slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Klemmetsrud før 1700:

Eiere:

Klemmetsrud samlet:

1. 1368, Alf og Thorstein Thordssönner bekræfte sin Faders Salg af 1 Markebol i söndre Klemetsrud (i Röken) til Alf Björnssön tilligemed en anden Transaction angaaende samme Gaard. Datert Röken 10 Juli 1368.

2.
1369, To Mænd kundgjöre, at Halvard Anundssön solgte til Alf Bansessön (?) 1 Markebol i sydre Klemetsrud i Myrehvarfen. Datert Röken 2 Feb. 1369

3. 1528, "Moonss j Klæmetsrud" betaler gjengjerden (skatt) av Klemmetsrud i 1528.

4. 1529, Abbed Hans i Hovedö Kloster mageskifter med Konventets Samtykke Klosterets Ödegaard Hvidebjörn (i Oppegaardsbygden) til Hr. Henrik Krummedike mod Ödegaarden Klemetsrud i Röken. Datert Oslo 10 Aug. 1529.

Klemmetsrud Nordre:

1.
1616/1617, Kong. Maytz. råder bygselen ved Jordeboka 1616/1617. Eier 1 skippund salt.

2. 1593 - 1626, Brukeren Jacob eier 2 1/2 lispund ved Fogderegnskapet 1610/1611 og 1/2 fjerding salt ved Jordeboka 1615. Han eier 4 lispund salt uten bygsel ved Jordeboka 1616/1617 og
ved Jordeboka 1624 og 1626.

3. 1628 - 1635, Brukeren Knud Jacobsen eier 4 lispund salt uten bygsel.

4. 1636 - 1688, Brukeren Christen Reersen eier 4 lispund salt uten bygsel. Han nevnes som eier bl. a.
ved Båtmannsskatten 1636/1637. Se også eier nr. 5 - 6 og bruker nr. 4.

5. 1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier Kong. Maytz. 1 pd. salt og Christen Clemidtzrøed 4 lb. salt. Kongl. Maytz. raader bøxsellen.

6.
1688 - , Ole Pedersen Klemmetsrud eier 4 lispund salt uten bygsel.
På tinget i Røyken den 5 Mars 1688 tinglyser Ole Pedersen et skjøtebrev på 4 lispund salt uten bygsel i Nordre Klemmetsrud fra Christen Reersen Klemmetsrud. Datert 15 Feb. 1688. Se også bruker nr. 5.

7.
1672 - 1695, Bent Rasmussen på Strømsø tinglyser på tinget i Røyken den 8 Juli 1672 sitt kjøp av 1 skippund salt i gården Klemmetsrud og 1 skippund salt i gården Hov, begge med bygsel. Datert Sem på Eiker den 21 Juni 1672. Han eier 1 skippund 4 lispund salt med bygsel i 1695.

8.
1698 - 1737, Brukeren Ole Sivertsen eier 1 skippund 4 lispund salt.

Klemmetsrud Søndre:


1.
1615 - , Jon Klemmetsrud eier 13 lispund salt ved Jordeboka 1615. Han råder bygselen ved Jordeboka 1616/1617.

2. 1618 - 1647, Amund Bjørulsen Hallangen eier 7 lispund salt ved Landskatten 1618 - 1623 for Follo i Akershus. Han eier eier 17 lispund salt ved Landskatten 1625, han eier 12 lispund salt ved Landskatten 1628 og han eier 7 lispund salt ved Landskatten 1634 - 1636 (Han var gift med Gyri Larsdatter Vear).

3. 1624 - 1626, Rønnaug Klemmetsrud eier 14 lispund salt ved Jordeboka 1624 og 13 lispund salt ved Jordeboka 1626. Hun var trolig gift med eier nr. 1.

4.
1636 - 1645, Haagen [Joensen] Aasgaard eier 15 lispund salt ved Båtmannsskatten
1636/1637 - 1641/1642 og ved Rosstjenesteskatten 1644/1645. Han var trolig sønn av eier nr. 1 og 3.

5. 1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier Christen bøcher paa Bragerøen 15 lb. salt, Welb. Jens Bielche 1/2 pd. salt og Amund Hallangen paa Folloug 7 lb. salt. Christen bøcher paa Bragerøen raader bøxsellen.

Christen Ibsen bøcher eier fortsatt 15 lispund salt med bygsel som pantegods ved Rosstjenesteskatten
1658/1659.

6. 1661, Christopher Olsen på Landfalløya eier 15 lispund salt
med bygsel ved Jordeboka 1661. Nonneklosteret eier 1/2 pund og Christen Michelsens arvinger eier 7 lispund salt.

7. -1682, Christopher Hansen på Bragernes eier 15 lispund salt med bygsel.

På tinget i Røyken den 17 Aug. 1682 tinglyser Christen Stillesen et pantebrev på 2 skippund 5 lispund salt i Vestre Hyggen og 15 lispund i Grini og 15 lispund i Klemmetsrud fra Christopher Hansen. Datert Bragernes 23 Apr.1681.

8.
1682 - 1692, Christen Stillesen på Bragernes eier
22 lispund salt med bygsel.

På tinget i Røyken den 26 Sep. 1687:

Erlig och velfornemme mand Monseigneur Christen Stillessen paa Bragenis lod tingliusse jt kiøbebreff aff Nilss Jenssen Kongsberg til hannem paa - thou schippund och 5 lisspund salt med bøgssel sampt alle der vnnderligende pladser som er udj Vester Hyggen for - 130 rdr: med vidre aff Bragenes dend - 14 Aprilis 1687. Endnu lod bemelte Christen Hannssen tingliusse jt schødebreff aff Mathias Vrede paa Stromsøe och hans kierreste paa - 7 lisspund salt med bøgssell, til hannem vdgiffuen udj Synndre Clemmidsrud med vidre aff Strømsøe dennd - 14 Septembris 1687.


9. 1693 - 1698, Ole Sivertsen Klemmetsrud eier
22 lispund salt med bygsel.

Kjente brukere:

Klemmetsrud samlet:

1.
1528, "Moonss j Klæmetsrud" betaler gjengjerden (skatt) av Klemmetsrud i 1528.

Klemmetsrud Nordre:

1.
1560 - 1591, Torsten Klemmetsrud,

Han var oppsitter ved lensregnskapene 1560/1561.

Lauritz Gunnerud i Røgen sogn hans proff skall tagis om handt haffuer verit orsag til sin quindis dødt Astrid Torgudsdother huorledes then dødslag er tillgaaitt. (Nils Stub s. 59, 22. jan. 1574)

LaurisTordsen skod pa Tosten Klemetzrud och Joen Groeff at thij viiste hureledis then dødslag er tilgoet met hans quindis dødt, meden thij sagde ney til, bestod Lauris selff at Torckel Bertelsen hans husmandwor samell och sloges pa guluett oc Laurisses quinde Astrid Torgudzdotther kom omellom oc han sagde segh icke wiide om hun fich syn bane aff Lauris eller aff Torckell, thii the wore sammen met ij (2) øxer, Haffuer oc Lauris dylt same drap och sonet met Torckel for 6 da:, Thii bleff Lauris sagt at skulle genge syn wndenforsle met tolffter edt at han icke wore skyldigh i hennes afftagh inden monetz oc sette borgen at han midlertiid icke skulle bort røme, hues han thet icke (giorde) tha stande en mørder rett, och er Torckel bortrømpt (Nils Stub s. 69, 30. mars 1574).

Han skrev under fullmakten til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591.

2.
1593 - 1628, Jacob Klemmetsrud,

Jacob nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1633/1634 og ved Landskatten
1612 - 1628.

Jacob betalte tredje tage av 15 lispund krongods og 2 1/2 lispund som var bondens egen ved Fogderegnskapet 1610/1611.

Ved Jordeboka 1615 eier Jacob 1/2 fjerding salt i nordre Klemmetsrud og 1 fjerding salt i gården Haug.

Jacob var oppsitter ved Jordeboka 1616/1617. Han eier da 4 lispund salt i Klemmetsrud.

Ved
Jordeboka 1624 og 1626 eier Jacob 4 lispund salt i nordre Klemmetsrud og 1 fjerding salt i gården Haug.

Jacob Klemmetsrud var lagrettemann ved Jordeboka
1624.

Se også eier nr. 2.

Barn:

1. Knud Jacobsen Klemmetsrud, neste bruker.


3. 1624/1625 - 1637, Knud Jacobsen Klemmetsrud, trolig død ca. 1627, trolig gift med Karin Klemmetsrud.

Knud nevnes med farsnavn ved Fogderegnskapet
1624/1625 da han betalte første tage av halve Klemmetsrud. Klemmetsrud var da 1 skippund salt krongods og 4 lispund salt bondegods.

Karin Klemmetsrud betaler holding ved Fogderegnskapet
1627/1628 av Klemmetsrud som da var 1 skippund salt krongods og 4 lispund salt bondegods. Det samme som Knud betalte ovenfor. Trolig var Knud død og det er kona Karin som er oppsitter.

Knud nevnes ved Landskatten
1628/1629 - 1637.

Ved Offiserskatten 1628/1629 hadde Knud 6 kyr/kviger og 2 får.4.
1635 - 1688, Christen Reiersen Klemmetsrud, f. ca. 1612, d. etter 1688. muligens gift med enken eller en datter av forrige bruker ettersom han eier det samme i gården som forrige bruker.


Han var lagrettemann 1655 - 1677.

Ved Landskatten 1637 eier Christen 4 lispund salt i Klemmetsrud.

I Koppskatten 1645 nevnes Christen Klemmetsrud, hans kone og en pige.

Ved Kvegskatten
1657 hadde Christen 2 hester, 9 kyr, 4 ungfe, 6 sauer og 1 svin.

Christen var oppsitter ved Jordeboka 1661. Han føder 2 hester, 7 kyr, 3 ungfe og 4 sauer. Han har skog til bjelker.

I tingboka for Røyken den 14 Mai 1656 stevner forrige kirkeverge Augustinus Sundby, Christen Klemmetsrud verge for Joen Ingebretsen, Even Flater på sin kvinne Dorte Ingebretsdatters vegne, Truls Hekleberg på sin kvinne Karen Ingebretsdatters vegne. Alle salige Ingebret Flaters barn, svigersønner og arvinger.

I Manntallet
1664 nevnes Klemmetsrud som "Halffue Gaarder" og har oppsitteren Christen 52 år. Han har tjenestedrengen Reier Vessetsen 22 år.

I Manntallet
1666 nevnes Klemmetsrud som "Halfve Gaarder" og har oppsitteren Christen 54 år.

På tinget i Røyken den 5 Mars 1688 tinglyser Ole Pedersen et skjøtebrev på 4 lispund salt uten bygsel i Nordre Klemmetsrud fra Christen Reersen Klemmetsrud. Datert 15 Feb. 1688.

Christen var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681.

På tinget i Røyken den 17 Okt. 1719 vitner Reier [Vesetsen] Hoff i en sak vedr. Klemmetsrud og Nærsnes. Det kommer da frem at Reier nå var 77 år og hadde vært i tjeneste hos sin faderbroder Christen Reiersen som da bodde Nordre Klemmetsrud. Reier er derfor også identisk med Reier Vesetsen som var tjenestedreng på Klemmetsrud ved manntallet 1664, se ovenfor.


5.
1683 - 1695,
Ole Pedersen, d. ca. 1695, g.m. Halvor Ølstads enke (meget trolig N.N. Vesetsdatter Høvik)

På tinget i Røyken den
21 Des. 1683 nevnes at Ole Pedersen Klemmetsrud har overtatt Ølstad, og den 19 Apr. 1684. nevnes at han er gift med Halvor Ølstads enke.

På tinget i Røyken den 5 Mars 1688 tinglyser Ole Pedersen et skjøtebrev på 4 lispund salt uten bygsel i Nordre Klemmetsrud fra Christen Reersen Klemmetsrud. Datert 15 Feb. 1688. (Christen Reiersen var trolig onkel til N.N. Vesetsdatter).

Ole nevnes som død på tinget i Røyken den 28 Juni 1695. Se under neste bruker.

Barn:

1. Veset Olsen Klemmetsrud, nevnes på tinget 28 Aug. 1688 som Ole Pedersen Klemmetsruds sønn. (Reier Vesetsen Hoff var Vesets formynder).


6. 1695 - 1737, Ole Sivertsen Klemmetsrud, f. ca. 1668, d. 1737, g.m. Anne Amundsdatter Eriksrud.

Ole bodde først på søndre Klemmetsrud. Se bruker nr. 9.

På tinget i Røyken den 28 Juni 1695 tinglyser Ole et makeskiftebrev på Nordre Klemmetsrud der avdøde Ole Pedersen bodde, fra Bent Rasmussen på Strømsø. Bent fikk 22 lispund salt med bygsel i søndre Klemmetsrud. Datert Strømsø den 18 Mars 1695.

7. 1737 - 1768, Bent Olsen Klemmetsrud, f. ca. 1703, gravl. 1769, g.m.1. Randi Carine Pedersdatter, g.m.2. 25 Sep. 1746, Kirsti Jonsdatter Ølstad.


8. 1769 - 1822, Hans Bentsen Klemmetsrud, dpt. 22 Feb. 1750, d. 9 Aug. 1822, g.m. 6 Mars 1773, Ingeborg Christophersdatter Follestad.

Ved folketellingen 1801 bor Hans på gården Nordre Klemmetsrud sammen med sin hustru og barn.


Klemmetsrud Søndre:

1. Haagen Klemmetsrud, Han skrev under fullmakten til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591.
Haagen nevnes i Bygningsskatten 1593 -1604.

2.
1612 - 1624, Jon [Haagensen ?] Klemmetsrud, han var sannsynligvis sønn eller svigersønn av av forrige bruker. Trolig gift med Rønnaug Klemmetsrud ettersom Jon råder bygselen i 1616/1617 og Rønnaug eier den største delen i 1624/1626.

Joen nevnes i Bygningsskatten 1617 - 1632/1633 her er et etterslep og ved Landskatten 1612 - 1624.

Joen var oppsitter ved Jordeboka
1615 - 1616/1617.

Barn: (meget trolig)

1. Haagen Jonsen, bosatt på Åsgård, se også eier nr. 4.


3.
1624 - 1632, Rønnaug Klemmetsrud, Trolig gift med forrige bruker.

Rønnaug nevnes ved Jordeboka 1624 og 1626 og ved Landskatten
1628/1629 - 1632.


4.
1625 - 1628, Truls Klemmetsrud,


Trugels nevnes ved Landskatten 1625 - 1628.


5.
1633 - 1670, Guldbrand Rolfsen Klemmetsrud, f. ca. 1610, d. ca. 1670,

Han var lagrettemann 1656 - 1666.

Guldbrand nevnes ved Landskatten 1633 - 1637.

I Koppskatten 1645 nevnes Guldbrand Klemmetsrud, hans kvinne og en huskvinne.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Guldbrand 1 hest, 4 kyr, 4 ungfe, og 4 sauer.

Gulbrand var oppsitter på Klemmetsrud ved Jordeboka 1661. Han føder 1 hest, 7 kyr, 1 ungfe og 4 sauer. Han har skog til små lass og gården.


I Manntallet 1664 nevnes Klemmetsrud som "Fulde Gaarder" og har oppsitterene Guldbrand 54 år og Christen 32 år. Han har sønnene Peder 18 år og Rolf 12 år.
(Oppsitteren Christen var også Gulbrands sønn).

I Manntallet 1666 nevnes Klemmetsrud som "Fulde Gaarder" og har oppsitteren Guldbrand 56 år og Christen 34 år. Han har sønnene Peder 20 år og Rolf 13 år. (Oppsitteren Christen var også Gulbrands sønn).

Barn:

1. Christen Gulbrandsen, f. ca. 1634. Bruker nr. 6.
2. Peder Gulbrandsen, f. ca. 1646. gravl. 17 Mai 1723, Bodde først på Mortensrud, senere på Gunnerud.
3. Rønnaug (Rønne) Gulbrandsdatter, f. ca. 1650, g.m. ca. 1675, Helge Tollefsen Nærsnes, f. ca. 1638.
4. Rolf Gulbrandsen, f. ca. 1652, d. før 1686.

På tinget i Røyken den 31 Mai 1670 er Guldbrand død og er skyldig gjeld. Sønnen møtte på hans vegne.


6. 1657 - 1681, Christen Guldbrandsen, f. ca. 1634, Han var sønn av bruker nr. 5.

På tinget i Røyken den 8 Okt. 1657 er Christen Guldbrandsen soldat og skylder skatt for halve Klemmetsrud som han har hatt i førstebygsel. Hans far Guldbrand (bruker nr. 5) besitter den samme gårds halvpart.

I Manntallet 1664 nevnes Klemmetsrud som "Fulde Gaarder" og har oppsitterene Guldbrand 54 år og Christen 32 år. Han har sønnene Peder 18 år og Rolf 12 år. (Oppsitteren Christen var også Gulbrands sønn).

I Manntallet 1666 nevnes Klemmetsrud som "Fulde Gaarder" og har oppsitteren Guldbrand 56 år og Christen 34 år. Han har sønnene Peder 20 år og Rolf 13 år. (Oppsitteren Christen var også Gulbrands sønn).


På tinget i Røyken den 18 Sep. 1667 nevnes Christen Klemmetsrud. Hans far Guldbrand svarte på hans vegne.

På tinget i Røyken den 31 Mai 1670
nevnes Christen og hans broder Peder Gunnerud.

Christen var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681.

På tinget i Røyken den 17 Sep. 1686 nevnes at Christen har flyttet til Ølstad.

Barn (iallefall):

1. Marthe Christensdatter, På tinget i Røyken den 7 Sep. 1716 nevnes at Marthe Christensdatter i Hyggenstrand er Peder Guldbrandsen Gunneruds broderdatter.


7.
Laurits Pedersen, n. 22 Des. 1688.


8.
1692 - 1695, Ole Sivertsen Klemmetsrud, f. ca. 1668, d. 1737, g.m. 23 Aug. 1696, Anne Amundsdatter Eriksrud.

På tinget i Røyken den 22 Feb. 1693 tinglyste "Olle Siffuerssen paa Grinj" et skjøte på 22 lispund salt med bygsel og herlighet i søndre Klemmetsrud fra Christen Stillesen på Bragernes, datert Bragernes 12 Des. 1692.

Ole flyttet til Nordre Klemmetsrud i 1695. Se bruker nr. 6.


9.
1698 - 1703,
Jon Hansen. På tinget i Røyken den 2 Des. 1702 kreves Joen Hansen Ski for resterende landskyld og 3 års tage av gården Klemmetsrud. Dette må være den samme Joen som bodde på Ølstad 1704 - 1707 og senere på Åsaker.


10.
1706 - , Jon Halvorsen, g.m. 14 Aug. 1725, Guri Larsdatter Vear.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1706 tinglyses Peder Lyches bygselseddel til Jon Halvorsen på gården Klemmetsrud. Datert 30 Nov. 1706.


Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:


1. Alf nevnes tjenestedreng ved Landskatten 1624.
2.
Reer Vesetsen, tjenestedreng 1664, Senere bosatt på Hoff.
3. Peder Joensen, tjenestedreng 1666,
4. Gunhild Klemmetsrud, n. 11 Jan. 1664
5. Ole Christophersen var skyldig skatt 19 Feb. 1674.
6. På tinget i Røyken den 19 Okt. 1683 nevnes at Hans Klemmetsrud nå bor på Hyggen Nedre [Hyggen Østre Øvre gården].
7. Ingebret Klemmetsrud, Skomaker, n. 1 Okt. 1684. Han er identisk med Ingebret Madsen Grimsrud.


Gå til Gårder i Røyken
før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 592 - 594.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 236.