slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Auvi før 1801: Matrikkelnr. 58 og 59. Under utvikling

Eiere:

Auvi søndre:

1. 1616 - 1677, Prestebolet råder bygselen ved Jordeboka 1616 - 1617. Ved skattematrikkelen 1647 eier Røgen prestebol 1 pund salt med bygsel og prestebolet
eier det samme ved Rosstjenesteskatten 1675/1677.

Auvi nordre:

1. 1616 - 1617, Welb. Jacob Rosenkrants råder bygselen ved Jordeboka 1616 - 1617.

2. 1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier Welb. Christopher Wrne 1/2 pund salt med bygsel.

3. - 1677, Lier kirke eier 1/2 pund salt med bygsel
ved Rosstjenesteskatten 1675/1677.

4. - , Johan Wibe,

På tinget i Røyken den 12 Des. 1724 tinglystes Johan Wibe kaptein ved det første Akershusiske regimente, hans lån på 200 riksdaler fra Gunder Kiøstelsen Auvi. I den forbindelse pantsetter Johan Wibe gården Auvi som han hadde kjøpt av den kong. majestet og som tidligere lå under Frogner kirke i Lier og som nå Gunder selv påbor. Datert Slemmestad den 10 Sep. 1724.

Kjente brukere:

Auvi søndre: Matrikkelnr. 58

1.
1593 - 1594, Iffuer skrev under fullmakten til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591. Han nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1594,

2. 1616 - 1634, Bjørn Auvi,


Bjørn nevnes i Bygningsskatten 1617 - 1633/1634, og han var bosatt på Auvi søndre ved Jordeboka 1616 - 1617.

I Fogderegnskapet
1616/1617 må Bjørn Auvi betale bot for slagsmål med Gunder Vang.

I Fogderegnskapet
1619/1620 må Bjørn Auvi betale bot for å ha solgt sagtømmer.

I Fogderegnskapet 1623/1624 må Bjørn Auvi betale bot for ikke å ha skaffet tømmerlast til kongen.

I et tillegg til Landskatten Martini, Bragernes 1625 kunngjør lagrettemennene Rolf Ølstad, Joen Hyggen, Søren Ølstad, Elling Hekleberg, Bjørn Auvi og Anders Nærsnes at den 15 Feb. 1625 var de på åstedet for sagene på Myre og Bryn i Røyken, med tillatelse av lensmann Peder Villingstad, for å undersøke hvorfor disse sager ikke har betalt noen sagskatt da de er innførte i manntallet. Engebret Myres sag var alldeles ødelagt og Anders Bryns sag er for noen tid siden avbrent og ikke bygd opp igjen. Sagene kunne derfor ikke brukes og skal derfor ikke betale skatt. Her finnes disse lagrettemennenes segl.

Ved Offiserskatten 1628/1629 hadde Bjørn 30 kyr/kviger og 7 får.

3.
1635 - 1669, Tollef Auvi var klokker i Røyken.


Tollef nevnes i Bygningsskatten 1635/1636 - 1642/1643.

Han var oppsitter ved skattematrikkelen 1647.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Tolluff 2 hester, 4 kyr, 1 kirkeku, 2 kviger, 6 sauer og 1 svin.

Tollef var oppsitter ved Jordeboka 1661. Han føder 1 hester, 4 kyr, 2 ungfe og 4 sauer. Han har skog til ildebrand og gierdefang.

I Manntallet
1664 nevnes Auvi som "Halffue Gaarder" og har oppsitteren Thølløff (klocher) 66 år. Han har tjenestedrengene Stener Larsen 19 år og Truls Hansen 19 år. (Stener Larsen er trolig identisk med Stener Larsen Liverud).

I Manntallet
1666 nevnes Auvi som "halfve gaarder" og har oppsitteren Klockeren Tollou 68 år.

4. 1686 - 1712, Anders Pedersen, g.m. Kari Eriksdatter Bølstad.

Anders var sønn av Peder Arvesen Kjos. Peder Arvesen selger den
23 Mars 1707 til sin sønn Christen Pedersen 11 lispund salt i Kjos. Undertegnet av Peder og hans eldste sønn Anders Pedersen Auvi.

På tinget i Røyken den 22 Des. 1687 nevnes Anders Eriksen Hekleberg, hans bror Ole Eriksen i Hyggenstrand samt hans søster Karen Eriksdatter g.m. Anders Pedersen Auvi i en arvesak etter deres mor (Erik Bølstads hustru).

Anders var oppsitter v
ed skattemanntallet 1694 - 1696.

Anders var oppsitter ved manntallet (skoskatten) i 1711. Han bor da på Søndre Auvi sammen med sin hustru og en datter.

På tinget i Røyken den
12 Des. 1712 ble Anders dømt til å flytte fra gården Auvi fordi han som leilending hadde latt andre personer bruke eiendommen samt at han hadde solgt havre, hugget i skogen og satt fyr på Auviåsen.

Har ikke funnet Anders og kona som døde i Røyken, så de har trolig flyttet fra bygden.

Barn (iallefall):

1. Siri Andersdatter,
d. etter 1723, g.m. 9 Feb. 1710, enkemannen Lars Thomassen Stomperud i Strømm. Lars var sønn av Thomas Gundersen Stomperud og Åse Lauritsdatter Nøsterud. Åse er etterkommer av adelsslekten Tordenstjerne.
2. Marthe Andersdatter, nevnt på tinget i Røyken den 3 Mars 1712,
3. Mari Andersdatter, f. ca. 1692, gravl. 23 Jan. 1702.
4. Maren Andersdatter, dpt. 18 Jan. 1705,


5.
1712 - 1720,
Anders Clemmetsen, f. ca. 1679, gravl. 5 Mai 1720, g.m. 25 Juni 1713, Maria Pedersdatter Østre Hyggen.

På tinget i Røyken den
12 Des. 1712 tinglyste Anders Clemmetsen Gjerdal den yngre sin bygselseddel på gården Søndre Auvi. Datert 12 Des. 1712.


6.
1721 - 1763, Gullich Eriksen, f. ca. 1687, gravl. 20 Feb. 1763, g.m.1. 24 Aug. 1721, enken Maria Pedersdatter Auvi, g.m.2. 26 Juni 1738, Kari Hansdatter Nærsnes.

På tinget i Røyken den
8 Juli 1721 tinglyste Gullich Eriksen sin bygselseddel fra presten Hans Selboe på gården Søndre Auvi. Datert den 20 Juni 1721.

Gullich Eriksen var oppsitter på Søndre Auvi ved matrikkelen 1723. Han står her feilaktig oppført som Gullich Pedersen.

Ved Hovedlegdsrullen i 1726 nevnes en Gullich Eriksen som oppsitter på 1/2 gården Auvi. Han er da 40 år gammel. Soldat på 1/2 legd var Reier Svendsen 24 år gammel. Han hadde vært i tjeneste i 7 år. Av ungt mannskap 1 - 16 år nevnes Peder Andersen 11 år og Ole Gundersen 2 år (feil for Ole Gullichsen).


7. 1763 - 1764, enken Kari Hansdatter, dpt. 6 Feb. 1718, gravl.
30 Aug. 1782, g.m. 26 Juni 1738, enkemannen Gullich Eriksen Auvi.

På tinget i Røyken den 13-14 Des. 1764 avstår Kari bygselen av Søndre Auvi til sin stesønn Ole Guliichsen. Det ble samtidig skrevet en levebrødskontrakt. Datert Røyken Prestegård den 13 Nov. 1764.


8.
1764 - 1773,
Ole Gullichsen, dpt. 5 Mars 1724, gravl. 6 Juni 1773, g.m. 1 Okt. 1752, Kari Olsdatter Kjos.

Ole bodde på gården
Nordre Kjos mellom 1752 - 1763.

På tinget i Røyken den 13-14 Des. 1764 avstår hans stemor Kari Hansdatter bygselen av Søndre Auvi til sin stesønn Ole Guliichsen. Det ble samtidig skrevet en levebrødskontrakt. Datert Røyken Prestegård den 13 Nov. 1764.

Ved hovedmanntallet 1765 var Ole Gullichsen og hans hustru Kari Olsdatter oppsitter på Søndre Auvi. Det bor totalt 4 personer over 12 år på Søndre Auvi.


9.
1774 - ,
Hans Jørgensen, dpt. 11 Okt. 1750, d. 17 Feb. 1833, g.m. 21 Juni 1774, enken Kari Olsdatter Auvi.

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 bor Hans Jørgensen på Søndre Auvi, han er leilending og betaler skatt.


Ved folketellingen 1801 bor Hans på gården Søndre Auvi sammen med sin hustru Kari Olsdatter. Hans er da bonde og gårdbeboer.


Bruk 2:


1. - , Gullich Olsen, dpt. 14 Juli 1765, d. 11 Juni 1840, g.m. 22 Apr. 1790, Mari Amundsdatter Biten, g.m.2. 21 Feb. 1826, Maren Pedersdatter Kjos.


Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 bor Gullich Olsen på Søndre Auvi, han er leilending og betaler skatt.

Ved folketellingen 1801 bor Gullich på gården Søndre Auvi sammen med sin hustru Mari Amundsdatter. Gullich er da bonde og gårdbeboer.


Auvi nordre:
Matrikkelnr. 59.


1.
1612 - 1643, Christopher Andbjørnsen,

Christoffer nevnes i Landskatten 1612 og i Bygningsskatten 1642/1643, han var bosatt på Nordre Auvi ved Jordeboka 1616 - 1617.

Christoffer Andbjørnsen
måtte betale bøter i Fogderegnskapet 1616/1617 for leirmål med Marie Alfsdatter.2.
1645 - 1661, Guldbrand Auvi, g.m. Guren Auvi.

I Koppskatten 1645 nevnes Guldbrand Offuen og hans kone.

Han var oppsitter ved skattematrikkelen
1647.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Guldbrand 1 hest, 3 kyr, 2 kviger, 3 sauer og 1 svin.

Guldbrand var oppsitter ved Jordeboka 1661. Han føder 1 hester, 4 kyr, 2 ungfe og 4 sauer. Han har skog til ildebrand og gierdsell. Gården har ligget øde 2 års tid.

3. 1662 - 1664, Enken, [Guren]

I Manntallet 1664 nevnes Auvi som "Halfue Gaarder" og enken er oppsitter.


4.
1666 - 1688,
Kiøstel (Tiøstel) Auvi, f. ca. 1633, d. ca. 1688, g.m. Ingeborg.

I Manntallet
1666 nevnes Auvi som "halfve gaarder" og har oppsitteren Kiøsteoll 33 år.

Tiøstell Offuen er stevnet i 1672 for å ha forsømt skyssplikten. (Tb 13 fol 65b)

Han var lagrettemann i 1685.

Tiøstel Offuens quinde Ingeborig vitner på tinget i 1686 (Tb prosj. sak 51 1686).

Tiøstel Offuen var oppsitter ved
Rosstjenesteskatten 1675/1677.

Tiøstal var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681.


5.
1688 - 1700, Ingeborg Auvi,

Enken var oppsitter ved skattemanntallet 1694 - 1696.


6. 1690 - 1728, Gunder Kiøstelsen, f. ca. 1672, d. 1728, g.m. Anne Sivertsdatter Grini.

Gunder nevnes på Auvi f.o.m. 1690. Han brukte vel da Nordre Auvi sammen med sin mor.

På tinget i Røyken den 28 Juni 1700
tinglyser Gunder sin bygselseddel på Nordre Auvi, datert 30 Apr. 1700.

Gunder var oppsitter ved manntallet (skoskatten) i 1711. Han bor da på Nordre Auvi sammen med sin hustru.

Gunder var oppsitter ved matrikkelen 1723.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1724 tinglystes Johan Wibe kaptein ved det første Akershusiske regimente, hans lån på 200 riksdaler fra Gunder Kiøstelsen Auvi. I den forbindelse pantsetter Johan Wibe gården Auvi som han hadde kjøpt av den kong. majestet og som tidligere lå under Frogner kirke i Lier og som nå Gunder selv påbor. Datert Slemmestad den 10 Sep. 1724.


Ved Hovedlegdsrullen i 1726 nevnes en Gunder Kiøstelsen som oppsitter på 1/2 gården Auvi. Han er da 52 år gammel. Soldat på 1/2 legd var Reier Svendsen 24 år gammel. Han hadde vært i tjeneste i 7 år. Av ungt mannskap 16 - 40 år nevnes Hans Gundersen 16 år og under ungt mannskap 1 - 16 år nevnes Ole Gundersen 14 år.7.
- 1769, Ole Gundersen, f. ca. 1710, gravl. 1 Mars 1769, g.m. 9 Juni 1739, Martha Jonsdatter Ølstad.

Ved hovedmanntallet 1765 var Ole Gundersen og hans hustru Marthe Jonsdatter oppsitter på Nordre Auvi. Det bor totalt 4 personer over 12 år på Nordre Auvi.


Ole eide hele Nordre Auvi ved sin død som han dels hadde arvet etter sine foreldre og søsken og dels ved kjøp av sine søskens arveparter.


8.
1769 - 1818,
Jon Olsen, dpt. 8 Aug. 1745, d. 24 Des. 1818, g.m. 30 Nov. 1772, Maria Isachsdatter Hyggen.

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 bor Jon Olsen på Nordre Auvi, han er bonde og betaler skatt.

Ved folketellingen 1801 bor Joen på gården Nordre Auvi sammen med sin hustru Maria Isachsdatter og barna Karine, Ingeborg og Marthe. Joen er da bonde og gårdbeboer og i første ekteskap.


Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1.
Christopher
nevnes under husmenn og håntverkere ved Landskatten 1624
.
2. Christopher nevnes under husmenn ved Landskatten 1636.
3.
Jens Cortsen, sønn av kapellan Cort Jensen på Villingstad og Anne Jensdatter. Jens var stesønn av Gabriel Adamsen.

Gå til Gårder i Røyken før 1700.


Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 541 - 542.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 237.