slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Ovnerud før 1801: Matrikkelnr. 69. Under utvikling.

Eiere:

1.
4 Juli 1403, Hr. Ogmund Bergthorssön (Bolt) mageskifter 2 Markebol i Kjos og 1 i Haukelid i Röken til Sigurd Hallvardssön mod et Markebol i Heggen og Trediedelen i Ofnerud og Muserud sammesteds. Datert Heggen
4 Juli 1403.

2.
1615, Peder Hoff eier 2 lispund salt ved jordeboka 1615. Dette eier senere eier nr. 6.

3.
1615, Halvor på Vestre Hyggen eier 6 lispund salt i Ovnerud ved jordeboka 1615. Trolig samme mann som bruker nr. 1. Dette eier senere eier nr. 5.

4.
1616 - 1617, Prestebolet i Røyken råder bygselen ved Jordeboka 1616/1617. Pantegods ?

5. 1624 - 1652, Gunder Ovnerud eier 6 lispund salt ved
Jordeboka 1624 og 1626 og ved Båtmannsskatten 1636/1637 - 1641/1642 og 8 lispund salt ved Båtmannsskatten 1642/1643 - 1643/1644 og ved Rosstjenesteskatten 1644 og ved Odelsskatten 1647/1648 - 1651/1652. Se også eier nr. 6 - 8.

6. 1624 - 1626, Laurits [Pedersen] Hyggen eier 2 lispund salt
Jordeboka 1624 og 1626. Han må være identisk med neste eier. De eide "begge" det samme i Vestre Hyggen og Ovnerud. Han var meget trolig sønn av Peder Hoff, eier nr. 2.

7.
1636 - 1637, Laurits Pedersen Brøholt eier 2 lispund salt ved Båtmannsskatten 1636/1637. (Meget trolig i slekt med Gunder Ovnerud fordi de begge eier i Ovnerud og Hyggen Vestre, dessuten var disse meget trolig i slekt med Halvor Stokke i Lier fordi Laurits og Halvor eide en stund like mye i Nordre Stokke i Lier samt i Hyggen Vestre og Halvor overtok en del av Gunders gods i Hyggen Vestre.). Brødre/Svågre ??

8. 1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier bunden sielff 8 lb. salt med bøxsell. (Gunder Ovnerud).

9. 1654 - 1655, Sebjørn Ovnerud, eier 8 lispund salt ved Kontribusjonsskatten 1654 - 1656.

10. 1657 - 1672, Knut Pedersen Ovnerud eier 8 lispund salt ved Rosstjenesteskatten 1657/1658 - 1658/1659 som er hans odelsgods. Han eier det samme
ved Jordeboka 1661.

På tinget i Røyken den
8 Juli 1672 tinglyser Jens Andersen på Tangen et pantebrev på 8 lispund salt med bygsel i Ovnerud fra Knud Pedersen Ovnerud. Datert Ovnerud 26 Jan. 1672.

11. 1672 - 1686, Jens Andersen på Tangen eier 8 lispund ved
Odelsskatten 1677.

På tinget i Røyken den
28 Juni 1699 nevnes Jens Andersens pantebrev på Ovnerud til Christen Stillesen. Datert 1 Mai 1686. (Jens Andersen bodde senere på Søndre Nærsnes).

12. 1686 - 1696, Christen Stillesen på Bragernes,

13. - 1699, Christen Christensen Holmestrand eier 1/2 skippund salt med bygsel.

14. 1699 - 1719, Sorenskriver Mathias Pedersen eier 1/2 skippund salt med bygsel.

På tinget i Røyken den 2 Mars 1700 tinglyser sorenskriver Matias Pedersen et skjøte på 3 skippund salt med bygsel i Hyggen Vestre samt 1/2 skippund salt med bygsel i ødegården Ovnerud fra Christen Christensen i Holmestrand. Datert Bragernes 17 Aug. 1699.

15. 1719 - 1722,
Peder Mathiasen Lund

Peder må ha arvet gården fra sin far, forrige eier.

16. 1722 - 1723, Johanne salige Peder Mathiasen Lund

Johanne må ha arvet gården fra sin ektemann, forrige eier.

På tinget i Røyken den 8 Juli 1723 tinglyser Amund [Olsen] Bråset sitt skjøte på gården Ovnerud som skylder 1/2 skippund salt for 300 riksdaler fra Johanne salige Peder Mathiasen Lund i Hyggenstranden. Datert 23 Mai 1723.

Kjente brukere:

1.
1616 - 1625, Halvor Ovnerud,

Halvor bodde trolig på Vestre Hyggen ved jordeboka 1615.

Halvor var oppsitter på Ovnerud ved Jordeboka 1616/1617.

Halvor nevnes i Bygningsskatten 1619 - 1622.


Halvor nevnes som oppsitter i Jordeboka 1624/1625.
Dette kan være Halvor Nordre Stokke i Lier som overdro omkring 1640 5 lp. i Nordre Stokke til brødrene Herman og Ole Kristensen Tellebekk og 15 lp. til Halvor Halvorsen Ovnerud i Røyken. Lierboka. (Far og sønn ??). Halvor Halvorsen bodde fortsatt på Ovnerud i 1649. Dette kommer fram på tinget i Lier den 21 Nov. 1689 da Christen Stillesen bl. a. nevner et skjøte fra Halvor Halvorsen Ovnerud i Røyken på 15 lispund salt med bygsel i Nordre Stokke i Lier. Datert Bragernes 17 Juni 1649.


2.
1618 - 1653, Gunder Ovnerud, (Se også under eier nr. 5 - 8).

Ved
Jordeboka 1624 eide Gunder 6 lispund salt i Ovnerud og 1/2 pund salt i Hyggen Mellom. Det samme eide han ved Jordeboka 1626.

Gunder nevnes i Landskatten
1618 - 1637 og ved Bygningsskatten 1624 - 1642/1643 og ved Odelsskatten 1647/1648 - 1651/1652.

I Koppskatten 1645 nevnes Gunder Ovnerud og hans kone.

Ved skattematrikkelen 1647 eier bunden sielff 8 lb. salt med bøxsell. (Gunder Ovnerud).


Barn (trolig):

1. Eli Gundersdatter, g.m. Knud Pedersen Hyggen, bruker nr. 4. (se der).


3.
1654 - 1655, Sebjørn Ovnerud, muligens gift med forrige brukers enke.

Sebjørn nevnes i Kontribusjonsskatten 1654 - 1656. Se eier nr. 9.


4.
1657 - 1700, Knud Pedersen,
f. ca. 1628, d. ca. 1700, trolig gift med Eli Gundersdatter Ovnerud.

Knud har trolig vært gift med en datter (Eli ?) av bruker nr. 2, ettersom han eier det samme i Ovnerud som Gunder samt at Knud hadde en sønn som het Gunder Knudsen. Knuds datter Marthe hadde en datter ved navn Eli, så Marthes mor kan ha vært den Eli Ovnerud som nevnes på tinget i Røyken den 3 Des. 1688.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Knud Ovnerud, 1 hest, 5 kyr, 2 ungfe, 4 sauer og 1 svin.

Knud var oppsitter på Ovnerud ved Jordeboka 1661. Han føder 1 hester, 4 kyr, 2 ungfe og 3 sauer. Han har skog til ildebrand og gierdsel.

I Manntallet 1664 er Knud 36 år og oppsitter på Ovnerud.

I Manntallet 1666 er Knud 38 år og oppsitter på Ovnerud.

I en sak på tinget i Røyken den 26 Nov. 1680 nevnes sønnen Gunder Knudsen som da var i skomakerlære.

På tinget i Røyken den 26 Sep. 1687 nevnes det at Knud var oppvokst på nabogården Hyggen.
".......2. Knud Offnerud som tilstod at verre opvogssen paa Hyggen, kand mindis offuer 40; aar - haffuer siden hand komb fra Hygen verid boende paa bemelte Offnerud huis eiendomb grendser til Hyggen vandt och Knud giorde ved eed effter lougen at hannem i Guds sandhed er vitterligt at forschreffne gaard Hygen haffuer siden berørte tid ej schyldet meere end udj alt - 3 schipund salt,......."

På tinget i Røyken den
21 Mars 1689 nevnes at Jens Eriksen Ovnerud som er sengeliggende, hadde tilstede sin kvinnes fader Knud Ovnerud i en sak vedrørende et leirmål Jens ble dømt for i 1682. (Jens var sønn av Erik Haug og Margrethe Christensdatter).

I en grensesak på tinget i Røyken den
21 Juni 1691 stevnes Ole Brøholt, hans sønner Christopher, Lars og Hans Olssønner, Oles husmann Ole Larsen i Brøholtstranden samt tjenestepigene Marthe Christensdatter og Anne Trulsdatter av Christen Stillesen på Bragernes på hans landbonde Knud Ovneruds vegne.

På tinget i Røyken den
28 Juni 1699 nevnes det at Gunder Husebys datter har gjeld. Knud Ovnerud som var datterens manns far, vedgikk gjelden.


Knud var lagrettemann 1676 - 1699.

Knud var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681.

Barn (rekkefølgen usikker):

1. Gunder Knudsen,
2. N.N. Knudsdatter, g.m. Jens Eriksen Haug.
3. N.N. Knudsen, g.m. en datter av Gunder Huseby. (N.N. Knudsen kan være barn nr. 1 eller 5).
4. Marthe Knudsdatter, f. ca. 1672, gravl. 1706, Skifte, g.m. Hans Jacobsen. Neste bruker.
5. Niels Knudsen, f. ca. 1666, På tinget i Røyken den 4 Mai 1706 får vi vite at Niels var født på Ovnerud og nå bodde på Strømsø.

5. ca. 1700 - 1715, Hans Jacobsen, f. ca. 1667, gravl. 8 Sep. 1715, g.m.1. Marthe Knudsdatter Ovnerud, g.m.2. 2 Juli 1707, Siri Christensdatter Follestad.

Bonden (Hans) var oppsitter ved manntallet (skoskatten) i 1711. Han bor da på Ovnerud sammen med sin kone.

Enken Siri drev gården fram til 1719 da hun giftet seg på nytt.

6. 1719 - 1723, Lars Andersen, g.m. 5 Nov. 1719 enken Siri Christensdatter Ovnerud.

7. 1723 - 1742, Amund Olsen, f. ca. 1685, gravl. 29 Apr. 1742, g.m. 22 Mars 1722, Marthe Hansdatter Ølstad.

Amund bodde tidligere på gården Bråset.

På tinget i Røyken den 8 Juli 1723 tinglyser Amund [Olsen] Bråset sitt skjøte på gården Ovnerud som skylder 1/2 skippund salt for 300 riksdaler fra Johanne salige Peder Mathiasen Lund i Hyggenstranden. Datert 23 Mai 1723.

Amund var oppsitter ved matrikkelen 1723.

8. 1742 - 1766, enken Marthe Hansdatter.

Ved hovedmanntallet 1765 er enken Marthe Hansdatter oppsitter på gården Ovnerud. Hun bor på gården sammen med sine barn Lars Amundsen og Mari Amundsdatter. Det bor totalt 3 personer over 12 år på gården Ovnerud.

9. 1766 - 1800, Hans Amundsen, dpt. 7 Nov. 1728, gravl. 26 Jan. 1800, g.m. 8 Apr. 1760, Malene Christophersdatter Gjellum.

Hans var sønn av bruker nr. 7 og 8.

Hans bodde tidligere på gården Sundby. (1762 - 1766).

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 er Hans Amundsen bonde på gården Ovnerud og betaler skatt.

Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1.


Gå til Gårder i Røyken før 1700 (1801).

Mer info. kommer ...... 1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 610 - 611.