slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Morberg før 1700:

Eiere:

1.
1616 - 1617, Welb. Jacob Rosenkrants råder bygselen ved Jordeboka 1616 - 1617.

2.
1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier
Welb. Christopher Wrne 1/2 pund salt, og Røgen prestebol 1 fjerding salt. Welb. Christopher Wrne raader bøxsellen.

Kjente brukere:

Bruk 1:

1. 1557 - 1558, Oluf Morberg, ble bøtelagt i 1557/1558. "Oluff Mureberg for frilleleffnit".

2. 1593 - 1604, Elluf (Oluf) nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1604,

3. 1615. Aase Morberg,

Aase Morberg nevnes på Lagtinget i Oso 1615:

Kjell J. Kleivane: Oslo Lagtingsprotokoll nr. II - VII, 1608-1616, s. 411-412. (Protokoll VII, 1615).

Denn Tridie søgniss Sagerr Effter S. Johanis Baptistæ dag Anno 1615 Paa Laugtingid, Offueruerindis Erlig och welb. mand Hertuig Huidtfed thil Skelbredt, nu forordnit vdj Slodz lougen Paa Aggershuusß.

Laugretis mend Oluff Eschildßønn, Hendrich Theier, Hans Bockhold, Søffren Nielsønn och Brøntte Børgerßønn.

Jens Jenßønn Kare borger vdj Osßlo.......Haffde och steffnd Ellouff Slemstadt, Aase Marberg, Thord Nerßnes och Baardt Rigeßemb vdj Røgen sogenn for louglig gield de hannom Skyldig er, och icke betalle will, som dett ßig med Rette burde, huor wdindenn hand formenner dennom wrett att haffue giortt, och pligtig werre der fore Att stande hannom thill Rette, Saa well ßom for kost och thering, med mere samme Steffnings indhold.

Møtte och bekiende gieldenn, Bleff thildømptt att betalle indenn 14 dage, eller wordering i derris boe.

4. 1612 - 1622, Knud nevnes i Landskatten 1612 - 1618. Han nevnes i Bygningsskatten 1617 - 1622.

Knud var oppsitter ved Jordeboka 1616 - 1617.

5. 1624 - 1651, Laurits Morberg nevnes i Bygningsskatten 1624 - 1642/1643.

I Koppskatten 1645 nevnes Laurits Morberg, hans kone og en pige.

Laurits nevnes i Kontribusjonsskatten 1651.

6. 1652 - 1660, Peder Morberg,

Peder nevnes i Kontribusjonsskatten 1652 - 1660.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Peder 1 hest, 4 kyr, 4 kviger, 5 sauer, 7 geiter og 1 svin.


7.
1661 - 1681, Jon Morberg, f. ca. 1610, d. ca. 1681,

Joen var oppsitter ved Jordeboka 1661. Han føder 1 hest, 4 kyr, 2 ungfe og 6 sauer.

I Manntallet 1664 nevnes Morberg som "Ødde gaarder" og har oppsitteren Joen 54 år og sønnen Hans Jonsen 15 år.

I Manntallet 1666 nevnes Morberg som "Ødegaard" og har oppsitteren Jon 56 år og sønnen Hans 17 år.

Joen var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681.


8. 1682 - 1737, Hans Jonsen, f. ca. 1642, d. 1737, g.m.1. Karen Jonsdatter Grette, g.m.2. Aase Nilsdatter.

Hans var oppsitter ved Leilendingskatten
1682.

Hans var oppsitter ved
skattemanntallet 1694 - 1696.

Hans var oppsitter ved matrikkelen 1723.

Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1.

Gå til Gårder i Røyken før 1700.

Mer info. kommer ...... 1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 528 - 530.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 237.