slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Til Grafisk Anetavle

Gunder Evensen Overn/Askestad (ca. 1653 - 1709)

Gunder Evensen ble født ca. 1653 på gården Overn, Lier, Buskerud. Han døde 56 år gammel i 1709 på gården Askestad, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Even Hansen Overn og Mari Gundersdatter Austad/Mørk. Gunder giftet seg med Anne Halvorsdatter Askestad. De hadde barna:

1. Gullich Gundersen, f. ca. 1686, gravl. 15 Okt. 1775, g.m. 24 Juni 1713, Ragnild Aasmundsdatter.
2.
Mari Gundersdatter, f. ca. 1689, gravl. 10 Mai 1772, g.m. 2 Juli 1721, enkemannen Søren Augustinussen Syltingli.
3.
Lisbeth Gundersdatter, f. ca. 1691, gravl. 1777, g.m. 18 Okt. 1722, Truls Evensen Myre.
4.
Sidsel Gundersdatter, f. ca. 1694, gravl. 6 Aug. 1732, g.m. 29 Sep. 1724, Halvor Iversen Grette.

I følge Røyken Historielags Årbok 2006 side 72, sies det at Gunder var fra Overn i Lier.

Gunder nevnes på tinget i Røyken den 15 Okt. 1686:

Erlig och velfornomstige mand Amund Erichssen paa Gilhuus vdj Lier lod tingliusse jt mage schifftebreff med Annders Olssen paa Justad udj Lier oprettid huor udj findiss at Anders Olssen Justad for vederleg jmod andet jordegods udj Lier haffuer til maggeloug giffuid bemelte Amud Erichssen jt schippund 2 lisspund salt aarlig land schyld udj Aschestad j Røgen sogen med bøxssel och herlighed offuer ald gaarden med vidre aff Gilhuus dend 4 Maj 1686;

J ligemaader lod bemelte Amund Erichssen tingliusse jt kiøbebreff aff Laurids Guldbranndssen paa Bryn paa sin søster Torre Guldbrands daaters vegne, Jacob Guldbrandssen, Laurids Haluorssen paa Heggedall for sin egen person och sinne sødschinde, Olle Haluorssen Marren, och Lissabet Haluorss døterre, Peder Jacobssen [Østre Hyggen] och Gunder Effuennssen for derris hustruer Karren och Anne Haluorss døtere vdsted huor udj findis jndført at dj haffuer solt til bemelte Amund Erichssen femb lisspund salt med bøxssel udj Vang her udj Røgen med vidre aff dato Huussebye dend 12 Aprilis 1686;


Skifte ble holdt den 22 Juli 1709 etter Gunder Evensen Askestad og kona Anne Halvorsdatter. Her fremgår det at barnas farbror var Hans Evensen Mørk. (Denne Hans Evensen var bruker av Ytre Mørk i Lier fra 1682 til sin død i 1718. Året før 1681 var Lasse og Hans Evenssønner utsagt fra Overn, og det er perfekt sammenfall med at Hans Evensen ble bruker på Ytre Mørk fra 1682).


Mer info. kommer ......
1)

1) Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Døde og begravede 1709, side 62.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 2 (Hc 0002), 1708-1717, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.