slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Hyggen Østre før 1700: (også kalt Hyggen nedre).

Eiere:

Øvre gården

1.
1612 - 1618, Trond [Olsen] Kjekstad, Ved Landskatten 1612 - 1614 og ved Jordeboka 1615 eier Trond 1 skippund salt og ved Landskatten 1618 eier han 1 skippund 15 lispund salt. Ved Landskatten 1622 har Trond Kjekstad pantsatt sitt gods.

2. 1616 - 1617, Øvre gården er bondegods ved Jordeboka 1616/1617.

3. 1618 - 1630, Hans Heggedal i Asker, Ved Landskatten 1618 eier Hans 1 1/2 skippund salt og ved Landskatten 1630 eier Hans 1 1/2 skippund 1 fjerding salt. Dette må være pantegods fra Trond Kjekstad eier nr. 1.

4. 1639 - 1647, Byrge Rygh på Eiker eier 1 skippund 2 lispund salt ved Båtmannsskatten
1639. Han eier det samme ved Rosstjenesteskatten 1644 og ved Skattematrikkelen 1647.

5. 1642 - , Even Guldbrandsen Kjekstad, Ved Unionskatten
1642 eier han 15 lispund salt.

6. 1647 - , Ved skattematrikkelen
1647 eier Byrge Rygh paa Egger 1 pd. salt 2 lb., Effuen Skalpøe paa Egger 4 lb. salt, Effuen Kiegstad i Røgensoggen 15 lb. salt. Byrge Rygh paa Egger raader bøxsellen.

7. 1648 - 1661, Asbjørn Amundsen Gjerdal eier 1 skippund 1 fjerding salt med bygsel. Ved Odelsskatten
1661 var dette hans odelsgods.

Den 15 Juni 1648 på Bragernes er det utstedt et makeskiftebrev til Johan Gaardmand, borger i Christiania fra Asbjørn Amundsen på "Hierdall" i Røyken: Thembte med plassen Themtemoen og en part i Sand i Eiker mot Nederste Hyggen i Røyken -45 rdl. (org. på papir). NRA fra DRA 1937: II (Sehesteds gods) B.

8. 1661 - , Aasle Hansdatter Kjekstad eier 15 lispund salt med bygsel
ved Jordeboka 1661 og ved Odelsskatten 1665. Hun var gift med eier nr. 5.

9. 1661 - 1665, Niels Jensens på Bragernes eier 1 skippund 1 fjerding salt med bygsel ved Jordeboka 1661 og hans etterleverske ved Odelsskatten 1662 - 1665. Dette må være godset som tidligere eies av eier nr. 7.


10. - 1679, Ole Evensen Kjekstad. På tinget i Røyken den 12 Nov. 1679 tinglyser Christen Stillesen en panetforskrivelse på 7 lispund salt i Hyggen Nedre. Datert 20 Des. 1678. Ole var sønn av eier nr. 5 og 8.

11. - 1685, Ved Skifte etter Christopher Hansen Galschøt den 9 Mars 1685 eier han 1 skippund 5 1/2 lispund salt. Christopher var gift med en datter av eier nr. 9.

12. - 1687, Niels Jensen på Kongsberg eier 1 skippund 1 fjerding salt med bygsel.

13. 1687 - 1695, Thomas Madsen Riber på Strømsø

På tinget i Røyken 26 Sep. 1687:
Erlig och velfornemme mand Thomas Madsen paa Strømsøe lod tingliusse jt schøde til hannem och Monseigneur Nilss Madsen ibidem vdgiffuid paa 25 1/2 lispund salt med bøgssel udj Nedre Heggen i Røgen aff Monseigneur Nils Jenssen Kongsberg dend 24 Maj 87.

På tinget i Røyken 22 Des. 1687:

Erlig mand Thommis Madsen aff Strømsøe lod tingliusse jt schøde paa - 7 lispund j (1) fierding salt landschyld vden bøgsell vdj Nedre Hyggen aff Mads Hanssen til hannem vdgiffuen aff Christiania dend - 22 Novembris anno 1687.

14. 1687 - 1687, Niels Madsen Riber på Strømsø eier 12 lispund 3 remål salt.

15. 1687 - 1695, Peder Jacobsen eier 12 lispund 3 remål salt.

På tinget i Røyken 26 Sep. 1687:

Erlig mand Peder Jacobss lod lesse jt schøde paa - 12 lisspund 3 remaal salt landschyld med bøgsel udj bemelte Nedre Heggen i Røgen aff Monseigneur Nilss Madssen Strømsøe vdgiffuen dend - 25. Augustj 1687.

Se bruker nr. 9.

16. 1695 - , Even Evensen (Eriksrud),

Ved skiftet etter Even Evensens hustru Karen Halvorsdatter den 26 Mars 1708 eide Even, sønnen Peder samt Evens stebarn 1 skippund 6 lispund 1 1/2 remål salt. Even hadde kjøpt 1 skippund salt av Thomas Madsen Riber, datert Strømsø 30 Nov. 1695 de øvrige 6 lispund 1 1/2 remål salt hadde Karen arvet etter hennes første mann Peder Jacobsen.

Nedre gården (skylder totalt 2 skippund salt).

1. 1616 - 1617, Her Thamis i Oslo råder bygselen ved Jordeboka 1616/1617.

2. 1647 - , Ved skattematrikkelen
1647 eier sognepresten i Christiania 2 skippund salt med bygsel.

Kjente brukere:

Øvre gården

1. 1591 - 1594, Guttorm [Oudensen] Hyggen flyttet til Søndre Ølstad før 1604. Guttorm O. Hyggen har identisk bumerke i 1591 med det Guttorm O. Ølstad har i 1610.
Gutorum Heggen er lagrettemann i 1591 når han er med og underskriver røykenbøndenes fullmaktsbrev til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591. Brevet er datert Husseby Stefnestov 8 mai 1591. (Huseby tingstue). Han har G O i sitt bumerkesigill. Han underskriver som nr. 11 av 12 lagrettemenn.

Guttorm nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1594
.

Guttorm brukte hele Hyggen Østre 1593 - 1594. Han er identisk med Guttorm Oudensen som var lagrettemann på tinget i Røyken den 31 Mai 1598
og den 4 Okt 1599. De har samme segl. Se også under bruker nr. 1 på Nedre gården.

2. 1604, Torkild Hyggen,

Thorkild nevnes i Bygningsskatten 1604.

3. 1612 - 1630, Johannes Hyggen,

Johannes er leilending ved Ved Landskatten 1612 - 1630.

Johannes er oppsitter ved Jordeboka 1616/1617.

4. 1631 - 1660, Rolf Hyggen, d. før 1657, g.m. Anne Hyggen.

I Koppskatten 1645 nevnes Rolf Hyggen, hans kvinne og en pige.

Rolf er oppsitter på Øvre gården ved skattematrikkelen
1647.

Ved Kvegskatten
1657 hadde Anne 2 hester, 5 kyr, 2 kviger, 4 sauer og 2 svin.

5. 1661, Usikker oppsitter. Hyggen føder
2 hester, 6 kyr, 1 ungfe og 4 sauer. Hyggen har skog til "smaa hugen last" og gården ved Jordeboka 1661

6. 1662 - 1684, Hans Andersen Hyggen, f. ca. 1614, d. ca. 1684.

Hans var lagrettemann 1662 - 1681.

Gunnild Clemetsdatter Åros stevner Augustinus Sundby for skogshugst i Årosskogen. Datert 18 Okt. 1662. Her er Hans Hyggen lagrettemann. Han har HA i seglet sitt.

Hans bodde tidligere på gården Nordre Bryn. Dette kommer frem i en grensesak på tinget den 17 Sep. 1673. Hans forteller da at han flyttet fra Bryn for 24 år siden. (Det er usikkert når han kom til Hyggen).

I Manntallet
1664 nevnes Hyggen som "Fulde Gaarder" og har oppsitteren Hans 52 år. Han har sønnen Halffuor 21 år. ?? Niels murmester 28 år bor også på gården.

I Manntallet
1666 nevnes Hyggen som "Fulde Gaarder" og har oppsitteren Hans 54 år. Han har sønnen Halvor 28 år. ??. Husmannen Niels 30 år har stesønnen Amund 24 år og husmannen Odd (Aad) Hansen har sønnen Hans Aadsen 21 år. (Hans Oddsen Hyggenstrand nevnt på Hyggenstrand i 1689).

På tinget i Røyken den 20 Okt. 1682 var Hans vitne i en sak.

Hans var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1682.

Barn:

1. Halvor Hansen, f. ca. 1645

7. 1681, Hans [Jonsen] Guttersrud, På tinget i Røyken den 19 Okt. 1683 er Hans Guttersrud skyldig skatt for halve Nedre Hyggen i 1681.

8. 1683 - , Hans Klemmetsrud, På tinget i Røyken den 19 Okt. 1683 nevnes at Hans Klemmetsrud nå bor på Hyggen.

9. 1687 - 1694, Peder Jacobsen, d. ca. 1694, g.m. Kari Halvorsdatter Askestad.

På tinget i Røyken 26 Sep. 1687:

Erlig mand Peder Jacobss lod lesse jt schøde paa - 12 lisspund 3 remaal salt landschyld med bøgsel udj bemelte Nedre Heggen i Røgen aff Monseigneur Nilss Madssen Strømsøe vdgiffuen dend - 25. Augustj 1687.

I en delesak i 1689 bor Peder på en av de to gårdene på Østre Hyggen.

10. 1695 - , Even Evensen Eriksrud, f. ca. 1667, begr. 30 Des. 1753, g.m.1. enken Kari Halvorsdatter Askestad, g.m.2. 1708, Sybille Pedersdatter Sørum i Lier.

Ved skiftet etter Even Evensens hustru Karen Halvorsdatter den 26 Mars 1708 eide Even, sønnen Peder samt Evens stebarn 1 skippund 6 lispund 1 1/2 remål salt. Even hadde kjøpt 1 skippund salt av Thomas Madsen Riber, datert Strømsø 30 Nov. 1695 de øvrige 6 lispund 1 1/2 remål salt hadde Karen arvet etter hennes første mann Peder Jacobsen.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Even på Hyggen sammen med sin kone, en sønn og en stedatter.

Even var oppsitter ved matrikkelen 1723.


Nedre gården (skylder totalt 2 skippund salt).

Bruk 1:

1.
1591 - 1594, Guttorm [Oudensen] Hyggen flyttet til Søndre Ølstad før 1604. Guttorm O. Hyggen har identisk bumerke i 1591 med det Guttorm O. Ølstad har i 1610.

Gutorum Heggen er lagrettemann i 1591 når han er med og underskriver røykenbøndenes fullmaktsbrev til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591. Brevet er datert Husseby Stefnestov 8 mai 1591. (Huseby tingstue). Han har G O i sitt bumerkesigill. Han underskriver som nr. 11 av 12 lagrettemenn.

Guttorm nevnes i Bygningsskatten
1593 - 1594.

Guttorm brukte hele Hyggen Østre 1593 - 1594. Han er identisk med Guttorm Oudensen som var lagrettemann på tinget i Røyken den 31 Mai 1598
og den 4 Okt 1599. De har samme segl. Se også bruker nr. 1 på Øvre gården ovenfor.

2.
1604 - 1643, Amund Thoresen Hyggen, trolig g.m. Marthe [Juersdatter ?], hun trolig g.m.2 Stener Nærsnes.

"Amon Heggim" er lagrettemann da han er med underskriver røykenbøndenes brev til prinsehyllingen i 1610. Han underskriver som nr. 10 av 12 lagrettemenn. Han har A T i sitt bumerkesigill. Brevet er datert Hasßebij (Huseby) Allmindelige Vobenntinng Denn 2 Junij Anno j6j0.

Amund var muligens sønn av Thore Vestre Hyggen.

Amund var oppsitter ved Jordeboka 1616/1617.

Amund nevnes i Bygningsskatten 1604 - 1642/1643 og ved Landskatten
1612 - 1637 og ved Unionskatten 1642.

Barn: (Trolig)

1. Anders [Amundsen ?] Hyggen Vestre, Anders eide det samme som Amund i Hyggen Vestre og Muserud.
2. Thore Amundsen Hyggenstrand g.m. Maren Hansdatter, på tinget 1689 sier Thore at han var født på nabogården til Hyggen Vestre.
3. Ole Amundsen Hyggenstrand,
På tinget i Røyken den 26 Sep. 1656 ble Marte Nersnes med sine sønner Oluf og Thore i Hyggenstranden stevnet av Christen Bødicker for gjeld.
4. Hans Amundsen Åsaker, På tinget i Røyken den 3 Des. 1688 tinglyser Amund Eriksen Gilhus et kjøpebrev på 1 fjerding salt i Muserud. Datert 5 Juli 1686. Han tinglyste også et odelsløsningsbrev på 6 1/2 lispund salt i Muserud fra Hans Amundsen Aasagger. Datert 12 Apr. 1686.

3.
1647 - 1689, Christen Sørensen Hyggen, f. ca. 1624,

Christen er oppsitter på Nedre gården ved skattematrikkelen
1647.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Christen 2 hester, 5 kyr, 6 ungfe og 8 sauer.

Christen var oppsitter ved Jordeboka 1661. Han føder da 2 hester, 5 kyr, 3 ungfe og 4 sauer. Han har skog til små gran sagtømmer og huggen last. Han har også en bekkesag som det kan skjæres ca. 500 bord på.


I Manntallet 1664 nevnes Hyggen som "Fulde Gaarder" og har oppsitteren Christen 40 år. Han har tjenestedrengen Peder Tostensen 20 år. Husmannen Simen skredder 64 år bor også på gården.

I Manntallet 1666 nevnes Hyggen som "Fulde Gaarder" og har oppsitteren Christen 42 år. Husmannen Simen skredder 66 år bor også på gården.

Christen var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681. Her er dog et stort etterslep. Tiendemanntallet er bedre oppdatert vedr. brukerne enn Leilendingskatten:

Christen var oppsitter ved Tiendemanntallet 1678 -
1681.

Barn (muligens):

1. Gundbor Christensdatter, gravl.
9 Okt. 1707, neste bruker.

4. 1689 - 1737, Amund Hansen, f. ca. 1647, gravl. 8 Aug. 1737, g.m.1. Gudbor Christensdatter, gravl. 9 Okt. 1707, g.m.2. 8 Nov. 1708, Marthe Kiøstalsdatter Auvi, f. ca. 1667, gravl. 7 Apr. 1746. (Hans Ammondsen Hyggens stifmoder Marthe Kystulsdatter).

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Amund på Hyggen sammen med sin kone og to sønner.

Amund var oppsitter ved matrikkelen 1723.

Barn: (første ekteskap).

1. Christen Amundsen, f. ca. 1682, g.m. 27 Nov. 1712, Anne Hansdatter.
2. Anne Amundsdatter, f. ca. 1686,
3. Lars Amundsen, f. ca. 1693,
4. Hans Amundsen, bruker nr. 2 på bruk nr. 2 nedenfor
.
5. Kirsten Amundsdatter, f. ca. 1699,
6. Birthe Amundsdatter, f. ca. 1702, g.m. 10 Juni 1731, glassmester Knud Andersen fra Strømsø.
7. Ole Amundsen, f. ca. 1704,

Skiftet etter Gundbor ble holdt den 24 Jan. 1708 på gården Østre Hyggen.

Barn: (andre ekteskap)

1. Christen Amundsen, dpt. 9 Juni 1709, gravl. 15 Sep. 1709.


5. - 1751, Hans Amundsen, f. ca. 1693, gravl.
11 Nov. 1759, g.m. 13 Des. 1722, Sidsel Olsdatter. Skifte 22 Nov. 1759.

Hans var sønn av forrige bruker.

Se også neste bruker.


6.
1751 - 1789,
Ingebret Pedersen, f. ca. 1719, gravl. 23 Juni 1799, g.m. 27 Des. 1747, Gunborg Hansdatter.

Ingebret var svigersønn av forrige bruker.

På tinget i Røyken den 3 Mars 1751 tinglyses Engebret Pedersens bygselseddel på 1 skippund salt i gården Østre Hyggen (Nedre gården) på sin livstid, hvilket er halve Nedre gården som skylder totalt 2 skippund salt og som Engebrets svigerfar Hans Amundsen godvillig har avstått og oppladt til Engebret. Datert Christiania 22 Feb. 1751. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 548).

7. 1789 - 1797,
Hans Ingebretsen, dpt. 17 Okt. 1756, d. 29 Mai 1829, g.m.1. 25 Feb. 1790, Kirsti Evensdatter Grimsrud, g.m.2. 7 Sep. 1797, enken Maria Olsdatter Liverud.

Hans flyttet til gården Liverud.

Ved folketellingen 1801 bor Hans på gården Liverud sammen med sin hustru som begge var i andre ekteskap. Hans var da bonde og gårdbeboer.


8.
- , Peder Ingebretsen, dpt. 28 Okt. 1764, d. 16 Mai 1826, g.m. 22 Nov. 1798, Maren Jensdatter. (Karen i 1801).


Peder var sønn av bruker nr. 6.

Ved folketellingen
1801 bor Peder på gården Østre Hyggen sammen med sin hustru og datteren Trine. Hans mor "Gundbiør Hansdatter" og søsteren Johanne Ingebretsdatter bor sammen med dem. Peder var da "Bonde og gaardbeboer samt landværge soldat".Bruk 2:
(skylder 1 skippund salt)

1. 1689, Christen Sørensen, tingbok 1689, side 24.


Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:
Gå til Gårder i Røyken før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 586 - 587.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 236 og 425.