slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Fossum før 1801: Matrikkelnr. 40. Under utvikling

Eiere:

1. 1611, David Smid, se under bruker nr. 2

2. 1616 - 1617, Welb. Jacob Rosenkrants råder bygselen ved Jordeboka 1616 - 1617.

3. 1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier Welb. Christophr Wrne, 1 1/2 skippund med bygsel og Nye kirche i Tonsberg lehn, 6 lispund salt.

Kjente brukere:

Bruk 1:

1.
1591 - 1625, Ouden [Oudensen] Fossum skrev under fullmakten til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591.

Han nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1625.

Ouden Oudensen er lagrettemann den 14 Juni 1599. (Diplomsamlingen).

"Offuen Fossum" er lagrettemann da han er med underskriver røykenbøndenes brev til prinsehyllingen i 1610. Han underskriver som nr. 2 av 12 lagrettemenn. Han har ØØ i sitt bumerkesigill. Brevet er datert Hasßebij (Huseby) Allmindelige Vobenntinng Denn 2 Junij Anno j6j0.

I en sak på tinget i Røyken datert 31 Mai 1598 og 2 Okt. 1604 stevnes Christopher Skjellestad i Asker for ulovlig skogshugst i Kjekstadskogen. Her innkalles også alle medeierene i gården Skjellestad. Disse var Tomes Laugesøn Sogneprest i Oslo, Ouden Fossum i Røyken, og Niels Nordal i Lier".

Ouden er trolig identisk med lagrettemannen Adam Foßenn som blir stevnet på lagtinget i Oslo i 1609.

Kjell J. Kleivane: Oslo Lagtingsprotokoll nr. II - VII, 1608-1616, s. 83-84. (Protokoll II, 1609).

Første søgne effter Midfaste paa Osßlo Raadstuffue, Offuerwerendis Erlige och Welbyrdige Mend Enwold Kruse thill Hiermidtzløffgaard Norgis Riigis Stadtholder och høffuitzmand Paa Aggerßhus, Och Anders Green thill Sundzby, Norgis Riigis Cantzeleer.

Laugrettismendt Peder Lauritzønn, Thorckell Alffsønn, Oluff Gundersønn och Hillebrand Melchiorßønn.

Hagen Kalßrød i Røgensogenn haffde wdi rette steffnd effterschreffne sex mend, Amund Herdall, Adam Foßenn, Helge Grimßrud, Oluff Braaßett, Christofferr Huall och Rolf Siltinglij Laugrettismendt ther sammestedtz, Med Niels Jørgenßønn Thingschriffuer for ehnn Dom the haffue Dømpt och Affsagt, emellum hannom Paa thend ehne, och Engilbritt Thallackßøn Paa thend anden side, om Aasedet paa forne Kalßrød, huilckedt the haffue hannom fradømpt, effter eth Wrigtigt breff, huorwdi hand Meener thennom Ath haffue Giortt wret, Och therforre Pligtige Were att staa hannom thill rette, Med mehre samme Steffnings Indholldt.

Effterdi Engilbritt Thallackßøn beuiser med Rigthigh bescheed och beuiß breffuidt icke att were Vlougligt, och the sex mend icke att haffue Giortt wdi theris Dom nogen Vret, effterdi thend her Dømpt effter Lougenn, Bøer therforre the sex mend for forne Haagen Kalßrødtz thiltall frj were I thend sag, och Giffue thennom theris Kost och therringh. Menn ther som forne Haagen Kalßrud haffuer Her Niels Nogit thill att thalle, for thend forligelse, thennom emellum Gaaen och giortt ehr, Tha att steffne och Kalde wdi sagenn, Ath sidenn Kand Gaa ther om hues ret ehr. Dog hues Kost och therring the sex mend Bleff thildømpt, haffue strax Affstaaedt for Voris begierings schylldt.

Ouden er oppsitter og eier 1/2 pund salt i Skjellestad i Asker og 1/2 pund korn i "Walder" ved Jordeboka 1615. (Walder = Valle i Lier ?? eller i Eiker ??).

Ouden er oppsitter ved Jordeboka 1616 - 1617.


2.
1611, Gudrun, Hun nevnes i en sak på lagtinget i Oslo 1611:

Kjell J. Kleivane: Oslo Lagtingsprotokoll nr. II - VII, 1608-1616, s.241-242. (Protokoll IV, 1611).

Anden søgne for Midffaste 1611 Paa Osslo Raadstuffue Offueruerendis Erlig och Velbiurdige mand Anders Greenn thill Sundtzby Norgis Rigis Cantzler.

Laugrettis menndtt Peder Johanßenn, Jacob Knudßen, Bertell Hellißen Och Falckor Johanßenn.

Daud Smid haffde vdj Rette steffndt Bergede Myrens i Røgen ßogen for effterstaaendis Landschyld, ett halfft pund ßaltt, Leding iij lißpund miell, itt halfft bißmer pund ßmør och ij s., foring j dr.

Haffde och vdj Rette steffndt Gunrun J Husße Paa Foßum i Røgenßogen for landschyld, femten Lißpund ßaltt, Leding ij lißpund miell, itt halfft bißmer pund ßmør och j s., Foring j daler.

Haffde och vdj Rette steffndt Oluff Frothuedt, Thorsten Frothuedtz Arffuinge for Landschyld Ett pund ßallt, Leding iij lißpund miell, Ett halfft bißmerpund Smør och j s., Foring en halff dr.

Effterdj Dauid ßmid haffuer Kraffuitt dennom for ßame Restandtz, och berette attdj haffue Loffuid Att wille betalle hannom, Bør dj der fore hannom ßame Restandtz Att betale Eller och Louglig affbeuiße, den att Vere Betalid.


3.
1627 - 1653, Jens Larsen,

Jens bodde tidligere på gården Lille Sundby (Østre Sundby) i Hurum.

Ved Jordeboka 1624 for Hurum eier Jens 1 skippund salt i gården Børsand.

Ved Jordeboka 1626 for Hurum eier Jens 14 lispund salt i gården Børsand.

Han nevnes i Bygningsskatten 1627 - 1643, i Kontribusjonskatten 1650 - 1652 og Skjærbåtskatten 1653.


Ved Offiserskatten 1628/1629 hadde Jens 6 kyr/kviger og 6 får.

Ved Rosstjenesteskatten 1644/1645 eier Jens Fossum 6 lispund salt i gården Børsand i Hurum.

I Koppskatten
1645 nevnes Jens Fossum, hans kvinne og en datter.


Jens var oppsitter ved skattematrikkelen 1647.

I Fogderegnskapet
1651/1652 nevnes det at Fossum var ganske avbrent og gården fikk derfor avkortning.


4.
1654 - 1665, Jon Fossum, f. ca. 1629.


På tinget i Røyken den 20 Des. 1655 var Joen og Tallach på Fossum skyldig for tømmer 4 år. Joen var også skyldig
19 Jan. 1658.

Ved Kvegskatten
1657 hadde Fossum 1 hest, 3 kyr, 3 kviger, 3 sauer og 3 svin.

Joen var oppsitter ved Jordeboka 1661. Han føder 2 hester, 8 kyr, 2 ungfe og 2 sauer. Han har skog til ildebrand og gierdsel.

I Manntallet 1664 nevnes Fossum som "fulde gaard" og oppsitter er Joen 35 år gammel.

Jon var lagrettemann 1664 - 1665.


5.
I 1665 lå gården øde, og Svend som bodde på Fossum, Nils Stokker og Johannes Åsgård, ble av fogden på tinget
14 Juni 1666, tiltalt for å ha latt deres svin og kreature komme inn på gården og gjøre skade. Fogden, som ved kongelig forordning om ødegårder, kunne bruke gården mot å betale skatter, mente nå at de tre bønder skulle betale gårdens skatter for 1665. Den besto av leilendingskatt, rytterskatt, skyssferdskatt, odelsskatt, foring og leding, tiende, veyepenge og prinsessestyr, tilsammen 13 dlr 17 mark?


6.
1672 - 1673, Guttorm Bø og Nils Stokker brukte gården dette år. Dette kommer fram i saken nedenfor (17 Des. 1675).

Det var kirken i Asker som eide Fossum, og på tinget den 17 Des. 1675 tiltalte sognepresten i Asker fogden Jens Olsen fordi han hadde høstet på Fossum uten å betale for seg. Fogden svarte at han først hadde tilbudt almmuen på tinget å høste på gården, siden de som har brukt Fossum ikke lenger vil bruke gården på grunn av kongelige skatter. Vitnene kunne fortelle at fogden hadde bydd ut gården ikke bare en, men mange ganger. Saken forsatte på tinget den 28 Jan. 1676, da nevnes det bl. a. at bruker nr. 7, Ole Amundsen Hyggenstrand hadde spurt presten i Asker om å få bruke gården Fossum, men da fogden Jens Olsen hadde innhøstet afgrøden så skrev Ole til presten om han kunne komme til Fossum etc.


7.
1681 - 1699, Ole Amundsen, f. ca. 1637, gravl. 27 Des. 1714, g.m. Maren Halvorsdatter, f. ca. 1624, gravl. 17 Apr. 1704.

Se også under forrige brukere. Usikkert når han brukte gården.

Ole Amundsen bodde tidligere i Hyggenstrand. Se også bruker nr. 2 på Søndre Nærsnes
. (Oles mor).

Ole var oppsitter ved
skattemanntallet 1694 - 1696.

Barn:

1. Sidsel Olsdatter ble dømt til å betale 6 riksdaler for leirmål i 1695 med svensken Svend Larsen Nordre Nærsnes. Her nevnes også hennes far Ole Fossum. Leirmålet skjedde i 1694.

På tinget i Røyken den 28 Juni 1699 kommer det frem at Sigille Olsdatter Fossum på langfredagen 1698, måtte stå i halsjern utenfor kirkegården etter prediken, fordi hun ikke hadde midler til å betale sine forfalne leirmålsbøter.

2. Margrethe Olsdatter, Margrethe Fossum nevnt som Amund Fossums søster på tinget den
3 Des. 1688.

3. Amund Olsen, bruker nr. 2 på bruk nr. 2.


8.
1699 - 1719,
Thomas Erlandsen, f. ca. 1659, d. 1719, g.m. Gunild Pedersdatter.

På tinget i Røyken den 2 Mars 1700 tinglyser Thomas Erlandsen sitt bygselbrev på 1/2 skippund salt i Fossum. Datert 11 Mars 1699.

På tinget i Røyken den 30 Juni 1701 var "Tomas Fossum" lagrettemann. Her finnes også hans segl. Han har TES i seglet sitt. (Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, RA/EA-4092/R30/L1696: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1698-1699, s. 479).

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Thomas på Fossum sammen med sin kone.


9. 1719 - 1730, enken Gunild Pedersdatter, f. ca. 1674, gravl. 7 Juni 1750, g.m. Thomas Erlandsen Fossum.

Enken var oppsitter
ved matrikkelen 1723.10.
1730 - 1734, Erland Thomassen, f. ca. 1700, d. 1781, g.m.1, 28 Okt. 1725, Margrethe Hansdatter Morberg, g.m.2, 25 Sep. 1762, Mari Olsdatter fra Modum.

Erland brukte bruk 1 f.o.m. 1730. Han frasa seg bygselen til Korporal Halvor Iversen Grette i 1734. Se under lenken til Erland Thomassen ovenfor, samt de to neste brukerne.


11
. 1734 - 1740,
Halvor Iversen, g.m.1. 29 Sep. 1724, Sidsel Gundersdatter Askestad, g.m.2. 26 Apr. 1733, Aaste Sørensdatter Syltingli, g.m.3. 9 Jan. 1752, Anne Andersdatter Hval.

Halvor bodde tidligere på gården Grette. Han overtok bygselen fra Erland Thomassen i 1734. I 1740 frasa han seg bygselen til Erland Thomassen igjen og flyttet til gården Lille Åros (Vestre Åros). Se under lenken til Halvor Iversen ovenfor.


12.
1740 - 1758, Erland Thomassen, f. ca. 1700, d. 1781, g.m.1, 28 Okt. 1725, Margrethe Hansdatter Morberg, g.m.2, 25 Sep. 1762, Mari Olsdatter fra Modum.


F.o.m. 1751 brukte Erland hele gården Fossum. Han avstår bygselen av bruk 1 til sin sønn Hans i 1758.


Se videre under bruk nr. 2.


13. 1758 - 1795, Hans Erlandsen, dpt. 23 Mars 1732, d. 1795, g.m.1. 1759, Martha Hansdatter Vear, g.m.2, 1788, enken Kirsti Jonsdatter Haug.

Erland Thomassen avstår bygselen av 10 lispund salt til sønnen Hans Erlandsen. Datert Eiker prestegård den 15 Nov 1758.

Ved hovedmanntallet 1765 er Hans Erlandsen og hans hustru Marthe Hansdatter oppsittere på gården Fossum. Det bor totalt 6 personer over 12 år på gården Fossum.

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 er Hans leilending på gården Fossum.


14. - ,
Erland Hansen, dpt. 7 Des. 1760, d. 8 Juli 1829, g.m. 9 Feb. 1797, Randi Aasmundsdatter Muserud.

Ved folketellingen 1801 bor Erland på gården Fossum sammen med sin kone Randi og sønnen Hans. Han er da bonde og gårdbeboer. Hans fars enke Kirsti Jonsdatter Fossum har levebrød av gården. Hos henne bor hennes sønnesønn Christopher Jonsen og hennnes dattersønn Christopher Olsen. Erlands bror Jon Hansen bor også på gården.Bruk 2:


1.
1689 - 1693, Sivert Halvorsen,

Han fikk bygselseddel på Fossum i 1689, Han nevnes som gårdmann på Fossum.

Sivert transporterte bygselen til Amund Olsen i 1693.

2.
1693 - , Amund Olsen, f. ca. 1664, d. etter 1736, g.m. Marthe Hansdatter (f. ca. 1662 - gravl. 3 Okt. 1734).

Amund var sønn av Ole Amundsen på bruk nr. 1.

Amund var skyldig skatt i 1690.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1697 er "Amund Fossem" lagrettemann. Her finnes også hans segl. Han har AOS i seglet sitt. (RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R30/L1695: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1697, s. 216RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R30/L1695: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1697, s. 216).

I en sak tinget i Røyken den 9 Juli 1708 var Amund stevnet for skyldig landskyld og skogens ruin. Amund ble også bedt om å vise fram sin bygselseddel på Fossum. Amund viste fram bygselseddelen utstedt av sognepresten i Asker Mathias Abel. Datert 13 Juli 1693. Amund sa også at han hadde bygd alle husene på hans part.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Amund på Fossum sammen med sin kone og to døttre.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1717 nevnes Amunds hustru med farsnavn Marthe Hansdatter.

Amund nevnes som oppsitter ved matrikkelen 1723.

Ved Hovedlegdsrullen i 1726 nevnes Amund Olsen som oppsitter på gården Fossum. Han er da 62 år gammel. Soldat på legd var Cornelius Olsen 32 år gammel, gift og hadde vært i tjeneste i 8 år..


På tinget i Røyken den 5 Mars 1731 stevnes den tidligere oppsitteren på gården Fossum, Amund Fossum for 28 års landskyld t.o.m. utgangen av 1724 for en fjerding skyld i Grodalsfossen. Her kommer det fram at Amund var så fattig at han måtte gå fra gården og hadde ingenting å leve av foruten det han fikk av folk når han gikk å betlet.


Barn trolig: (rekkefølgen usikker):

1. Martha Amundsdatter, g.m. 18 Aug. 1726, Halvor Arnesen Grav
2. Hans Amundsen, f. ca. 1703, gravl. 4 Feb. 1753, g.m. 9 Nov. 1727, Christine Jørgensdatter Kemp (Kiemp). Neste bruker. (sikker)
3. Gunnild Amundsdatter, g.m. 9 Okt. 1718, Eschild Christophersen.
4. Anichen Amundsdatter, g.m. 24 Nov. 1726, Hans Olsen. Bosatt Høeneie i Asker 1733.
5. Mari Amundsdatter, dpt. 28 Aug. 1707, (sikker)


3.
1730 - 1751, Hans Amundsen, f. ca. 1703, gravl. 4 Feb. 1753, g.m. 9 Nov. 1727, Christine Jørgensdatter Kemp (Kiemp).

På tinget i Røyken den 5 Mars 1731 tinglyste Hans Amundsen sin bygselseddel på gården Fossum. Datert den 11 Juli 1730.

Det ble holdt auksjon på et kvernhus i Grodalsfossen der oppsitteren på Fossum Hans Amundsen fikk tilslaget med høyeste bud. Korporal Halvor Iversen som hadde brukt halvdelen av kvernhuset nevnes i denne saken. Datert 31 Juli 1737.

Hans ble utvist fra gården Fossum. Erland Thomassen på bruk nr. 1 overtok nå bygselen.


4. 1751 - 1774, Erland Thomassen, f. ca. 1700, d. 1781, g.m.1, 28 Okt. 1725, Margrethe Hansdatter Morberg, g.m.2, 25 Sep. 1762, Mari Olsdatter fra Modum.

F.o.m. 1751 brukte Erland hele gården Fossum.

Ved hovedmanntallet 1765 er Erland Thomassen og hans hustru Mari Olsdatter oppsittere på gården Fossum. Det bor totalt 6 personer over 12 år på gården Fossum.

Se også bruker nr. 12 og 13 på bruk nr. 1.


5.
1774 - 1775,
Jon Erlandsen, dpt. 29 Sep. 1735, gravl. 31 Aug. 1775, g.m. 26 Des. 1767, Berthe Hansdatter Nærsnes.

Jon bodde først i Grodalen før han overtok gården Fossum i 1774.


6.
1775 - 1782,
Ellef Pedersen, dpt. 1 Jan. 1744, d. 5 Mars 1824, g.m. enken Berthe Hansdatter Grodalen.


Ellef Pedersen Vang som akter å gifte seg med Jon Erlandsen Fossums enke Berthe Hansdatter får overta bygselen av 13 lispund salt av sognepresten i Asker Johan Christopher Wogelius. Datert Asker prestegård den 30 Nov. 1775. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0004a: Pantebok nr. IVa, 1771-1779, s. 212).

Ved folketellingen 1801 bor Ellef på gården Fossum sammen med sin kone Berthe Hansdatter og deres sønn skomaker Jon Ellefsen. Ellef har levebrød av gården.


7. 1782 - 1801, Anders Hansen, dpt. 27 Juli 1760, gravl. 1 Nov. 1801, g.m.1. 27 Des. 1783, Anne Evensdatter Skryset, g.m.2. 25 Apr. 1788, Agnete Jensdatter Grav.

Anders var sønn av Hans Olsen Rød og Mari Pedersdatter Bø.

På tinget i Røyken den 21 Feb. 1783 tinglyser sognepresten i Asker Johan Christopher Wogelius sin utgivne bygselseddel på 13 lispund salt i gården Fossum til Anders Hansen. Datert 6 Nov. 1782.

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 er Anders leilending på gården Fossum, han er da soldat og ble utkommendert i 1786.

På høsttinget i Røyken den 5 Okt. 1789 tinglyser
sognepresten i Asker Johan Christopher Wogelius sitt utgivne bygselbrev på 13 lispund salt i gården Fossum til Anders Hansen Rustad. Datert den 17 Mars 1789.

Ved folketellingen 1801 bor Anders på gården Fossum sammen med sin kone Agnete og deres barn. Han er da bonde og gårdbeboer.

Skifte etter Anders ble holdt den 1 Apr. 1802. Boet var fallitt.


8. 1801 - 1803, enken Agnete Jensdatter, dpt. 16 Nov. 1755, g.m.1. 25 Apr. 1788, enkemann Anders Hansen Fossum, g.m.2. 15 Des. 1803, Erik Pedersen Villingstad.

Agnete var datter av Jens Pedersen Grav og Anne Andersdatter Grini.


9.
1803 - , Erik Pedersen, dpt. 22 Nov. 1767, d. 9 Nov. 1858, g.m. 15 Des. 1803, enken Agnete Jensdatter Fossum.

Erik var sønn av Peder Eriksen Villingstad og Christiana Henrica Knudsdatter Ølstad.

Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:


1. Tallak og Jon Fossum var skyldig for tømmer
20 Des. 1655. På tinget den 26 Sep. 1656 nevnes Tallak som sønn av Aase Slemmestadstranden.

2. Anders Fossum, skyldig for tømmer
19 Jan. 1658. Han var trolig identisk med arvingen av Aase Slemmestadstranden i lenken ovenfor.

3. Svend Fossum 1665 - 1669.


I Manntallet 1666 er Svend husmann og er 38 år gammel.Gå til Gårder i Røyken før 1700 (1801).


Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 581.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 237 og 317.