slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Til Grafisk Anetavle Sønnen Anders
Til Grafisk Anetavle
Datteren Guri

Rolf Andersen Syltingli/Ølstad (ca. 1575 - ca. 1652)

Rolf Andersen ble født omkring 1575. Han døde ca. 1652 på gården søndre Ølstad i Røyken. Rolf var gift, men konas navn er ukjent. De hadde barna:

1. Anders Rolfsen, f. ca. 1594.
2. Halvor Rolfsen, d. før 1686.
3. Guri Rolfsdatter Grette, f. ca. 1605, g.m. ca. 1630, Jon Jonsen Grette.
4. Gunder Rolfsen, f. ca. 1608, d. før 1686.
5. Guldbrand Rolfsen Klemmetsrud. f. ca. 1610, d. før 1686.
6. Johanne Rolfsdatter, f. ca. 1612, d. før 1686, g.m Harald Guldbrandsen Ski.

Rolf er oppsitter på Ølstad ved Jordeboka 1615. Han eier da:

Syltingli i Røyken 1 fjerding mel,
Ski i Røyken 1 fjerding mel,
Groøya i Røyken 1/2 fjerding mel,
"Strøtuig" 1/2 fjerding mel. (I denne gården eide også Peder Hoff 1 lispund 1 remål salt. !!).

Ved Jordeboka 1616 - 1617 bor Rolf som leilending på Søndre Ølstad.

I Jordeboka 1615 og Fogderegnskapet 1617/1618 eier Rolf Ølstad 1 fjerding salt i gården Syltingli. Det er derfor meget trolig at han er identisk med lagrettemann Rolf Syltingli som nevnes bl. a. i følgende to saker fra lagtinget i Oslo 1609 og 1610.

Kjell J. Kleivane: Oslo Lagtingsprotokoll nr. II - VII, 1608-1616, s. 83-84. (Protokoll II, 1609).

Første søgne effter Midfaste paa Osßlo Raadstuffue, Offuerwerendis Erlige och Welbyrdige Mend Enwold Kruse thill Hiermidtzløffgaard Norgis Riigis Stadtholder och høffuitzmand Paa Aggerßhus, Och Anders Green thill Sundzby, Norgis Riigis Cantzeleer.

Laugrettismendt Peder Lauritzønn, Thorckell Alffsønn, Oluff Gundersønn och Hillebrand Melchiorßønn.

Hagen Kalßrød i Røgensogenn haffde wdi rette steffnd effterschreffne sex mend, Amund Herdall, Adam Foßenn, Helge Grimßrud, Oluff Braaßett, Christofferr Huall och Rolf Siltinglij Laugrettismendt ther sammestedtz, Med Niels Jørgenßønn Thingschriffuer for ehnn Dom the haffue Dømpt och Affsagt, emellum hannom Paa thend ehne, och Engilbritt Thallackßøn Paa thend anden side, om Aasedet paa forne Kalßrød, huilckedt the haffue hannom fradømpt, effter eth Wrigtigt breff, huorwdi hand Meener thennom Ath haffue Giortt wret, Och therforre Pligtige Were att staa hannom thill rette, Med mehre samme Steffnings Indholldt.

Effterdi Engilbritt Thallackßøn beuiser med Rigthigh bescheed och beuiß breffuidt icke att were Vlougligt, och the sex mend icke att haffue Giortt wdi theris Dom nogen Vret, effterdi thend her Dømpt effter Lougenn, Bøer therforre the sex mend for forne Haagen Kalßrødtz thiltall frj were I thend sag, och Giffue thennom theris Kost och therringh. Menn ther som forne Haagen Kalßrud haffuer Her Niels Nogit thill att thalle, for thend forligelse, thennom emellum Gaaen och giortt ehr, Tha att steffne och Kalde wdi sagenn, Ath sidenn Kand Gaa ther om hues ret ehr. Dog hues Kost och therring the sex mend Bleff thildømpt, haffue strax Affstaaedt for Voris begierings schylldt.

Kjell J. Kleivane: Oslo Lagtingsprotokoll nr. II - VII, 1608-1616, s. 223-224. (Protokoll IV, 1610).

Tredie søgne for Winternatthen Paa Osslo Raadstuffue, Offuerwerrindis Erlig och Velbyrdige mand Enuold Kruße thill Hiermedtzløffgard Norgis Rigis Stadtholder Och høffuidtzmand Paa Agerhuus, "War icke thillstede."

Laugrettis mennd Anders Villumßen, Jacob Knudßen, Hans Stampe och Vng Raßmus Hanßenn.

Thallack Bølstadt vdj Røgenßogen haffde Ladett Vdj Rette steffne Lauridz Mortensrød, Rolff Siltinglid, Baard Hußeby, Thorer Nersnes, Peder Biørnestadt och Alff Skidtßetter, Laugrettismend der ßammestedtz, Zambtt Søffren Chrestenßenn thingschriffuer ibid, Och thill thallett denom for Enn dom dj haffue dømbttoch affßagtt denn 31 Januarj nest forledenn Aar 1610 Emellom Suend Lauridßenn boendis paa Skee J forne RøgenSogenn, och Amund Harrang paa ßin høstrues Gury Lauridtz datters Vegne J Froenn ßogen boendis Paa Folloug paa denn Enne [side], och hannom paa denn Anden ßide, Anlangendis Enn Arff Som faltt Effter Throels Bølstadt vdj forne Røgenßogenn J dett Aar 1599, ßom Er Elleffue Aar ßidenn forledenn, ßom war denn thidtt den gamell Laug Var gengße, huilckenn Arff hand Paa ßin høstrues Dorette Throels datters vegne Effter hindis fader forne Throels Bølstadt da Er Louglige thillfaldenn, Och forne Thallack Bølstadt medt hende haffuer Opborritt och Annammidt, Och hid thill haffuer hafft och nøtt vdj Roelig heffdt och Brug, Och forne 6 mend med schriffueren fraa dømmer hannom ßamme Arff Som Er forne Throels Bølstadtz datter bøernn, huilckenn datter Var Lang thid thill forne henn dødt, førind den Arff faltt hindis Søster, hans høstrue thill, Effter hindis fader, Och icke Anßeer att datter Er Ett Leedt Nermer thill at Arffue ßinn fader, End datters Børn och affkomme, dett hand mienne Effter denn gamblle Loug, Som da Var gengße her vdj Norge.

Efferdj de ßex mend medt Skriffueren beraaber sig Paa, Att huis Skifftis breffue ßom war Parternne Emellom gaaenn, icke haffuer Vdaff Parterne Verid dennom forelagtt, huor Effter dj ßig haffde Kundett Vide att Rette, Och der fore mentte dennom ingenn Vrett att haffue giortt, Effterdj de breffue ßom dj Sig Skulle effter Rette, Var dennom fore forholden, Er der fore den ßag hiemfunden for forne Sex mend medt Skriffuerenn, Och de att thage denn ßag for ßeg medt huis breffue dj haffue om dett Skiffte, Och da Att Ligne begge Parternne Emellom om denn Møderne Arff, Menn den Arff Som falden Effter guode faderenn Kommer Thallack Biølstadtzs høstrue Allenne thill medt ßinn mand.

Ved Jordeboka 1624 eier Rolf 1/2 pund salt i Haug, 1/2 pund salt i Ski, 2 1/2 lispund salt i Joenstad (Joensteigen) og 2 1/2 lispund salt i Gråøya.

Ved Jordeboka
1626 eier Rolf 1/2 pund salt i Haug og 1/2 pund salt i Ski.


Rolf Ølstad nevnes som leilending ved Landskatten 1618 - 1637. Han nevnes som oppsitter ved Kontribusjonskatten 1652.

I et tillegg til Landskatten Martini, Bragernes 1625 kunngjør lagrettemennene Rolf Ølstad, Joen Hyggen, Søren Ølstad, Elling Hekleberg, Bjørn Auvi og Anders Nærsnes at den 15 Feb. 1625 var de på åstedet for sagene på Myre og Bryn i Røyken, med tillatelse av lensmann Peder Villingstad, for å undersøke hvorfor disse sager ikke har betalt noen sagskatt da de er innførte i manntallet. Engebret Myres sag var alldeles ødelagt og Anders Bryns sag er for noen tid siden avbrent og ikke bygd opp igjen.Sagene kunne derfor ikke brukes og skal derfor ikke betale skatt. Her finnes disse lagrettemennenes segl.

I et tillegg til Landskatten Jul, Bragernes
1626 kunngjør lagrettemennene Hans Sundby, Hans Aaraas, Rolf Ølstad, Asbjørn Gjerdal, Anders Bølstad og Hans Hoff på Huseby stevnestue i Røyken den 28 Mars 1627 at ved sagene på Aaraas, Sundby, Follestad og Mortensrud siden pinsetider da den forrige skatt ble utgitt, ikke har vært noen flom slik at sagene kunne brukes. Her finnes disse lagrettemennenes segl.

Ved Båtmannsskatten 1636/1637 eier Rolf Ølstad 1/2 skippund salt i Haug og 1/2 skippund salt i Ski, 2 1/2 lispund salt i Groøen og 2 1/2 lispund salt i Joensteigen.

Ved Båtmannsskatten 1641/1642 eier Rolf Ølstad 1/2 skippund salt i Ski, 15 lispund salt i Haug, 2 1/2 lispund salt i Groøen og 2 1/2 lispund salt i Joensteigen.

Rolf Ølstad var lagrettemann i 1643. (Diplomsamlingen).

I Koppskatten 1645 nevnes Rolf Olsta, hans dreng, hans kvinne og en pige.

Rolf var oppsitter ved Skattematrikkelen 1647.


Han nevnes i en sak fra Tingmøte på Røyken den 17 sep. 1686 (Sak nr. 35 i tingboka Lier Røyken Hurum 1686) og den 15 okt. 1686 (Sak nr. 48 i tingboka Lier Røyken Hurum 1686) der barnebarnet Augustinus Andersen saksøker Sivert Heggum for en odelspart i Groøen som Rolf hadde overtatt etter Hans Pedersen Åros. Her får vi vite hans barns navn samt noen av deres ektefeller og barn. Det refereres til følgende dokument i DN, datert 8 juni 1560, i lenken ovenfor(Sak 48). Se også DN, datert 29 juni 1555
. 1)

1) Kjell J. Kleivane: Oslo Lagtingsprotokoll nr. II - VII, 1608-1616, s. 83-84. (Protokoll II, 1609).
Kjell J. Kleivane: Oslo Lagtingsprotokoll nr. II - VII, 1608-1616, s. 223-224. (Protokoll IV, 1610).
Tingboka Lier, Røyken og Hurum, 1686.
Diplomatarium Norvegicum, Bind 13, brevnr. 714, datert 8 Juni 1560, Aaros (Röken).

Diplomatarium Norvegicum, Bind 21, brevnr. 1021, datert 29 Juni 1555, Røyken.