slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Til Grafisk Anetavle


Amund Iversen Gjerdal (
- ca. 1615)

Amund Iversen døde ca. 1615 på gården Gjerdal, Røyken, Buskerud. Amund var meget trolig sønn av Iver Toresen Sundby i Hurum og trolig en datter av Bjørn Sundby. Amund var gift med Elin Asbjørnsdatter. De hadde iallefall barna:

1.
Asbjørn Amundsen Gjerdal, d. ca. 1669.
2.
Jon Amundsen Hyggen, d. ca. 1628, g.m. Ragnhild Halvorsdatter Hyggen.
3. Tord Amundsen, n. på Sundby i Hurum 1604 - 1632,

Amund var bror av Bjørn Iversen på Nordre Rødby i Hurum. Begge eide i Sundby og Rødby på Hurum. (se Genealogen 1/2000 og Hurum gårds- og slektshistorie bind 1, side 362 og 381).

Amund Hiardall er lagrettemann i 1591 når han er med og underskriver røykenbøndenes fullmaktsbrev til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591. Brevet er datert Husseby Stefnestov 8 mai 1591. (Huseby tingstue). Han har AI i sitt bumerkesigill. Han underskriver som nr. 8 av 12 lagrettemenn.

I 1596 arvet Elin Asbjørnsdatter 5 lispund mel i Lahell i Lier. (Lierboka). I Lierboka sies det at denne parten ikke kan følges, men det er feil. Sønnen ? Jon på Mellom Hyggen i Røyken eide denne parten i jordeboka 1624. Se under Jon ovenfor.

Utrykt RA-diplom på pergament 15/5 1596: (Forenklet avskrift av Svein Arnolf Bjørndal):

Peder Olufsøn tingskriver på Modum, Bjørn Hovde, Hans Vigge, Siver Komperud, Amund Jaren, Gunnulf Overn, Erik Hval, Sebjørn Natvet, lagrettemenn på Modum og dannemenn flere var 15. mai 1596 på Askim i Modum i overværelse av Peder Gestsøn, ko. ma. lensmann og etter en rigens stevning kom Gulbrand Asbjørnsøn på Askim på den ene side og uti rette krevde Amund Iversøn og hans kvinne Elin Asbjørnsdaater av Hierdal i Røyken sogn på den anden side, ettersom han lovlig hadde stevnet dem og på bemelte ting at møte og dennem tiltale for rett arveskifte om hvis jordegods og løse penninger som tømtes efter avgangne Asbjørn Sebjørnsøn og Karen Amundsdaater, som var deres fader og moder. Først ble deres hjemmegift angitt. Gulbrand Asbjørnsøn ble gift og bekom 1 1/2 punds rente i Askim som ligger i Fure fjerding på Modum. Siden ble Amund Asbjørnsøn gift og bekom 18 lpd. rente i Østerrudt(?) i forne Fure fjerding og 12 lpd. i Skinstad som ligger i Brunes fjerding på Modum. Så bekom Elin Asbjørnsdaater i hjemmegift 1 1/2 lpd. rente i Kjølstad. Noch siden forne Asbjørn og Karen formedelst den timelige død var avgangen bekom da Gulbrand Asbjørnsøn på sin anpart i arv 1/2 pd. rente i forne Askim og den flomsag som ligger under gården og 15 siker fisk årlig av Skinnes i Krødsherad i nedre gården og 1 fjerdings rente i Gjellum og 2 skilling årlig av Bålsrud, 1/2 fjerding part i den nederste sag på nordsiden i Haugfoss og mot grunden og ligger forne jordeparter i Heggen prestegjeld. Amund Asbjørnsøn bekom på sin lodd og anpart i arv 1 pd. rente i forne Askim og halvparten i inderste sagen og mot grunden på nordsiden [Nolli sidin] i forne Haugfoss. Elin Asbjørnsdaater bekom i arv 1 fjerding i Kopland som ligger i Nykirke sogn i Modum og 1 fj. rente i Lahell i Lier i Frogner prestegjeld, alle til evig eiendom.


Amund Iffuersøn var lagrettemann vedr. gården Beston den 28 Sep. 1603. (Diplomsamlingen).

I Fogderegnskapet 1612/1613 betalte Amund Gjerdal for 2 skippund salt i Gjerdal i tredje tage.


Amund Jerdal nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1614.

Ved Landskatten 1612 - 1614 eier Amund 15 lispund salt i Sundby i Hurum, 4 lispund salt i Rødby på Hurum, 1 fjerding salt i Grette, 1 fjerding mel i Lahell i Lier, 1 skippund mel i Temte på Eiker og 1 fjerding korn i Kopland på Modum.

Ved Jordeboka 1615 eier Amund 15 lispund salt i Sundby i Hurum, 4 lispund salt i Rødby på Hurum, 1 fjerding salt i Grette, 1 fjerding mel i Lahell i Lier, 1 skippund mel i Temte på Eiker og 1 fjerding korn i Kopland på Modum.

Amund er en av lagrettemennene som ble stevnet på lagtinget i Oslo 1609:

Kjell J. Kleivane: Oslo Lagtingsprotokoll nr. II - VII, 1608-1616, s. 83-84. (Protokoll II, 1609).

Første søgne effter Midfaste paa Osßlo Raadstuffue, Offuerwerendis Erlige och Welbyrdige Mend Enwold Kruse thill Hiermidtzløffgaard Norgis Riigis Stadtholder och høffuitzmand Paa Aggerßhus, Och Anders Green thill Sundzby, Norgis Riigis Cantzeleer.

Laugrettismendt Peder Lauritzønn, Thorckell Alffsønn, Oluff Gundersønn och Hillebrand Melchiorßønn.

Hagen Kalßrød i Røgensogenn haffde wdi rette steffnd effterschreffne sex mend, Amund Herdall, Adam Foßenn, Helge Grimßrud, Oluff Braaßett, Christofferr Huall och Rolf Siltinglij Laugrettismendt ther sammestedtz, Med Niels Jørgenßønn Thingschriffuer for ehnn Dom the haffue Dømpt och Affsagt, emellum hannom Paa thend ehne, och Engilbritt Thallackßøn Paa thend anden side, om Aasedet paa forne Kalßrød, huilckedt the haffue hannom fradømpt, effter eth Wrigtigt breff, huorwdi hand Meener thennom Ath haffue Giortt wret, Och therforre Pligtige Were att staa hannom thill rette, Med mehre samme Steffnings Indholldt.

Effterdi Engilbritt Thallackßøn beuiser med Rigthigh bescheed och beuiß breffuidt icke att were Vlougligt, och the sex mend icke att haffue Giortt wdi theris Dom nogen Vret, effterdi thend her Dømpt effter Lougenn, Bøer therforre the sex mend for forne Haagen Kalßrødtz thiltall frj were I thend sag, och Giffue thennom theris Kost och therringh. Menn ther som forne Haagen Kalßrud haffuer Her Niels Nogit thill att thalle, for thend forligelse, thennom emellum Gaaen och giortt ehr, Tha att steffne och Kalde wdi sagenn, Ath sidenn Kand Gaa ther om hues ret ehr. Dog hues Kost och therring the sex mend Bleff thildømpt, haffue strax Affstaaedt for Voris begierings schylldt.


Ved Jordeboka 1624 eier Elin Gjerdal 1 skippund mel i Temte i Eiker.
1)

1) Hurum gårds- og slektshistorie bind 1, side 362 og 381.
RA, Stattholderembetet 1572-1771, Ek/L0008: Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:, 1624-1626, s. 312.