slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Vestre Hyggen før 1700:

Eiere:

1. 1615 - 1642, Amund T. på Østre Hyggen (Nedre gården) eier 1 skippund 4 lispund salt ved Jordeboka 1615. Amund Hyggen råder bygselen ved Jordeboka 1616/1617. Amund eier 1 1/2 skippund 1 fjerding salt ved Landskatten 1618 - 1626 og ved Jordeboka 1624 - 1626. Ved Landskatten 1626 - 1637 samt ved Båtmannsskatten 1635/1636 - 1641/1642 eier han 2 skippund 1 fjerding salt, det samme ved Offiserskatten 1628/1629.

2. 1615. Peder Hoff eide 4 lispund salt ved Jordeboka 1615.

3. 1624 - 1626, Karin Halvorsdatter Ølstad eier 2 lispund salt ved Jordeboka 1624 - 1626.

4. - 1627, Laurits [Pedersen] Hyggen eier 14 lispund salt ved Jordeboka 1624 og 13 lispund salt ved Jordeboka 1626. Han må være identisk med neste eier. Se under bruker nr. 3.

5. 1628 - 1645, Laurits Pedersen Brøholt eier 13 lispund salt ved Båtmannsskatten 1636/1637 og ved Båtmannsskatten 1637/1638 - 1642/1643 eier han 3 lispund salt. Han eier også 3 lispund salt ved Landskatten 1637 og ved Rosstjenesteskatten 1644. Laurits må ha pantsatt sine 3 lispund salt den 1 Apr. 1645, trolig til eier nr. 11, se også eier nr. 17.

6.
1636 - 1644, Gunder Ovnerud eier 7 lispund salt ved Båtmannsskatten 1636/1637 - 1641/1642 og ved Båtmannsskatten 1642/1643 og ved Rosstjenesteskatten 1644 eier han 1 1/2 lispund salt.

7. 1637 - 1644, Halvor Nordre Stokke i Lier eier 3 lispund korn ved Båtmannsskatten 1637/1638 og ved Båtmannsskatten 1641/1642 eier han 5 1/2 lispund korn og ved Båtmannsskatten 1642/1643 og Rosstjenesteskatten 1644 eier han 6 1/2 lispund korn.

8.
1644 - 1660, Anders [Amundsen ?] Hyggen eier 3 1/2 lispund salt ved Rosstjenesteskatten 1644, og ved skattematrikkelen 1647 eier Anders [Amundsen ?] Hyggen 3 skippund salt med bygsel. Ved odelsskatten 1647/1648 eide han 2 skippund 9 lispund salt, det samme eide han ved Kontribusjonsskatten 1650 - 1660, og ved Rosstjenesteskatten 1658/1659 eide han 2 skippund 1 fjerding og 3 1/2 lispund salt med bygsel som var hans eget odelsgods.

9. 1641 - 1648, Ingeborg Vear eier 2 lispund salt ved Båtmannskatten 1641/1642 og ved odelsskatten 1647/1648.

10. 1648 - 1649, Joen Svendsen Vear eier 2 lispund salt ved odelskatten 1647/1648.

11. 1645 - 1660, Hans Lauritsen på Bragernes eier 3 lispund salt ved Kontribusjonsskatten 1650 - 1660. Trolig pantegods fra eier nr. 4. Se også eier nr. 17.

12. 1650 - 1665, Rådmann Morten Lauritsen i Christiania eier 9 lispund salt uten bygsel. Morten døde i 1665. Se S. H. Finne-Grønn: Familien Abelsted, side 13. Skifte på side 14 - 15.

Morten Lauritsen i Christiania eier 9 lispund salt ved Kontribusjonsskatten 1650 - 1660.

13. 1665 - 1684, Morten Nielsen Leuch på Holmen i Asker g.m. 4 Sep. 1662, Eva Mortensdatter (datter av forrige eier) eier 9 lispund salt uten bygsel. (se skifte ovenfor).

Ved leilendingskatten 1682 eier han 7 1/2 lispund salt. Det samme gjør han ved Odelsskatten 1684.

14. 1684 - 1686, enken Eva Mortensdatter Holmen i Asker, f. ca. 1630, gravl. 31 Juli 1712, eier 7 1/2 lispund salt ved Odelsskatten 1685 og 1686.

15. - 1685, Christopher Hansen på Bragernes eier 2 skippund 5 lispund salt med bygsel.

På tinget i Røyken den 17 Aug. 1682 tinglyser Christen Stillesen et pantebrev på 2 skippund 5 lispund salt i Vestre Hyggen og 15 lispund i Grini og 15 lispund i Klemmetsrud fra Christopher Hansen. Datert Bragernes 23 Apr. 1681. Ved Skifte etter Christopher Hansen Galschøt den 9 Mars 1685 eier han fortsatt 2 skippund 5 lispund salt med bygsel.

16. 1681 - , Christen Stillesen på Bragernes eier 2 skippund 5 lispund salt som pantegods i 1681, han eier dette f.o.m. 1687, se nedenfor.

På tinget i Røyken den 26 Sep. 1687:

Erlig och velfornemme mand Monseigneur Christen Stillessen paa Bragenis lod tingliusse jt kiøbebreff aff Nilss Jenssen Kongsberg til hannem paa - thou schippund och 5 lisspund salt med bøgssel sampt alle der vnnderligende pladser som er udj Vester Hyggen for - 130 rdr: med vidre aff Bragenes dend - 14 Aprilis 1687. Endnu lod bemelte Christen Hannssen tingliusse jt schødebreff aff Mathias Vrede paa Stromsøe och hans kierreste paa - 7 lisspund salt med bøgssell, til hannem vdgiffuen udj Synndre Clemmidsrud med vidre aff Strømsøe dennd - 14 Septembris 1687.

Se også neste eier.

17. 1696. Ingeborg Hansdatter, På tinget i Røyken 2 Des. 1696 tranporterer Ingeborg Hansdatter 2 pantebrev i Vestre Hyggen til Christen Stillesen på Bragernes. Det ene på 3 lispund salt, datert Breholt den 1 Apr. 1645 og det andre på 11 lispund salt datert Offren i Lier den 20 Juli 1696. Ingeborg var g.m. Hans Hansen Arctander på Bragernes, og datter av eier nr. 11.

18.
1699 - , Sorenskriver Matias Pedersen eier 3 skippund salt i Vestre Hyggen.

På tinget i Røyken den 2 Mars 1700 tinglyser sorenskriver Matias Pedersen et skjøte på 3 skippund salt med bygsel i Vestre Hyggen samt 1/2 skippund salt med bygsel i ødegården Ovnerud fra Christen Christensen i Holmestrand. Datert Bragernes 17 Aug. 1699.

Kjente brukere:

Bruk 1.

1.
1593 - 1614, Thore Hyggen,

Thore nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1604 og ved Landskatten 1612 - 1614.

Thore var vitne i en sak vedr. Kjekstadskogen på tinget i Røyken den 31 Mai 1598 og 2 Okt. 1604. Det nevnes da at han var odelsfødt og eide odelsjord i Røyken.

Barn (trolig):

1. Amund T[horesen] Østre Hyggen.

2.
1615, Halvor var oppsitter ved Jordeboka 1615. Han eide da 12 lispund salt i Hyggen (Mellom ?) og 6 lispund salt i Ovnerud. Han flyttet trolig til Ovnerud og bodde der ved Jordeboka 1616/1617.

3.
1616 - 1627, Laurits [Pedersen] Hyggen,

Laurits var meget trolig sønn av Peder Hoff. Peder eide det samme i Ovnerud ved Jordeboka 1615 som Laurits og Peder eide også 4 lispund salt i Vestre Hyggen.

Laurits var oppsitter på Vestre Hyggen ved Jordeboka 1616/1617.

Laurits var oppsitter på Vestre Hyggen ved Jordeboka 1624. Han eide da 14 lispund salt i Hyggen og 2 lispund salt i Ovnerud.

Laurits var oppsitter på Vestre Hyggen ved Jordeboka 1626. Han eide da 13 lispund salt i Hyggen og 2 lispund salt i Ovnerud og 1 fjerding mel i Stokke i Lier.

Laurits nevnes i Bygningsskatten 1617 - 1631/1632 (her er et stort etterslep) og ved Landskatten 1618 - 1628.

Han må også være identisk med Laurits Pedersen som bodde på Brøholt f.o.m. 1628. De eide "begge" det samme i Vestre Hyggen og Ovnerud.


4.
1628 - 1657, Anders [Amundsen ?] Hyggen, d. ca. 1657, g.m. Karen Lauritsdatter. Anders var meget trolig sønn av Amund Østre Hyggen (Nedre gården) ettersom han eide det samme som Amund Hyggen både i Vestre Hyggen og i Muserud, og Karen var muligens datter av forrige bruker.

Anders nevnes i Landskatten 1628/1629 - 1637 og ved Bygningsskatten 1642/1643.

I Koppskatten 1645 nevnes Anders Hyggen, hans kvinne og en pige.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Anders Hyggen 2 hester, 7 kyr, 5 ungfe, 2 svin og 4 sauer.

I en sak på tinget i Røyken den 8 Okt. 1657 nevnes Karen Lauritsdatter salige Anders Hyggen. Ved Rosstjenesteskatten 1658/1659 står dog Anders fortsatt oppført som eier. Dette var da hans eget odelsgods. Se under eier nr. 8 ovenfor.

Karen bodde en tid på gården etter at hennes mann døde. Karen er nevnt på Vestre Hyggen i 1658, ved Tiendemanntallet 1661 og ved Jordeboka 1661. Hun føder da
2 hester, 7 kyr, 3 ungfe og 3 sauer. Hun har skog til gården, en bekkesag som det kan skjæres ca. 500 bord på samt en liten kvern som dog er ubrukelig.

5. ca. 1664 - 1681, Brynild Olsen Hyggen, f. ca. 1614, d. ca. 1681.

I Manntallet 1664 nevnes Hyggen som "Fulde Gaarder" og har oppsitteren Brønild 50 år. Det er 3 husmenn på gården, Tord 46 år, Aad 60 år og Peder skomaker 40 år.

I Manntallet 1666 nevnes Hyggen som "Fulde Gaarder" og har oppsitteren Brynjull 52 år. Husmannen Torer Amundsen 48 år har sønnene Clemmet 24 år og Amund 13 år. Husmannen Jon Olsen bor også på gården.

"Brønnild" var fortsatt oppsitter ved Odelsskatten 1677 og ved Leilendingskatten 1679 - 1681. Her er dog et stort etterslep.

Tiendemanntallet er bedre oppdatert vedr. brukerne enn Leilendingskatten:

Brynild var oppsitter ved Tiendemanntallet 1678 - 1681.

6. 1682 - 1686, Hans Gullichsen, f. ca. 1638, d. 1686, g.m. Kisten.

Hans bodde på gården Bjørnstad før han flyttet til Hyggen. Dette kommer frem i en sak på tinget 17 Aug. 1682.

Hans var oppsitter ved Tiendemanntallet 1682 - .

På tinget i Røyken den 18 Des. 1682 stevnes Hans Hyggen for skatterestanse for 1681 for den halve gård som Brynill tidligere bodde på. Byfogden Christopher Hansen svarer restansen for den andre halvparten i gården.

Hans var lagrettemann 1683.

På tinget 3 mars 1684, Christopher Hansen og Hans Gullichsen skylder skatt.

På tinget i Røyken den 22 Sep.1686 stevner Hans Gullichsen, Ingebret Torstensen på Vestre Hyggen for slagsmål med Hans sin hustru. Her kommer det frem at Hans bodde på Vestre Hyggen og at hans hustru het Kisten.

På det samme tinget ble Hans Gullichsen Vestre Hyggen og Laurits Bråset stevnet for slagsmål i klokerstuen.

Videre ble Hans stevnet av Christen Hansen på Hyggen Nedre fordi Hans sin dreng Anders Joensen hadde lånt hans båt uten lov og at den nå var ødelagt.

På tinget i Røyken den 9 Nov. 1686 stevnes salige Hans Gullichsen.

Bruk 2.

1. 1682 - , Christen,

Christen var oppsitter ved Tiendemanntallet 1682 - .


2. 1699 - , På tinget i Røyken den 28 Juni 1699 utsteder Sebjørn Thoresen på Vestre Hyggen en obligasjon på 20 riksdaler til Alhed Bentzdatter.


Mer info. kommer .......

Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Karen Olsdatter tjente hos Hans Gulllichsen
20 Okt. 1682 da hun ble stevnet på tinget i Røyken for leirmål med Jens Eriksen Haug.
2. Anders Joensen var dreng hos Hans Gullichsen 22 Sep. 1686.
3.


Gå til Gårder i Røyken
før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 586 - 587.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 236 og 425.