slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Morberg før 1801: Matrikkelnr. 65. Under utvikling.

Eiere:

1.
1616 - 1617, Welb. Jacob Rosenkrants råder bygselen ved Jordeboka 1616 - 1617.

2.
1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier
Welb. Christopher Wrne 1/2 pund salt, og Røgen prestebol 1 fjerding salt. Welb. Christopher Wrne raader bøxsellen.

Kjente brukere:

Bruk 1:

1. 1557 - 1558, Oluf Morberg, ble bøtelagt i 1557/1558. "Oluff Mureberg for frilleleffnit".

2. 1593 - 1604, Elluf (Oluf) nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1604,

3. 1615. Aase Morberg,

Aase Morberg nevnes på Lagtinget i Oso 1615:

Kjell J. Kleivane: Oslo Lagtingsprotokoll nr. II - VII, 1608-1616, s. 411-412. (Protokoll VII, 1615).

Denn Tridie søgniss Sagerr Effter S. Johanis Baptistæ dag Anno 1615 Paa Laugtingid, Offueruerindis Erlig och welb. mand Hertuig Huidtfed thil Skelbredt, nu forordnit vdj Slodz lougen Paa Aggershuusß.

Laugretis mend Oluff Eschildßønn, Hendrich Theier, Hans Bockhold, Søffren Nielsønn och Brøntte Børgerßønn.

Jens Jenßønn Kare borger vdj Osßlo.......Haffde och steffnd Ellouff Slemstadt, Aase Marberg, Thord Nerßnes och Baardt Rigeßemb vdj Røgen sogenn for louglig gield de hannom Skyldig er, och icke betalle will, som dett ßig med Rette burde, huor wdindenn hand formenner dennom wrett att haffue giortt, och pligtig werre der fore Att stande hannom thill Rette, Saa well ßom for kost och thering, med mere samme Steffnings indhold.

Møtte och bekiende gieldenn, Bleff thildømptt att betalle indenn 14 dage, eller wordering i derris boe.

4. 1612 - 1622, Knud nevnes i Landskatten 1612 - 1618. Han nevnes i Bygningsskatten 1617 - 1622.

Knud var oppsitter ved Jordeboka 1616 - 1617.

5. 1624 - 1651, Laurits Morberg nevnes i Bygningsskatten 1624 - 1642/1643.

I Koppskatten 1645 nevnes Laurits Morberg, hans kone og en pige.

Laurits nevnes i Kontribusjonsskatten 1651.

6. 1652 - 1660, Peder Morberg,

Peder nevnes i Kontribusjonsskatten 1652 - 1660.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Peder 1 hest, 4 kyr, 4 kviger, 5 sauer, 7 geiter og 1 svin.


7. 1661 - 1681, Jon Morberg, f. ca. 1610, d. ca. 1681,

Joen var oppsitter ved Jordeboka 1661. Han føder 1 hest, 4 kyr, 2 ungfe og 6 sauer.

I Manntallet 1664 nevnes Morberg som "Ødde gaarder" og har oppsitteren Joen 54 år og sønnen Hans Jonsen 15 år.

I Manntallet 1666 nevnes Morberg som "Ødegaard" og har oppsitteren Jon 56 år og sønnen Hans 17 år.

Joen var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681.


8. 1682 - 1736, Hans Jonsen, f. ca. 1642, d. 1737, g.m.1. Karen Jonsdatter Grette, g.m.2. Aase Nilsdatter.

Hans var oppsitter ved Leilendingskatten
1682.

Hans var oppsitter ved
skattemanntallet 1694 - 1696.

Hans var oppsitter ved matrikkelen 1723.


9.
1736 - 1785, Knut Hansen, f. ca. 1696, d. 1785, g.m.1. 30 Sep. 1737, Abigael Josvasdatter Høvik, g.m.2. 27 Sep. 1744. Anne Pedersdatter Grytnes fra Hurum, g.m.3. 13 Jan. 1756, enken Gunild Jonsdatter Brøholtstranden.

På tinget i Røyken den 9 Juli 1736 tinglyste Knut sin bygselseddel på 1/2 skippund salt i gården Morberg av frue salige Captein Wibe. Datert den 28 Juni 1736.

På tinget i Røyken den 9 Juli 1742 tinglystes Ellen Rasmusdatter Strømsøe salige Captein [Johan] Wibes enke, Ingeborg Rasmusdatter Strømsøe og Johan Christian Wibes skjøte på 1/2 skippund salt med bygsel i ødegården Morberg til Knud Hansen Morberg for 255 riksdaler som de hadde kjøpt den 28 Okt. 1723. Datert 15 Mars 1742.

10. 1785 - 1788, Hans Knudsen, dpt. 25 Feb. 1759, g.m. 14 Mai 1783, Malene Hansdatter Myre.

Hans var sønn av forrige bruker.

På tinget i Røyken den 26 Feb. 1789 tinglystes Hans Knudsen Morberg sitt salg av 7 1/2 lispund tunge med bygsel, og overbygsel 2 1/2 lispund tunge Hans Maj. tilhørende samt 5 lispund salt Røyken prestebol benificeret i gården Morberg til Bent Nilsen Hoff og hans arvinger for 680 riksdaler. Datert Morberg 29 Feb. 1788.

Hans kjøpte plassen Skauen under gården
Kovestad i Lier i 1788 og flyttet dit. Han solgte Skauen i 1790.

11. 1788 - 1790, Bent Nilsen, dpt. 22 Des. 1751, d. 25 Mars 1826, g.m.1. Anne Maria Jensdatter (f. ca. 1755, gravl. 1 Des. 1784, skifte 30 Mars 1785) g.m.2. 16 Jan. 1792, Abigael Aslachsdatter Rullestad.

Bent bodde tidligere på gården Hov (Hoff).

På tinget i Røyken den 26 Feb. 1789 tinglystes Hans Knudsen Morberg sitt salg av 7 1/2 lispund tunge med bygsel, og overbygsel 2 1/2 lispund tunge Hans Maj. tilhørende samt 5 lispund salt Røyken prestebol benificeret i gården Morberg til Bent Nilsen Hoff og hans arvinger for 680 riksdaler. Datert Morberg 29 Feb. 1788.

På tinget i Røyken den 10 Juni 1790 tinglystes Bent Nilsen Morberg sitt salg av 7 1/2 lispund tunge med bygsel, og overbygsel 2 1/2 lispund tunge Hans Maj. tilhørende samt 5 lispund salt Røyken prestebol benificeret i gården Morberg til Lars Michelsen for 950 riksdaler. Datert Morberg 22 Jan. 1790.

Bent flyttet til Storerud på Nesodden.


12. 1790 - , Lars Michelsen, f. 17 Des. 1750, d. 30 Des. 1797, g.m. 14 Feb. 1777, Anna Hansdatter Rød i Røyken.

På tinget i Røyken den 10 Juni 1790 tinglystes Bent Nilsen Morberg sitt salg av 7 1/2 lispund tunge med bygsel, og overbygsel 2 1/2 lispund tunge Hans Maj. tilhørende samt 5 lispund salt Røyken prestebol benificeret i gården Morberg til Lars Michelsen for 950 riksdaler. Datert Morberg 22 Jan. 1790.

På tinget i Røyken den 11 Juni 1792 tinglystes Lars Michelsen Morberg sitt salg av 7 1/2 lispund tunge med bygsel, og 2 1/2 lispund tunge uten bygsel Hans Maj. tilhørende samt 5 lispund salt Røyken prestebol benificeret i gården Morberg til Gabriel Johannessen Bårdsrud for 1390 riksdaler. Datert Nøsted 5 Mai 1792.

13. 1793 - 1796, Hans Olsen,

På tinget i Røyken den 10 Juni 1793 tinglystes Gabriel Johannessen Høvik eller nå Bårdsruds utstedte bygselseddel for 3 år i gården Morberg til Hans Olsen. Datert Bårsrud den 14 Mai 1793.

14. 1797 - 1859, Ole Thomassen, dpt. 23 Mars 1769, d. 8 Sep. 1859, g.m.1. 29 Juni 1797, Marthe Christophersdatter Villingstad, g.m.2. 28 Okt. 1817, Gunild Christophersdatter Jonsrud.

Ole bodde tidligere på gården Bjørnstad.

På tinget i Røyken den
1 Sep. 1797 tinglystes Gabriel Johannessen Bårsrud sitt salg av av 7 1/2 lispund tunge med bygsel, og 2 1/2 lispund tunge uten bygsel Hans Maj. tilhørende samt 5 lispund salt Røyken prestebol benificeret i gården Morberg til Erik Christophersen Villingstad og Ole Thomassen Bjørnstad for 1580 riksdaler. Datert Foss 15 Feb. 1797.

Ved folketellingen
1801 bor Ole på gården Morberg sammen med sin hustru og barn.

Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1.

Gå til Gårder i Røyken før 1801.

Mer info. kommer ...... 1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 528 - 530.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 237.