slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Klemmetsrud Nordre før 1801: Matrikkelnr. 53. Under utvikling

Eiere:

Klemmetsrud samlet:

1. 1368, Alf og Thorstein Thordssönner bekræfte sin Faders Salg af 1 Markebol i söndre Klemetsrud (i Röken) til Alf Björnssön tilligemed en anden Transaction angaaende samme Gaard. Datert Röken 10 Juli 1368.

2.
1369, To Mænd kundgjöre, at Halvard Anundssön solgte til Alf Bansessön (?) 1 Markebol i sydre Klemetsrud i Myrehvarfen. Datert Röken 2 Feb. 1369.

3. 1528, "Moonss j Klæmetsrud" betaler gjengjerden (skatt) av Klemmetsrud i 1528.

4. 1529, Abbed Hans i Hovedö Kloster mageskifter med Konventets Samtykke Klosterets Ödegaard Hvidebjörn (i Oppegaardsbygden) til Hr. Henrik Krummedike mod Ödegaarden Klemetsrud i Röken. Datert Oslo 10 Aug. 1529.

Klemmetsrud Nordre:

1.
1616/1617, Kong. Maytz. råder bygselen ved Jordeboka 1616/1617. Eier 1 skippund salt.

2. 1593 - 1626, Brukeren Jacob eier 2 1/2 lispund ved Fogderegnskapet 1610/1611 og 1/2 fjerding salt ved Jordeboka 1615. Han eier 4 lispund salt uten bygsel ved Jordeboka 1616/1617 og
ved Jordeboka 1624 og 1626.

3. 1628 - 1635, Brukeren Knud Jacobsen eier 4 lispund salt uten bygsel.

4. 1636 - 1688, Brukeren Christen Reersen eier 4 lispund salt uten bygsel. Han nevnes som eier bl. a.
ved Båtmannsskatten 1636/1637. Se også eier nr. 5 - 6 og bruker nr. 4.

5. 1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier Kong. Maytz. 1 pd. salt og Christen Clemidtzrøed 4 lb. salt. Kongl. Maytz. raader bøxsellen.

6.
1688 - , Ole Pedersen Klemmetsrud eier 4 lispund salt uten bygsel.
På tinget i Røyken den 5 Mars 1688 tinglyser Ole Pedersen et skjøtebrev på 4 lispund salt uten bygsel i Nordre Klemmetsrud fra Christen Reersen Klemmetsrud. Datert 15 Feb. 1688. Se også bruker nr. 5.

7.
1672 - 1695, Bent Rasmussen på Strømsø tinglyser på tinget i Røyken den 8 Juli 1672 sitt kjøp av 1 skippund salt i gården Klemmetsrud og 1 skippund salt i gården Hoff, begge med bygsel. Datert Sem på Eiker den 21 Juni 1672. Han eier 1 skippund 4 lispund salt med bygsel i 1695.

8.
1695 - 1737, Brukeren Ole Sivertsen eier 1 skippund 4 lispund salt.

På tinget i Røyken den 28 Juni 1695 tinglyser Ole Sivertsen Klemmetsrud et makeskiftebrev på Nordre Klemmetsrud der avdøde Ole Pedersen bodde, fra Bent Rasmussen på Strømsø. Bent fikk 22 lispund salt med bygsel i søndre Klemmetsrud. Datert Strømsø den 18 Mars 1695.

Kjente brukere:

Klemmetsrud samlet:

1.
1528, "Moonss j Klæmetsrud" betaler gjengjerden (skatt) av Klemmetsrud i 1528.

Klemmetsrud Nordre:

1.
1560 - 1591, Torsten Klemmetsrud,

Han var oppsitter ved lensregnskapene 1560/1561.

Lauritz Gunnerud i Røgen sogn hans proff skall tagis om handt haffuer verit orsag til sin quindis dødt Astrid Torgudsdother huorledes then dødslag er tillgaaitt. (Nils Stub s. 59, 22. jan. 1574)

LaurisTordsen skod pa Tosten Klemetzrud och Joen Groeff at thij viiste hureledis then dødslag er tilgoet met hans quindis dødt, meden thij sagde ney til, bestod Lauris selff at Torckel Bertelsen hans husmandwor samell och sloges pa guluett oc Laurisses quinde Astrid Torgudzdotther kom omellom oc han sagde segh icke wiide om hun fich syn bane aff Lauris eller aff Torckell, thii the wore sammen met ij (2) øxer, Haffuer oc Lauris dylt same drap och sonet met Torckel for 6 da:, Thii bleff Lauris sagt at skulle genge syn wndenforsle met tolffter edt at han icke wore skyldigh i hennes afftagh inden monetz oc sette borgen at han midlertiid icke skulle bort røme, hues han thet icke (giorde) tha stande en mørder rett, och er Torckel bortrømpt (Nils Stub s. 69, 30. mars 1574).

Han skrev under fullmakten til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591.

2.
1593 - 1628, Jacob Klemmetsrud,

Jacob nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1633/1634 og ved Landskatten
1612 - 1628.

Jacob betalte tredje tage av 15 lispund krongods og 2 1/2 lispund som var bondens egen ved Fogderegnskapet 1610/1611.

Ved Jordeboka 1615 eier Jacob 1/2 fjerding salt i nordre Klemmetsrud og 1 fjerding salt i gården Haug.

Jacob var oppsitter ved Jordeboka 1616/1617. Han eier da 4 lispund salt i Klemmetsrud.

Ved
Jordeboka 1624 og 1626 eier Jacob 4 lispund salt i nordre Klemmetsrud og 1 fjerding salt i gården Haug.

Jacob Klemmetsrud var lagrettemann ved Jordeboka
1624.

Se også eier nr. 2.

Barn:

1. Knud Jacobsen Klemmetsrud, neste bruker.


3. 1624/1625 - 1637, Knud Jacobsen Klemmetsrud, trolig død ca. 1627, trolig gift med Karin Klemmetsrud.

Knud nevnes med farsnavn ved Fogderegnskapet
1624/1625 da han betalte første tage av halve Klemmetsrud. Klemmetsrud var da 1 skippund salt krongods og 4 lispund salt bondegods.

Karin Klemmetsrud betaler holding ved Fogderegnskapet
1627/1628 av Klemmetsrud som da var 1 skippund salt krongods og 4 lispund salt bondegods. Det samme som Knud betalte ovenfor. Trolig var Knud død og det er kona Karin som er oppsitter.

Knud nevnes ved Landskatten
1628/1629 - 1637.

Ved Offiserskatten 1628/1629 hadde Knud 6 kyr/kviger og 2 får.4.
1635 - 1688, Christen Reiersen Klemmetsrud, f. ca. 1612, d. etter 1688. muligens gift med enken eller en datter av forrige bruker ettersom han eier det samme i gården som forrige bruker.


Han var lagrettemann 1655 - 1677.

Ved Landskatten 1637 eier Christen 4 lispund salt i Klemmetsrud.

I Koppskatten 1645 nevnes Christen Klemmetsrud, hans kone og en pige.

I en sak vedr. Nordre Nærsnes den 4 Aug. 1653, nevnt i et vedlegg til Fogderegnskapet 1660/1661, var Christen lagrettemann. Her vises hans bomerke.Ved Kvegskatten
1657 hadde Christen 2 hester, 9 kyr, 4 ungfe, 6 sauer og 1 svin.

Christen var oppsitter ved Jordeboka 1661. Han føder 2 hester, 7 kyr, 3 ungfe og 4 sauer. Han har skog til bjelker.

I tingboka for Røyken den 14 Mai 1656 stevner forrige kirkeverge Augustinus Sundby, Christen Klemmetsrud verge for Joen Ingebretsen, Even Flater på sin kvinne Dorte Ingebretsdatters vegne, Truls Hekleberg på sin kvinne Karen Ingebretsdatters vegne. Alle salige Ingebret Flaters barn, svigersønner og arvinger.

I Manntallet
1664 nevnes Klemmetsrud som "Halffue Gaarder" og har oppsitteren Christen 52 år. Han har tjenestedrengen Reier Vessetsen 22 år.

I Manntallet
1666 nevnes Klemmetsrud som "Halfve Gaarder" og har oppsitteren Christen 54 år.

På tinget i Røyken den 5 Mars 1688 tinglyser Ole Pedersen et skjøtebrev på 4 lispund salt uten bygsel i Nordre Klemmetsrud fra Christen Reersen Klemmetsrud. Datert 15 Feb. 1688.

Christen var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681.

På tinget i Røyken den 17 Okt. 1719 vitner Reier [Vesetsen] Hoff i en sak vedr. Klemmetsrud og Nærsnes. Det kommer da frem at Reier nå var 77 år og hadde vært i tjeneste hos sin faderbroder Christen Reiersen som da bodde Nordre Klemmetsrud. Reier er derfor også identisk med Reier Vesetsen som var tjenestedreng på Klemmetsrud ved manntallet 1664, se ovenfor.


5.
1683 - 1695,
Ole Pedersen, d. ca. 1695, g.m. Halvor Ølstads enke (meget trolig N.N. Vesetsdatter Høvik)

På tinget i Røyken den
21 Des. 1683 nevnes at Ole Pedersen Klemmetsrud har overtatt Ølstad, og den 19 Apr. 1684. nevnes at han er gift med Halvor Ølstads enke.

På tinget i Røyken den 5 Mars 1688 tinglyser Ole Pedersen et skjøtebrev på 4 lispund salt uten bygsel i Nordre Klemmetsrud fra Christen Reersen Klemmetsrud. Datert 15 Feb. 1688. (Christen Reiersen var trolig onkel til N.N. Vesetsdatter).

Ole nevnes som død på tinget i Røyken den 28 Juni 1695. Se under neste bruker.

Barn:

1. Veset Olsen Klemmetsrud, nevnes på tinget 28 Aug. 1688 som Ole Pedersen Klemmetsruds sønn. (Reier Vesetsen Hoff var Vesets formynder).


6. 1695 - 1737, Ole Sivertsen Klemmetsrud, f. ca. 1668, d. 1737, g.m. Anne Amundsdatter Eriksrud.

Ole bodde først på søndre Klemmetsrud. Se bruker nr. 8.

På tinget i Røyken den 28 Juni 1695 tinglyser Ole et makeskiftebrev på Nordre Klemmetsrud der avdøde Ole Pedersen bodde, fra Bent Rasmussen på Strømsø. Bent fikk 22 lispund salt med bygsel i søndre Klemmetsrud. Datert Strømsø den 18 Mars 1695.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Ole på gården Nordre Klemmetrud sammen med sin kone. De har en tjenestepike.

"Ole Syversen" var oppsitter på Nordre Klemmetsrud ved matrikkelen 1723.

7. - 1749, Hans Olsen Klemmetsrud, f. ca. 1700, gravl. 21 Sep. 1749, g.m. 16 Apr. 1728, enken Eli Madsdatter Åros.


8. 1751 - 1768, Bent Olsen Klemmetsrud, f. ca. 1703, gravl. 1769, g.m.1. Randi Carine Pedersdatter, g.m.2. 25 Sep. 1746, Kirsti Jonsdatter Ølstad.

Bent bodde tidligere på Søndre Klemmetsrud.


9. 1769 - 1822, Hans Bentsen Klemmetsrud, dpt. 22 Feb. 1750, d. 9 Aug. 1822, g.m. 6 Mars 1773, Ingeborg Christophersdatter Follestad.

Ved folketellingen 1801 bor Hans på gården Nordre Klemmetsrud sammen med sin hustru og barn.


Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:
Usikker hvilken gård !!!!!

1. Alf nevnes tjenestedreng ved Landskatten 1624.
2.
Reer Vesetsen, tjenestedreng 1664, Senere bosatt på Hoff.
3. Peder Joensen, tjenestedreng 1666,
4. Gunhild Klemmetsrud, n. 11 Jan. 1664
5. Ole Christophersen var skyldig skatt 19 Feb. 1674.
6. På tinget i Røyken den 19 Okt. 1683 nevnes at Hans Klemmetsrud nå bor på Hyggen Nedre [Hyggen Østre Øvre gården].
7. Ingebret Klemmetsrud, Skomaker, n. 1 Okt. 1684. Han er identisk med Ingebret Madsen Grimsrud.


Gå til Gårder i Røyken
før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 592 - 594.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 236.