slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Kjos før 1801: Under utvikling

Eiere:

1.
26 Sep. 1378, Amund Thordssön sælger til Agad Reidarssön 14 Öresbol i Gaarden nordre Rud og 2 Öresbol i Kjos i Myrehvarven. Datert 26 Sep. 1378.

2. Omkring år 1400 hadde Røgen kirkia swa mykit j ægnum til prestekiummer:

"J Kios 1 øirisbol,
J Kioos 15 penningebool gof Asle a Ladællo, [Asle på Lahell i Lier] (Lierboka).
St Andres altare (i Asker) laut tessar jorher:
Item Kioos j Ræykina sokn j Myruharfue 7 aura bol gaf Torder Eriksson". (Fra den "Røde Bog").


3. 4 Juli 1403, Hr. Ogmund Bergthorssön (Bolt) mageskifter 2 Markebol i Kjos og 1 i Haukelid i Röken til Sigurd Hallvardssön mod et Markebol i Heggen og Trediedelen i Ofnerud og Muserud sammesteds. Datert Heggen
4 Juli 1403.

4. 1615 - 1626, Guttorm [Pedersen] Kjos eier 15 lispund salt ved Jordeboka 1615. Han råder bygselen ved Jordeboka 1616 - 1617. Trolig er det samme mann som eier 12 1/2 lispund salt ved Jordeboka 1626.

5.
1622 - , Jon Enderssøn makeskifter til seg 1/2 pund salt i gården Kjos fra lesemesteren i Oslo mot 13 lispund korn i gården Ås i Sande. Datert Bergenshus 1 Aug. 1622. Se nederst på venstre side. (PUBL, Publikasjoner utgitt av Det Norske Historiske Kildeskriftfond, -/-: Norske Rigs-Registranter, bind 5, 1619-1627, s. 278-279).

6. 1624 - , Oluf Kjos eier 12 1/2 lispund salt ved Jordeboka 1624.

7.
1635 - 1645, Oluff (Ole Gulbrandsen) Askestad eier 13 lispund salt f.o.m. Landskatten 1632 og ved Båtsmannsskatten 1635/1636 - 1642/43 og 1 skippund 13 lispund salt ved Rosstjenesteskatten 1644/1645.

8.
1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier enken (Jøran) Askestad, 1 skippund 13 lispund salt med bygsel og Røyken prestebol 2 høns.
(Jøren eier både Nordre og Søndre Kjos).

9. 1651 - 1661, Nicolaus Hyggen eier 16 1/2 lispund salt med halv bygsel ved Rosstjenesteskatten 1660/1661 som er odel. Det samme gjør hans stebarn. (både Nordre og Søndre Kjos). De eide det samme ved
Jordeboka 1661.

10. 1662 - 1682, Rasmus [Rolfsen] Brøholt eier 16 1/2 lispund salt ved Odelskatten 1662 - . (Søndre Kjos).

11.
1679 - , Ole Vang, han eier i Kjos ved Leilendingsskatten
1679 - 1681.

12. 1682 - 1723, Rasmus [Rolfsen] Brøholts barn eier 16 1/2 lispund salt. (Arv etter moren). (Søndre Kjos).

13.
- 1695, Gunder Olsen på Bryn eide 11 lispund salt med bygsel og hans søster Anne Olsdatter eide 5 1/2 lispund salt med bygsel. Han var sønn av eier nr. 10.

14.
1695 - 1707, Peder Arvesen.
På tinget i Røyken den 22 Feb. 1695 tinglyser Peder et skjøte på 11 lispund salt med bygsel samt åseterett til halvparten av Kjos fra Gunder Olsen på Bryn. Datert Nordre Heggen den 5 Aug. 1694. Se også bruker nr. 1 på Søndre Kjos.

15. 1699 - 1717, Christen Pedersen.
På tinget i Røyken den 28 Juni 1699 tinglyser Christen Pedersen et skjøte på 5 1/2 lispund salt med bygsel i Kjos fra Søren Olsen. Datert 30 Mai 1699. Se under bruker 2 på Søndre Kjos.

Peder Arvesen selger den
23 Mars 1707 til sin sønn Christen Pedersen 11 lispund salt i Kjos. Undertegnet av Peder og hans eldste sønn Anders Pedersen Auvi.

Se også bruker nr. 2 på Søndre Kjos.

16. 1717 - 1729, Ingebret Madsen Grimsrud eier 16 1/2 lispund salt.
På tinget i Røyken den 13 Des. 1717 tinglyser Ingebret Grimsrud et skjøte på 16 1/2 lispund salt med bygsel i gården Søndre Kjos fra Christen Pedersen Kjos. Datert 5 Aug. 1717.

17. 1729 - 1731, Arvingene etter forrige bruker.

På tinget i Røyken den 10 Juli 1731 tinglyste Mads Ingebretsen et skjøte på 2 lispund salt med bygsel i gården Grimsrud fra svågeren Ole Clemetsen Gjerdal for 120 riksdaler. Datert 25 Juni 1731.

Ole Clemetsen lot på sin side lese et skjøte fra Mads Ingebretsen og Ole Ingebretsen Grimsrud på deres eiendomsparter i gården Søndre Kjos i Røyken, frar hver av dem 6 lispund 2 remål 2 2/5 bismerpund salt for ialt 288 riksdaler. Datert 25 juni 1731.


18. Se under brukerne.

Kjente brukere:

Kjos samlet:

1.
1378, Agad Reidarssön, "Agader paa Kioos".

2.
1528, Erik betaler gjengjerden (skatt) av Kjos i 1528.

3. 1591 - 1626, Guttorm [Pedersen] Kjos skrev under fullmakten til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591.

Han nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1625.


I et diplom datert
4 Okt. 1599 er Guttorm Pedersen lagrettemann. Han har identisk segl som Guttorm Kjos i 1610.

"Guttrum Kiouz" er lagrettemann da han er med underskriver røykenbøndenes brev til prinsehyllingen i 1610. Han underskriver som nr. 9 av 12 lagrettemenn. Han har GP i sitt bumerkesigill. Brevet er datert Hasßebij (Huseby) Allmindelige Vobenntinng Denn 2 Junij Anno j6j0. Guttorm er oppsitter ved Jordeboka 1616 - 1617.

Guttorm nevnes også i en sak på Lagtinget i Oslo 1612:

Kjell J. Kleivane: Oslo Lagtingsprotokoll nr. II - VII, 1608-1616, s. 308-309. (Protokoll V, 1612).

Tredie søgnis Sager effter Midfaste paa Laugtingid wdi Ossloe 1612, Offuer Verindis Erlig och Velbiurdige Mand Anders Grenn thill Sundtzbye Norgis Rigis Cantzeler.

Laugrettis menndtt Recardus Sanderßen, Hans Busk, Thøger Pouelßenn Och Anders Feltbereder.

Gutorm Kiøuß vdj Røgen ßogen och Knudt Egh Vdj Lider Paa dierris høstrues Vegne haffde hid Ladett vdj Rette steffne Guldbrandt Askestadt Vdj forne Røgen ßogen, Och haffde hannom thill att thale for Enn Beßeglededte dom hand Nogenn thidt haffuer forhuerffuitt Paa Enn Ødegard kaldi Hauckelj, dog att hand Jgienn dj thoe Parter der vdj Effter thuende Pappiers breffue Som hand Skulle haffue domb paa, och huertt Breff Liudendis Paa ett Marckboell, och formedelst Samme Breffue thill dømpt att brugge forne Ødegaardt och Eigendomb, och dj att Skulle Verre aff dømptt icke att maa bruge dierris Anpartt der vdj, men hand Allene, och icke haffue Vdenn Landskyld der aff, thj dj miener Att der (icke miere at thill komme) vdj Samme Ødegaardt End ßom dj Eyer der vdj, huor Vdj de mienner hannom Vrett att haffue giortt, och hand der forre bør Pligtige Verre Att stande dennom thill Rette, Saa Vell ßom for kost og thering, Som dj der Paa Lidt och Anuentt haffuer.

Effterdj her fremleggis enn ßex mendts dom huor Vdj Guldbrandt Askestadt Er thilldømptt dj tho parter vdj Haugelj Att Bruge och Att giffue ßine *Medeyegere ßin thilbørlige LandSkyld der aff den thridie partt, och Effterdj Samme domb och thilholder, Att der Som Guldbrandt icke Sielff behøffuer ßamme gaardt Att bruge, Skall da Gutorm Kiuß Verre nest thill ßamme Ødegaardt Att brugge, frem for Enn Andenn, Och der hoß forne Gutorm Kiuß paa ßsin thridie partt att bruge i Skougenn, Er der fore ßaa der om affßagtt for Rette, Att forne Gutorm Kiuß Skall Vere nest thill ßame Ødegaard Att brugge, Effterdj Guldbrandt den icke Behøffuer Och ßin thridie partt medt hogst vdj Skougen, Effter den førige dombs Jnholdt.

* synes rettet fra gunbrand

4. 1624, Oluf Kjos var oppsitter ved Jordeboka 1624.

5.
1626 - 1631, Peder nevnes i Bygningsskatten 1626 - 1627 - 1631 - 1632. Peder var muligens sønn av bruker nr. 3.

6. 1632 - 1641, Joen Oudensen,

7. 1643 - 1653, Erik,

I et vedlegg til Kontribusjonsskatten 1649 nevnes Erik Kjos den 4 Feb. 1650. Han klager da på sin fattigdom og at han ikke kan betale skatten.

8. 1651 - 1666, Rasmus Rolfsen Brøholt, f. ca. 1629, d. ca. 1685, g.m. Maren Olsdatter Askestad. Rasmus brukte både Kjos og Brøholt, men han var bosatt på Brøholt.

På tinget i Røyken den 20 Des. 1655 var Rasmus og Ingebret Kjos skyldig for tømmer 4 år. Rasmus er identisk med Rasmus Rolfsen som bruker gården 1664 - 1666.

Ved Kvegskatten
1657 hadde Kjos 2 hester, 8 kyr og 2 sauer.

Rasmus og Ingebret var oppsittere på Kjos ved Jordeboka 1661. De føder 2 hester, 8 kyr, 3 ungfe og 4 sauer. De har skog til små sagtømmer og huggen last. På gården finnes en sag som kan skjære ca. 12 000 bord. For Ingebret se under husmenn.

I Manntallet 1664 nevnes Kjos som "fulde gaard" og har to oppsittere, Lensmanden 52 år og Rasmus 35 år. Husmannen Ingbret 46 år bor også på gården.

I Manntallet 1666 nevnes Kjos som "fulde gaard" og har oppsitteren Lensmannen Nicolaus, men det er Rasmus Brøholt som bruker gården. Husmannen Ingelbret 48 år bor også på gården.


9.
ca. 1668 - 1681, Hans Olsen, f. ca. 1643, d. 1699, g.m.1. Dorthe Olsdatter, g.m.2. Marthe Larsdatter Rød.

Hans var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681. Han brukte da hele Kjos, men her er det et visst etterslep i skattelistene.

Hans flyttet til gården Skryset. Hans var svåger til bruker nr. 8, Rasmus Rolfsen.

10.
1677 - 1682, Erik,

På tinget i Røyken den 17 Sep. 1677 vitnet Erik Kjos at han tjente hos "Olle Aschestad" i fem år fra noe før den andre pest som gikk her i landet Anno 1630.


Nordre Kjos:


1. 1677 - 1687, Christen Christensen,

2. 1688 - 1719,
Rolf Rasmussen, f. ca. 1655, gravl. 17 Des. 1719, g.m. Mari Pedersdatter, d. 1713.

Rolf var sønn av bruker nr. 8. ovenfor. Han var lagrettemann.

Rolf var oppsitter ved manntallet (skoskatten) i
1711. Han bor da
på Nordre Kjos sammen med sin hustru og en datter.

3. 1719 - 1747,
Rasmus Rolfsen, f. ca. 1691, g.m. 20 Des. 1716, Anne Larsdatter.

Rasmus var sønn av forrige bruker.

På tinget i Røyken den 4 Mars 1723 tinglyser Rasmus Rolfsen Kjos et skjøte fra (hans svågre) Amund Hansen og Amund Pedersen på deres eiende jordeparter i gården Kjos, som deres hustruer er arveligen tilfallen etter deres salige foreldre. Datert 2 Mars 1723.

Rasmus var oppsitter ved Matrikkelen 1723.

Ved Hovedlegdsrullen i 1726 nevnes Christen Pedersen [Søndre] og Rasmus Rolfsen [Nordre] som oppsittere på gården Kjos. Rasmus var 42 år gammel. Soldat på legd var Lars Christensen 22 år gammel. Av ungt mannskap 16 - 40 år nevnes Amund Hansen 24 år.


4. 1747 - 1750, Ole Arnesen, f. ca. 1702, gravl. 8 Nov. 1750, g.m. 29 Apr. 1730, Kari Andersdatter Bø.

På tinget i Røyken den 10 Juli 1747 tinglyses Rasmus Rolfsen Kjos sitt salg av 16 1/2 lispund salt i hans eiende gård Nordre Kjos til Ole Arnesen for 420 rdl. Datert Nordre Kjos den 13 Apr. 1747.

5. 1750 - 1762, enken Kari Andersdatter, f. ca. 1701, gravl. 13 Apr. 1766, g.m. 29 Apr. 1730, Ole Arnesen.

Kari Andersdatter eier halve Nordre Kjos etter skifte til ektemannen Ole Arnesen
, bruker nr. 4.

Kari flyttet sammen med svigersønnen og datteren Kari til gården Søndre Auvi. Se også neste bruker.

6.
1752 - 1762,
Ole Gullichsen, dpt. 5 Mars 1724, gravl. 6 Juni 1773, g.m. 1 Okt. 1752, Kari Olsdatter Kjos.

Kari Olsdatter eier halve Nordre Kjos etter skifte til faren Ole Arnesen, bruker nr. 4.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1762 tinglyses Ole og svigermorens salg av gården Nordre Kjos, 16 1/2 lispund salt med bygsel til svågrene Hans Amundsen og Jonas Povelsen boende på Austadeie i Skoger som kjøpte halve gården Nordre Kjos hver. Datert Nordre Kjos 20 Des. 1760.


Ole og familien bodde på Kjos i 1762 og flyttet deretter til gården Søndre Auvi.


7. 1763 - 1783, Hans Amundsen, f. ca. 1723, gravl. 7 Aug. 1783, g.m.1. Anne Olsdatter Bolstad, g.m.2. 24 Juni 1779, Marthe Johannesdatter.

I følge Sandeboka side
334 var hans første hustru fra Bolstad Mellom i Sande. Hun var f. ca. 1709 i Sande og gravlagt den 25 Mars 1778 i Røyken kirke. Hun var datter av Ole Guttormsen fra Eggedal og Inger Torgersdatter. Skifte etter Ole Guttormsen ble holdt den 20 Mars 1721. Ved skifte etter Inger Torgersdatter den 18 Juni 1746 bodde Hans og Anne i Sande.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1762 tinglyses Ole Gullichsen Kjos og hans svigermors salg av gården Nordre Kjos, 16 1/2 lispund salt med bygsel til svågrene Hans Amundsen og Jonas Povelsen boende på Austadeie i Skoger. De kjøpte halve gården Nordre Kjos hver. Datert Nordre Kjos 20 Des. 1760.

På tinget i Røyken den 5 Juli 1765 tinglyser Jonas Paulsen sitt salg av 1/4 av gården Kjos, 8 1/4 lispund salt med bygsel for 340 riksdaler til sin svåger Hans Amundsen Kjos. Hans fikk ved dette salget retten til eiendommens hus og bygninger, andelen i kvernehuset, underliggende åker og eng, skog og mark, fiskevann og havn. Datert Kjos 8 Mai 1765.


Hans eide altså hele Nordre Kjos f.o.m. 8 Mai 1765.

På tinget i Røyken den 24 Feb. 1779 tinglyser Hans Amundsen sitt salg av halve gården Nordre Kjos 8 1/4 lispund salt med bygsel til Jon Larsen Askestad untatt en stuebygning stående på eiendommen for 350 riksdaler. I kjøpet fikk Jon de påstående uthus, tilliggende åker og engjorder, skog og mark, samt fiskevann m.m. Datert Kjos 31 Des. 1778. (
SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0004a: Pantebok nr. IVa, 1771-1779, s. 349).

På tinget i Røyken den 6 Des. 1779 tinglyses Hans Amundsen sitt salg av 8 1/4 lispund salt med bygsel til Jon Larsen for 300 riksdaler. Hans beholder dog jordestykket Åserud til odel og eiendom, som skal skilles ut og skyldsettes som eget bruk. I salget fikk Jon eiendommens påstående husbygninger, tilliggende åker og eng, skog og mark, Datert Kjos den 22 Feb. 1779. (
SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0004b: Pantebok nr. IVb, 1779-1788, s. 384).

På tinget i Røyken den 6 Des. 1779 ble det etter forlangende av Hans Amundsen foretatt en skylddelingsforetning av jordestykke Åserud som nå ble egen eiendom på 2 3/4 lispund salt med bygsel, utskilt fra den 1/4 av gården Kjos på 8 1/4 lispund salt med bygsel som Jon Larsen tidligere kjøpte. Datert Kjos den 15 Nov. 1779. (
SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0004b: Pantebok nr. IVb, 1779-1788, s. 384).

Hans flyttet til plassen Åserud. Se nedenfor.


8. 1778 - 1787,
Jon Larsen, dpt. 1743, d. 27 Feb. 1789, g.m. 13 Juli 1772, Ingeborg Maria Torkildsdatter Ås.

Jon bodde tidligere på gården Askestad.

På tinget i Røyken den 24 Feb. 1779 tinglyser Hans Amundsen sitt salg halve gården Nordre Kjos 8 1/4 lispund salt med bygsel til Jon Larsen Askestad untatt en stuebygning stående på eiendommen for 350 riksdaler. I kjøpet fikk Jon de påstående uthus, tilliggende åker og engjorder, skog og mark, samt fiskevann m.m. Datert Kjos 31 Des. 1778. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0004a: Pantebok nr. IVa, 1771-1779, s. 349).

På tinget i Røyken den 6 Des. 1779 tinglyses Hans Amundsen sitt salg av 8 1/4 lispund salt med bygsel til Jon Larsen for 300 riksdaler. Hans beholder dog jordestykket Åserud til odel og eiendom, som skal skilles ut og skyldsettes som eget bruk. I salget fikk Jon eiendommens påstående husbygninger, tilliggende åker og eng, skog og mark, Datert Kjos den 22 Feb. 1779. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0004b: Pantebok nr. IVb, 1779-1788, s. 384).

På tinget i Røyken den 6 Des. 1779 ble det etter forlangende av Hans Amundsen foretatt en skylddelingsforetning av jordestykke Åserud som nå ble egen eiendom på 2 3/4 lispund salt med bygsel, utskilt fra den 1/4 av gården Kjos på 8 1/4 lispund salt med bygsel som Jon Larsen tidligere kjøpte. Datert Kjos den 15 Nov. 1779. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0004b: Pantebok nr. IVb, 1779-1788, s. 384).


På tinget i Røyken den 20 Feb. 1784 tinglyses Jons salg av 1/4 av gården Kjos, d.v.s. 1/2 Nordre Kjos foruten plassen Åserud, 6 7/8 lispund salt med bygsel samt 1/2 høne til Røyken prestebol benificeret til Ole Hansen Dauerud for 298 riksdaler. Datert Kjos 10 Apr. 1783. (
SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0004b: Pantebok nr. IVb, 1779-1788, s. 525). Se bruk nr. 2.

På tinget i Røyken den 1 Juli 1785 ble det tinglyst en grensedeling av gården Nordre Kjos på forlangende av Ole Hansen på bruk nr. 2. Eieren av bruk nr. 1 Jon Larsen Kjos sitter da fengslet på Akershus festning. Datert Kjos 14 Juni 1785. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0004b: Pantebok nr. IVb, 1779-1788, s. 582).

På tinget i Røyken den 26 Jan. 1787 tinglyses Jons salg av 1/4 av gården Kjos (halve Nordre Kjos), 6 7/8 lispund salt med bygsel og en halv høne til Røyken prestebol benificeret til Knud og Østen Jonsønner Skryset for 332 riksdaler. Datert Foss i Lier den 8 Jan. 1787. (
SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0004b: Pantebok nr. IVb, 1779-1788, s. 646).

Jon flyttet til gården Søndre Stokke i Lier i 1787.


9.
1787 - 1791,
Knud Jonsen, dpt. 6 Jan. 1742, gravl. 10 Apr. 1791, g.m. 29 Des. 1765, Kari Jonsdatter Bleikereie i Asker.

På tinget i Røyken den 26 Jan. 1787 tinglyses Jon Larsen Kjos sitt salg av 1/4 av gården Kjos (halve Nordre Kjos), 6 7/8 lispund salt med bygsel og en halv høne til Røyken prestebol benificeret til Knud og Østen Jonsønner Skryset for 332 riksdaler. Datert Foss i Lier den 8 Jan. 1787. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0004b: Pantebok nr. IVb, 1779-1788, s. 646).


10.
1791 - 1796,
enken Kari Jonsdatter, f. 16 Aug. 1744, d. 28 Feb. 1833, g.m. 29 Des. 1765, Knud Jonsen Skryset.

På tinget i Røyken den 5 Okt. 1796 tinglyste enken Kari Jonsdatter Skryset sitt og øvrige arvinger sitt salg av 3 7/16 lispund salt med bygsel og bygsel over 1/4 høne Røyken prestebol tilhørende, til sin sønn Erik Knudsen for 175 riksdaler. Datert Foss 8 Apr. 1796. (Se under ektemannen Knud Jonsen).


11. 1796 - , Erich Knudsen, dpt. 18 Des. 1774, d. 14 Feb. 1845, g.m. 30 Juni 1803, Marthe Olsdatter Vang.

På tinget i Røyken den 5 Okt. 1796 tinglyste enken Kari Jonsdatter Skryset sitt og øvrige arvinger sitt salg av 3 7/16 lispund salt med bygsel og bygsel over 1/4 høne Røyken prestebol tilhørende, til sin sønn Erik Knudsen for 175 riksdaler. Datert Foss 8 Apr. 1796.


Bruk 1b.

1. 1787 - , Østen Jonsen, dpt. 26 Des. 1746, gravl. 21 Mars 1813, g.m. 10 Juli 1768, Kirsti Andersdatter Grini.

På tinget i Røyken den 26 Jan. 1787 tinglyses Jon Larsen Kjos sitt salg av 1/4 av gården Kjos (halve Nordre Kjos), 6 7/8 lispund salt med bygsel og en halv høne til Røyken prestebol benificeret til Knud og Østen Jonsønner Skryset for 332 riksdaler. Datert Foss i Lier den 8 Jan. 1787. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0004b: Pantebok nr. IVb, 1779-1788, s. 646).

Bruk 2

1. 1763 - 1765, Jonas Povelsen, f. ca. 1720, gravl. 20 Juni 1785, g.m.1. Berthe Amundsdatter, g.m.2. 17 Des. 1763, Kari Jensdatter Gjellum.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1762 tinglyses Ole Gullichsen Kjos og hans svigermors salg av gården Nordre Kjos, 16 1/2 lispund salt med bygsel til svågrene Hans Amundsen og Jonas Povelsen boende på Austadeie i Skoger. De kjøpte halve gården Nordre Kjos hver. Datert Nordre Kjos 20 Des. 1760.

På tinget i Røyken den 5 Juli 1765 tinglyser Jonas Paulsen sitt salg av 1/4 av gården Kjos, 8 1/4 lispund salt med bygsel for 340 riksdaler til sin svåger Hans Amundsen Kjos. Hans fikk ved dette salget retten til eiendommens hus og bygninger, andelen i kvernehuset, underliggende åker og eng, skog og mark, fiskevann og havn. Datert Kjos 8 Mai 1765.

Jonas og kona flyttet til gården Mellom Fjeld på Strømsø/Skoger. (To av de 3 Fjeldgårdene nevnes i Skogerboka, men ikke denne).


2.
1765 - 1779,
Hans Amundsen, f. ca. 1723, gravl. 7 Aug. 1783, g.m.1. Anne Olsdatter Bolstad, g.m.2. 24 Juni 1779, Marthe Johannesdatter.

Hans eide både bruk 1 og 2. Se under bruker nr. 7 på bruk nr. 1 ovenfor.


3.
1779 - 1783,
Jon Larsen, dpt. 1743, d. 27 Feb. 1789, g.m. 13 Juli 1772, Ingeborg Maria Torkildsdatter Ås.

Jon eide både bruk 1 og 2. Se under bruker nr. 8 på bruk nr. 1 ovenfor.


4.
1783 - 1790, Ole Hansen, f. 1754, g.m. 19 Juli 1777, Mari Jørgensdatter Bølstad.

Ole bodde tidligere på
Dauerud i Lier. Han var sønn av Hans Jonsen Lahell/Kovestad i Lier.

På tinget i Røyken den 20 Feb. 1784 tinglyses Jon Larsen Kjos sitt salg av 1/4 av gården Kjos, d.v.s. 1/2 Nordre Kjos foruten plassen Åserud, 6 7/8 lispund salt med bygsel samt 1/2 høne til Røyken prestebol benificeret til Ole Hansen Dauerud for 298 riksdaler. Datert Kjos 10 Apr. 1783. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0004b: Pantebok nr. IVb, 1779-1788, s. 525).

På tinget i Røyken den 1 Juli 1785 ble det tinglyst grensedeling av gården Nordre Kjos på forlangende av Ole Hansen. Eieren av bruk nr. 1 Jon Larsen Kjos sitter da fengslet på Akershus festning. Datert Kjos 14 Juni 1785. (Se også under Jon Larsen ovenfor). (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0004b: Pantebok nr. IVb, 1779-1788, s. 582).

På tinget i Røyken den 5 Okt. 1786 tinglyses Ole Hansen sitt salg av en bråte som kalles Flittigbråten under gården Nordre Kjos, som skal bli inngjerdet og skyldsatt, for 49 riksdaler til Anders Pedersen Kjos. Anders skal også ha fri sommerhavn i gårdens utmark. Datert Kjos den 11 Mars 1786.

På tinget i Røyken den 10 Juni 1790 tinglyses Ole Hansens salg av 6 7/8 lispund salt med bygsel og 1/2 høne til Røyken prestebol benificeret i gården Nordre Kjos til Søren Evensen Skryset for 470 riksdaler. Datert 8 Apr. 1790. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0005: Pantebok nr. V, 1788-1801, s. 91).

Ole og Mari flyttet til Kornerud hovedgård i Lier hvor de bodde ved folketellingen 1801.


5.
1790 - 1793, Søren Evensen, dpt. 15 Aug. 1762, d. 8 Feb. 1851, g.m. 28 Des. 1796, Gunild Knudsdatter Skryset.

På tinget i Røyken den 10 Juni 1790 tinglyses Ole Hansen Kjos sitt salg av 6 7/8 lispund salt med bygsel og 1/2 høne til Røyken prestebol benificeret i gården Nordre Kjos til Søren Evensen Skryset for 470 riksdaler. Datert 8 Apr. 1790. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0005: Pantebok nr. V, 1788-1801, s. 91).

På tinget i Røyken den 28 Jan. 1793 tinglyses Søren Evensen Kjos sitt salg av
6 7/8 lispund salt med bygsel og 1/2 høne til Røyken prestebol benificeret i gården Nordre Kjos til Poul Olsen Dauerud i Lier for 482 riksdaler. Datert Hajum 21 Sep. 1792. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0005: Pantebok nr. V, 1788-1801, s. 177).

Søren bodde på gården Hajum, men brukte også halve Nordre Kjos.


6.
1793 - ca. 1798, Poul Olsen, f. ca. 1746, d. 1816, g.m. 24 Mai 1774, Johanne Andersdatter.

Poul Olsen bodde tidligere på gården
Dauerud i Lier.

På tinget i Røyken den 28 Jan. 1793 tinglyses Søren Evensen Kjos sitt salg av 6 7/8 lispund salt med bygsel og 1/2 høne til Røyken prestebol benificeret i gården Nordre Kjos til Poul Olsen Dauerud i Lier for 482 riksdaler. Datert Hajum 21 Sep. 1792. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0005: Pantebok nr. V, 1788-1801, s. 177).


7.
ca. 1798 - , enken Anne Hansdatter, dpt. 8 Feb. 1756, gravl. etter 1801, g.m. 19 Feb. 1777,
Lars Michelsen Rustad i Asker.

Skifte etter Lars ble holdt den 3 Jan. 1798 på gården Kovestad i Lier. Det viste det seg at boet var fallitt. Aktiva var på 992 daler, mens passiva beløp seg til 1149 daler. Det opplyses at avdøde, foruten Kovestad, hadde eid gårdene Haukelia og Kjos i Røyken. Boet eide ennå en part på 5 1/8 lp. salt ½ høne i Kjos, verdsatt til 400 daler.

Ved folketellingen 1801 bor enken Anne Hansdatter på gården Nordre Kjos. Hun nevnes da som inderst, enke etter første ekteskap og hun lever av å spinne.
Datteren Elisabeth bor sammen med henne.Søndre Kjos:

1. 1683 - 1713, Peder Arvesen, f. ca. 1626, gravl. 30 Apr. 1713.

Peder nevnes i tingbøkene på Kjos fra 1683. Han var lagrettemann 1684 - 1689.

På tinget i Røyken den
22 Feb. 1695 tinglyser Peder et skjøte på 11 lispund salt med bygsel samt åseterett til halvparten av Kjos fra Gunder Olsen på Bryn. Datert Nordre Heggen den 5 Aug. 1694.

Barn:

1. Anders Pedersen Auvi g.m. Kari Eriksdatter Bølstad. Sikker sønn, se under broren Christen nedenfor.
2. Hans Pedersen Kjos, leirmål med pigen Anne Pedersdatter Hyggenstrand. 26 Mars 1686.
3. Christen Pedersen, bruker nr. 2.

2. 1699 - 1737, Christen Pedersen, f. ca. 1661, gravl. 29 Des. 1737, g.m. N.N. Larsdatter Bråset.

På tinget i Røyken den 28 Juni 1699 tinglyser Christen Pedersen et skjøte på 5 1/2 lispund salt med bygsel i Kjos fra Søren Olsen. Datert 30 Mai 1699. (Søren Olsen var gift med Anne Olsdatter Vang og svåger av Gunder Olsen på Bryn som solgte en brorpart 11 lispund salt, se under bruker nr. 1. Gunder og Anne var barn av Ole Gundersen Vang og Martha Olsdatter Askestad). Christen bodde tidligere på gården Dagslett.

Peder Arvesen Kjos selger den 23 Mars 1707 til sin sønn Christen Pedersen 11 lispund salt i Kjos. Undertegnet av Peder og hans eldste sønn Anders Pedersen Auvi.

Christen var oppsitter ved manntallet (skoskatten) i 1711. Han bor da på Søndre Kjos sammen med sin hustru og 2 døttre.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1717 tinglyser Ingebret Grimsrud et skjøte på 16 1/2 lispund salt med bygsel i gården Søndre Kjos fra Christen Pedersen Kjos. Datert 5 Aug. 1717.

Christen var oppsitter ved Matrikkelen 1723.


Ved Hovedlegdsrullen i 1726 nevnes Christen Pedersen [Søndre] og Rasmus Rolfsen [Nordre] som oppsittere på gården Kjos. Christen var 74 år gammel. Soldat på legd var Lars Christensen 22 år gammel. Av ungt mannskap 16 - 40 år nevnes Amund Hansen 24 år.

Barn:

1.
Siri Christensdatter, f. ca. 1699, gravl. 28 Apr. 1740, g.m. 24 Mars 1725, Bernt Jonsen Åsaker.
2. Johanna Christensdatter, gravl. 11 Apr. 1723, g.m. 22 Okt. 1719, Ingebret Larsen.
3. Anna Christensdatter, dpt. 7 Sep. 1704, gravl. 10 Juni 1738, g.m. 18 Juli 1734, Peder Gundersen.

3. 1732 - 1735,
Hans Olsen, f. ca. 1704, gravl. 21 Mars 1742, g.m. 26 Okt. 1732, Aase Andersdatter Sundby.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1732 tinglyser Hans Olsen Myre sitt skjøte på den halve gård Kjos 16 lispund 1 remål 6 bismerpund salt fra Ole Clemmetsen Gjerdal for 370 riksdaler (gift med Kari Ingebretsdatter Grimsrud). Datert 4 Okt. 1732.
NB! Dette må være Søndre Kjos fordi Ingebret Madsen Grimsrud kjøpte denne gården i 1717 og nå selger altså svigersønnen Ole Clemmetsen Gjerdal denne gård og Hans selger gården i 1735 til Knud Torstensen Hajum som bodde på Søndre Kjos. Se også forrige bruker og eier nr. 15.

Hans Olsen Kjos og hans hustru Aase Andersdatter selger 16 lispund 1 remål 6 bismerpund salt med bygsel i gården Søndre Kjos til Knud Torstensen Hajum og hans tilkommende hustru for 370 riksdaler. Datert Kjos 3 Des. 1735. (Pantebok II, Lier, Røyken og Hurum, folie 197).

Knud Torstensen Hajum selger husmannsplassen Sagbakken under hans eiende gård Søndre Kjos til Hans Olsen Kjos for 99 riksdaler. Datert Kjos 3 Des. 1735. (Pantebok II, Lier, Røyken og Hurum, folie 196b).

Hans flyttet til husmannsplassen Sagbakken. Se nedenfor.

5. 1735 - 1758, Knud Torstensen, f. ca. 1699, d. før 1782, g.m.1.
10 Juni 1736, Karen Haagensdatter, g.m.2. 29 Sep. 1740, Aaste Jonsdatter.

Hans Olsen Kjos og hans hustru Aase Andersdatter selger 16 lispund 1 remål 6 bismerpund salt med bygsel i gården Søndre Kjos til Knud Torstensen Hajum og hans tilkommende hustru for 370 riksdaler. Datert Kjos 3 Des. 1735. (Pantebok II, Lier, Røyken og Hurum, folie 197).

Knud Torstensen Hajum selger husmannsplassen Sagbakken under hans eiende gård Søndre Kjos til Hans Olsen Kjos for 99 riksdaler. Datert Kjos 3 Des. 1735. (Pantebok II, Lier, Røyken og Hurum, folie 196b).


På tinget i Røyken den 27 Juni 1758 tinglyses Knud Torstensen Kjos sitt salg av gården Søndre Kjos til sin sønn Jon Knudsen for 400 riksdaler. Samtidig ble det opprettet en føderådskontrakt. Datert Kjos 1 Mars 1758. (
SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0003: Pantebok nr. III, 1756-1771, s. 95).

6. 1758 - 1776,
Jon Knudsen, dpt. 15 Aug. 1737, gravl. 14 Jan. 1781, g.m. 5 Mai 1773, enken Martha Larsdatter Ulverud.

På tinget i Røyken den 27 Juni 1758 tinglyses Knud Torstensen Kjos sitt salg av gården Søndre Kjos til sin sønn Jon Knudsen for 400 riksdaler. Samtidig ble det opprettet en føderådskontrakt. Datert Kjos 1 Mars 1758.

På tinget i Røyken den 9 Des. 1776 tinglyses Jon Knudsen Kjos sitt salg av 8 lispund 4/5 skålpund salt med bygsel og over 1/2 høne til Røyken prestebol benificeret i gården Søndre Kjos, foruten plassen Bergbråten som skal tilhøre Jon og hans hustru deres livstid. For dette skal Jon betale 1 ort årlig til kjøperen Amund Andersen Hekleberg eller evt. nye eiere senere. Dessuten skal Amund bekoste en laftet stuebygning på plassen inneholdene stue og kjøkken samt skorstein samt en låve og fehus m.m. Datert Hekleberg den 31 Aug. 1776. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0004a: Pantebok nr. IVa, 1771-1779, s. 269).

På tinget i Røyken den 9 Des. 1776 tinglyses Jon Knudsen Kjos sitt salg av 8 lispund 4/5 skålpund salt med bygsel og over 1/2 høne til Røyken prestebol benificeret i gården Søndre Kjos med unntak av halvparten av plassen Sagbakken til Amund Andersen Hekleberg for 359 riksdaler. I salget fikk Amund også alle påstående bygninger og tilliggende åker og eng, skog og mark, fiskevann m.m. Amund måtte dog svare for levebrød til Jons mor Aaste Jonsdatter, og siden Jon hadde gitt Jørgen Haukelia lov til å hugge i skogen fikk nå Amund dette ansvaret. Datert Kjos 31 Aug. 1776. (
SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0004a: Pantebok nr. IVa, 1771-1779, s. 270).

Jon flyttet til plassen Bergbråten. Se nedenfor.


7.
1776 - 1779, Amund Andersen Hekleberg

På tinget i Røyken den 12 Juli 1779 tinglyses Amund Andersen Hekleberg sitt salg av 8 lispund 1 4/5 skålpund salt med bygsel
og 1/2 høne til Røykens prestbol i gården Søndre Kjos, foruten halvdelen av plassen Sakbakken, til Jon Madsen Grini som har kommet i ekteskap med enken Anne Helmerichsdatter etter salige Torsten Knudsen Kjos, for 350 riksdaler. Ved kjøpet fikk Jon eiendommens påstående husbygninger de tilliggende åker og eng, skog og mark, fiskevann og fæhavn. Samt på villkår at Jon måtte ta over ansvaret av å gi levebrød til enken Aaste Jonsdatter. Datert Hekleberg den 1 Juli 1779. (
SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0004b: Pantebok nr. IVb, 1779-1788, s. 368).

8. 1779 - , Jon Madsen, dpt. 22 Mai 1757, d. 9 Mars 1840 , g.m. 19 Apr. 1779, enken Anne Helmerichsdatter Kjos.

På tinget i Røyken den 12 Juli 1779 tinglyses Amund Andersen Hekleberg sitt salg av 8 lispund 1 4/5 skålpund salt med bygsel og 1/2 høne til Røykens prestbol i gården Søndre Kjos, foruten halvdelen av plassen Sakbakken, til Jon Madsen Grini som har kommet i ekteskap med enken Anne Helmerichsdatter etter salige Torsten Knudsen Kjos, for 350 riksdaler. Ved kjøpet fikk Jon eiendommens påstående husbygninger de tilliggende åker og eng, skog og mark, fiskevann og fæhavn. Samt på villkår at Jon måtte ta over ansvaret av å gi levebrød til enken Aaste Jonsdatter. Datert Hekleberg den 1 Juli 1779. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0004b: Pantebok nr. IVb, 1779-1788, s. 368).

På tinget i Røyken den 20 Feb. 1784 tinglyses Jon Madsens salg av 8 lispund 4/5 skålpund med bygsel og 1/2 høne
til Røykens prestbol benificeret, som han kjøpte av Amund Andersen Hekleberg den 1 Juli 1779, til sin far Mads Jørgensen Grini for 350 riksdaler.

På tinget i Røyken den 6 Des. 1784 tinglyses John Madsen Kjos sitt salg av plassen Kjosmyren som avgagne Jens Aslesen har oppryddet og brukt til Christopher Amundsen Rud for 40 riksdaler. Datert 5 Nov. 1782.


På tinget i Røyken den 10 Juni 1789 tinglyses Mads Jørgensen Grini sitt salg av hans eiende ødegård Kjos som skylder 8 lispund 4/5 skålpund salt med bygsel og 1/2 høne til Røykens prestbol, som han kjøpte av sin sønn Jon Madsen, datert 8 Des. 1783 og tinglyst den 20 Feb. 1784, til Hans Christophersen Rudseie for 440 riksdaler og da kjøperen idag har betalt til min fornøyelse så skal ødegården Kjos med halv anpart av de påstående hus samt tilliggende åker og eng, skog og mark, samt halv anpart i gårdens tilliggende kvernebruk følge og tilhøre kjøperen. Datert Røyken tingsted 10 Juni 1789. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0005: Pantebok nr. V, 1788-1801, s. 60).

Se også bruk 2 nedenfor.


Bruk 2.

1. 1758 - 1774,
Jon Knudsen, dpt. 15 Aug. 1737, gravl. 14 Jan. 1781, g.m. 5 Mai 1773, enken Martha Larsdatter Ulverud.

På tinget i Røyken den 7 Des. 1774 tinglyste Jon Knudsen Kjos sitt salg av 8 lispund 1 4/5 skålpund salt i gården Søndre Kjos til sin halvbror Torsten Knudsen for 360 riksdaler m.m som han skal ta over i 1775. Datert Kjos 1 Juni 1774.

2. 1775 - 1778,
Torsten Knudsen, f. ca. 1749, gravl. 5 Mars 1778, g.m. 20 Feb. 1777, Anne Helmerichsdatter Myhre.

Torsten var sønn av bruker nr. 5 på bruk nr. 1 ovenfor og halvbror av forrige bruker.

På tinget i Røyken den 7 Des. 1774 tinglyste Jon Knudsen Kjos sitt salg av 8 lispund 1 4/5 skålpund salt i gården Søndre Kjos til sin halvbror Torsten Knudsen for 360 riksdaler m.m som han skal ta over i 1775. Datert Kjos 1 Juni 1774.

3. 1779 - , Jon Madsen, dpt. 22 Mai 1757, d. 9 Mars 1840 , g.m. 19 Apr. 1779, enken Anne Helmerichsdatter Kjos.


4.
1789 - 1801, Hans Christophersen, dpt. 24 Juni 1758, gravl. 1809, g.m. 20 Apr. 1787 Maria Michelsdatter Enger.

Hans bodde tidligere på gården Rud.

På tinget i Røyken den 6 Des. 1784 tinglyses John Madsen Kjos sitt salg av plassen Kjosmyren som avgagne Jens Aslesen har oppryddet og brukt til Christopher Amundsen Rud for 40 riksdaler. Datert 5 Nov. 1782.

På tinget i Røyken den 10 Juni 1789 tinglyses Mads Jørgensen Grini sitt salg av hans eiende ødegård Kjos som skylder 8 lispund 4/5 skålpund salt med bygsel og 1/2 høne til Røykens prestbol, som han kjøpte av sin sønn Jon Madsen, datert 8 Des. 1783 og tinglyst den 20 Feb. 1784, til Hans Christophersen Rudseie for 440 riksdaler og da kjøperen idag har betalt til min fornøyelse så skal ødegården Kjos med halv anpart av de påstående hus samt tilliggende åker og eng, skog og mark, samt halv anpart i gårdens tilliggende kvernebruk følge og tilhøre kjøperen. Datert Røyken tingsted 10 Juni 1789. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0005: Pantebok nr. V, 1788-1801, s. 60).


På tinget i Røyken den 9 og 10 Juni 1796 tinglyses Hans Christophersen sitt salg av en del av sin eiendom til Hans Johannesen (se under plassen Bergbråten nedenfor). Dette bestod av et stykke jord og eng som ble kalt Bergbråten, halvparten av et jordstykke kalt Slåteholmen samt Kløftebakken beliggende i gårdens uthavn, med hvilken eiendom tillige følger fri havn i gårdens skog og utmark for så mange kreatur som han på eiendommen kan vinterføde og alt dette selges for 80 riksdaler. De påstående husbygninger følger også med og det jordstykke kalt Bergbråten som er overlatt til kjøperens moder Marthe Larsdatter til bebrukelse på hennes livstid, følger en kontrakt mellom hennes nå salige mann John Knudsen Kjos og Amund Andersen Hekleberg av den 31 Aug. 1776 og skal følges videre. Datert Foss den 3 Juni 1795.
(SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0005: Pantebok nr. V, 1788-1801, s. 357).


Ved folketellingen 1801 bor Hans på gården Søndre Kjos sammen med sin kone og barn.2. 1802 - 1840, Peder Olsen, dpt. 25 Aug. 1771, d. 23 Mai 1840(Nr. 11)Kjos, g.m. 29 Mai 1795, Anne Olsdatter Gjellum.

Husmannsplasser:

Åserud (Aaserud):
Husmannsplass under Nordre Kjos.


Eiere:

1. Se under brukerne.

Kjente brukere:


Bruk 1:

1.
1779 - 1783, Hans Amundsen, f. ca.1723, gravl. 7 Aug. 1783, g.m.1. Anne Olsdatter Bolstad, g.m.2. 24 Juni 1779, Marthe Johannesdatter.

Hans bodde tidligere på hovedgården på Nordre Kjos. Se bruker nr. 7 på bruk nr. 1 på Nordre Kjos ovenfor.

På tinget i Røyken den 6 Des. 1779 ble det etter forlangende av Hans Amundsen foretatt en skylddelingsforretning av jordestykke Åserud som nå ble egen eiendom på 2 3/4 lispund salt med bygsel, utskilt fra den 1/4 av gården Kjos på 8 1/4 lispund salt med bygsel som Jon Larsen tidligere kjøpte. Datert Kjos den 15 Nov. 1779.

Skifte etter Hans ble holdt den 24 Mars 1784.


2.
1785 - 1809, enken
Anne Knudsdatter, dpt. 4 Apr. 1745, gravl. 8 Jan. 1809, g.m.1. 28 Juli 1775, Hans Andersen Haukelia, g.m.2. 24 Juli 1789, enkemann Christen Sivertsen.

På tinget i Røyken den 18 Mars 1785 tinglystes et auksjonsskjøte på plassen Åserud. Hans Selboe og Nils Jacobsen Askestad kjøpte halve plassen hver. Datert 4 Mai 1784.

På tinget i Røyken den 5 Des. 1785 tinglystes Nils Jacobsen Askestad sitt salg av halve plassen Åserud 1 3/8 lispund salt til enken etter Hans Andersen Haukelia, Anne Knudsdatter for 98 riksdaler. Datert Askestad den 6 Mai 1785. (
SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0004b: Pantebok nr. IVb, 1779-1788, s. 604).

Se også bruker nr. 4 på Bruk nr. 2 nedenfor.

Bruk 2:

2. - 1787, Ole Amundsen,

På tinget i Røyken den 9 Juni 1787 tinglyses Ole Amundsens salg av
halve plassen Åserud 1 3/8 lispund salt til Hans Christophersen Gjellum
for 95 riksdaler. Datert Aaserud den 26 Mars 1787.

3. 1787 - 1787,
Hans Christophersen, dpt. 24 Juni 1758, gravl. 1809, g.m. 20 Apr. 1787 Maria Michelsdatter Enger.

På tinget i Røyken den 5 Okt. 1787 tinglystes Hans Christophersen Rud sitt salg av halve plassen Åserud 1 3/8 lispund salt til enken etter Hans Andersen Haukelia, Anne Knudsdatter for 99 riksdaler. Datert Åserud den 24 Sep. 1787. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0004b: Pantebok nr. IVb, 1779-1788, s. 674).

Hans Christophersen bodde på gården Rud ved dette salget, men flyttet senere til hovedgården på Søndre Kjos. Se bruker nr. 9 på Søndre Kjos ovenfor.

4. 1787 - 1809, enken
Anne Knudsdatter. Hun eier og bruker bruk 1 fra før. Se bruker nr. 2 på bruk nr. 1.

På tinget i Røyken den 5 Okt. 1787 tinglystes Hans Christophersen Rud sitt salg av halve plassen Åserud 1 3/8 lispund salt til enken etter Hans Andersen Haukelia, Anne Knudsdatter for 99 riksdaler. Datert Åserud den 24 Sep. 1787. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0004b: Pantebok nr. IVb, 1779-1788, s. 674).


Anne eier og bruker nå hele Åserud.Kjosmyren:
Husmannsplass under Søndre Kjos.

Eiere:

1. Se under brukerne.

Kjente brukere:1. - 1780,
Jens Aslesen, dpt. 3 Mai 1705, gravl. 6 Aug. 1780, g.m. 2 Juli 1736, Mari Knudsdatter Heggedal.

2. 1780 - 1783, enken Mari Knudsdatter, f. ca. 1709, gravl. 5 Mai 1783, g.m. 2 Juli 1736, Jens Aslesen Vang.

På tinget i Røyken den 2 Nov. 1781 tinglyses Mari Knudsdatters salg av husene på sin påboende plass Kjosmyren som hun og hennes salige mann Jens Aslesen hadde oppbygd og påkostet for 16 riksdaler til hennes svigersønn Christopher Amundsen. Husene bestod av stue med skorstein, et fehus og en låve. Det ble også skrevet en kontrakt. Datert Kjosmyren den 27 Feb. 1781.

3. 1783 - 1807,
Christopher Amundsen, dpt. 11 Apr. 1745, gravl. 20 Sep. 1807, g.m. 26 Mars 1778, Anne Jensdatter Kjosmyren.

På tinget i Røyken den 6 Des. 1784 tinglyses John Madsen Kjos sitt salg av plassen Kjosmyren som avgagne Jens Aslesen har oppryddet og brukt til Christopher Amundsen Rud for 40 riksdaler. Datert 5 Nov. 1782.

På tinget i Røyken den 6 Okt. 1788 tinglyses Christophers lån på 30 riksdaler av sognepresten Christian Holst for å bygge opp husene på plassen Kjosmyren som har brent ned. Datert Røyken prestegård 18 Sep. 1788.

Ved folketellingen 1801 bor Christopher på Kjosmyren sammen med sin kone Anne Jensdatter og deres datter Marthe.Sagbakken:
Husmannsplass under Søndre Kjos.

Eiere:

1. Se under brukerne.


Kjente brukere:

Bruk 1:

1.
1735 - 1742,
Hans Olsen, f. ca. 1704, gravl. 21 Mars 1742, g.m. 26 Okt. 1732, Aase Andersdatter Sundby.

Hans Olsen Kjos og hans hustru Aase Andersdatter selger 16 lispund 1 remål 6 bismerpund salt med bygsel til Knud Torstensen Hajum og hans tilkommende hustru for 370 riksdaler. Datert Kjos 3 Des. 1735. (Pantebok II, Lier, Røyken og Hurum, folie 197).

Knud Torstensen Hajum selger husmannsplassen Sagbakken under hans eiende gård Søndre Kjos til Hans Olsen Kjos for 99 riksdaler. Datert Kjos 3 Des. 1735. (Pantebok II, Lier, Røyken og Hurum, folie 196b).

På tinget i Røyken den 9 Juli 1737 tinglyses Hans Olsens salg av husmannsplassen Sagbakken til Nils Tordenstjerne på Gullaug i Lier for 160 riksdaler. Datert 15 Apr. 1737.

2. 1742 - 1746, Tore Olsen Mørk fra Lier, g.m. 21 Feb. 1741, enken Kari Tollefsdatter. f. ca. 1697, gravl. 25 Feb. 1746.

På tinget i Lier den 3 Des. 1742 tinglystes Niels Oudensen Tordenstiernes salg av plassen Sagbakken til Tord Olsen nu boende på gården [Ytre] Mørk i Lier for 140 riksdaler. Datert Nordre Gullaug den 9 Apr. 1742. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 348).

3. 1746 - 1747, Henrich Enersen (Endresen), g.m. 28 Aug. 1746, Kirsti Jonsdatter Haukelia.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1746 tinglystes et auksjonsskjøte i boet etter avdøde Tor Olsen på halvparten av plassen Sagbakken til stesønnen Henrich Endresen som eier den andre halvparten. Datert den 26 Juli 1746.

På tinget i Røyken den 16 Mars 1748 tinglystes Henrich Endresens salg av plassen Sagbakken til dragon Anders Olsen Biten for 130 riksdaler. Først hadde Henrich arvet halvparten av plassen Sagbakken etter sin mor Kari Tollefsdatter og den andre halvparten hadde han kjøpt på auksjon etter sin avdøde stefar Tore Olsen. Datert Sagbakken 6 Apr. 1747. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 478).

4. 1747 - , Anders Olsen Biten,

5. 1766 - 1787, Nils Jensen, dpt. 5 Mai 1737, gravl. 25 Nov. 1787, g.m. 4 Nov. 1764,
Ingeborg Ingebretsdatter Åroseleven.

Nils kjøpte plassen Sagbakken, 4 2/5 skålpund salt, under gården Søndre Kjos av Jon Knudsen Kjos for 160 riksdaler. Datert Søndre Kjos den 12 Feb. 1766. (Pantebok III, 1756 - 1771, folie 477).

6. 1787 - 1791, enken
Ingeborg Ingebretsdatter, dpt. 26 Apr. 1733, gravl. 16 Mai 1802, g.m.1. 4 Nov. 1764, Nils Jensen Heggedal, g.m.2. 9 Mars 1791, enkemann Hans Hansen Gunderudeie.

Ved folketellingen 1801 bor Ingeborg på plassen Sagbakken under Søndre Kjos sammen med sin ektemann Hans og stesønnen Ole. Datteren Helene og hennes familie bor også på plassen Sagbakken. Ingeborgs svigerinne Anne Jensdatter og hennes familie bor på plassen Kjosmyren. (Se ovenfor).

7. 1791- , Hans Hansen, f. ca. 1736, gravl. 9 Nov 1806, g.m.1. 23 Feb. 1765, Live Olsdatter Ølstadeie, g.m.2.
9 Mars 1791, enken Ingeborg Ingebretsdatter Sagbakken.

Hans Hansen selger med sin hustrus samtykke halve plassen Sagbakken under gården Søndre Kjos 2 1/5 skålpund salt for 90 riksdaler til sin eldste stedatter Helene Nilsdatters mann Thore Olsen. Datert Foss 23 Mai 1796.

Ved folketellingen 1801 bor Hans Hansen på plassen Sagbakken sammen med sin hustru Ingeborg og hans sønn Ole Hansen fra første ekteskap.

Hans Hansen flyttet senere til gården Hekleberg hvor han døde.

Skifte etter Hans Hansen ble holdt den 1 Apr. 1807.

Bruk 2:

1.
1796 - 1798, Thore Olsen, f. ca. 1760, gravl. 14 Aug. 1798, g.m. 26 Jan. 1796, Helene Nilsdatter Sagbakken.

Hans Hansen selger med sin hustrus samtykke halve plassen Sagbakken under gården Søndre Kjos 2 1/5 skålpund salt for 90 riksdaler til sin eldste stedatter Helene Nilsdatters mann Thore Olsen. Datert Foss 23 Mai 1796.

2. 1798 - 1801, enken Helene Nilsdatter, dpt. 1 Jan. 1767, g.m.1. 26 Jan. 1796, Thore Olsen, g.m.2. 25 Feb. 1801, Lars Jonsen Stokke.

Ved folketellingen 1801 bor Helene Nilsdatter på Sagbakken sammen med sin ektemann Lars Jonsen og hennes datter Ingeborg Maria.

3. 1801 - , Lars Jonsen Stokke, g.m. 25 Feb. 1801, enken Helene Nilsdatter Sagbakken.

Lars og Helene flyttet til Søndre Stokke i Lier.Bergbråten:
Husmannsplass under Søndre Kjos.


Eiere:

1. Se under brukerne.


Kjente brukere:


1.
1776 - 1781,
Jon Knudsen, dpt. 15 Aug. 1737, gravl. 14 Jan. 1781, g.m. 5 Mai 1773, Martha Larsdatter Ulverud.


Jon bodde tidligere på hovedgården Søndre Kjos. Se bruker nr. 6 under Søndre Kjos ovenfor.

På tinget i Røyken den 9 Des. 1776 tinglyses Jon Knudsen Kjos sitt salg av 8 lispund 4/5 skålpund salt med bygsel og over 1/2 høne til Røyken prestebol benificeret i gården Søndre Kjos, foruten plassen Bergbråten som skal brukes av Jon og hans hustru deres livstid. For dette skal Jon betale 1 ort årlig til kjøperen Amund Andersen Hekleberg eller evt. nye eiere senere. Dessuten skal Amund bekoste en laftet stuebygning på plassen inneholdene stue og kjøkken samt skorstein samt en låve og fehus m.m. Datert Hekleberg den 31 Aug. 1776.


2.
1781 - 1795, enken
Martha Larsdatter, f. ca. 1743, gravl. 15 Jan. 1797, g.m.1. 21 Mars 1766, Johannes Hansen Myre, g.m.2. 5 Mai 1773, Jon Knudsen Kjos.


3.
1795 - 1837, Hans Johannesen, dpt. 2 Nov. 1766, d. 12 Nov. 1837, g.m. 24 Nov. 1795, Olina Ellefsdatter.

Hans var sønn av bruker nr. 2.


På tinget i Røyken den 9 og 10 Juni 1796 tinglyses Hans sitt salg av en del av sin eiendom til Hans Johannesen. Dette bestod av et stykke jord og eng som ble kalt Bergbråten, halvparten av et jordstykke kalt Slåteholmen samt Kløftebakken beliggende i gårdens uthavn, med hvilken eiendom tillige følger fri havn i gårdens skog og utmark for så mange kreatur som han på eiendommen kan vinterføde og alt dette selges for 80 riksdaler. De påstående husbygninger følger også med og det jordstykke kalt Bergbråten som er overlatt til kjøperens moder Martha Larsdatter til bebrukelse på hennes livstid, følger en kontrakt mellom hennes nå salige mann John Knudsen Kjos og Amund Andersen Hekleberg av den 31 Aug. 1776 og den skal følges videre. Datert Foss den 3 Juni 1795. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0005: Pantebok nr. V, 1788-1801, s. 357).

Ved folketellingen 1801 bor Hans på plassen Bergbråten under Søndre Kjos sammen med sin hustru Olina og deres døttre Johanne Maria og Marthe. Hans er da bonde og gårdbeboer.


Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Laurits Kjos ble bøtelagt i Fogderegnskapet 1611/1612
fordi han stakk Ingebret Myre med kniv.
2. Jacob var tjenestedreng med full lønn på Kjos ved Landskatten 1612.
3. Ingebret var husmann 1651 - 1666.
Ingebret var husmann på Kjos ved Jordeboka 1661. Hans enke nevnes på tinget 19 Apr. 1684.
4. Lorentz Hansen, f. ca. 1689, gravl. 1 Apr. 1763, g.m.1. 17 Juli 1712, Jøran Olsdatter, g.m.2. 12 Feb. 1748, enken Sille Petersdatter Moserud. Lorentz flyttet til gården Haukelia.

Gå til Gårder i Røyken
før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 532 - 534.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 237 og 317.
Diplomatarium Norvegicum (volumes I-XXI), b. V, s. 226, nr. 309.
Diplomatarium Norvegicum (volumes I-XXI), b. VIII, s. 277, nr. 233.