slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Gunnerud før 1801: Matrikkelnr. 19. Under utvikling.

Eiere:

1. 1528, Alf Gunnerud, "Aff j Gudnevd" betaler gjengjerden (skatt) i
1528.

2.
1604, Anders Huitfeldt til Throndstad

3. ca. 1605 - , Jomfru Ingeborg Huitfeldt. Se også under bruker nr. 4.

4.
1616/1617, Welb. jomfru Dorthe Huitfeldt råder bygselen ved Jordeboka 1616 - 1617.

5. 1627 - 1629, Harald Guldsmed eier 1 skippund salt ved Landskatten
1627 og ved offiserskatten 1628/1629.

6.
1647, Ved skattematrikkelen
1647 eier Kongl. Maytz. 1 pd. 1 fr. salt med bøxsell.


Kjente brukere:

1.
1528, Alf Gunnerud, "Aff j Gudnevd" betaler gjengjerden (skatt) i
1528.

2. 1574, Laurits Tordsen Gunnerud, g.m. Astrid Torgudsdatter.

Lauritz Gunnerud i Røgen sogn hans proff skall tagis om handt haffuer verit orsag til sin quindis dødt Astrid Torgudsdother huorledes then dødslag er tillgaaitt. (Nils Stub s. 59, 22. jan. 1574)

LaurisTordsen skod pa Tosten Klemetzrud och Joen Groeff at thij viiste hureledis then dødslag er tilgoet met hans quindis dødt, meden thij sagde ney til, bestod Lauris selff at Torckel Bertelsen hans husmandwor samell och sloges pa guluett oc Laurisses quinde Astrid Torgudzdotther kom omellom oc han sagde segh icke wiide om hun fich syn bane aff Lauris eller aff Torckell, thii the wore sammen met ij (2) øxer, Haffuer oc Lauris dylt same drap och sonet met Torckel for 6 da:, Thii bleff Lauris sagt at skulle genge syn wndenforsle met tolffter edt at han icke wore skyldigh i hennes afftagh inden monetz oc sette borgen at han midlertiid icke skulle bort røme, hues han thet icke (giorde) tha stande en mørder rett, och er Torckel bortrømpt. (Nils Stub s. 69, 30. mars 1574).

3.
1591 - 1604, Niels Gunnerud, skrev under fullmakten til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591.

Niels nevnes ved Bygningsskatten
1593 - 1604.

4. 1612 - 1647, Reier Gunnerud,

Reer nevnes i en sak på Lagtinget i Oslo 1613:

Kjell J. Kleivane: Oslo Lagtingsprotokoll nr. II - VII, 1608-1616, s. 333. (Protokoll VI, 1613).

Thredie Søgnis Sager effter Sancte Hans baptiste dag Aar 1613 Paa Laugtingid vdj Osßloe, Offueruerindis Erlig och welb. mend Enuold Kruße thill Hiermidzløffgaard, Norgis Rigis Stadtholder och høffuidzmand paa Aggershuus, Och Anders Greenn thill Sundtzby, Norgis Rigis Cantzeler.

Laugrettismend Lauridz Henrichßønn, Peder Malteßønn, Jens Wdßønn Och Chrestoffer Stub.

Jens Holm haffde ladett vdj Rette Steffne Rear Gundilrud i Røgennßogenn for Landscyld hans hosß hannom Rester, och hand med thilbage Staar paa Jacob Huidtfelds wegne, huilcken Landschyldt Jomfrue Jngeborgh Huidtfeld ßiigh widkiender.

Och effterdj dett er Adels perßonner Anlangendis, Och Jomfruv Jngeborgh Huidtfeld haffuer opladt hindis broder Jacob Huidtfeld gaarddenn Gunderud i Røgenn ßogenn, Denn Sagh att steffne thill herre dagenn.

Denn sagh om denn witerligh gield Er Opthagenn thill winternattenn, Adt da kand gaa partterne emelom huiß Rett Er.


Reer var oppsitter ved Jordeboka 1616 - 1617.

Reer nevnes ved Bygningsskatten
1617 - 1642/1643 og ved Landskatten 1612 - 1637.

Rejer Gunnderøed var lagrettemann den 29 Jan. 1643. (Diplomsamlingen).

I Koppskatten 1645 nevnes Reer Gunnerud, hans kvinne, hans sønn og to piger.

Reer var oppsitter ved
skattematrikkelen 1647.

I Landskatten 1637 eier Reer 7 lispund salt og i Skattematrikkelen 1647 eide Reer 6 1/2 lispund salt i Østre Rød på Hurum.


Ved Fogderegnskapet 1644/1645 betaler Reer Gunnerud og hans sønn holding av 1 pund 1 fjerding salt.

Barn:

1. Johannes Reiersen, neste bruker.
2. Oluf Reiersen, bruker nr. 7.


6. 1647 - 1648, Johannes Reiersen,
f. ca. 1624, d. etter 1681,

Ved Odelsskatten
1647/1648 eide Johannes [Reiersen] Gunnerud 6 1/2 lispund salt i Østre Rød på Hurum.

Johannes flyttet trolig til gården
Åsgård i 1649.

7. 1650 - 1654, Oluf Reiersen Gunnerud, d. ca. 1654.

Oluf nevnes som oppsitter ved Kontribusjonsskatten 1654

På tinget i Røyken den 20 Des. 1655 stevnes salige Oluf Gunnerud og Sigrid på sin sønns vegne, for huggelse 1652 - 1653 og tømmer for årene 1654 - 1655.

På tinget i Røyken den 5 Des. 1662 stevnes salige Oluf Reersen Gunderuds arvinger for gammel gjeld som Oluf var skyldig. Det kommer da frem at Oluf døde i fattigdom og at det ikke var noe igjen i boet til hverken arv eller gjeld. Arvingene ble derfor frikjent.

Barn (trolig):

1. Peder Olufsen, neste bruker.


8.
1655 - 1661, Peder Olufsen Gunnerud,

Ved Fogderegnskapet
1654/1655 betalte Peder Olufsen bygsel for halve Gunnerud.

Ved Kvegskatten
1657 hadde Peder Gunnerud 2 hester, 7 kyr, 4 kviger, 5 sauer, 4 geiter og 3 svin.

På tinget i Røyken den 8 Okt. 1657 stevnes Peder og mange andre for ikke å ha møtt på tinget.

Peder var oppsitter på Gunnerud ved Jordeboka 1661. Han føder 2 hester, 6 kyr, 2 ungfe og 4 sauer. Han har skog til "smaa hugen last".


7.
1664 - 1676, Haagen Gunnerud,

I Manntallet
1664 nevnes Gunnerud som "Fulde Gaarder" og har oppsitteren Haagen 22 år. Han har tjenestedrengene Bertel 12 år og Guttorm Haagensen 20 år.

I Manntallet
1666 nevnes Gunnerud som "Fulde Gaarder" og har oppsitteren Haagen 24 år.

Ved skatteregnskapet 1676 nevnes fortsatt Haagen som oppsitter.


9. 1669 - 1723, Peder Guldbrandsen Gunnerud, f. ca. 1646, gravl. 17 Mai 1723.

Peder var sønn av
Gulbrand Rolfsen Klemmetsrud

I Manntallet 1664 nevnes Klemmetsrud som "Fulde Gaarder" og har oppsitterene Guldbrand 54 år og Christen 32 år. Gulbrand har sønnene Peder 18 år og Rolf 12 år.

I Manntallet 1666 nevnes Klemmetsrud som "Fulde Gaarder" og har oppsitterene Guldbrand 56 år og Christen 34 år. Gulbrand har sønnene Peder 20 år og Rolf 13 år.


Peder flyttet fra Klemmetsrud til Martisrud (Mortensrud) hvor han bodde en stund før han flyttet til Gunnerud.

På tinget i Røyken den 31 Mai 1670 nevnes at Peder Gunnerud tidligere bodde på Martisrud (Mortensrud).

På tinget i Røyken den
31 Mai 1670 nevnes Peder Gunnerud og hans broder Christen Klemmetsrud.

På tinget i Røyken den 31 Aug. 1676 ble Peder stevnet fordi han nektet å ro fogden til Christiania. På tinget i Røyken den 9 Okt. 1676 forklarte Peder at hans hustru på den tiden kom i barselseng og han hadde ingen andre som kunne ro.


På tinget i Røyken den 22 Feb. 1694 nevnes Peder Gunnerud angående bygsel av Gunnerud.

Peder var lagrettemann 1684 - 1700.

Peder var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Peder på Gunnerud sammen med sin kone, 3 døttre og en fostersønn som ikke får lønn.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1722 tinglyser Peder Gulbrandsen sin fornyede bygselseddel på gården Gunnerue av fogden Sr. Høeg. Datert 8 Sep. 1722.

Peder hadde trolig disse barna:

1. Kari Pedersdatter, n. 28 Aug. 1688. og 3 Des. 1688.
Hun fikk et uekte barn Pouell dpt. 13 Des. 1693 i Lier med Peder Mathiasen Hyggenstrand, sønn av sorenskriver Mathias Pedersen. Se bruker nr. 8 under gården Hyggen Mellom. Hun fikk også en uekte sønn Peder i 1709.

2. Gunnild Pedersdatter, (usikker), n. 2 Des. 1689.


10. 1723 - , Ole Christophersen, g.m. 25 Okt. 1722, Sara Cathrine Gunnerud.

Ole Christophersen var oppsitter ved matrikkelen 1723.


11.
1723 - 1731, Major Jonas Bjørnsen,

På tinget i Røyken den 3 Mars 1724 tinglyste Major Jonas Bjørnsen sin bygselseddel på gården Gunnerud fra fogden Sr. Høeg. Datert Strømsø den 25 Aug. 1723.


12.
1731 - 1744,
Sorenskriver Jens Sørensen Hiermind, f. ca. 1674, gravl. 28 Des. 1744, trolovet 1707 med Dorothea Margrethe Hansdatter Kyhn.

Jens bodde tidligere på gården Haug.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1731 tinglystes sorenskriver Jens Hierminds bygselseddel på gården Gunnerud der Major Bjørnsen tidligere bodde. Datert Strømsø den 29 Nov. 1731.


13.
1746 - 1752, Sorenskriver Daniel Mathias Thams, f. 17 Okt. 1717 i Trondhjem, gravl. 1 Aug. 1786, Lier, g.m.

På tinget i Røyken den 17 Des. 1746 tinglystes Daniel Mathias Thams bygselseddel på 1 skippund 5 lispund salt i gården Gunnerud som tidligere var bebodd og brukt av avgangen sorenskriver Jens Hiermind. Datert Stoppen i Lier 9 Okt. 1746. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 432).

På tinget i Røyken den 13 Des. 1751 avstår Sorenskriver Daniel Mathias Thams godvillig sin bygselseddel på gården Gunnerud til dragon Ole Hansen Åsgård som får bygsel på Gunnerud på sin livstid av fogden Eggert Madsen Fisker. Datert Bragernes den 5 Aug. 1751. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 575).

Thams kjøpte gården Søndre Stoppen i Lier i 1752 og flyttet dit.


14. 1752 - 1782,
Ole Hansen, dpt. 1 Sep. 1720, gravl. 4 Juli 1782, g.m. 11 Jan. 1750, Eli Tollefsdatter Skryset.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1751 avstår Sorenskriver Daniel Mathias Thams godvillig sin bygselseddel på gården Gunnerud til dragon Ole Hansen Åsgård som får bygsel på Gunnerud på sin livstid av fogden Eggert Madsen Fisker. Datert Bragernes den 5 Aug. 1751. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 575).


15. 1782 - 1787, enken Eli Tollefsdatter.

Se neste bruker.

16. 1787 - 1824,
Peder Olsen, dpt. 17 Mai 1761, d. 7 Aug. 1824, g.m. 7 Apr. 1791, Mari Larsdatter Vinnulstad i Asker. Skifte

På tinget i Røyken den 26 Jan. 1788 tinglyser Hans Andreas Widerøe sin utgivne bygselseddel på gården Gunnerud til soldat Peder Olsen på hans livstid, som Peders moder hittil har brugt på sin salige manns bygsel, men nå overlater bygselen til yngste sønnen Peder. Det ble samtidig opprettet en kontrakt. Datert Bragernes den 6 Mars 1787.

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 er soldat Peder Olsen leilending. Han var uformuende i 1788 og betaler ikke skatt. På hans grund bor Christen Olsen skredder. Han var aldeles uformuende og betalte ikke skatt.

Ved folketellingen 1801 bodde Peder på gården Gunnerud sammen med sin hustru og barn. Peder var da bonde og gårdbeboer.


Husmannsplasser:

Bråten.

1.
- 1825,
Christen Olsen, dpt. 24 Jan. 1745, d. 21 Juni 1825, g.m. 19 Mars 1768, Mari Thomasdatter Follestad.

Christen var skredder.

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 er soldat Peder Olsen leilending. Han var uformuende i 1788 og betaler ikke skatt. På hans grund bor Christen Olsen skredder. Han var aldeles uformuende og betalte ikke skatt.

På tinget i Røyken den 26 Jan. 1795 nevnes alle skomakere og skreddere i Røyken. Christen nevnes da som skredder på Gunnerudeie. Broren Thore nevnes på Ølstadeie.

Ved folketellingen 1801 bodde Christen på gården Gunnerud sammen med sin hustru og datteren Wasti. Christen var da husmann med jord og skredder. NB! Her er kona feilaktig skrevet som Mari Simensdatter. De hadde også et pleiebarn.


Elven.

1.
- 1791, Hans Hansen, f. ca. 1736, gravl. 9 Nov 1806, g.m.1. 23 Feb. 1765, Live Olsdatter Ølstad, g.m.2. 9 Mars 1791, enken Ingeborg Ingebretsdatter Sagbakken.

Hans flyttet til plassen Sagbakken under gården Kjos.

Plass ?.

1.
- ,
Nils Olsen, g.m. 22 Aug. 1793, Maria Jensdatter.


Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. 1574, Torkel Bertelsen, Se under bruker nr. 2 ovenfor.
2.
Claus Gunnerud, g.m. Aase Nielsdatter Gunnerud, d. 1703, n. 28 Aug. 1688. og 3 Des. 1688.
3. Ingeborg Gunnerud, n. 3 Des. 1688,Gå til Gårder i Røyken før 1801.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 564 - 567.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 236.