slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Hyggen Østre før 1801: Matrikkelnr. 8 og 17. Under utvikling.

Fra gammelt av var det to gårder på Østre Hyggen. Bondegodset matrikkelnr. 17 ble som oftest kalt Nedre Hyggen. Den andre gården kirkegodset matrikkelnr. 8 var beneficeret og ble kalt Østre Hyggen. (Se under bruker nr. 9 på Nedre Hyggen nedenfor).

Eiere:

Nedre Hyggen
Matrikkelnr. 17. Bondegodset.

1.
1612 - 1618, Trond [Olsen] Kjekstad, Ved Landskatten 1612 - 1614 og ved Jordeboka 1615 eier Trond 1 skippund salt og ved Landskatten 1618 eier han 1 skippund 15 lispund salt. Ved Landskatten 1622 har Trond Kjekstad pantsatt sitt gods.

2. 1616 - 1617, Østre gården ? er bondegods ved Jordeboka 1616/1617. Johannes var oppsitter.

3. 1618 - 1630, Hans Heggedal i Asker, Ved Landskatten 1618 eier Hans 1 1/2 skippund salt og ved Landskatten 1630 eier Hans 1 1/2 skippund 1 fjerding salt. Dette må være pantegods fra Trond Kjekstad eier nr. 1.

4. 1639 - 1647, Byrge Rygh på Eiker eier 1 skippund 2 lispund salt ved Båtmannsskatten
1639. Han eier det samme ved Rosstjenesteskatten 1644 og ved Skattematrikkelen 1647.

5. 1642 - , Even Guldbrandsen Kjekstad, Ved Unionskatten
1642 eier han 15 lispund salt.

6. 1647 - , Ved skattematrikkelen
1647 eier Byrge Rygh paa Egger 1 pd. salt 2 lb., Effuen Skalpøe paa Egger 4 lb. salt, Effuen Kiegstad i Røgensoggen 15 lb. salt. Byrge Rygh paa Egger raader bøxsellen.

7. 1648 - 1661, Asbjørn Amundsen Gjerdal eier 1 skippund 1 fjerding salt med bygsel. Ved Odelsskatten
1661 var dette hans odelsgods.

Den 15 Juni 1648 på Bragernes er det utstedt et makeskiftebrev til Johan Gaardmand, borger i Christiania fra Asbjørn Amundsen på "Hierdall" i Røyken: Thembte med plassen Themtemoen og en part i Sand i Eiker mot Nederste Hyggen i Røyken -45 rdl. (org. på papir). NRA fra DRA 1937: II (Sehesteds gods) B.

8. 1661 - , Aasle Hansdatter Kjekstad eier 15 lispund salt med bygsel
ved Jordeboka 1661 og ved Odelsskatten 1665. Hun var gift med eier nr. 5.

9. 1661 - 1665, Niels Jensens på Bragernes eier 1 skippund 1 fjerding salt med bygsel ved Jordeboka 1661 og hans etterleverske ved Odelsskatten 1662 - 1665. Dette må være godset som tidligere eies av eier nr. 7.


10. - 1679, Ole Evensen Kjekstad. På tinget i Røyken den 12 Nov. 1679 tinglyser Christen Stillesen en panteforskrivelse på 7 lispund salt i Nedre Hyggen. Datert 20 Des. 1678. Ole var sønn av eier nr. 5 og 8.

11. 1678 - 1698, Christen Stillesen, På tinget i Røyken den 12 Nov. 1679 tinglyser Christen Stillesen en panetforskrivelse på 7 lispund salt i Nedre Hyggen. Datert 20 Des. 1678. Ved skifte etter Christen i 1698 eier han 7 1/2 lispund salt uten bygsel i Nedre Hyggen. (høyre side).

12. 1698 - 1714, Stille Christensen,

På tinget i Røyken den 12 Des. 1714 tinglyser Stille Christensen på Bragernes sitt utgivne skjøte på 7 1/2 lispund salt i gården Østre Hyggen (Nedre Hyggen) til Anders Andersen Hekleberg som Even Evensen påbor. Dette godset hadde tidligere tilhørt Stilles salige fader Christen Stillesen. Datert Bragernes den 19 Okt. 1714.

Se eier nr. 20


13. - 1685, Ved Skifte etter Christopher Hansen Galschøt den 9 Mars 1685 eier han 1 skippund 5 1/2 lispund salt. Christopher var gift med en datter av eier nr. 9.

14. - 1687, Niels Jensen på Kongsberg eier 1 skippund 1 fjerding salt med bygsel.

15. 1687 - 1695, Thomas Madsen Riber på Strømsø og Nils Madsen (Norup ?) på Bragernes.

På tinget i Røyken 26 Sep. 1687:
Erlig och velfornemme mand Thomas Madsen [Riber] paa Strømsøe lod tingliusse jt schøde til hannem och Monseigneur Nilss Madsen ibidem vdgiffuid paa 25 1/2 lispund salt med bøgssel udj Nedre Heggen i Røgen aff Monseigneur Nils Jenssen Kongsberg dend 24 Maj 87.

På tinget i Røyken 22 Des. 1687:

Erlig mand Thommis Madsen aff Strømsøe lod tingliusse jt schøde paa - 7 lispund j (1) fierding salt landschyld vden bøgsell vdj Nedre Hyggen aff Mads Hanssen til hannem vdgiffuen aff Christiania dend - 22 Novembris anno 1687.

I en delesak på tinget i Røyken den
8 Okt. 1689 innstevner Tomas Madsen på Strømsø og Peder Jacobsen Hyggen de andre eierne på de to gårdene på Østre Hyggen for å fastsette grensene. Begge Østre Hyggen gårdene var på 2 skippund salt landskyld. Foruten Tomas Madsen og Peder Jacobsen eide Christen Stillesen på Bragernes 7 lispund 1 remål salt i den ene gården (Nedre Hyggen). Den andre gården var beneficeret og eides av magister Hans Munch, prost og sogneprest i Christiania. Her bodde Christen Sørensen og Amund Hansen. Det ble innkalt en del vitner.

16. 1687 - 1687, Niels Madsen (Norup ?) på Strømsø eier 12 lispund 3 remål salt.

Se neste eier.

17. 1687 - 1695, Peder Jacobsen eier 12 lispund 3 remål salt.

På tinget i Røyken 26 Sep. 1687:

Erlig mand Peder Jacobss lod lesse jt schøde paa - 12 lisspund 3 remaal salt landschyld med bøgsel udj bemelte Nedre Heggen i Røgen aff Monseigneur Nilss Madssen (Norup ?) Strømsøe vdgiffuen dend - 25. Augustj 1687.

Se bruker nr. 9.

18. 1695 - , Even Evensen (Eriksrud),

Ved skattemanntallet 1696 er Even opppsitter. Eiere da var:
1. Even eier selv 12 lispund 3 remål salt. Dette var Evens hustru Kari Halvorsdatter og hennes barns arvegods etter forrige eier.
2. Tommis Madzen, 1 skippund salt. Dette godset kjøpte Even i 1695. Se nedenfor.
3. Christen Stillesen, 7 lispund 1 remål salt. Ved skifte etter Christen i 1698 eier han 7 1/2 lispund salt uten bygsel i Nedre Hyggen. (høyre side). Se også eier nr. 10.

På tinget i Røyken den 22 Feb. 1696 tinglyste Even Evensen sitt skjøte på 1 skippund salt med bygsel i hans påboende gård fra Tommis Madsen. Datert Strømsø den 10 Nov. 1695.

Ved skiftet etter Even Evensens hustru Karen Halvorsdatter den 26 Mars 1708 eide Even, sønnen Peder samt Evens stebarn 1 skippund 6 lispund 1 1/2 remål salt. Even hadde kjøpt 1 skippund salt av Thomas Madsen Riber, datert Strømsø 30 Nov. 1695 de øvrige 6 lispund 1 1/2 remål salt hadde Karen arvet etter hennes første mann Peder Jacobsen.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1714 tinglyser Anders Andersen Hekleberg med sin hustru Kari Pedersdatters samtykke sitt utgivne skjøte på 9 lispund 1 1/5 skålpund salt med bygsel i gården Østre Hyggen (Nedre Hyggen), til Even Evensen Hyggen og hans hustru Sibilla Pedersdatter, som var kona Kari Pedersdatter og søsteren Marias arvegods etter deres salige foreldre Peder Jacobsen og Kari Halvorsdatter Hyggen. Godset til svigerinnen Maria hadde Anders tilforhandlet seg tidligere (se ovenfor). (Even Evensen Hyggen var Kari og Marias stefar). Samtidig solgte Anders 7 1/4 lispund salt i gården Nedre Hyggen til Even Evensen Hyggen som han tidligere hadde kjøpt av Stille Christensen (Se ovenfor). Totalt solgte Anders 16 1/4 lispund 1 1/5 skålpund salt for 196 riksdaler. Datert Hekleberg den 28 Nov. 1714.

Se eier nr. 20 og bruker nr. 10.


19. 1713 - 1714, Anders Clemmetsen Auvi g.m. Maria Pedersdatter Hyggen.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1714 tinglyser Anders Clemmetsen Auvi med sin hustru Maria Pedersdatters samtykke sitt utgivne skjøte på 4 lispund 1/5 skålpund salt med bygsel i gården Østre Hyggen (Nedre Hyggen) som Even Evensen påbor, til [sin svoger] Anders Andersen Hekleberg for 40 riksdaler. Dette godset var kona Maria Pedersdatters arv etter hennes foreldre Peder Jacobsen og Kari Halvorsdatter Hyggen. Datert Auvi den 8 Okt. 1714.

Se neste eier og bruker nr. 9.


20. 1713 - 1714, Anders Andersen Hekleberg, g.m. Kari Pedersdatter.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1714 tinglyser Stille Christensen på Bragernes sitt utgivne skjøte på 7 1/2 lispund salt i gården Østre Hyggen (Nedre Hyggen) til Anders Andersen Hekleberg som Even Evensen påbor. Dette godset hadde tidligere tilhørt Stilles salige fader Christen Stillesen. Datert Bragernes den 19 Okt. 1714.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1714 tinglyser Anders Clemmetsen Auvi med sin hustru Maria Pedersdatters samtykke sitt utgivne skjøte på 4 lispund 1/5 skålpund salt med bygsel i gården Østre Hyggen (Nedre Hyggen), som Even Evensen påbor, til [sin svoger] Anders Andersen Hekleberg for 40 riksdaler. Datert Auvi den 8 Okt. 1714.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1714 tinglyser Anders Andersen Hekleberg med sin hustru Kari Pedersdatters samtykke sitt utgivne skjøte på 9 lispund 1 1/5 skålpund salt med bygsel i gården Østre Hyggen (Nedre Hyggen), til Even Evensen Hyggen og hans hustru Sibilla Pedersdatter, som var kona Kari Pedersdatter og søsteren Marias arvegods etter deres salige foreldre Peder Jacobsen og Kari Halvorsdatter Hyggen. Godset til svigerinnen Maria hadde Anders tilforhandlet seg tidligere (se ovenfor). (Even Evensen Hyggen var Kari og Marias stefar). Samtidig solgte Anders 7 1/4 lispund salt i gården Nedre Hyggen til Even Evensen Hyggen som han tidligere hadde kjøpt av Stille Christensen (Se ovenfor). Totalt solgte Anders 16 1/4 lispund 1 1/5 skålpund salt for 196 riksdaler. Datert Hekleberg den 28 Nov. 1714.
Østre Hyggen (skylder totalt 2 skippund salt). Matrikkelnr. 8. Kirkegodset.

1. 1616 - 1617, Her Thamis i Oslo råder bygselen ved Jordeboka 1616/1617.

2. 1647 - , Ved skattematrikkelen
1647 eier sognepresten i Christiania 2 skippund salt med bygsel.

Kjente brukere:

Nedre Hyggen Matrikkelnr. 17. Bondegodset.

1. 1591 - 1594, Guttorm [Oudensen] Hyggen flyttet til Søndre Ølstad før 1604. Guttorm O. Hyggen har identisk bumerke i 1591 med det Guttorm O. Ølstad har i 1610.

Gutorum Heggen er lagrettemann i 1591 når han er med og underskriver røykenbøndenes fullmaktsbrev til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591. Brevet er datert Husseby Stefnestov 8 mai 1591. (Huseby tingstue). Han har G O i sitt bumerkesigill. Han underskriver som nr. 11 av 12 lagrettemenn.

Guttorm nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1594
.

Guttorm brukte hele Hyggen Østre 1593 - 1594. Han er identisk med Guttorm Oudensen som var lagrettemann på tinget i Røyken den 31 Mai 1598
og den 4 Okt 1599. De har samme segl. Se også under bruker nr. 1 på øvre gården.

2. 1604, Torkild Hyggen,

Thorkild nevnes i Bygningsskatten 1604.

3. 1612 - 1630, Johannes Hyggen,

Johannes er leilending ved Ved Landskatten 1612 - 1630.

Johannes er oppsitter ved Jordeboka 1616/1617. Gården ble da kalt Østre gården.

4. 1631 - 1660, Rolf Hyggen, d. før 1657, g.m. Anne Hyggen.

I Koppskatten 1645 nevnes Rolf Hyggen, hans kvinne og en pige.

Rolf er oppsitter på Nedre gården ved skattematrikkelen
1647.

Ved Kvegskatten
1657 hadde Anne 2 hester, 5 kyr, 2 kviger, 4 sauer og 2 svin.

5. 1661, Usikker oppsitter. Hyggen føder
2 hester, 6 kyr, 1 ungfe og 4 sauer. Hyggen har skog til "smaa hugen last" og gården ved Jordeboka 1661

6. 1662 - 1684, Hans Andersen Hyggen, f. ca. 1614, d. ca. 1684.

Hans var lagrettemann 1662 - 1681.

Gunnild Clemetsdatter Åros stevner Augustinus Sundby for skogshugst i Årosskogen. Datert 18 Okt. 1662. Her er Hans Hyggen lagrettemann. Han har HA i seglet sitt.

Hans bodde tidligere på gården Nordre Bryn. Dette kommer frem i en grensesak på tinget den 17 Sep. 1673. Hans forteller da at han flyttet fra Bryn for 24 år siden. (Det er usikkert når han kom til Hyggen).

I Manntallet
1664 nevnes Hyggen som "Fulde Gaarder" og har oppsitteren Hans 52 år. Han har sønnen Halffuor 21 år. ?? Niels murmester 28 år bor også på gården.

I Manntallet
1666 nevnes Hyggen som "Fulde Gaarder" og har oppsitteren Hans 54 år. Han har sønnen Halvor 28 år. ??. Husmannen Niels 30 år har stesønnen Amund 24 år og husmannen Odd (Aad) Hansen har sønnen Hans Aadsen 21 år. (Hans Oddsen Hyggenstrand nevnt på Hyggenstrand i 1689).

På tinget i Røyken den 20 Okt. 1682 var Hans vitne i en sak.

Hans var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1682.

Barn:

1. Halvor Hansen, f. ca. 1645

7. 1681, Hans [Jonsen] Guttersrud, På tinget i Røyken den 19 Okt. 1683 er Hans Guttersrud skyldig skatt for halve Nedre Hyggen i 1681.

8. 1683 - , Hans Klemmetsrud, På tinget i Røyken den 19 Okt. 1683 nevnes at Hans Klemmetsrud nå bor på Hyggen.

9. 1687 - 1694, Peder Jacobsen, d. ca. 1694, g.m. Kari Halvorsdatter Askestad.

På tinget i Røyken 26 Sep. 1687:

Erlig mand Peder Jacobss lod lesse jt schøde paa - 12 lisspund 3 remaal salt landschyld med bøgsel udj bemelte Nedre Heggen i Røgen aff Monseigneur Nilss Madssen Strømsøe vdgiffuen dend - 25. Augustj 1687.

I en delesak på tinget i Røyken den
8 Okt. 1689 innstevner Tomas Madsen på Strømsø og Peder Jacobsen Hyggen de andre eierne på de to gårdene på Østre Hyggen for å fastsette grensene. Begge Østre Hyggen gårdene var på 2 skippund salt landskyld. Foruten Tomas Madsen og Peder Jacobsen eide Christen Stillesen på Bragernes 7 lispund 1 remål salt i den ene gården (Nedre Hyggen). Den andre gården var beneficeret og eides av magister Hans Munch, prost og sogneprest i Christiania. Her bodde Christen Sørensen og Amund Hansen. Det ble innkalt en del vitner.

10. 1695 - , Even Evensen, f. ca. 1667, gravl. 30 Des. 1753, g.m.1. enken Kari Halvorsdatter Hyggen, g.m.2. 1708, Sybille Pedersdatter Sørum i Lier.

På tinget i Røyken den 22 Feb. 1696 tinglyste Even Evensen sitt skjøte på 1 skippund salt med bygsel i hans påboende gård fra Tommis Madsen. Datert Strømsø den 10 Nov. 1695.

Ved skiftet etter Even Evensens hustru Karen Halvorsdatter den 26 Mars 1708 eide Even, sønnen Peder samt Evens stebarn 1 skippund 6 lispund 1 1/2 remål salt. Even hadde kjøpt 1 skippund salt av Thomas Madsen Riber, datert Strømsø 30 Nov. 1695 de øvrige 6 lispund 1 1/2 remål salt hadde Karen arvet etter hennes første mann Peder Jacobsen.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Even på Hyggen sammen med sin kone, en sønn og en stedatter.

Even var oppsitter ved matrikkelen 1723.


11. - 1796, Hans Evensen, dpt. 29 Apr. 1714, gravl. 10 Mars 1805, g.m.1. 15 Okt. 1741, Kari Andersdatter Hekleberg, g.m.2. 8 Mai 1751, Anne Olsdatter Kastet, g.m.3. 20 Nov. 1760, Dorthe Hansdatter.

Hans var sønn av forrige bruker.

Ved hovedmanntallet 1765 er Hans Evensen og hans hustru Dorthe Hansdatter oppsittere på gården Østre Hyggen (nedre gården) som var odelsgård. Det bodde totalt 12 personer over 12 år på gården.

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 er Hans Evensen oppsitter på gården Østre Hyggen. Han er da bonde og betaler skatt. På Hans sin grund nevnes også skomakeren Simen Christensen som er aldeles uformuende og betaler ikke skatt.

På tinget i Røyken den 10 Juni 1789 tinglyses Hans Evensens salg av halve sin eiende og påboende gård Nedre Hyggen som skylder totalt 2 skippund salt med bygsel til sin sønn Ole Hansen som nå kjøper 1 skippund salt med bygsel for 450 riksdaler m.m. Hans hadde kjøpt gården 10 Apr. 1736 og 21 Okt. 1754. Datert Hyggen 8 Mai 1789.

På tinget i Røyken den 5 Okt. 1796 tinglyses Hans Evensens salg av 1 skippund salt med bygsel i sin eiende og påboende gård Nedre Hyggen til sin sønn Even Hansen. Det ble også opprettet en kontrakt. Datert Hyggen den 1 Okt. 1796.

Ved folketellingen 1801 bor Hans på gården Nedre Hyggen sammen med sin kone Dorthe Hansdatter og har levebrød av gården.


12. 1796 - , Even Hansen, dpt. 15 Nov. 1761, d. 2 Juli 1832, g.m. 25 Nov. 1800 Oline Jonsdatter Auvi.

Even var sønn av forrige bruker.

På tinget i Røyken den 5 Okt. 1796 tinglyses Hans Evensens salg av 1 skippund salt med bygsel i sin eiende og påboende gård Nedre Hyggen til sin sønn Even Hansen. Det ble også opprettet en kontrakt. Datert Hyggen den 1 Okt. 1796.

Ved folketellingen 1801 bor Even på gården Nedre Hyggen sammen med sin kone Oline Jonsdatter. Even er da bonde og gårdbeboer. Broren Hans Hansen bor også på gården.


Bruk 2:


1.
- 1736, Peder Evensen, f. ca. 1694, gravl. 2 Mai 1752, g.m. 22 Juli 1736, enken Marthe Olsdatter Hyggenstranden.

Peder var sønn av bruker nr. 10 på bruk nr.1

På tinget i Røyken den 9 Juli 1736 tinglyser Hans Evensen sitt skjøte på 5 lispund 4 3/5 skålpund salt med bygsel i gården Nedre Hyggen fra hans halvbror Peder Evensen, som hadde arvet godset etter sin mor (Kari Halvorsdatter) for 299 riksdaler. Datert 10 Apr. 1736.


2.
1736 - 1789, Hans Evensen, dpt. 29 Apr. 1714, gravl. 10 Mars 1805, g.m.1. 15 Okt. 1741, Kari Andersdatter Hekleberg, g.m.2. 8 Mai 1751, Anne Olsdatter Kastet, g.m.3. 20 Nov. 1760, Dorthe Hansdatter.

Hans var sønn av bruker nr. 10 på bruk nr.1 og halvbror av bruker nr. 1.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1754 tinglyser Peder Evensen boende på gården Nedre Hyggen sitt salg av 17 1/2 lispund salt med bygsel i gården Nedre Hyggen til sin bror Hans Evensen for 299 riksdaler. Peder hadde arvet godset etter sine foreldre Sibilla Pedersdatter og Even Evensen. Datert Nedre Hyggen den 21 Okt. 1754.


3.
1789 - 1817, Ole Hansen, dpt. 6 Aug. 1752, d. 6 Jan. 1817, g.m. 21 Mai 1793, Kari Taraldsdatter Hyggen.

Ole var sønn av bruker nr. 11 på bruk nr. 1 ovenfor.

På tinget i Røyken den 10 Juni 1789 tinglyses Hans Evensen Hyggens salg av halve sin eiende og påboende gård Nedre Hyggen som skylder totalt 2 skippund salt med bygsel til sin sønn Ole Hansen som nå kjøper 1 skippund salt med bygsel for 450 riksdaler m.m. Hans hadde kjøpt gården 10 Apr. 1736 og 21 Okt. 1754. Datert Hyggen 8 Mai 1789.

Ved folketellingen 1801 bor Ole på gården Nedre Hyggen sammen med sin kone Kari Taraldsdatter og deres barn. Ole er da bonde og gårdbeboer.


Husmannsplasser:

Haugene:

Brukere:

1. 1754 - 1787, Peder Evensen, dpt. 27 Aug. 1719, gravl. 3 Juni 1787, g.m. 29 Sep. 1748, Anna Hansdatter Hyggen.

2. 1787 - 1790, enken Anne Hansdatter, dpt. 1 Nov. 1722, gravl. 5 Apr. 1790, g.m. 29 Sep. 1748, Peder Evensen Hyggen.

?? :

Brukere:

1. - , Simon Christensen Skomager/Simon Christensen Hyggenstranden, f. ca. 1732, gravl. 8 Des. 1805, g.m. 7 Jan. 1767, Ingeborg Johannesdatter Breholdtstranden.

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 er Hans Evensen oppsitter på gården Østre Hyggen. Han er da bonde og betaler skatt. På Hans sin grund nevnes også skomakeren Simen Christensen som er aldeles uformuende og betaler ikke skatt.

Ved folketellingen 1801 bor Simon på gården Nedre Hyggen sammen med sin kone Ingeborg Johannesdatter og deres uekte dattersønn Christen Hansen. Simon er da husmann med jord.

Skifte etter Simon og Ingeborg ble holdt den 6 Okt. 1807.

??:

Brukere:

1. - , Peder Johannesen 1769, g.m. 1793, Dorthe Friederichsdatter Hyggeneie.


??:

Brukere:Østre Hyggen Matrikkelnr. 8. Kirkegodset.

Bruk 1:

1.
1591 - 1594, Guttorm [Oudensen] Hyggen flyttet til Søndre Ølstad før 1604. Guttorm O. Hyggen har identisk bumerke i 1591 med det Guttorm O. Ølstad har i 1610.

Gutorum Heggen er lagrettemann i 1591 når han er med og underskriver røykenbøndenes fullmaktsbrev til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591. Brevet er datert Husseby Stefnestov 8 mai 1591. (Huseby tingstue). Han har G O i sitt bumerkesigill. Han underskriver som nr. 11 av 12 lagrettemenn.

Guttorm nevnes i Bygningsskatten
1593 - 1594.

Guttorm brukte hele Hyggen Østre 1593 - 1594. Han er identisk med Guttorm Oudensen som var lagrettemann på tinget i Røyken den 31 Mai 1598
og den 4 Okt 1599. De har samme segl. Se også bruker nr. 1 på Nedre gården ovenfor.

2.
1604 - 1643, Amund Thoresen Hyggen, trolig g.m. Marthe [Juersdatter ?], hun trolig g.m.2 Stener Nærsnes.

"Amon Heggim" er lagrettemann da han er med underskriver røykenbøndenes brev til prinsehyllingen i 1610. Han underskriver som nr. 10 av 12 lagrettemenn. Han har A T i sitt bumerkesigill. Brevet er datert Hasßebij (Huseby) Allmindelige Vobenntinng Denn 2 Junij Anno j6j0.

Amund var muligens sønn av Thore Vestre Hyggen.

Amund var oppsitter ved Jordeboka 1616/1617. Gården ble da kalt Nedre gården ?.

Amund nevnes i Bygningsskatten 1604 - 1642/1643 og ved Landskatten
1612 - 1637 og ved Unionskatten 1642.

Barn: (Trolig)

1. Anders [Amundsen ?] Hyggen Vestre, Anders eide det samme som Amund i Hyggen Vestre og Muserud.
2. Thore Amundsen Hyggenstrand g.m. Maren Hansdatter, på tinget 1689 sier Thore at han var født på nabogården til Hyggen Vestre.
3. Ole Amundsen Hyggenstrand,
På tinget i Røyken den 26 Sep. 1656 ble Marte Nersnes med sine sønner Oluf og Thore i Hyggenstranden stevnet av Christen Bødicker for gjeld.
4. Hans Amundsen Åsaker, På tinget i Røyken den 3 Des. 1688 tinglyser Amund Eriksen Gilhus et kjøpebrev på 1 fjerding salt i Muserud. Datert 5 Juli 1686. Han tinglyste også et odelsløsningsbrev på 6 1/2 lispund salt i Muserud fra Hans Amundsen Aasagger. Datert 12 Apr. 1686.

3.
1647 - 1689, Christen Sørensen Hyggen, f. ca. 1624,

Christen er oppsitter på Øvre gården ved skattematrikkelen
1647.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Christen 2 hester, 5 kyr, 6 ungfe og 8 sauer.

Christen var oppsitter ved Jordeboka 1661. Han føder da 2 hester, 5 kyr, 3 ungfe og 4 sauer. Han har skog til små gran sagtømmer og huggen last. Han har også en bekkesag som det kan skjæres ca. 500 bord på.


I Manntallet 1664 nevnes Hyggen som "Fulde Gaarder" og har oppsitteren Christen 40 år. Han har tjenestedrengen Peder Tostensen 20 år. Husmannen Simen skredder 64 år bor også på gården.

I Manntallet 1666 nevnes Hyggen som "Fulde Gaarder" og har oppsitteren Christen 42 år. Husmannen Simen skredder 66 år bor også på gården.

Christen var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681. Her er dog et stort etterslep. Tiendemanntallet er bedre oppdatert vedr. brukerne enn Leilendingskatten:

Christen var oppsitter ved Tiendemanntallet 1678 - 1681.

I en delesak på tinget i Røyken den 8 Okt. 1689 innstevner Tomas Madsen på Strømsø og Peder Jacobsen Hyggen de andre eierne på de to gårdene på Østre Hyggen for å fastsette grensene. Begge Østre Hyggen gårdene var på 2 skippund salt landskyld. Foruten Tomas Madsen og Peder Jacobsen eide Christen Stillesen på Bragernes 7 lispund 1 remål salt i den ene gården (Nedre Hyggen). Den andre gården var beneficeret og eides av magister Hans Munch, prost og sogneprest i Christiania. Her bodde Christen Sørensen og Amund Hansen. Det ble innkalt en del vitner.


Barn (muligens):

1. Gunborg Christensdatter, gravl.
9 Okt. 1707, neste bruker.


4.
1689 - 1737,
Amund Hansen, f. ca. 1647, gravl. 8 Aug. 1737, g.m.1. Gunborg Christensdatter Hyggen, gravl. 9 Okt. 1707, g.m.2. 8 Nov. 1708, Marthe Kiøstalsdatter Auvi, f. ca. 1667, gravl. 7 Apr. 1746. (Hans Ammondsen Hyggens stifmoder Marthe Kystulsdatter).

Amund var trolig svigersønn av forrige bruker.

I en delesak på tinget i Røyken den
8 Okt. 1689 innstevner Tomas Madsen på Strømsø og Peder Jacobsen Hyggen de andre eierne på de to gårdene på Østre Hyggen for å fastsette grensene. Begge Østre Hyggen gårdene var på 2 skippund salt landskyld. Foruten Tomas Madsen og Peder Jacobsen eide Christen Stillesen på Bragernes 7 lispund 1 remål salt i den ene gården (Nedre Hyggen). Den andre gården var beneficeret og eides av magister Hans Munch, prost og sogneprest i Christiania. Her bodde Christen Sørensen og Amund Hansen. Det ble innkalt en del vitner.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Amund på Hyggen sammen med sin kone og to sønner.

Amund var oppsitter ved matrikkelen 1723.


5. - 1751, Hans Amundsen Hyggen, f. ca. 1693, gravl.
11 Nov. 1759, g.m. 13 Des. 1722, Sidsel Olsdatter. Skifte 22 Nov. 1759.

Hans var sønn av forrige bruker.

På tinget i Røyken den 3 Mars 1751 tinglyses Engebret Pedersens bygselseddel på 1 skippund salt i gården Østre Hyggen på sin livstid, hvilket er halve Østre Hyggen som skylder totalt 2 skippund salt og som Engebrets svigerfar Hans Amundsen godvillig har avstått og oppladt til Engebret. Datert Christiania 22 Feb. 1751. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 548).


6.
1751 - 1789,
Ingebret Pedersen, f. ca. 1719, gravl. 23 Juni 1799, g.m. 27 Des. 1747, Gunborg Hansdatter Hyggen.

Ingebret var svigersønn av forrige bruker.

På tinget i Røyken den 3 Mars 1751 tinglyses Engebret Pedersens bygselseddel på 1 skippund salt i gården Østre Hyggen på sin livstid, hvilket er halve Østre Hyggen som skylder totalt 2 skippund salt og som Engebrets svigerfar Hans Amundsen godvillig har avstått og oppladt til Engebret. Datert Christiania 22 Feb. 1751. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 548).

Ved hovedmanntallet 1765 er Ingebret Pedersen og hans hustru Gunborg Hansdatter oppsittere på gården Østre Hyggen som var beneficeret gods. Det bodde totalt 20 personer over 12 år på gården.


7.
1789 - 1797,
Hans Ingebretsen, dpt. 17 Okt. 1756, d. 29 Mai 1829, g.m.1. 25 Feb. 1790, Kirsti Evensdatter Grimsrud, g.m.2. 7 Sep. 1797, enken Maria Olsdatter Liverud.

Hans var sønn av forrige bruker.

Hans flyttet til gården Liverud.

Ved folketellingen 1801 bor Hans på gården Liverud sammen med sin hustru som begge var i andre ekteskap. Hans var da bonde og gårdbeboer.


8.
- ,
Peder Ingebretsen, dpt. 28 Okt. 1764, d. 16 Mai 182
6, g.m. 22 Nov. 1798, Maren Jensdatter Askestad. (Karen i 1801).

Peder var sønn av bruker nr. 6.

Ved folketellingen
1801 bor Peder på gården Østre Hyggen sammen med sin hustru og datteren Trine. Hans mor "Gundbiør Hansdatter" og søsteren Johanne Ingebretsdatter bor sammen med dem. Peder var da "Bonde og gaardbeboer samt landværge soldat".9.
1826 - 1840, Ingebret Pedersen, dpt. 25 Mars 1804, d. 23 Mai 1874, g.m. 1 Nov. 1832, Petronelle Johannesdatter Frøtvedt.

Ingebret var sønn av forrige bruker.

I 1840 kjøpte Ingebret gården Store Sundby i Hurum og flyttet dit, senere flyttet han til gården Berger i Hurum hvor han døde. Kona Petronelle døde i 1884 på gården Holmsbu.


Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:
Gå til Gårder i Røyken før 1801.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 586 - 587.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 236 og 425.
Hurum gårds- og slektshistorie, Bind 1, side 366-367 og 403.