøster Marthe Nilsdatter som han er formynder for selger gården Søndre Huseby til Thore Jensen Åsaker. Datert Huseby den
26 Okt. 1767. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0003: Pantebok nr. III, 1756-1771, s. 526).

Hans og Anna flyttet til gården
Bjørnstad.


13. 1767 - 1791,
Thore Jensen, dpt. 17 Okt. 1734, d. ca. 1791, g.m. 16 Juni 1768, Sidsel Halvorsdatter Follestad.

Thore Jensen Åsaker kjøper gården Søndre Huseby i 1767. Se forrige bruker.


14. 1791 - 1794, enken
Sidsel Halvorsdatter, f. 1746, d. 29 Sep. 1825, g.m. 16 Juni 1768, Thore Jensen Huseby.

Enken Sidsel Halvorsdatter selger gården Søndre Huseby til svigersønnen Hans Hansen. Samtidig ble det opprettet en føderådskontrakt. Datert Hotvedt tingstue den
27 Jan. 1794. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0005: Pantebok nr. V, 1788-1801, s. 257).15. 1794 - 1801,
Hans Hansen, dpt. 19 Nov. 1758, gravl. 21 Mai 1801, g.m. 26 Juni 1792, Sidsel Karina Thoresdatter Huseby.

Hans kjøpte gården Søndre Huseby i 1794 av svigermoren. Se forrige bruker.


Husmannsplasser:

Husebybakken:

Eiere:

1.

Brukere:

1. 1765 - , Peder Pedersen, dpt. 17 Aug. 1726, g.m. 2 Juli 1752, Ingeborg Hansdatter Transet.

Den 30 Apr. 1765 flyttet Peder og hans hustru Ingeborg fra gården Bjørnstad til Husebyeie. (Husebybakken).


Krogodden:


Eiere:

1.

Brukere:

1. - ,

2. 1780 - 1798, Hans Nilsen, dpt. 13 Jan. 1735, gravl. 4 Mai 1798, g.m. 15 Juni 1771, Berthe Andersdatter Flater. Skifte etter Hans den 1 Sep. 1798. Arvinger var hans søskenbarn.
Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Ellen Knudsdatter Huseby, n. 16 Des. 1681.
2.
Lars Huseby, n. 17 Aug. 1682.
3. Niels Christensen Huseby, Rytter, n. 28 Juni 1692 og 26 Juli 1692.
4. Søren Alfsen, n. 2 Des. 1692,


Gå til Gårder i Røyken før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 556-557.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 154 og 236.