slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Hajum før 1801: Matrikkelnr. 42 Under utvikling

Eiere:

1. 1618 - 1628, Peder Villingstad eier 1/2 pund salt uten bygsel ved Landskatten 1618 - 1628.

2.
1632 - 1665, Gulbrand Olsen Follestad eier 1/2 skippund salt uten bygsel Landskatten 1632 - 1637. Det samme eide han ved Rosstjenesteskatten 1658/1659 og er hans odelsgods (Egen kommentar: hans hustrus odelsgods) Se under nr. 4.

3.
1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier Welb. Jens Bielche 1 skippund salt, Gulbrand Follestad i Røgensogen 1/2 skippund salt og Christen Stocher i Aschesogen 1 skippund salt. Welb. Jens Bielche raader bøxell.

4. - 1664, Guri Lauritsdatter Vear/Hallangen eier 1/2 skippund salt uten bygsel.


På tinget i Røyken den
8 Des. 1662 stevner Guri Lauritsdatter Hallangen ved sin sønn Ole Amundsen Follestad, Iver Hajum for landskyld av 1/2 skippund salt uten bygsel i Hajum for årene 1660 og 1661. Her viste Ole frem for retten et brev på 1/2 skippund salt uten bygsel i Hajum som var salige Torre Knudsdatter Follestads odelsgård og som Ole Amundsen Follestad med dette brev beviste at hans mor Guri Hallangen som var Torre Knudsdatter Follestads arving hadde adkomst til.
Iver svarte bl. a. at han helt fra han bosatte seg på Hajum hadde betalt landskylden til Guldbrand Olsen Follestad og hans hustru Torre Knudsdatter.


NB!
Det må være snakk om samme 1/2 skippund salt som Guldbrand Olsen Follestad eier selv om de begge to eier 1/2 skippund salt ved Odelsskatten 1663 - 1664. (trolig etterslep?).

5.
- 1684, Poul Simensen på Staffuer i Bærum eier 1/2 skippund salt.

6.
1684 - 1712, Ole Jonsen Elnes i Asker eier 1/2 skippund salt.

På tinget i Røyken den
1 Sep. 1684 tinglyser Ole Joensen Elleness et skjøte på 1/2 skippund salt:

Erlig och velfornomstige mand Olle Joensen Elleness i Aschesogen frembar jt kiøbe breff paa jt halff pund salt udj Haiem i Røgen som hannem er giffuen aff Poull Simensen paa Staffuer i Vester Berum aff dato Vester Berum dend - 21 Martj anno 1684.

Ole eide fortsatt 1/2 skippund salt uten bygsel i Hajum ved skifte etter ham den
13 Apr. 1712. Denne parten solgte svigersønnen Didrik Carlsen på Store Østenstad i Asker til Jørgen Kjekstad, datert Bragernes 21 Aug. 1728. Se eier nr. 10. Ole Jonsen Elnes eide også 1/2 skippund salt uten bygsel i Syltingli.

7.
1685 - 1688, Jens Olsen Hesselberg,

Ved Odelsskatten 1685 nevnes Jens som eier av 1/2 skippund salt. Han må ha kjøpt dette av Tønne Hvitfeldts arvinger som står oppført som eiere i 1684.

På tinget i Røyken den
3 Des. 1688 tinglyser Erland Joensen Blakstad ved Erlend Mogensen Aaraas et skjøte fra Jens Olsen forrige fogde i Røyken på 1/2 skippund salt i Hajum, datert Blakstad den 8 Okt. 1688.

8. 1688 - 1697, Erland Jonsen Blakstad, eier 1/2 skippund salt uten bygsel. Erland var sønn av Joen Anstensen Arnestad og Siri Amundsdatter Hallangen og barnebarn av eier nr. 4. Denne parten solgte sønnen Ellef Erlandsen Blakstad i Asker til Jørgen Kjekstad, datert Blakstad
4 Mai 1728.

9. 1697 - 1728, Ellef Erlandsen Blakstad eier 10 lispund salt uten bygsel.

10. - 1728, Didrik Carlsen Østenstad eier 10 lispund salt uten bygsel.

11. 1728 - 1730, Jørgen Kjekstad eier 1 skippund salt med bygsel.

12. 1730 - , Torsten Iversen Hajum eier 10 lispund salt uten bygsel.

På tinget i Røyken den 3 Mars 1730 tinglystes Jørgen Kjekstads salg av halve gården Hajum som skylder 1 skippund salt med bygsel til Torsten Iversen Hajum for 240 riksdaler. Datert Bragernes 22 Des. 1729. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 36).

Kjente brukere:

Bruk 1:

1.
1591, Amund Hailm skrev under fullmakten til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591.

2.
1593 - 1594, Aase Hajum nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1594,

3 1604, Torsten Hajum nevnes i Bygningsskatten 1604.

4. 1616 - 1643, Joen Hajum , d. ca. 1647, g.m. Gunnild Hajum.

Joen stevner flere lagrettemenn på Lagtinget i Oslo 1616:

Kjell J. Kleivane: Oslo Lagtingsprotokoll nr. II - VII, 1608-1616, s. 466. (Protokoll VII, 1616).

Denn Tridie Søgne Effter Midfaste den 14 Martj Anno 1616 Paa Laugtingid Offueruerindis Erlig och Velb. Mand Jens Bielcke thill Østraid, Norgis Rigis Cantzeler.

Laugrettismend Hans Klodt, Jochim Guldßmidt, Mortenn Skoemaer och Anders Hansßønn.

Joenn Haiem i Røgen ßogenn haffde wed sin fuldmegige Hans Wiborre Lod till tale 6 laugrettismenndt i Weste Berguns herridt for enn domb, di schall haffue dømpt imellom hannom paa denn enne [side] och Lauritzs Juik paa denn Annden side, wedt huilcken domb handt formener sig storligenn Att were forvrettedt, Och mener de mere haffue agtedt forne Laurizs Jucks løße berettninngh enn Laug och Rett. Effter saadann Leilighed formener hans att di haffuer giordt hannom stoer wrett, och burde billigenn der forre att stande hannom til rette.

Joen nevnes i Bygningsskatten 1617 - 1642/1643.

Ved Offiserskatten 1628/1629 hadde Joen 9 kyr/kviger og 8 får.

I Koppskatten 1645 nevnes Joenn Haiemb, hans kvinne, en dreng og en pige.

5. 1649 - 1653, Gunnild Hajum nevnes i Kontribusjonsskatten 1649 - 1653.

6. 1655 - 1672, Iver Torstensen, f. ca. 1626, d. ca. 1672, g.m. Aase Hajum, d ca. 1699.

Ved Kvegskatten
1657 hadde Iffur Hayem 1 hest, 8 kyr, 8 kviger, 6 sauer og 2 svin.

I Manntallet
1664 nevnes Hajum som "fulde gaard" og har oppsitteren Iffuer 40 år. Han har tjenestedrengen Oluf Haagensen 18 år. Husmannen Oluf 60 år bor også på gården.

I Manntallet
1666 nevnes Hajum som "fulde gaard" og har oppsitteren Iver 40 år og sønnen Torsten født dette år. Husmannen Oluf 60 år og hans sønner Torsten 15 år og Oluf 14 år bor også på gården.

På tinget i Røyken den
3 Des. 1672 stevnes Iffuer Hayemb for gjeld. Han er da død og Lars Gjellum svarte på enkens vegne og vedgikk gjelden.

I tingboka for Røyken den 22 Feb. 1699 nevnes Ivers hustru og barn. "Aaste salige Iffuer Haiem och søn Tosten Iffuersen och suoger Jacob Haiem och daater Ingerj Iffuersdaater" Her nevnes også at Aase er død.

Barn:

1. Ingeri Iversdatter, f. 1656, gravl. 1 Mai 1729, g.m. Jacob Eriksen, bruker nr. 1 på bruk nr. 1a.
2. Torsten Iversen, bruker nr. 1 på bruk nr. 2.


7. 1672 - ca. 1687, enken Aase Hajum, drev gården en stund. Senere ble hun underholdt av sine barn. Se saken ovenfor. Hun delte trolig bygselen/gården mellom sin sønn og svigersønn.

Iver nevnes som oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681, men det må være enken Aase.


Bruk 1a: 1/4 av gården skylder 10 lispund salt som eies av Kong. Majestet.

1.
1687 - 1730, Jacob Eriksen, f. ca. 1655, gravl. 4 Juni 1730, g.m. Ingeri Iversdatter Hajum.

Jacob var lagrettemann 1688 - 1699.

Jacob var oppsitter
ved skattemanntallet 1694 - 1696.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Jacob på Hajum sammen med sin kone. Ingen barn.

På tinget i Røyken den
8 Juli 1720 tinglyser Jacob [Eriksen] Hajum sin bygselseddel på 10 lispund salt i gården Hajum fra fogden Søren Høeg. Datert 6 Mars 1720.

Jacob var oppsitter ved matrikkelen 1723.Bruk 1b:
1/4 av gården skylder 10 lispund salt som eies av Kong. Majestet.

1. 1688 - 1739, Torsten Iversen, f. 1666, gravl. 25 Feb. 1742, Hajum, g.m.1. Anne Knudsdatter Gjerdal, g.m.2. Valborg Jonsdatter.

På tinget i Røyken den
12 Des. 1713 tinglyser Torsten Iversen sin bygselseddel på 10 lispund salt i gården Hajum fra fogden Høeg. Datert 4 Des. 1713.

På tinget i Røyken den
4 Mars 1720 tinglyser Torsten [Iversen] Hajum sin renoverede (fornyede) bygselseddel etter forordningen på 10 lispund salt i gården Hajum fra fogden Høeg. Datert 20 Des. 1719.

Se også bruk nr. 2.


2.
- 1768, Hans Torstensen, dpt. 8 Juli 1714, Hajum, gravl. 20 Mars 1768, Hajum, g.m.1. 3 Juli 1735, Kari Andersdatter Auvi, g.m.2. 19 Juni 1738, Kari Tollefsdatter Skryset, g.m.3. 2 Juli 1748, Anne Toresdatter Vear.

Hans var sønn av forrige bruker.

Ved hovedmanntallet 1765 er Hans Torstensen og hans hustru Anne Thoresdatter oppsittere på gården Hajum. Det bor totalt 5 personer over 12 år på gården Hajum.

Se også bruk nr. 2.


3. 1768 - 1776, enken Anne Thoresdatter, dpt. 1 Mai 1729, gravl. 2 Aug. 1778, g.m. 2 Juli 1748, enkemann Hans Torstensen Hajum.

På tinget i Røyken den 26 Feb. 1776 tinglyses Anne Thoresdatters avståelse av sin bygsel på 1/4 del av gården Hajum som skylder 10 lispund salt til soldat Erik Gullichsen. Datert Strøm den 18 Des. 1775.

4. 1776 - 1786, Erik Gullichsen, dpt. 15 Okt. 1747, gravl. 26 Mai 1799, g.m. 7 Okt. 1775, Barbro Hansdatter Bugge. Skifte. Arvinger var hans søsken.

Erik var sønn av Gullich Eriksen Auvi og Kari Hansdatter Nærsnes.

På tinget i Røyken den 26 Feb. 1776 tinglyser Erik Gullichsen sin bygselseddel på 1/4 av gården Hajum fra fogden Lembach. Datert den 18 Des. 1775. Se også forrige bruker (panteboken).

Erik og kona flyttet til senere til gården Ski der de begge døde.


5.
1786 - , Søren Evensen, dpt. 15 Aug. 1762, d. 8 Feb. 1851, g.m. 28 Des. 1796, Gunild Knudsdatter Skryset.

På tinget i Røyken den 5 Okt. 1786 tinglyses fogden Hans Andreas Widerøs utstedte bygselseddel på 10 lispund salt som Erik Gullichsen hadde avstått til Søren Evensen Skryset. Datert Bragernes den 2 Okt. 1786.

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 er Søren Evensen leilending på gården Hajum.

Ved folketellingen 1801 bor Søren på gården Hajum sammen med sin hustru Gunnild Knudsdatter og deres datter. Søren var da bonde og gårdbeboer.


Bruk 2:


1. 1688 - 1739, Torsten Iversen, f. 1666, gravl. 25 Feb. 1742, Hajum, g.m.1. Anne Knudsdatter Gjerdal, g.m.2. Valborg Jonsdatter.Torsten var oppsitter
ved skattemanntallet 1696.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1697 er "Tosten Haiem" lagrettemann. Her finnes også hans segl. Han har TI i seglet sitt.
(RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R30/L1695: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1697, s. 216RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R30/L1695: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1697, s. 216).Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Torsten på Hajum sammen med sin kone og to barn.

På tinget i Røyken den
12 Des. 1713 tinglyser Torsten Iversen sin bygselseddel på 10 lispund salt i gården Hajum fra fogden Høeg. Datert 4 Des. 1713.


På tinget i Røyken den
4 Mars 1720 tinglyser Torsten [Iversen] Hajum sin renoverede (fornyede) bygselseddel etter forordningen på 10 lispund salt i gården Hajum fra fogden Høeg. Datert 20 Des. 1719.

Torsten var oppsitter ved matrikkelen 1723.


På tinget i Røyken den 3 Mars 1730 tinglystes Jørgen Kjekstads salg av halve gården Hajum som skylder 1 skippund salt med bygsel til Torsten Iversen Hajum for 240 riksdaler. Datert Bragernes 22 Des. 1729. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 36).

På tinget i Røyken den 9 Juli 1739 tinglyses Torsten Iversens skjøte på halve gården Hajum 1 skippund salt med bygsel til sin sønn Hans Torstensen for 240 riksdaler. Datert Hajum 26 Mai 1739.


2.
1739 - 1767, Hans Torstensen, dpt. 8 Juli 1714, gravl. 20 Mars 1768, g.m.1. 3 Juli 1735, Kari Andersdatter Auvi, g.m.2. 19 Juni 1738, Kari Tollefsdatter Skryset, g.m.3. 2 Juli 1748, Anne Toresdatter Vear.

Hans var sønn av forrige bruker.

På tinget i Røyken den 9 Juli 1739 tinglyses Torsten Iversens skjøte på halve gården Hajum 1 skippund salt med bygsel til sin sønn Hans Torstensen for 240 riksdaler. Datert Hajum 26 Mai 1739.

Ved hovedmanntallet 1765 er Hans Torstensen og hans hustru Anne Thoresdatter oppsittere på gården Hajum. Det bor totalt 5 personer over 12 år på gården Hajum.


På tinget i Røyken den 1 Juli 1766 tinglyses Hans Torstensens salg av husmannsplassen Hagen under gården Hajum som skylder 3 lispund salt med bygsel til korporal Peder Olsen for 236 riksdaler. Datert Hajum den 13 Mai 1766.

På tinget i Røyken den 8 Juli 1767 tinglyses Hans Torstensens salg av 14 1/2 lispund salt med bygsel til sin eldste sønn Jon Hansen. Her kommer det fram at Hans hadde fått skjøte på 1 skippund salt med bygsel i Hajum den 26 Mai 1739. Han hadde solgt 3 lispund salt til Korporal Peder Olsen (Hajumhagen) og hans barn hadde arvet 2 1/2 lispund salt etter hans andre kone Kari Tollefsdatter. De resterende 14 1/2 lispund solgte han altså nå. Datert Hajum den 13 Apr. 1767.


3. 1766 - 1816, Jon Hansen, dpt. 5 Mars 1741, d. 5 Sep. 1816, g.m.1. 7 Juli 1771, Ingeborg Jonsdatter Skryset, g.m.2. 2 Okt. 1783, Mari Olsdatter Gjellum.

Jon var sønn av forrige bruker.

På tinget i Røyken den 8 Juli 1767 tinglyses Hans Torstensens salg av 14 1/2 lispund salt med bygsel til sin eldste sønn John Hansen. Her kommer det fram at Hans hadde fått skjøte på 1 skippund salt med bygsel i Hajum den 26 Mai 1739. Han hadde solgt 3 lispund salt til Korporal Peder Olsen (Hajumhagen) og hans barn hadde arvet 2 1/2 lispund salt etter hans andre kone Kari Tollefsdatter. De resterende 14 1/2 lispund solgte han altså nå. Datert Hajum den 13 Apr. 1767.

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 er Jon oppsitter på gården Hajum. Han er da bonde.

Ved folketellingen 1801 bor Jon på gården Hajum sammen med sin hustru Mari Olsdatter og hans barn. Jon var da i sitt andre ekteskap og bonde og gårdbeboer.

Husmannsplasser:

Hagen:

Eiere:

1.

Brukere:

1. 1766 - 1787, Peter Olsen, f. ca. 1737, gravl. 23 Juli 1786, g.m. 12 Okt. 1766, Martha Berntsdatter Gislerud.

På tinget i Røyken den 1 Juli 1766 tinglyses Hans Torstensens salg av husmannsplassen Hagen under gården Hajum som skylder 3 lispund salt med bygsel til korporal Peder Olsen for 236 riksdaler. Datert Hajum den 13 Mai 1766.


Han flyttet senere til gården Rød.

På tinget i Røyken den 9 Juni 1787 tinglyste Martha Berntsdatter, enke etter sergeant Peter Olsen Rød sitt skjøte på 3 lispund salt med bygsel i plassen Hagen under gården Hajum til Anders Jensen Grav. Datert 26 Feb. 1787.2.
1787 - 1794, Anders Jensen, dpt. 20 Sep. 1767, d. 9 Juli 1842, g.m. 4 Nov. 1790, Olina Petersdatter Hagen.

Anders var sønn av Jens Pedersen Grav og Anne Andersdatter Grini.

På tinget i Røyken den 9 Juni 1787 tinglyste Martha Berntsdatter, enke etter sergeant Peter Olsen Rød sitt skjøte på 3 lispund salt med bygsel i plassen Hagen under gården Hajum til Anders Jensen Grav. Datert 26 Feb. 1787.

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 er Anders bosatt på plassen Hagen under gården Hajum. Han er da uformuende.

På tinget i Røyken den 12 Juni 1794 tinglyste Anders Jensen sitt salg av husmannsplassen Hagen under gården Hajum som skylder 3 lispund salt til Lars Hansen Rød for 370 riksdaler, som Anders hadde kjøpt ved skjøte den 26 Feb. 1787. Datert Strøm den 31 Mars 1794.

Anders flyttet til gården Auke og senere tilbake til Hagen.


3.
1794 - , Lars Hansen, dpt. 8 Sep. 1765, d. 11 Apr. 1831, Morberg, g.m. 29 Mai 1792, Kari Olsdatter Gjellum.

Lars var sønn av bruker nr. 2 på bruk 2 ovenfor.

På tinget i Røyken den 12 Juni 1794 tinglyste Anders Jensen sitt salg av husmannsplassen Hagen under gården Hajum som skylder 3 lispund salt til Lars Hansen Rød for 370 riksdaler som Anders hadde kjøpt ved skjøte den 26 Feb. 1787. Datert Strøm den 31 Mars 1794.

Lars bodde tidligere på gården Rød.

Ved folketellingen 1801 bor Lars på husmannsplassen Hagen under gården Hajum sammen med sin hustru Kari Olsdatter og deres barn. Lars var da bonde og gårdbeboer og landværge soldat.


Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Stener var tjenestedreng med halv lønn på Hajum ved Landskatten 1612.
2. Eskild nevnes som tjenestedreng ved Landskatten 1624. (Samme mann som nr. 3 ?)
3.
Askild var tjenestedreng ved Landskatten 1627 - 1628.
4.
Oluf Hajum var husmann på Hajum ved manntallet 1664 og 1666. Se ovenfor.
5. Torsten Olufsen var husmann på Hajum etter sin far. Han var skyldig skatt for 1673 på tinget i 1674.
6.
Aschier Nielsdatter er skyldig skatt i 1683.
7.
Erik Hajumseie, n. 1684.

Gå til Gårder i Røyken før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 552.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 237.