slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Vestre Hyggen før 1801: Matrikkelnr. 7.

En gang mellom 1801 og 1838 bytter gården navn til Søndre Hyggen. Ved matrikkelen 1838 får gården nytt Matrikkelnr. 76.

Eiere:

1. 1615 - 1642, Amund T. på Østre Hyggen (Nedre gården) eier 1 skippund 4 lispund salt ved Jordeboka 1615. Amund Hyggen råder bygselen ved Jordeboka 1616/1617. Amund eier 1 1/2 skippund 1 fjerding salt ved Landskatten 1618 - 1626 og ved Jordeboka 1624 - 1626. Ved Landskatten 1626 - 1637 samt ved Båtmannsskatten 1635/1636 - 1641/1642 eier han 2 skippund 1 fjerding salt, det samme ved Offiserskatten 1628/1629.

2. 1615. Peder Hoff eide 4 lispund salt ved Jordeboka 1615.

3. 1624 - 1626, Karin Halvorsdatter Ølstad eier 2 lispund salt ved Jordeboka 1624 - 1626.

4. - 1627, Laurits [Pedersen] Hyggen eier 14 lispund salt ved Jordeboka 1624 og 13 lispund salt ved Jordeboka 1626. Han må være identisk med neste eier. Se under bruker nr. 3.

5. 1628 - 1645, Laurits Pedersen Brøholt eier 13 lispund salt ved Båtmannsskatten 1636/1637 og ved Båtmannsskatten 1637/1638 - 1642/1643 eier han 3 lispund salt. Han eier også 3 lispund salt ved Landskatten 1637 og ved Rosstjenesteskatten 1644. Laurits må ha pantsatt sine 3 lispund salt den 1 Apr. 1645, trolig til eier nr. 11, se også eier nr. 17.

6.
1636 - 1644, Gunder Ovnerud eier 7 lispund salt ved Båtmannsskatten 1636/1637 - 1641/1642 og ved Båtmannsskatten 1642/1643 og ved Rosstjenesteskatten 1644 eier han 1 1/2 lispund salt.

7. 1637 - 1644, Halvor Nordre Stokke i Lier eier 3 lispund korn ved Båtmannsskatten 1637/1638 og ved Båtmannsskatten 1641/1642 eier han 5 1/2 lispund korn og ved Båtmannsskatten 1642/1643 og Rosstjenesteskatten 1644 eier han 6 1/2 lispund korn.

8.
1644 - 1660, Anders [Amundsen ?] Hyggen eier 3 1/2 lispund salt ved Rosstjenesteskatten 1644, og ved skattematrikkelen 1647 eier Anders [Amundsen ?] Hyggen 3 skippund salt med bygsel. Ved odelsskatten 1647/1648 eide han 2 skippund 9 lispund salt, det samme eide han ved Kontribusjonsskatten 1650 - 1660, og ved Rosstjenesteskatten 1658/1659 eide han 2 skippund 1 fjerding og 3 1/2 lispund salt med bygsel som var hans eget odelsgods.

9. 1641 - 1648, Ingeborg Vear eier 2 lispund salt ved Båtmannskatten 1641/1642 og ved odelsskatten 1647/1648.

10. 1648 - 1649, Joen Svendsen Vear eier 2 lispund salt ved odelskatten 1647/1648.

11. 1645 - 1660, Hans Lauritsen på Bragernes eier 3 lispund salt ved Kontribusjonsskatten 1650 - 1660. Trolig pantegods fra eier nr. 4. Se også eier nr. 17.

12. 1650 - 1665, Rådmann Morten Lauritsen i Christiania eier 9 lispund salt uten bygsel. Morten døde i 1665. Se S. H. Finne-Grønn: Familien Abelsted, side 13. Skifte på side 14 - 15.

Morten Lauritsen i Christiania eier 9 lispund salt ved Kontribusjonsskatten 1650 - 1660.

13. 1665 - 1684, Morten Nielsen Leuch på Holmen i Asker g.m. 4 Sep. 1662, Eva Mortensdatter (datter av forrige eier) eier 9 lispund salt uten bygsel. (se skifte ovenfor).

Ved leilendingskatten 1682 eier han 7 1/2 lispund salt. Det samme gjør han ved Odelsskatten 1684.

14. 1684 - 1686, enken Eva Mortensdatter Holmen i Asker, f. ca. 1630, gravl. 31 Juli 1712, eier 7 1/2 lispund salt ved Odelsskatten 1685 og 1686.

15. - 1685, Byfogden på Bragernes Christopher Hansen Galschiøt eier 2 skippund 5 lispund salt med bygsel.

På tinget i Røyken den 17 Aug. 1682 tinglyser Christen Stillesen et pantebrev på 2 skippund 5 lispund salt i Vestre Hyggen og 15 lispund i Grini og 15 lispund i Klemmetsrud fra Christopher Hansen. Datert Bragernes 23 Apr. 1681. Ved Skifte etter Christopher Hansen Galschiøt den 9 Mars 1685 eier han fortsatt 2 skippund 5 lispund salt med bygsel.

16. 1681 - , Christen Stillesen på Bragernes eier 2 skippund 5 lispund salt som pantegods i 1681, han eier dette f.o.m. 1687, se nedenfor.

På tinget i Røyken den 26 Sep. 1687:

Erlig och velfornemme mand Monseigneur Christen Stillessen paa Bragenis lod tingliusse jt kiøbebreff aff Nilss Jenssen Kongsberg til hannem paa - thou schippund och 5 lisspund salt med bøgssel sampt alle der vnnderligende pladser som er udj Vester Hyggen for - 130 rdr: med vidre aff Bragenes dend - 14 Aprilis 1687. Endnu lod bemelte Christen Hannssen (?) tingliusse jt schødebreff aff Mathias Vrede paa Stromsøe och hans kierreste paa - 7 lisspund salt med bøgssell, til hannem vdgiffuen udj Synndre Clemmidsrud med vidre aff Strømsøe dennd - 14 Septembris 1687.

Se også neste eier.

17. 1696. Ingeborg Hansdatter, På tinget i Røyken 2 Des. 1696 tranporterer Ingeborg Hansdatter 2 pantebrev i Vestre Hyggen til Christen Stillesen på Bragernes. Det ene på 3 lispund salt, datert Breholt den 1 Apr. 1645 og det andre på 11 lispund salt datert Offren i Lier den 20 Juli 1696. Ingeborg var g.m. Hans Hansen Arctander på Bragernes, og datter av eier nr. 11.

18.
1699 - 1719, Sorenskriver Mathias Pedersen eier 3 skippund salt i Vestre Hyggen.

På tinget i Røyken den 2 Mars 1700 tinglyser sorenskriver Mathias Pedersen et skjøte på 3 skippund salt med bygsel i Vestre Hyggen samt 1/2 skippund salt med bygsel i ødegården Ovnerud fra Christen Christensen i Holmestrand. Datert Bragernes 17 Aug. 1699.

Kjente brukere:

Bruk 1.

1.
1593 - 1614, Thore Hyggen,

Thore nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1604 og ved Landskatten 1612 - 1614.

Thore var vitne i en sak vedr. Kjekstadskogen på tinget i Røyken den 31 Mai 1598 og 2 Okt. 1604. Det nevnes da at han var odelsfødt og eide odelsjord i Røyken.

Barn (trolig):

1. Amund T[horesen] Østre Hyggen.

2.
1615, Halvor var oppsitter ved Jordeboka 1615. Han eide da 12 lispund salt i Hyggen (Mellom ?) og 6 lispund salt i Ovnerud. Han flyttet trolig til Ovnerud og bodde der ved Jordeboka 1616/1617.

3.
1616 - 1627, Laurits [Pedersen] Hyggen,

Laurits var meget trolig sønn av Peder Hoff. Peder eide det samme i Ovnerud ved Jordeboka 1615 som Laurits og Peder eide også 4 lispund salt i Vestre Hyggen.

Laurits var oppsitter på Vestre Hyggen ved Jordeboka 1616/1617.

Laurits var oppsitter på Vestre Hyggen ved Jordeboka 1624. Han eide da 14 lispund salt i Hyggen og 2 lispund salt i Ovnerud.

Laurits var oppsitter på Vestre Hyggen ved Jordeboka 1626. Han eide da 13 lispund salt i Hyggen og 2 lispund salt i Ovnerud og 1 fjerding mel i Stokke i Lier.

Laurits nevnes i Bygningsskatten 1617 - 1631/1632 (her er et stort etterslep) og ved Landskatten 1618 - 1628.

Han må også være identisk med Laurits Pedersen som bodde på Brøholt f.o.m. 1628. De eide "begge" det samme i Vestre Hyggen og Ovnerud.


4.
1628 - 1657, Anders [Amundsen ?] Hyggen, d. ca. 1657, g.m. Karen Lauritsdatter. Anders var meget trolig sønn av Amund Østre Hyggen (Nedre gården) ettersom han eide det samme som Amund Hyggen både i Vestre Hyggen og i Muserud, og Karen var muligens datter av forrige bruker.

Anders nevnes i Landskatten 1628/1629 - 1637 og ved Bygningsskatten 1642/1643.

I Koppskatten 1645 nevnes Anders Hyggen, hans kvinne og en pige.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Anders Hyggen 2 hester, 7 kyr, 5 ungfe, 2 svin og 4 sauer.

I en sak på tinget i Røyken den 8 Okt. 1657 nevnes Karen Lauritsdatter salige Anders Hyggen. Ved Rosstjenesteskatten 1658/1659 står dog Anders fortsatt oppført som eier. Dette var da hans eget odelsgods. Se under eier nr. 8 ovenfor.

Karen bodde en tid på gården etter at hennes mann døde. Karen er nevnt på Vestre Hyggen i 1658, ved Tiendemanntallet 1661 og ved Jordeboka 1661. Hun føder da
2 hester, 7 kyr, 3 ungfe og 3 sauer. Hun har skog til gården, en bekkesag som det kan skjæres ca. 500 bord på samt en liten kvern som dog er ubrukelig.

5. ca. 1664 - 1681, Brynild Olsen Hyggen, f. ca. 1614, d. ca. 1681.

I Manntallet 1664 nevnes Hyggen som "Fulde Gaarder" og har oppsitteren Brønild 50 år. Det er 3 husmenn på gården, Tord 46 år, Aad 60 år og Peder skomaker 40 år.

I Manntallet 1666 nevnes Hyggen som "Fulde Gaarder" og har oppsitteren Brynjull 52 år. Husmannen Torer Amundsen 48 år har sønnene Clemmet 24 år og Amund 13 år. Husmannen Jon Olsen bor også på gården.

"Brønnild" var fortsatt oppsitter ved Odelsskatten 1677 og ved Leilendingskatten 1679 - 1681. Her er dog et stort etterslep.

Tiendemanntallet er bedre oppdatert vedr. brukerne enn Leilendingskatten:

Brynild var oppsitter ved Tiendemanntallet 1678 - 1681.

6. 1682 - 1686, Hans Gullichsen, f. ca. 1638, d. 1686, g.m. Kisten.

Hans bodde på gården Bjørnstad før han flyttet til Hyggen. Dette kommer frem i en sak på tinget 17 Aug. 1682.

Hans var oppsitter ved Tiendemanntallet 1682 - .

På tinget i Røyken den 18 Des. 1682 stevnes Hans Hyggen for skatterestanse for 1681 for den halve gård som Brynill tidligere bodde på. Byfogden Christopher Hansen svarer restansen for den andre halvparten i gården.

Hans var lagrettemann 1683.

På tinget 3 mars 1684, Christopher Hansen og Hans Gullichsen skylder skatt.

På tinget i Røyken den 22 Sep.1686 stevner Hans Gullichsen, Ingebret Torstensen på Vestre Hyggen for slagsmål med Hans sin hustru. Her kommer det frem at Hans bodde på Vestre Hyggen og at hans hustru het Kisten.

På det samme tinget ble Hans Gullichsen Vestre Hyggen og Laurits Bråset stevnet for slagsmål i klokkerstuen.

Videre ble Hans stevnet av Christen Hansen på Hyggen Nedre fordi Hans sin dreng Anders Joensen hadde lånt hans båt uten lov og at den nå var ødelagt.

På tinget i Røyken den 9 Nov. 1686 fortsetter saken mellom Laurits Bråset og salige Hans Gullichsen fra den 22 Sep. 1686.


7.
1686 - ,

8. 1699 - 1719,Sorenskriver Mathias Pedersen, f. ca. 1643, gravl. 24 Mars 1719, g.m. enken Kiersten Nielsdatter Hesselberg.

Se også eier nr. 18.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Sr. Mathias Pedersen på gården Mellom Hyggen. Han er enkemann og har en tjenestepike. Han nevnes også som oppsitter på gården Vestre Hyggen.

Han var fortsatt oppsitter på både Mellom Hyggen og Vestre Hyggen ved matrikkelen 1717.


9. 1722 - 1725, Løytnant/Kaptein
August Friderich von Rappe, f. ca. 1691, gravl. 1 Mai 1778, g.m.1. 28 Aug. 1722, Kirsten Pedersdatter Lund, g.m.2. 25 Apr. 1744, Inger Christina Eilertsdatter, g.m.3. 9 Okt. 1754, Maria Magdalena Schuman.

August Frederich var født i Mechlenburg. Dette kommer fram av en legdsrulle fra 1749. Han var da kaptein, 58 år, gift og bodde da i Holmestrand.

Løytnant Rappe var oppsitter på Vestre Hyggen ved matrikkelen 1723.

Han eide og bodde på Vestre Hyggen i 1724.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1725 tinglyses August Friderick von Rappe, løytnant ved oberst Schlambusch regimente sitt skjøte på sin eiede gård Vestre Hyggen som skylder 3 1/2 skippund salt med påstående hus til sin svåger Johan Nicolav von Freiburg. Datert Vestre Hyggen den 11 Des. 1725.

August Friderick von Rappe flyttet til gården Mellom Hyggen. (Nordre Hyggen).


10. 1726 - 1729, Hans Jacob Kyhn, f. ca. 1695, gravl.
6 Apr. 1772, g.m. 3 Nov. 1724, Anna Margrethe Ruhland.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1726 tinglyser sorenskriver Jens Hiermind sitt skjøte på Vestre Hyggen som skylder 3 skippund 1/2 lispund salt med bygsel med sin kiereste Dorothea Margrethe Kyhns samtykke til sin stesønn Hans Jacob Kyhn og hans kiereste Anne Margrethe Roland for 800 riksdaler. Kjøpet inneholdt bl. a. gårdens alle påstående hus, 5 husmannsplasser og laksefiskeri m.m. Jens Hiermind hadde selv kjøpt gården på en fri auksjon. Datert gården Haug i Røyken den 17 Okt. 1726.


11.
1728 - 1733, Løytnant Kühn Joachim von Rappe, d. 3 Feb. 1734, (Ifølge Hirsch bind 8.3).

Navnet skrives på ulike måter i kildene, bl. a. Kuhn Jochum von Rappe, Cohn/Cøhn Joachim von Rappe. Han kalles også for Rappe den yngre i kirkebøkene for Røyken.

Han var bror av bruker nr. 9.

Kyhn Jochum von Rappe kjøpte gården Vestre Hyggen i 1728 av Hans Hansen Kyhn (feil for Hans Jacob Kyhn ?) for 800 riksdaler.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1729 nevnes August Friderich von Rappe og hans bror "Kyhn Jochum von Rappe" angående en kontrakt vedr. de tre husmannsplassene Bachen, Sandkleiven og Høyda på gården Vestre Hyggen.

Barn:

1. Lucretia Dorothea von Rappe, dpt. 24 Aug. 1728,
2. Mechilde Maria von Rappe, dpt. 15 Apr. 1729,
3. Chatrine Magrethe von Rappe, dpt. 8 Apr. 1731,

Alle barna er født i Røyken.

Gården ble solgt på auksjon.


12.
1733 - 1765,
Hans Pettersen, f. ca. 1681, gravl. 20 Juli 1766, g.m. 4 Jan. 1711, enken Aase Evensdatter Heggum, g.m.2. 29 Sep. 1719, Sidsel Pedersdatter Hyggen.

På tinget i Røyken den 5 Mars 1733 tinglyser Hans Pettersen sitt skjøte på 3 skippund 1/2 lispund salt med bygsel i gården Vestre Hyggen for 800 riksdaler fra Sr. Andreas Walleur. Datert 13 Feb. 1733.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1756 tinglyses Hans Pettersens skjøte på halve gården Vestre Hyggen som skylder 1 skippund 10 lispund salt til sin svigersønn sersjant Isach Jørgensen [Slom] for 400 riksdaler på vilkår at Hans og hans hustru så lenge de lever skal få bruke den andre halvparten av gården. Isach hadde betalt 200 riksdaler kontant og de øvrige 200 riksdaler skulle han være skyldig sin svigerfar. Når Hans og hans hustru var døde skulle Isach få overta hele gården uten å betale noen rente av pengene. Hans Pettersen hadde fått skjøte på gården den 13 Feb. 1733. Datert Hyggen den 19 Okt. 1756.

13. 1765 - , Peter Hansen, dpt. 21 Jan. 1725, gravl. 7 Mars 1805, g.m. 8 Okt. 1752, Anne Trulsdatter Myre. (Tremenninger).

Ved hovedmanntallet 1765 var Peter Hansen og hans hustru Anne Trulsdatter oppsittere på gården Vestre Hyggen som var selveiergods. Det bor totalt 11 personer over 12 år på gården.


På tinget i Røyken den 1 Nov. 1782 tinglyses Peter Hansen
s salg av gården Vestre Hyggen etter Peters 2 skjøter datert 11 Nov. 1755 og 9 Feb. 1760 som skylder ialt 3 skippund 8 skålpund salt med bygsel. Etter skjøte datert 9 Feb. 1760 solgte han til sin svåger Isach Jørgensen Slom 1/4 av gården 15 lispund 6 skålpund salt (se bruk 2) og satt nå igjen med 2 skippund, 5 lispund og 6 skålpund salt, som han solgte til sine 2 svigersønner Ole Olsen og Elling Christophersen fra Helgerud i Strømm. Ole og Elling betalte 600 riksdaler for halve gården hver. De skulle også sørge for levebrødkontrakten til Peter Hansen. Datert Hyggen 31 Okt. 1782.

Se også bruker nr. 4 på bruk nr. 2.


14. 1782 - 1792,
Ole Olsen, dpt. 5 Mars 1741, gravl. 12 Jan. 1806, g.m. 3 Sep. 1775, Malene Petersdatter Hyggen.

Se også forrige bruker og bruk nr. 2. nedenfor.

Ole søkte og fikk bevilning til separasjon med sin hustru i 1791. Kona kjøpte Torchilsplassen i 1794 (Se nedenfor), men de kom sammen igjen for det var Ole som solgte Torchildsplasssen i 1798.

På tinget i Røyken den 11 Juni 1792 tinglyses Ole Olsens skjøte på 2 skippund 5 lispund 6 skålpund salt med bygsel i gården Vestre Hyggen til Christopher Larsen for 2100 riksdaler. Dette tilsvarer 3/4 av gården.

Ole flyttet til gården Sand i Strømm.

Ved folketellingen
1801 bor Ole på gården Sand sammen med sin hustru og datteren Lisbeth Olsdatter. Han er da 60 år og gaardeman.


15. 1792 - 1794, Christopher Larsen Hedensrudtangen, g.m. Marthe Hansdatter.

På tinget i Røyken den 6 og 7 Okt. 1794 tinglyses Marthe Hansdatter enke etter avdøde Christopher Larsen, hennes skjøte på 2 skippund 5 lispund 6 skålpund salt med bygsel i gården Vestre Hyggen til brødrene Hans og Søren Christopherssønner for 2300 riksdaler. Brødrene kjøpte halvparten av gården hver. Samtidig skulle de overta livørekontraktene til Ole Olsen og Peter Hansen. Datert 14 Apr. 1794.


16. 1798 - 1819, Hans Christophersen, dpt. 14 Mars 1761, d. 30 Okt. 1819, g.m. 16 Nov. 1782, enken Marthe Halvorsdatter Bråset.

Se også forrige bruker.

På tinget i Røyken den 6 og 7 Okt. 1794 tinglyses Marthe Hansdatter enke etter avdøde Christopher Larsen, hennes skjøte på 2 skippund 5 lispund 6 skålpund salt med bygsel i gården Vestre Hyggen til brødrene Hans og Søren Christopherssønner for 2300 riksdaler. Brødrene kjøpte halvparten av gården hver. Samtidig skulle de overta livørekontraktene til Ole Olsen og Peter Hansen. Datert 14 Apr. 1794.

Hans kjøpte halve gården Vestre Hyggen i 1794, men han bodde dog på gården Bråset der han nevnes som fadder t.o.m. 1797.

Ved folketellingen 1801 bor Hans på gården Vestre Hyggen. Han var da enkemann, bonde og gårdbeboer.


17. 1819 - ,
Ole Evensen, dpt. 26 Juli 1761, d. 8 Nov. 1833, g.m. 6 Okt. 1796, enken Christiana Hansdatter Gjerdal. (1767-1846).

Ole bodde tidligere på gården Gjerdal.


Bruk 2.


1. 1682 - , Christen,

Christen var oppsitter ved Tiendemanntallet 1682 - .


2. 1699 - , På tinget i Røyken den 28 Juni 1699 utsteder Sebjørn Thoresen på Vestre Hyggen en obligasjon på 20 riksdaler til Alhed Bentzdatter.


3. 1756 - 1760,
Isach Jørgensen Slom, f. ca. 1713, gravl. 31 Mai 1784, g.m. 9 Feb. 1744, Kari Hansdatter Hyggen.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1756 tinglyses Hans Pettersens skjøte på halve gården Vestre Hyggen som skylder 1 skippund 10 lispund salt til sin svigersønn sersjant Isach Jørgensen [Slom] for 400 riksdaler på vilkår at Hans og hans hustru så lenge de lever skal få bruke den andre halvparten av gården. Isach hadde betalt 200 riksdaler kontant og de øvrige 200 riksdaler skulle han være skyldig sin svigerfar. Når Hans og hans hustru var døde skulle Isach få overta hele gården uten å betale noen rente av pengene. Hans Pettersen hadde fått skjøte på gården den 13 Feb. 1733. Datert Hyggen den 19 Okt. 1756.

På tinget i Røyken den 25 Feb. 1760 tinglyses Isach Jørgensen Slom sitt skjøte til sin svoger Peter Hansen på halve gården Vestre Hyggen ettersom svigerfaren Hans Petersen var skrøpelig og syk og hadde overlatt gården til sin eldste sønn Peter, som også hadde odels- og åseterett til gården for 400 riksdaler. Datert Hyggen den 9 Feb. 1760.

På tinget i Røyken den 25 Feb. 1760 tinglyses Petter Hansens skjøte til sin svoger Isach Jørgensen Slom på de to husmannsplassene Sandkleiven og Bakken samt et skogstykke for 200 riksdaler. Videre skulle Petter hjelpe til å bygge nye hus for 20 riksdaler. De skulle også ha felles skog og beitemark for deres kreatur. Dette kjøp var på 15 lispund 2 skålpund salt med bygsel og tilsvarte 1/4 av gården Vestre Hyggen. Datert Hyggen den 9 Feb. 1760.

Isach flyttet altså til husmannsplassene Bakken og Sandkleiven som ble slått sammen til et bruk. Disse to plassene tilsvarte 1/4 av gården Vestre Hyggen. Se under husmannsplasser nedenfor.

4. 1760 - 1782, Peter Hansen, dpt. 21 Jan. 1725, gravl. 7 Mars 1805, g.m. 8 Okt. 1752, Anna Trulsdatter Myre. (Tremenninger).

Ved hovedmanntallet 1765 var Peter Hansen og hans hustru Anne Trulsdatter oppsittere på gården Vestre Hyggen som var selveiergods. Det bor totalt 11 personer over 12 år på gården.

På tinget i Røyken den 1 Nov. 1782 tinglyses Peter Hansens salg av gården Vestre Hyggen etter Peters 2 skjøter datert 11 Nov. 1755 og 9 Feb. 1760 som skylder ialt 3 skippund 8 skålpund salt med bygsel. Etter skjøte datert 9 Feb. 1760 solgte han til sin svåger Isach Jørgensen Slom 1/4 av gården 15 lispund 6 skålpund salt (se bruk 2) og satt nå igjen med 2 skippund, 5 lispund og 6 skålpund salt, som han solgte til sine 2 svigersønner Ole Olsen og Elling Christophersen fra Helgerud i Strømm. Ole og Elling betalte 600 riksdaler for halve gården hver. De skulle også sørge for levebrødkontrakten til Peter Hansen. Datert Hyggen 31 Okt. 1782.

Ved folketellingen 1801 bor Petter på gården Vestre Hyggen sammen med sin kone Anne Trulsdatter. Han har da levebrød av gården.


5. 1782 - 1783,
Elling (Ellen) Christophersen, dpt. 15 Apr. 1756, gravl. 29 Aug. 1790, g.m. 1 Feb. 1781, Anne Petersdatter Hyggen.

Se også forrige bruker.

På sommertinget i Røyken den
4 Juli 1783 tinglystes et makeskifte mellom Elling (Ellen) Christophersen som solgte sin halvpart av 3/4 av gården Vestre Hyggen til sin svåger Ole Olsen mot gården Helgerud i Strømm. Datert Hyggen den 2 Jan. 1783.

Elling flyttet til gården Helgerud i Strømm, Vestfold i 1783.

6. 1783 - 1792, Ole Olsen, dpt. 5 Mars 1741, gravl. 12 Jan. 1806, g.m. 3 Sep. 1775, Malene Petersdatter Hyggen.

Se også forrige bruker. Se også bruk nr. 1.

Ole eide nå 3/4 av gården Vestre Hyggen.

Ole søkte og fikk bevilning til separasjon med sin hustru i 1791. Kona kjøpte Torchilsplassen i 1794 (Se nedenfor), men de kom sammen igjen for det var Ole som solgte Torchildsplasssen i 1798.


På tinget i Røyken den 11 Juni 1792 tinglyses Ole Olsens skjøte på 2 skippund 5 lispund 6 skålpund salt med bygsel i gården Vestre Hyggen til Christopher Larsen for 2100 riksdaler. Dette tilsvarer 3/4 av gården.


7. 1792 - 1794, Christopher Larsen, g.m. Marthe Hansdatter.

På tinget i Røyken den 6 og 7 Okt. 1794 tinglyses Marthe Hansdatter enke etter avdøde Christopher Larsen, hennes skjøte på 2 skippund 5 lispund 6 skålpund salt med bygsel i gården Vestre Hyggen til brødrene Hans og Søren Christopherssønner for 2300 riksdaler. Brødrene kjøpte halvparten av gården hver. Samtidig skulle de overta livørekontraktene til Ole Olsen og Peter Hansen. Datert 14 Apr. 1794.


8. 1794 - 1798,
Søren Christophersen, dpt. 15 Okt. 1758, d. 1 Des. 1830, g.m. 6 Jan. 1803, Karine Andreasdatter Lund.

Se også bruker nr. 15 på bruk nr. 1. ovenfor.

På tinget i Røyken den 6 og 7 Okt. 1794 tinglyses Marthe Hansdatter enke etter avdøde Christopher Larsen, hennes skjøte på 2 skippund 5 lispund 6 skålpund salt med bygsel i gården Vestre Hyggen til brødrene Hans og Søren Christopherssønner for 2300 riksdaler. Brødrene kjøpte halvparten av gården hver. Samtidig skulle de overta livørekontraktene til Ole Olsen og Peter Hansen. Datert 14 Apr. 1794.

På tinget i Røyken den 1 Sep. 1798 tinglyses Søren Christophersens salg av sin eiende part av gården Vestre Hyggen til sine brødre Lars Christophersen og Christopher Augustinussen foruten husmannsplassen Bugta. Datert 22 Juni 1798.

Søren flyttet til husmannsplassen Bugta. Se nedenfor.

Ved folketellingen 1801 bor Søren på husmannsplassen Bugta under gården Vestre Hyggen. Han var da ugift, bonde og gårdbeboer.Husmannsplasser:

Bugta:

Eiere:

1.

Brukere:

1. - , Reier Guttormsen,

Ved manntallet (skoskatten) 1711 var Reier husmann og bodde på husmannsplassen Bugta under Vestre Hyggen. Reier bor der sammen med sin kone.

2. 1732 - , Ole Olsen Skytt, f. ca. 1691, gravl. 31 Mai 1773, g.m. 18 Okt. 1722, Johanne Hansdatter.


3. - ,
Hans Olsen, dpt. 17 Aug. 1727, g.m. 5 Sep. 1751, Berthe Amundsdatter.


4.
1751 - , Ole Olsen Skytt, f. ca. 1691, gravl. 31 Mai 1773, g.m. 18 Okt. 1722, Johanne Hansdatter.

På sommertinget i Røyken den 26 Juni 1751 tinglyser Hans Petersen Vestre Hyggen sin utgivne bygselseddel på plassen Bugta til Ole Olsen. Datert 23 Juni 1751.


5. 1798 - ca. 1806,
Søren Christophersen, dpt. 15 Okt. 1758, d. 1 Des. 1830, Heggum, g.m. 6 Jan. 1803, Karine Andreasdatter Lund.

Søren bodde tidligere på bruk 2 ovenfor.

Ved folketellingen 1801 bor Søren på husmannsplassen Bugta under gården Vestre Hyggen. Han var da ugift, bonde og gårdbeboer.

Søren flyttet ca. 1806 til gården Søndre Heggu
m hvor han døde.


Bakken:
(Hyggenbakken). (Beliggende i Hyggenstranden underliggende gården Vestre Hyggen. Se eier nr. 2)

Eiere:

1.

2. Nils Kruse, På tinget i Røyken den 10 Juli 1730 tinglystes Major Bjørns obligasjon og panteforskivelse av Mons. Nils Kruse på 120 riksdaler. I den forbindelse pantsatte Nils Kruse sin eiede gård på Bragernes. Han pantsatte også sine eiede hus stående på Backen i Hyggenstranden underliggende gården Vestre Hyggen. Datert den 28 Mars 1730.

Brukere:

1. - , Amund Eriksen, g.m. Karen Hansdatter.


2. 1760 - 1784,
Isach Jørgensen Slom, f. ca. 1713, gravl. 31 Mai 1784, g.m. 9 Feb. 1744, Kari Hansdatter Hyggen.

3. 1784 - 1788, enken Kari Hansdatter Hyggen, dpt. 12 Mai 1720, gravl. 30 Mars 1807, g.m. 9 Feb. 1744, Isach Jørgensen Slom.

På tinget i Røyken den 9 Juni 1788 tinglyste Kari Hansdatter enke etter avdøde Isach Jørgensen Slom sitt skjøte til sønnen Hans Isachsen på hennes eiende part i gården Vestre Hyggen som var 15 lispund 2 bismerpund salt med bygsel for 460 riksdaler. Hun hadde sittet i uskiftet bo og som fratrekk var 40 riksdaler som Hans hadde arvet i gården etter sin far. Han skulle også betale 40 riksdaler til sin yngste bror Jørgen Isachsen som hadde arvet det samme og 20 riksdaler til søstreren Malene Isachsdatter. Det ble da igjen å betale 360 riksdaler til moren. Datert 7 Des. 1787.

4. 1787 - , Hans Isachsen, dpt. 18 Okt. 1750, d. 22 Des. 1839, g.m. 17 Jan. 1788, Marthe Hansdatter Hyggen.

Ved folketellingen 1801 bor Hans på Hyggenbakken sammen med sin hustru og deres barn. Hans sine søsken Jørgen og Malene som var tossede samt hans mor Kari Hansdatter bor også på gården. Han var da bonde og gårdbeboer.Sandkleiven:

Eiere:

1.

Brukere:

1. - ,

2. 1760 - 1784, Isach Jørgensen Slom, f. ca. 1713, gravl. 31 Mai 1784, g.m. 9 Feb. 1744, Kari Hansdatter Hyggen.

Sandkleiven og Bakken ble slått sammen til et bruk. Se videre under Bakken ovenfor.


Høyda (Høiden):


Eiere:

1.

Brukere:

1. - 1725, Asbjørn Henningsen, f. ca. 1675, gravl. 25 Nov. 1725, g.m. 15 Okt. 1702, Anne Hallesdatter Follestad.

Asbjørn bodde på Kindertangen under Mellom Hyggen 1719-1721.

2. 1751 - , Ole Brynildsen, g.m.1. Eli Olsdatter, g.m.2. 25 Mars 1755, enken Ingeborg Christensdatter Hyggenstranden.

På sommertinget i Røyken den 26 Juni 1751 tinglyser Hans Petersen Vestre Hyggen sin utgivne bygselseddel på plassen Høyda til Ole Brynildsen. Datert 23 Juni 1751.


3. - , Anders Pedersen, dpt. 24 Apr. 1735, Åsgård, d. 22 Mars 1817, g.m. 16 Juli 1763, Mari Hansdatter Furua.

Anders og kona bodde begge på gården Myre ved vielsen.

Ved hovedmanntallet 1765 bor Ander Pedersen og hans kone Mari Hansdatter på plassen Høyda under gården Vestre Hyggen. Det bor totalt 11 personer over 12 år på gården Vestre Hyggen.

Anders flyttet ca. 1768 til husmannsplassen Løvås under gården .


Torchildsplassen:

Eiere:

1.

2. 1794 - 1798, Ole Olsen, dpt. 5 Mars 1741, gravl. 12 Jan. 1806, g.m. 3 Sep. 1775, Malene Petersdatter Hyggen.

Se også bruk nr. 1 og 2 på hovedgården ovenfor.

Ole søkte og fikk bevilning til separasjon med sin hustru i 1791. Kona kjøpte Torchilsplassen i 1794 (Se nedenfor), men de kom sammen igjen for det var Ole som solgte Torchildsplasssen i 1798.

På tinget i Røyken den
2 Juli 1798 tinglyses Søren og Hans Christopherssønner sitt salg av husmannsplassen Torchildsplassen til konen Malene Petersdatter for 250 riksdaler. Datert Strømm den 14 Apr. 1794.

På tinget i Røyken den
2 Juli 1798 tinglyses Ole Olsen Sands salg av husmannsplassen Torchildsplassen til Ole Evensen nedre Gjerdal for 300 riksdaler. Datert Foss den 6 Mars 1798.

3. 1798 - , Ole Evensen Gjerdal,


Esperin (Asperinden, Aasperinden):

Brukere:

1. - ,

2. - ,

Mer info. kommer .......

Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Karen Olsdatter tjente hos Hans Gulllichsen
20 Okt. 1682 da hun ble stevnet på tinget i Røyken for leirmål med Jens Eriksen Haug.
2. Anders Joensen var dreng hos Hans Gullichsen 22 Sep. 1686.
3.


Gå til Gårder i Røyken
før 1801.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 586 - 587.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 236 og 425.