slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Nærsnes før 1700 (1801):

Eiere:

1. 1528, "Desl ? j Nærsnæs" betaler gjengjerden (skatt) av Nærsnes i 1528.

2. 1595, Sognepresten i Oslo Nils Olsen eier 1 pund salt ved Jordeboka 1595.

3. 1595, Kapelanen i Oslo Oluf Nilsen eier 15 lispund salt ved Jordeboka 1595.

4. 1616 - 1617, Her Thamis i Oslo råder bygselen ved Jordeboka 1616/1617.

5. 1612 - 1635, Michel Nielsen Huseby i Lier eier 2 1/2 skippund salt ved Landskatten 1612 - 1635.

6. 1636 - , Marthe Jensdatter Huseby i Lier eier 2 1/2 skippund salt ved Landskatten 1636 - 1637.

7. 1647 - 1669, Christen Michelsen på Strøm eier 1 pund 1 fjerding salt ved skattematrikkelen 1647 og 15 lispund salt ved Kontribusjonsskatten 1654 og hans arvinger eier det samme ved ved Jordeboka 1661 og ved Leilendingskatten 1669. Han var sønn av eier nr. 5 og 6.

8. 1647 - 1677, Åke Michelsen Viker i Lier eier 12 1/2 lispund salt ved skattematrikkelen 1647 og 7 1/2 lispund salt ved Kontribusjonsskatten 1654, ved Jordeboka 1661 og ved Leilendingskatten 1677. Han var sønn av eier nr. 5 og 6.

9. 1647 - 1669, Asbjørn Amundsen Gjerdal eier 12 1/2 lispund salt ved skattematrikkelen 1647 og 7 1/2 lispund salt ved Kontribusjonsskatten 1654 og ved Leilendingskatten 1669. Hans arvinger eier 7 1/2 lispund salt ved Leilendingskatten 1670 - 1677.

10. 1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier Christen Michelsen paa Strøm 1 pd. 1 fj. salt, Ogge Wiger i Lier 12 1/2 lb. salt, Asbiøn Jerdal i Røgensogen 12 1/2 lb. salt, laugmand i Christiania 1 spand smør, sognepresten i Christiania 1 pd. salt, cappelan i Christiania 15 lb. salt, laugmand i Christiania 1/2 pd. salt. Christen Michelsen paa Strøm og sognepresten i Christiania raader bøxsellen.

11. - 1672, Hans Andersen Gjerdal eier 12 1/2 lispund salt.

På tinget i Røyken den
4 Okt. 1672 tinglyste Her Johan Grønbech et skjøtebrev utstedt av Hans Andersen Gjerdal på 12 1/2 lispund salt i Nærsnes, datert Bragernes 14 Jan. 1672.

12. 1670 - 1677, Jockum Grønbech eier 15 lispund salt ved ved Leilendingskatten 1670 - 1677. (skal vel være 28 1/2 lispund, etterslep i skattelistene ??).

13. 1677,
Fredrich Boisen eier 28 1/2 lispund salt. På tinget i Røyken den 16 Mars 1677 tinglyser Fredrich Boisen et skjøte på 28 1/2 lispund salt fra Jochum Grønbech. Datert Bragernes 26 Juni 1676.

14. 1677 - 1699, Sophia Amalia Fredrichsdatter Boisen/Let/Grønner eier 28 1/2 lispund salt.
På tinget i Røyken den 16 Mars 1677 tinglyser Sophia Fredriksdatter et skjøte på 28 1/2 lispund salt fra sin fader Fredrik Boisen. Datert Nedre Foss 14 Nov. 1676. Se bruker nr. 5 på Søndre Nærsnes.

15. 1699 - 1705, Laurits Mortensen Sindal, eier 14 1/4 lispund salt.
På tinget i Røyken den 28 Juni 1699 tinglyser Laurits Mortensen et skjøte på 28 1/2 lispund salt fra Sophia Amalia salige Petter Grønner. Datert 28 Juni 1699. På det samme tinget selger Laurits halve dette godset til sin svåger Jens Andersen. (Disse to var også svågere til Anders Guttormsen Bø).

16. 1699 - 1705, Jens Andersen, eier 14 1/4 lispund salt. Se forrige eier samt bruker nr. 7 og 8 på Søndre Nærsnes.

Kjente brukere:

1.
1528, "Desl ? j Nærsnæs" betaler gjengjerden (skatt) av Nærsnes i 1528.

2.
1557 - 1558, Simen var oppsitter ved lensregnskapene 1557/1558.

3. - 1591, Tore Nersnes. Han skrev under fullmakten til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591.

4. 1593 - 1594, Peder Nersnes,

Peder
nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1594.

5. 1604, Geord Nersnes,

Geord nevnes i Bygningsskatten 1604.

6. 1612 - 1614, Arne Nersnes,

Arne nevnes i Landskatten 1612 - 1614.

7. 1615, Tord Nersnes,

Tord nevnes i en sak på lagtinget i Oslo 1615:

Kjell J. Kleivane: Oslo Lagtingsprotokoll nr. II - VII, 1608-1616, s. 411-412. (Protokoll VII, 1615).

Denn Tridie søgniss Sagerr Effter S. Johanis Baptistæ dag Anno 1615 Paa Laugtingid, Offueruerindis Erlig och welb. mand Hertuig Huidtfed thil Skelbredt, nu forordnit vdj Slodz lougen Paa Aggershuusß.

Laugretis mend Oluff Eschildßønn, Hendrich Theier, Hans Bockhold, Søffren Nielsønn och Brøntte Børgerßønn.

Jens Jenßønn Kare borger vdj Osßlo.......Haffde och steffnd Ellouff Slemstadt, Aase Marberg, Thord Nerßnes och Baardt Rigeßemb vdj Røgen sogenn for louglig gield de hannom Skyldig er, och icke betalle will, som dett ßig med Rette burde, huor wdindenn hand formenner dennom wrett att haffue giortt, och pligtig werre der fore Att stande hannom thill Rette, Saa well ßom for kost och thering, med mere samme Steffnings indhold.

Møtte och bekiende gieldenn, Bleff thildømptt att betalle indenn 14 dage, eller wordering i


Søndre Nærsnes: (Bondegodset).


Bruk 1:

1.
1618 - 1652, Stener Nersnes, trolig gift med Marte Iversdatter i hennes andre ekteskap.

Stener nevnes i Bygningsskatten
1627/1628 - 1642/1643, ved Landskatten 1618 - 1637, og ved Kontribusjonsskatten 1650 - 1652.

Ved Offiserskatten 1628/1629 hadde Stener 6 kyr/kviger og 3 får.

I Koppskatten 1645 nevnes Stener Nersnes, hans kvinne og en huskvinne.

Stener er oppsitter ved skattematrikkelen
1647.


2. 1652 - 1656, Marte (Juersdatter ?) Nersnes, muligens g.m.1. Amund T[horesen ?] Hyggen østre, trolig g.m.2. Stener Nærsnes.

Marte bodde på Søndre Nærsnes den
5 Nov. 1652, nevnt i et vedlegg til Fogderegnskapet 1660/1661, der hun klagde på den høye landskylden.

På tinget i Røyken den 20 Des. 1655 ble Marte Nærsnes stevnet for 4 års huggelse og tømmer.

På tinget i Røyken den 26 Sep. 1656 ble Marte Nersnes med sine sønner Oluf og Thore i Hyggenstranden stevnet av Christen Bødicker for gjeld.

Barn: (i første ekteskap ?)

1. Oluf Amundsen Hyggenstrand, flyttet til gården
Fossum.
2. Thore Amundsen Hyggenstrand, g.m. Maren Hansdatter.
3. Anders (Amundsen ?) Hyggen vestre, usikker !!


3.
1657 - 1670, Oluf Halvorsen, f. ca. 1630, d. ca. 1670, g.m. Gunhild, n.
31 Okt. 1676. Hun nevnes frem til 3 Des. 1688.

Ved Kvegskatten
1657 hadde Oluf Nersnes 2 hester, 5 kyr, 3 kviger, 4 sauer og 3 svin.

Oluf var oppsitter på Nærsnes ved Jordeboka 1661. Han føder 1 hester, 3 kyr, 1 ungfe og 3 sauer. Han har skog til små bjelker.

"Olluff Hallduorsen" nevnes som bruker av Søndre Nærsnes ved fogderegnskapet
1661.

Oluf var lagrettemann 1664 - 1667.

I Manntallet
1664 nevnes Nærsnes som "Ødde Gaarder" og har oppsitteren Olle 34 år. Han har tjenestedrengen Harild Jensen 22 år.

I Manntallet
1666 nevnes Nærsnes som "Ødegaard" og har oppsitteren Oluf 36 år.

På tinget i Røyken den 31 Mai 1670 nevnes Oluf Nersnes' enke.

Ole nevnes som oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681, men det må være hans enke Gunhild.

4. 1671 - 1676, Guldbrand Olsen Nersnes,

På tinget i Røyken den 31 Okt. 1676 nevnes Guldbrand som Ole Høviks sønn.


5.
1677 - 1691, Sophia Amalia Fredriksdatter Boisen/Leth/Grønner, g.m.1. Pouell Leth, g.m.2. Peter Grønner.

På tinget i Røyken den 18 Juni 1678 tinglyser Sophia salige Pouell Leth, Nærsnes, Slemmestad og Aukes skog.

På tinget i Røyken den 30 Mars 1683 utsteder Sophia et pantebrev på 28 1/2 lispund salt i Nærsnes:

Erlig acht, och welfornemme mand Jochum Shumacher Kongelig Mayestets fougit offuer Nedre Rommerigiss fougderj ved Kongelig Mayestets fougit her i Røgen Monseigneur Jens Nilsen lod forkynnde jt pannttebreff aff Sophia salige Pouell Lettis til hannem vdgiffuen paa 28 1/2 lisspund salt vdj Nederness her ibidem for forstragte rede pennge 80 rdr: courant med widre aff datto Christiania dend 25 Janvary 1679.

Hun nevnes vedr. Nærsnes t.o.m.
på tinget i Røyken den 28 Juni 1699, da tinglyser Laurits Mortensen Sindal et skjøte på 28 1/2 lispund salt fra Sophia Amalia salige Petter Grønner. Datert 28 Juni 1699. Hun bodde på Nærsnes i 1677-1688, men det er usikkert hvor lenge hun bodde på Nærsnes. Hun bodde iallefall i Christiania ved skattemanntallet 1694 - 1696.

Barn (trolig):

1. Anniche Leth, n.
28 Aug. 1688 og 3 Des. 1688.


6. 1692 - , Ole Pedersen Nersnes,

På tinget i Røyken den 2 Des. 1692 tinglyser Ole Pedersen sin bygselseddel på Nærsnes utgitt av Holger Samuelsen Thrane. Datert Nærsnes 8 Okt. 1692.7. 1699 - 1705, Jens Andersen, n. 1699 - 1705, g.m. Johanne Larsdatter.

Jens bodde tidligere på Tangen. Se eier nr. 10 - 11 på gården
Ovnerud.

Jens var svåger til Anders Guttormsen Bø.

Han var lagrettemann 1700. Se også eier nr. 15 - 16.


8.
1705 - 1709,
Jens Nilsen, f. ca. 1657, d. 1709, g.m. Kari Torkildsdatter Nes (Asker),

9. 1709 - 1712, enken Kari Torkelsdatter, f. ca. 1670, d. 1712, g.m. Jens Nilsen.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Kari på Søndre Nærsnes sammen med 3 sønner. De har en tjenestepike.


10. 1712 - 1729, Hans Jensen, f. ca. 1688, gravl. 10 Aug. 1729, g.m. 16 Des. 1714, Kari Michelsdatter Auke.


11. 1729 - 1733, enken
Kari Michelsdatter, f. ca. 1691, gravl. 13 Mars 1735, g.m.1. 16 Des. 1714, Hans Jensen Nærsnes, g.m.2. 2 Juli 1733, Hans Evensen.


12. 1733 - 1734,
Hans Evensen, g.m.1. 2 Juli 1733, enken Kari Michelsdatter Nærsnes, g.m.2. 1 Jan. 1736, Gunild Olsdatter Øksne.

Hans kjøpte bruk nr. 2. og flyttet dit. Se nedenfor.

13. 1741 - 1785, Ole Hansen, dpt. 9 Aug. 1716, gravl. 6 Feb. 1785, g.m. 7 Nov. 1745, Martha Josvasdatter Høvik.

Ole var sønn av bruker nr. 10 og 11.

På tinget i Røyken den
5 Juli 1741 tinglyser Ole Hansen Nærsnes sitt skjøte fra brødrene Bartholomeus og Torchild Hanssønner, Gunder Eriksen på hans hustru Karen Hansdatters vegne, deres fader og moders arv samt arv etter deres avdøde broder i gården [Søndre] Nærsnes for 160 riksdaler. Datert 23 Jan. 1741.

Ole var oppsitter ved hovedmanntallet 1765.


14. 1785 - 1797, Jens Olsen, dpt. 20 Sep. 1750, gravl. 22 Jan. 1797, g.m. 31 Okt. 1780 Kari Jensdatter Grav.

Jens var sønn av forrige bruker.

15. 1797 - , Ole Jensen, dpt. 7 Aug. 1774, g.m. 21 Sep. 1797, enken Kari Jensdatter Nærsnes.

Ole var sønn av Jens Larsen på bruk nr. 2. Han brukte hele Søndre Nærsnes f.o.m. 1797.

Ved folketellingen 1801 bor Ole på gården Søndre Nærsnes sammen med sin hustru og barn.


Bruk 2:

1. 1712 - , Lars Jensen, f. ca. 1689, d. 1758, g.m. 2 Juli 1713, Anne Andersdatter.

2. 1734 - 1753, Hans Evensen, g.m.1. 2 Juli 1733, enken Kari Michelsdatter Nærsnes, g.m.2. 1 Jan. 1736, Gunild Olsdatter Øksne.

Hans flyttet til gården Bjørnstad.

3. 1753 - 1788, Jens Larsen, f. ca. 1720, gravl. 25 Mars 1788, g.m. 1 Jan. 1754, Wiborg Nilsdatter Glenne.

Jens var sønn av bruker nr. 1.

Jens var oppsitter ved hovedmanntallet 1765.

4. 1794 - , Ole Jensen, dpt. 7 Aug. 1774, g.m. 21 Sep. 1797, enken Kari Jensdatter Nærsnes.

Ole var sønn av bruker nr. 3.
Han brukte hele Søndre Nærsnes f.o.m. 1797.

Ved folketellingen 1801 bor Ole på gården Søndre Nærsnes sammen med sin hustru og barn.

Se også bruker nr. 15 på bruk nr. 1.


Nordre Nærsnes:


1. 1616 - 1625,
Anders Nersnes,

Anders er oppsitter ved Jordeboka 1616/1617. Han nevnes i Bygningsskatten 1617
- 1625,

I et tillegg til Landskatten Martini, Bragernes 1625 kunngjør lagrettemennene Rolf Ølstad, Joen Hyggen, Søren Ølstad, Elling Hekleberg, Bjørn Auvi og Anders Nærsnes at den 15 Feb. 1625 var de på åstedet for sagene på Myre og Bryn i Røyken, med tillatelse av lensmann Peder Villingstad, for å undersøke hvorfor disse sager ikke har betalt noen sagskatt da de er innførte i manntallet. Engebret Myres sag var alldeles ødelagt og Anders Bryns sag er for noen tid siden avbrent og ikke bygd opp igjen.Sagene kunne derfor ikke brukes og skal derfor ikke betale skatt. Her finnes disse lagrettemennenes segl.


2.
1653 - , Halvor Gundersen Nersnes,

Halvor Gundersen bodde på Nordre Nærsnes den
4 Aug. 1653, nevnt i et vedlegg til Fogderegnskapet 1660/1661.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Halvor Nersnes 1 hester, 3 kyr, 2 kviger, 4 sauer og 1 svin.

Halvor var oppsitter på Nordre Nærsnes ved Jordeboka 1661. Han føder 1 hester, 2 kyr, 1 ungfe og 3 sauer. Han har skog til gården.

3. 1664 - , Helge Tollefsen Nersnes, f. ca. 1638, g.m. Rønnaug (Rønne) Guldbrandsdatter Klemmetsrud, f. ca. 1650. Hun var datter av Gulbrand Rolfsen Klemmetsrud

Han var lagrettemann 1684 - 1694.

I Manntallet 1664 nevnes Nærsnes som "Ødde Gaarder" og har oppsitteren Hellj 25 år.

I Manntallet 1666 nevnes Nærsnes som "Ødegaard" og har oppsitteren Helge 27 år.

I en suplikk datert den 27 Juni 1665 ber skattebonde og soldat Helge Tollefsen om at han må bli fritatt fra arbeide og kompaniet til høsten da han nå har vært soldat i 8 år og at det finnes andre som kunde utskrives i hans sted, Clemmet Toresen og Haagen Jonsen.

Helge var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681 og ved skattemanntallet 1694.

Barn:

1. Mari Helgesdatter Nersnes, n. 3 Des. 1688.


4. 1694 - 1741, Svend Larsen, f. ca. 1662, d. 1740, g.m. 1702, Marthe Pedersdatter, f. ca. 1678, d. 1741.

Sidsel Olsdatter Fossum ble dømt til å betale 6 riksdaler for leirmål i 1695 med svensken Svend Larsen Nærsnes. Her nevnes også hennes far Ole [Amundsen] Fossum. Svend ble dømt til å betale 12 riksdaler. Leirmålet skjedde i 1694. (Svend nevnes altså på Nærsnes f.o.m. 1694).

Svend var oppsitter ved Oppebørselsmanntallet 1703.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Svend på Nordre Nærsnes sammen med sin kone. De har en liten tjenestegutt og 2 tjenestepiker.

Svend Larsen var oppsitter på Nordre Nærsnes ved matrikkelen 1723.


Ved Hovedlegdsrullen i 1726 nevnes Svend Larsen som oppsitter på gården [Nordre] Nærsnes. Han er da 61 år gammel. Soldat på 1/4 legd var Gunder Knudsen 25 år gammel, gift og hadde et barn [Se gården Hoff].


1734:
Svend Larssön / beboer Gaarden Nördre Nersnæss / Ankommen hid til Landet 1691 / Flygted hid, for han war efttersøgt af Hververne i Sverrig / Siger at were tilladt af avgangne Her Vice Stadtholder Höeg, at forblive her i Landet, saa lenge han sig erlig opholder / Aflagt sin Laugrettes-Eed, for afgangne Laugmand & Estats Raad Stochflet. (Tore Hermundsson Vigerust: Innvandrerarkivet).


5.
1741 - 1777, Hans Alfsen dpt. 3 Mars 1709, gravl. 5 Mai 1785, g.m. 8 Juni 1738, Anna Nilsdatter Gjerdal.

På tinget i Røyken den 8 Juli 1741 tinglyste Hans Alfsen sin bygselseddel på 1 skippund 5 lispund salt i gården Nærsnes. Datert 2 Mars 1741.


6.
1777 - 1801, Ole Hansen, dpt. 22 Mars 1750, gravl. 14 Juni 1801, g.m. 18 Juni 1776, Berthe Nilsdatter Bølstad,

Ole var sønn av forrige bruker.

På tinget i Røyken den 8 Des. 1777 tinglyste Ole Hansen sin bygselseddel på 1 skippund 5 lispund salt i gården Nærsnes som hans far tidligere bygslet. Datert 26 Nov. 1777. (Dette nevnes også i foreldrenes skifte).


Ved folketellingen 1801 bor Ole på gården Nordre Nærsnes sammen med sin hustru og barn.

Husmannsplasser:

Sokka:
Husmannsplass under Søndre Nærsnes.


Eiere:

1.

Kjente brukere:


1. 1794 - 1810, Nils Jensen, dpt. 27 Mars 1755, gravl. 25 Feb. 1810, g.m. 15 Juli 1790, Kirsti Torsdatter.

Nils var sønn av Jens Larsen, bruker nr. 3 på bruk nr. 2 på Søndre Nærsnes ovenfor.

Ved folketellingen 1801 bor Nils på plassen Sokka på gården Søndre Nærsnes sammen med sin hustru og barn.

Se også Bygdemagasinet
Nr. 72, side 26.

Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Christopher nevnes under husmenn og håndtverkere ved Landskatten 1622.
2. Anders Giursen nevnes under husmenn og håndtverkere ved Landskatten 1623.
3. Simen nevnes under husmenn ved Landskatten 1634 - 1636.
4.
Harald Jensen er tjenestedreng i
1664, Han nevnes 1671, 1680,
5. Anders Nersnes, roer, n. 9 Okt. 1676.
6. Gaute Trulsen, tjener hos Sophia Leth, ble stevnet for leirmål med Anne Pedersdatter Baastø på tinget 26 Nov. 1680.
7. Simen Nersnes, n. 28 Aug. 1688.

Gå til Gårder i Røyken før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 579 - 581.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 236.