slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Sundby før 1801: Matrikkelnr. 10. Under utvikling

Eiere:

1. ca. 1390, Halvor a Sundby

2. 1528, Knud betaler gjengjerden (skatt) av Sundby i 1528.

3. 1529, Joen (ifølge Killingstad)

4. 1591 - 1604, Sivert Sundby i følge Killingstad, (se under bruker nr. 3)

5. 1610 - 1629, Hans [Bjørulsen] Sundby råder bygselen ved Jordeboka 1616 - 1617. Ved Landskatten 1612 eier Hans 3 1/2 skippund salt med bygsel, ved Jordeboka 1615, 1624 og 1626 eier han 3 skippund 1 fjerding salt og ved Landskatten 1628/1629 eier Hans 3 1/2 skippund 1 fjerding salt med bygsel. (se under bruker nr. 4).

6.
1612 - 1630, Guldbrand Andersen Askestad/Kjekstad eier 1 fjerding salt ved Jordeboka 1615 og ved Landskatten 1612 - 1628/1629.

7.
1624, Jens Østern i Hurum eier 5 remål salt ved Jordeboka 1624.

8.
1632 - 1672, Augustinus [ Hansen] Sundby eier ved Landskatten 1632 2 1/2 skippund salt. Ved Rosstjenesteskatten 1660/1661 eier han 2 1/2 skippund 1 fjerding salt, hvorav 2 skippund med bygsel og 3 fjerdinger salt er pantgods. Han eide også en sag (Årossaga). Se bruker nr. 5 nedenfor.

9.
1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier Augustinus Sundby, 2 skippund 15 lispund salt med bygsel og Even [Guldbrandsen] Kjekstad 1 fjerding salt.

10. 1647 - 1653, Even Kjekstad eide 1 fjerding salt ved Odelsskatten 1651/1652 og i 1652/1653 eier hans enke Ursula (Aasle) Kjekstad det samme.

11. 1660 - 1670, Ole Christophersen på Landfaldøen eier 3/4 skippund salt i Sundby.

12.
- 1676, Bertel Ibsen eier 1 skippund 1 1/2 fjerding salt med bygsel i Sundby.

På tinget i Røyken den 30 Aug. 1676 tinglyste Jens Olsen et kjøpebrev på 1 skippund 1 1/2 fjerding salt med bygsel i Sundby fra Bertel Ibsen. Datert 28 Juni 1676.

13.
før 1678, Christopher Christophersen på Bragernes eier 1 skippund 1 1/2 fjerding salt med bygsel i Sundby.

Se neste eier.


14.
30 Juli 1678 - 1684, Fogden Jens Olsen Hesselberg tinglyser på tinget den 14 Feb. 1679 et kjøpebrev av Christopher Christophersen på Bragernes på 1 skippund 1 1/2 fjerding salt med bygsel i Sundby.


15. 1684 - 1699,
Fogden/Rådmann Jens Nilsen Lerschov, gravl. 13 Aug. 1709, g.m. 27 Nov. 1696, enken Karen Jensdatter Tolders, gravl. 19 Juli 1699. Skifte etter Jens ble holdt den 14 Aug. 1709 på Bragernes.

Den 23 Feb. 1684 ble det holdt auksjon over Jens Olsen Hesselbergs eiende gård Sundby. Fogden Jans Nilsen fikk tilslaget på 600 riksdaler som var det høyeste budet. Det inkluderte alle påstående hus, 2500 takstein, 20 nye dobbeltvinduer samt to mindre dobbeltvinduer. Videre 10 nye vinduskarmer i eik, 2 panelte eikedører samt to tilhørende dør rammer.

Fogden Jens Nilsen klagde over at Jens Olsen Hesselberg og hans familie ikke ville flytte ut av Sundby. Etter mange skrivelser til ulike instanser og kongen ble det bestemt at de måtte flytte. Jens Olsen Hesselberg satt på Akershus festning så hans hustru Anne Jensdatter [Bartrum] bad om 8 dagers utsettelse, men det ville ikke fogden.

Derfor ble deres innbo som de hadde igjen registrert og de skulle få lagre dette på loftet og andre steder til de fikk et sted å bo. Også det nødvendigste som Anne og hennes barn trengte og som hun tok med seg ble registrert og dette skulle leveres av Anders Åros, Hans Skis sønn Ole Hansen, Ole Pedersen Klemmetsrud, Haagen Grav og Peder Guttersruds datter til gården Høvik. Videre skulle lensmannen Erland Mogensen Åros levere en selskinnskoffert og en tømmermannskiste som hun selv hadde forseglet. Datert den 31 Okt. 1684.


Fogden Jens Nilsen tinglyser på tinget den 4 Nov. 1684 et auksjonsskjøte på 3 skippund salt med bygsel i Sundby, datert Moss 24 Mai 1684.

16. 1699 - 1717, Hans von Campen tinglyser på tinget den 2 Des. 1700 et skjøte på 3 skippund salt i Sundby fra rådmann Jens Nilsen. Datert 4 Okt. 1699. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, F/Fa/L0038: Tingbok, 1700, s. 26). Se bruker nr. 8.

17. 1717 - 1742, Søren Pedersen Løchstør. På tinget i Røyken den 8 Juli 1717 selger Hans von Campen 3 skippund salt i Sundby og 1 skippund salt i det underliggende Rigesem (Se Rigesem) til Søren Løchstør. Datert Sundby den 27 Mars 1717. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0001: Pantebok nr. I, 1701-1725, s. 300). Se bruker nr. 9.

18. 1742 - 1752, Oberst Jørgen Otto Brochenhuus fikk utlagt for gjeld på skifte etter Søren Løchstør bl. a. gården Sundby.

19. 1752 - 1753, Nils Sørensen Løchstør. På tinget i Røyken den 13 Des. 1752 tinglyses frue oberstinne Bertha Magdalena Brockenhuus salige oberst Brockenhuus' enke sitt utgivne skjøte på gården Sundby med underliggende Rigesem og Ammerud, samt Røyken kirke med tilhørende kirkeparter i gårdene Syltingli, Rud, og Søndre Heggum. Videre gården Hoff med underliggende Båtstø og Båtstøstranden og øya Bergholmen i Ås i Follo Nils Løchstør. Datert 17 Nov. 1752.

20. 1753 - , Jørgen Pedersen. Den 18 Des. 1752 ble det holdt auksjon bl. a. over gården Sundby m.m. på Nils Løchstør begjæring. Jørgen Pedersen borger i Christiania fikk tilslaget for 2800 riksdaler.

Kjente brukere:

1. ca. 1390, Halvor a Sundby var blitt skyldig tiende til kirken og gav derfor Røyken kirke 1/2 markebol lauk i Sæltingaliidh (Syltingli) som han også eide. (Erkebiskop Øisteins jordebok).

2. 1528, Knud betaler gjengjerden (skatt) av Sundby i 1528.

3.
1591 - 1604, Sivord (Siuord/Siguord) Sundtby skrev under fullmakten til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591. Han nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1604. I 1593 er han "skydzskicker".

Se også eier nr. 4.


4.
1610 - ca. 1630, Hans Bjørulsen Sundby, meget trolig g.m. en datter av forrige bruker, N.N. Sivertsdatter, fordi sønnen Augustinus har en sønn Sivert og at Hans eier Sundby etter forrige bruker.

Hans er lagrettemann da han er med underskriver røykenbøndenes brev til prinsehyllingen i 1610. Han underskriver som nr. 11 av 12 lagrettemenn. Han har HB i sitt bumerkesigill. Brevet er datert Hasßebij (Huseby) Allmindelige Vobenntinng Denn 2 Junij Anno j6j0.

Hans råder bygselen ved Jordeboka 1616 - 1617. Hans nevnes i Landskatten 1612 - 1628/1629. Han nevnes dog i Bygningsskatten 1639/1640, men her er det stort etterslep.

Hans Sundby var lagrettemann ved Jordeboka 1624.

I et tillegg til Landskatten Jul Bragernes 1626
kunngjør lagrettemennene Hans Sundby, Hans Aaraas, Rolf Ølstad, Asbjørn Gjerdal, Anders Bølstad og Hans Hoff på Huseby stevnestue i Røyken den 28 Mars 1627 at ved sagene på Aaraas, Sundby, Follestad og Mortensrud siden pinsetider da den forrige skatt ble utgitt, ikke har vært noen flom slik at sagene kunne brukes. Her finnes disse lagrettemennenes segl.

I Fogderegnskapet 1625/1626 måtte Hans betale bøter fordi han hadde solgt 3 eikestolper til en hollender.


Ved Offiserskatten 1628/1629 hadde Hans 9 kyr/kviger og 5 får.

Barn:

1. Augustinus Hansen, neste bruker.
2. Joen Hansen, g.m. Jøran Rasmusdatter Mørk, bosatt
Lahell i Lier.
3. Odd Hansen, bosatt Lahell i Lier og senere på Gullaug. (Se under eiere på Bråset)

Alle barna hadde gods etter Hans Bjørulsen.

Se også eier nr. 5.


5.
1632 - 1672, Augustinus Hansen Sundby, f. ca. 1609, d. ca. 1672.


I en supplikk 1643 nevnes Augustinus Hansen i forbindelse med en krangel med to naboer ang. en liten flomsag. NB! Det er derfor feil i boka "Røyken Bygd før og nu" under gården Sundby, side 598, der han nevnes som Augustinus Olsen. Se også neste sak samt Skærbåtskatten 1653 nedenfor.

Hans [Pedersen] Åros og hans sønn Asle på den ene side og Augustinus [Hansen] Sundby nevnes i en grensesak mellom Åros og Sundby. Datert 28 Nov. 1643. Dette gjelder en sag og en foss beliggende mellom Åros og Sundby samt et stykke engeland og skog. Dette hadde tidligere blitt brukt av Hans [Pedersen] Åros og salige Hans [Bjørulsen] Sundby. De inngikk et forlik om å bruke halve saga hver. (Hans Åros var svåger til Hans Sundby).
Se også Jordeboka 1661 nedenfor.

I en supplikk 1644 nevnes Augustinus Hansen på egne og sine naboer vegne ang. rytterpenger de var pålagt foregående år, båtmannskatt m.m.

I Koppskatten 1645 nevnes Augustinus Sundby, hans kvinne, en dreng og en pige.


Ved Skjærbåtskatten 10 Okt. 1653 har Embret Richesemb og Augustinus Sundbye solgt tømmer og fått betalt. Når de kvitterer for betalingen
1 Okt. 1653 nevnes de som Augustinus Hansen Sundby og Engebret Svendsen "Store Semb" i Røyken.I Fogderegnskapet 1653/1654 nevnes at Augustinus Sundby den 3 Okt. 1653 betalte en bot han fikk fordi han uten dom hadde tatt en "kobe" fra Niels Dagslett.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Augustinus Sundby, 2 hester, 5 kyr og 1 kirkeku, 8 kviger, 5 sauer og 2 svin.

Augustinus var oppsitter på Sundby ved Jordeboka 1661. Han eide da 2 1/2 skippund og 1 fjerding salt med bygsel. Han føder 3 hester, 14 kyr, 4 ungfe og 7 sauer. Han har skog til små sagtømmer og huggen last. Han tar halvparten i Årossaga i bruk. Han vil bruke saga under sin egen gård, men dette har han ikke lagmannsdom på m.m.

I Manntallet 1664 nevnes Sundby som "fulde gaard" og oppsitter er Augustinus 55 år gammel. Han har sønnene Sivert 24 år og Torsten 21 år gammel. Husmannen Oluf 57 år bor også på gården.

I Manntallet 1666 nevnes Sundby som "fulde gaard" og oppsitter er Augustinus 57 år gammel. Han har en sønn som seiler på Holland. Det nevnes også en husmann Peer Gulbrandsen 45 år gammel.

På tinget i Røyken den 3 Des. 1672
er Augustinus død og har ikke etterlatt seg noe.

Barn:

1. Sivert (Siffuert) Augustinussen, f. ca. 1640,
2. Torsten (Tosten) Augustinussen, f. ca. 1643,
3. En sønn som seilte på Holland i 1666.

Se også eier nr. 8 ovenfor.


6.
1672 - 1684, Fogden Jens Olsen Hesselberg, d. ca. 1693, g.m. Anne Jensdatter Bartrum.

Jens var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681. Tiendemanntallet er bedre oppdatert vedr. brukerne enn Leilendingskatten:

Jens var oppsitter ved Rosstjenesteskatten 1678 -
1682.

Jens flyttet til gården Bårsrud.


7
. 1684 - 1699, Fogden/Rådmann Jens Nilsen Lerschov, gravl. 13 Aug. 1709, g.m. 27 Nov. 1696, enken Karen Jensdatter Tolders, gravl. 19 Juli 1699. Skifte etter Jens ble holdt den 14 Aug. 1709 på Bragernes.

Den 23 Feb. 1684 ble det holdt auksjon over Jens Olsen Hesselbergs eiende gård Sundby. Fogden Jans Nilsen fikk tilslaget på 600 riksdaler som var det høyeste budet. Det inkluderte alle påstående hus, 2500 takstein, 20 nye dobbeltvinduer samt to mindre dobbeltvinduer. Videre 10 nye vinduskarmer i eik, 2 panelte eikedører samt to tilhørende dør rammer.

Fogden Jens Nilsen klagde over at Jens Olsen Hesselberg og hans familie ikke ville flytte ut av Sundby. Etter mange skrivelser til ulike instanser og kongen ble det bestemt at de måtte flytte. Jens Olsen Hesselberg satt på Akershus festning så hans hustru Anne Jensdatter [Bartrum] bad om 8 dagers utsettelse, men det ville ikke fogden.

Derfor ble deres innbo som de hadde igjen registrert og de skulle få lagre dette på loftet og andre steder til de fikk et sted å bo. Også det nødvendigste som Anne og hennes barn trengte og som hun tok med seg ble registrert og dette skulle leveres av Anders Åros, Hans Skis sønn Ole Hansen, Ole Pedersen Klemmetsrud, Haagen Grav og Peder Guttersruds datter til gården Høvik. Videre skulle lensmannen Erland Mogensen Åros levere en selskinnskoffert og en tømmermannskiste som hun selv hadde forseglet. Datert den 31 Okt. 1684.


Jens Nilsen var oppsitter ved skattemanntallet 1696. Se også eier nr. 14.

Jens flyttet til Drammen der han ble Rådmann.

Ved skifte etter Jens nevnes det at den første kona hans døde i Røyken.


8.
1699 - 1717, Hans Arentsen von Campen d.y, gravl. 3 Nov. 1721, g.m. Anne Maria Gjertsdatter, gravl. 23 Apr. 1742.


Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Hans von Campen på gården Sundby


Se også eier nr. 15 og 16. Hans flyttet til Christiania i 1717.


9.
1717 - 1742, prokurator
Søren Pedersen Løchstør, f. ca. 1670, gravl. 10 Apr. 1742, g.m. Else Larsdatter Robsahm, f. ca. 1682, gravl. 19 Juni 1752. Se eier nr. 16.


10.
1742 - 1752, enken Else Larsdatter Robsahm,
f. ca. 1682, gravl. 19 Juni 1752, g.m. Søren Pedersen Løchstør.


11.


12. 1767 - 1790, Nils Christensen, f. ca. 1713, gravl. 2 Juli 1790, g.m.1. Marthe Nilsdatter, g.m.2. 10 Okt. 1753, Dorthe Olsdatter Romsås, g.m.3. 9 Mars 1775, Gunnild Frantzdatter Åros.

13. 1791 - 1842, Anders Jochumsen, dpt. 6 Feb. 1764, d. 26 Apr. 1846, g.m.1. 6 Sep. 1791, enken Gunnild Frantzdatter Sundby, g.m.2. 29 Okt. 1828, Johanne Andersdatter.

Ved folketellingen 1801 bor Anders på gården Sundby sammen med sin hustru.

Husmannsplasser:

Løkkeberg:

Eiere:

1.

Brukere:

1. - ,

2. - , Jon Pedersen, (1708), f. ca. 1662,


Frydenlund:

Eiere:

1.

Brukere:

1. - ,

2. ca. 1785 - ca. 1789, Hans Olsen, dpt. 6 Feb. 1757, gravl. 10 Jan. 1802, trolovet 19 Nov. 1779, Berthe Hansdatter. 1801.

Hans bodde tidligere på Hovseie (Båtstø). Han var sønn av Ole Jacobsen Båtstø.

Hans flyttet til Morbergeie før 1792 og senere til Nærsneseie.


3.


Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Stener var tjenestedreng med full lønn på Sundby ved Landskatten 1612.
2. Anders nevnes under drenger med full lønn ved Landskatten 1620.
3
. Asbjørn nevnes under husmenn og håndtverkere ved Landskatten 1622.
4. Jens var tjenestedreng med halv lønn på Sundby ved Landskatten 1631 - 1632.
5. Hans var tjenestedreng med full lønn på Sundby ved Landskatten 1633. Ved Landskatten 1634 hadde han halv lønn.
6. Søren var tjenestedreng med halv lønn på Sundby ved Landskatten
1635 - 1636.
7. Eli Olsdatter var tjenestepige for fogden Jens Olsen Hesselberg i 1680.
8. Karen Pedersdatter, På tinget i Røyken den 28 Juni 1699 tinglyser Karen Pedersdatter Sundby et skjøte på 1 skippund med bygsel i Mortensrud av Nils Mortensen, datert 4 Mai 1699.
9. Ole Andersson Frisk, boer og opholder sig paa en Plads under Sundbye / Kom hid 1716 / Tient for Rytter under de Swenske, og blev faangen i Krigen paa Moss / Har ikke søgt nogen Concession, men giftt sig der i Sognet / Siger ikke at have avlagt noen Troeskabs Eed.
(Tore Hermundsson Vigerust: Innvandrerarkivet).

Gå til Gårder i Røyken før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 598 - 600.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 237 og 317.