slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Kjos før 1700:

Eiere:

1.
26 Sep. 1378, Amund Thordssön sælger til Agad Reidarssön 14 Öresbol i Gaarden nordre Rud og 2 Öresbol i Kjos i Myrehvarven. Datert 26 Sep. 1378.

2. Omkring år 1400 hadde Røgen kirkia swa mykit j ægnum til prestekiummer:

"J Kios 1 øirisbol,
J Kioos 15 penningebool gof Asle a Ladællo, [Asle på Lahell i Lier] (Lierboka).
St Andres altare (i Asker) laut tessar jorher:
Item Kioos j Ræykina sokn j Myruharfue 7 aura bol gaf Torder Eriksson". (Fra den "Røde Bog").


3. 4 Juli 1403, Hr. Ogmund Bergthorssön (Bolt) mageskifter 2 Markebol i Kjos og 1 i Haukelid i Röken til Sigurd Hallvardssön mod et Markebol i Heggen og Trediedelen i Ofnerud og Muserud sammesteds. Datert Heggen
4 Juli 1403.

4. 1615 - 1626, Guttorm Kjos eier 15 lispund salt ved Jordeboka 1615. Han råder bygselen ved Jordeboka 1616 - 1617. Trolig er det samme mann som eier 12 1/2 lispund salt ved Jordeboka 1626.

5.
1624, Oluf Kjos eier 12 1/2 lispund salt ved Jordeboka 1624.

6.
1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier enken (Jøran) Askestad, 1 skippund 13 lispund salt med bygsel og Røyken prestebol 2 høns.

7. 1651 - 1661, Nicolaus Hyggen eier 16 1/2 lispund salt med halv bygsel ved Rosstjenesteskatten 1660/1661 som er odel. Det samme gjør hans stebarn.

8. 1662 - 1682, Rasmus Brøholt eier 16 1/2 lispund salt ved Odelskatten 1662 -

9.
1682 - 1723, Rasmus Brøholts barn eier 16 1/2 lispund salt. (Arv etter moren).

10.
- 1695, Gunder Olsen på Bryn eide 11 lispund salt med bygsel og hans søster Anne Olsdatter eide 5 1/2 lispund salt med bygsel.

11.
1695 - 1707, Peder Arvesen.
På tinget i Røyken den 22 Feb. 1695 tinglyser Peder et skjøte på 11 lispund salt med bygsel samt åseterett til halvparten av Kjos fra Gunder Olsen på Bryn. Datert Nordre Heggen den 5 Aug. 1694. Se under bruker nr. 11.

12. 1699 - 1717, Christen Pedersen.
På tinget i Røyken den 28 Juni 1699 tinglyser Christen Pedersen et skjøte på 5 1/2 lispund salt med bygsel i Kjos fra Søren Olsen. Datert 30 Mai 1699. Se under bruker nr. 12.

Peder Arvesen selger den
23 Mars 1707 til sin sønn Christen Pedersen 11 lispund salt i Kjos. Undertegnet av Peder og hans eldste sønn Anders Pedersen Auvi.

Kjente brukere:

Bruk 1:

1.
1378, Agad Reidarssön, "Agader paa Kioos".

2.
1528, Erik betaler gjengjerden (skatt) av Kjos i 1528.

3. 1591 - 1626, Guttorm [Pedersen ?] Kjos skrev under fullmakten til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591. Han nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1625.
"Guttrum Kiouz" er lagrettemann da han er med underskriver røykenbøndenes brev til prinsehyllingen i 1610. Han underskriver som nr. 9 av 12 lagrettemenn. Han har GP i sitt bumerkesigill. Brevet er datert Hasßebij (Huseby) Allmindelige Vobenntinng Denn 2 Junij Anno j6j0. Guttorm er oppsitter ved Jordeboka 1616 - 1617.

Guttorm nevnes også i en sak på Lagtinget i Oslo 1612:

Kjell J. Kleivane: Oslo Lagtingsprotokoll nr. II - VII, 1608-1616, s. 308-309. (Protokoll V, 1612).

Tredie søgnis Sager effter Midfaste paa Laugtingid wdi Ossloe 1612, Offuer Verindis Erlig och Velbiurdige Mand Anders Grenn thill Sundtzbye Norgis Rigis Cantzeler.

Laugrettis menndtt Recardus Sanderßen, Hans Busk, Thøger Pouelßenn Och Anders Feltbereder.

Gutorm Kiøuß vdj Røgen ßogen och Knudt Egh Vdj Lider Paa dierris høstrues Vegne haffde hid Ladett vdj Rette steffne Guldbrandt Askestadt Vdj forne Røgen ßogen, Och haffde hannom thill att thale for Enn Beßeglededte dom hand Nogenn thidt haffuer forhuerffuitt Paa Enn Ødegard kaldi Hauckelj, dog att hand Jgienn dj thoe Parter der vdj Effter thuende Pappiers breffue Som hand Skulle haffue domb paa, och huertt Breff Liudendis Paa ett Marckboell, och formedelst Samme Breffue thill dømpt att brugge forne Ødegaardt och Eigendomb, och dj att Skulle Verre aff dømptt icke att maa bruge dierris Anpartt der vdj, men hand Allene, och icke haffue Vdenn Landskyld der aff, thj dj miener Att der (icke miere at thill komme) vdj Samme Ødegaardt End ßom dj Eyer der vdj, huor Vdj de mienner hannom Vrett att haffue giortt, och hand der forre bør Pligtige Verre Att stande dennom thill Rette, Saa Vell ßom for kost og thering, Som dj der Paa Lidt och Anuentt haffuer.

Effterdj her fremleggis enn ßex mendts dom huor Vdj Guldbrandt Askestadt Er thilldømptt dj tho parter vdj Haugelj Att Bruge och Att giffue ßine *Medeyegere ßin thilbørlige LandSkyld der aff den thridie partt, och Effterdj Samme domb och thilholder, Att der Som Guldbrandt icke Sielff behøffuer ßamme gaardt Att bruge, Skall da Gutorm Kiuß Verre nest thill ßamme Ødegaardt Att brugge, frem for Enn Andenn, Och der hoß forne Gutorm Kiuß paa ßsin thridie partt att bruge i Skougenn, Er der fore ßaa der om affßagtt for Rette, Att forne Gutorm Kiuß Skall Vere nest thill ßame Ødegaard Att brugge, Effterdj Guldbrandt den icke Behøffuer Och ßin thridie partt medt hogst vdj Skougen, Effter den førige dombs Jnholdt.

* synes rettet fra gunbrand

4. 1624, Oluf Kjos var oppsitter ved Jordeboka 1624.

5.
1626 - 1631, Peder nevnes i Bygningsskatten 1626 - 1627 - 1631 - 1632. Peder var muligens sønn av bruker nr. 3.

6. 1632 - 1641, Joen Oudensen,

7. 1643 - 1653, Erik,

8. 1651 - 1666, Rasmus Rolfsen Brøholt, f. ca. 1629, d. ca. 1685, g.m. Maren Olsdatter Askestad. Rasmus brukte både Kjos og Brøholt, men han var bosatt på Brøholt.

På tinget i Røyken den 20 Des. 1655 var Rasmus og Ingebret Kjos skyldig for tømmer 4 år. Rasmus er identisk med Rasmus Rolfsen som bruker gården 1664 - 1666.

Ved Kvegskatten
1657 hadde Kjos 2 hester, 8 kyr og 2 sauer.

I Manntallet 1664 nevnes Kjos som "fulde gaard" og har to oppsittere, Lensmanden 52 år og Rasmus 35 år. Husmannen Ingbret 46 år bor også på gården.

I Manntallet 1666 nevnes Kjos som "fulde gaard" og har oppsitteren Lensmannen Nicolaus, men det er Rasmus Brøholt som bruker gården. Husmannen Ingelbret 48 år bor også på gården.


9.
ca. 1668 - 1681, Hans Olsen, f. ca. 1643, d. 1699, g.m.1. Dorthe Olsdatter, g.m.2. Marthe Larsdatter Rød.

Hans flyttet til Skryset. Hans var svåger til bruker nr. 8, Rasmus Rolfsen.

Hans var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681.

10.
1677 - 1682, Erik,

På tinget i Røyken den 17 Sep. 1677 vitnet Erik Kjos at han tjente hos "Olle Aschestad" i fem år fra noe før den andre pest som gikk her i landet Anno 1630.

11. 1683 - 1713, Peder Arvesen, f. ca. 1626, gravl. 30 Apr. 1713.

Peder nevnes i tingbøkene fra 1683. Han var lagrettemann 1684 - 1689.

På tinget i Røyken den
22 Feb. 1695 tinglyser Peder et skjøte på 11 lispund salt med bygsel samt åseterett til halvparten av Kjos fra Gunder Olsen på Bryn. Datert Nordre Heggen den 5 Aug. 1694.

Barn:

1. Anders Pedersen Auvi g.m. Kari Eriksdatter Bølstad. Sikker sønn, se under broren Christen nedenfor.
2. Hans Pedersen Kjos, leirmål med pigen Anne Pedersdatter Hyggenstrand. 26 Mars 1686.
3. Christen Pedersen, bruker nr. 12.

12. 1699 - 1737, Christen Pedersen, f. ca. 1661, gravl. 29 Des. 1737, g.m. N.N. Larsdatter Braaset.

På tinget i Røyken den 28 Juni 1699 tinglyser Christen Pedersen et skjøte på 5 1/2 lispund salt med bygsel i Kjos fra Søren Olsen. Datert 30 Mai 1699. (Søren Olsen var gift med Anne Olsdatter Vang og svåger av Gunder Olsen på Bryn som solgte en brorpart 11 lispund salt, se under bruker nr. 11. (Gunder og Anne var barn av Ole Gundersen Vang og Martha Olsdatter Askestad). Christen bodde tidligere på Dagslett.

Peder Arvesen Kjos selger den 23 Mars 1707 til sin sønn Christen Pedersen 11 lispund salt i Kjos. Undertegnet av Peder og hans eldste sønn Anders Pedersen Auvi.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1717 tinglyser Ingebret Grimsrud et skjøte på 16 1/2 lispund salt med bygsel i gården Kjos fra Christen Pedersen Kjos. Datert 5 Aug. 1717.

Barn:

1.
Siri Christensdatter, f. ca. 1699, gravl. 28 Apr. 1740, g.m. 24 Mars 1725, Bernt Jonsen Aasaker.
2. Johanna Christensdatter, gravl. 11 Apr. 1723, g.m. 22 Okt. 1719, Ingebret Larsen.
3. Anna Christensdatter, dpt. 7 Sep. 1704, gravl. 10 Juni 1738, g.m. 18 Juli 1734, Peder Gundersen.


Bruk 2:

1. 1677 - 1687, Christen Christensen,


2. 1688 - 1719,
Rolf Rasmussen, f. ca. 1655, gravl. 17 Des. 1719, g.m. Mari Pedersdatter, d. 1713.

Rolf var sønn av bruker nr. 8. Han var lagrettemann.


Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Laurits Kjos ble bøtelagt i Fogderegnskapet 1611/1612
fordi han stakk Ingebret Myre med kniv.
2. Jacob var tjenestedreng med full lønn på Kjos ved Landskatten 1612.
3. Ingebret var husmann 1651 - 1666. Hans enke nevnes på tinget 19 Apr. 1684.

Gå til Gårder i Røyken
før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 532 - 534.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 237 og 317.
Diplomatarium Norvegicum (volumes I-XXI), b. V, s. 226, nr. 309.
Diplomatarium Norvegicum (volumes I-XXI), b. VIII, s. 277, nr. 233.