slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Myre før 1801: Under utvikling

Eiere:

Myre samlet:

1. 1369, Olaf i Myrum makeskifter 1369 1 markebol i Myrum med 1 markebol i Klemmetsrudi med Halvard Ski. Se tillegget.

2.
1528, "Redar j Myrd" betaler gjengjerden (skatt) av Myre i 1528.

3. - 1614, Hans Heggum nordre eier 1 fjerding salt ved Landskatten 1612 - 1614 og ved Jordeboka 1615.

4.
- 1613, Peder Knutsen Åros eier 1 fjerding salt ved Landskatten 1612 - 1613.

5.
1614 - 1625, Hans Pedersen Åros eier 1 fjerding salt ved Landskatten 1614 og 1624. Ved Landskatten 1618 - 1620 eier han 15 lispund salt. Ved Landskatten 1625 eier han 2 fjerdinger salt.

6. 1615. Rolf Myre eier 12 lispund salt ved Jordeboka 1615. se bruker nr. 3.

7. 1624 - , Svend Myre eier 1/2 skippund og 1 fjerding salt i Myre ved Jordeboka 1624.

8.
1618 - 1637, Hans S. Heggedal i Asker eier 1/2 skippund salt ved Landskatten 1618 og 1634. Ved Landskatten 1635 og 1636 eier han 1 skippund 8 lispund salt og ved Landskatten 1637 og ved Unionskatten 1641 eier han 1 skippund salt. (etterslep, se neste eier).

9.
1640 - 1641, Mari Heggedal eier 1 1/2 skippund salt ved Unionskatten 1641. Hun var gift med eier nr. 8.

10. 1643 - 1644, Knud Hansen Heggedal eier 1 1/2 skippund salt ved Unionskatten 1642 og ved Båtmannsskatten 1643/1644. Knud var sønn av eier nr. 8 og 9 og han var gift med Maren Hansdatter Åros.

11.
1644 - 1661, Engebret Tallaksen Myre. eier 1 skippund 1 1/2 lispund salt ved Rosstjenesteskatten 1644/1645. Enken Torbiør eier det samme ved Rosstjenesteskatten 1660/1661 og det er hennes odelsgods. Se under bruker nr. 4. NB!
Ingebret Myre nevnes som eier av det samme ved Jordeboka 1661, men det må være kona Torbiør som er eier (etterslep).

12. 1644 - 1661, Oluf [Guldbrandsen] Askestad eier 1/2 skippund salt ved Rosstjenesteskatten 1644/1645, det samme eier hans enke Jøran Askestad ved Rosstjenesteskatten 1646/1647. Hennes andre ektemann Nicolaus Hyggen eier det samme som er pantegods ved Rosstjenesteskatten 1660/1661.

13.
1647, Ved skattematrikkelen 1647, Tillkommer Marj proustigoedtz 1/2 pd. salt, Till Jngebret Myrre i Røgen sogn 1 pd. salt, Till Joen Aschestad i Røgensogn 1/2 pd. salt. Biuger huer sin anpart. (Joen Aschestad er feilskrift for Jøran Askestad!!)

14. - 1662, Nils Svendsen Dagslett og Hans Reiersen Myre eier 1 skippund salt med bygsel i Vestre Myre.

På tinget i Røyken den
4 Des. 1662 tinglyste Niels Gundersen på Bragernes et pantebrev på 1 fjerding salt i Dagslett, som Nils Svendsen Dagslett hadde pantsatt fordi han var skydig Niels Gundersen 12 Riksdaler, datert Bragernes 18 Nov. 1659.

Nils Gundersen tinglyste samtidig et pantebrev på 1 skippund salt med bygsel i Myre som Nils Dagslett (og Hans Reiersen Myre) hadde pansatt fordi han (de) var skyldig Nils Gundersen 54 Riksdaler, datert Bragernes 5 Jan. 1662. Godset i Myre var Niels Dagsletts rette odel.
Se også under eier nr. 21.

15. 1662 - 1686, Nils Gundersen eier 1 skippund salt med bygsel i Vestre Myre som pantegods. Ved skifte etter Nils datert 5 Juli 1686 eide han både kjøpe og pantegods.

16. - 1677, Truls Engebretsen Myre,

På tinget i Røyken den 17 Des. 1675 tinglyste Amund Gilhus et pantebrev på 1 fjerding salt med bygsel fra Truls Engebretsen Myre. Datert Myre 25 Okt. 1675.

På tinget i Røyken den 3 Des. 1680 tinglyste Amund Gilhus et pantebrev på 2 1/2 lispund salt med bygsel fra Truls Myre.

"Erlig och welfornomstige mannd Amund Gilhuus i Lier lod forkynnde ett pannttebreff aff Trugelss Myrre i Røgen til hannem vdgiffuen paa 2 1/2 lisspund salt landschyld med bøgssell udj Myrre i Røgen for schyldig bleffuen penge 7 1/2 dr: med vidre aff dato Myre - 3 Martj 1677 Endnu samme aar forhøyet panttid med - toe rdr: den 14 Julj."

Se under bruker nr. 1 under Nordre Myre (Øvre Myre)

17. 1675 - 1692, Amund Gilhus, (Se under eier nr. 16).

18.
- 1676, Søren Jørgensen Helgerud i Strøms sokn eier 4 lispund 1 1/5 remål salt med bygsel. (Se under eier nr. 20).

19. - 1676, Tallach Engebretsen Myre eier 2 lispund 3/5 remål salt med bygsel.
(Se under eier nr. 20).

20.
1676 - 1706, Torsten Engebretsen Myre,

På tinget i Røyken den
30 Aug. 1676 tinglyste Torsten Myre et kjøpebrev på 4 lispund 1 1/5 remål salt med bygsel i Myre fra Søren Jørgensen Helgerud i Strøms sogn. Datert Myre 23 Juni 1676.

På tinget i Røyken den
30 Aug. 1676 tinglyste Torsten Myre et kjøpebrev på 2 lispund 3/5 remål salt med bygsel i Myre fra sin broder Tallach Engebretsen. Datert Myre 23 Juni 1676.

På tinget den 30 Aug. 1676 tinglyser Torsten Myre et pantebrev på 4 lispund 1 1/5 remål salt med bygsel i Myre fra sin svåger Laurits Paulsen. Datert Gjellum 23 Juni 1676.

Se under bruker nr. 1 under Søndre Myre (Nedre Myre).


21. 1687 - 1698, Mads Jensen [Wiel] på Strømsø, På tinget i Røyken den
28 Aug. 1688 tinglyser Mads Jensen på Strømsø ved Ole Myre 1/2 skippund salt med bygsel uti Vestre Myre som salige Nils Gundersens hustru og arvinger hadde utstedt til ham. Dette godset hadde Nils Svendsen Dagslett og Hans Reiersen Myre pantsatt til Nils Gundersen den 5 Jan. 1662. Datert den 3 Okt. 1687. Se under eiere nr. 14 og 15.

22. 1698 - 1733, Ole Torstensen Myre, På tinget i Røyken den
28 Juni 1698 tinglyser Ole Torstensen et skjøte på 1/2 skippund salt med bygsel i Myre fra Mads Jensen på Strømsø. Datert Strømsø den 2 Mai 1698.

Se under bruker nr. 3 under Vestre Myre.

Kjente brukere:

Myre samlet:

1.
1528, "Redar j Myrd" betaler gjengjerden (skatt) av Myre i 1528.

2.
1591 - 1594, Oluf Myre skrev under fullmakten til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591.

Oluf nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1594
.

3. 1604 - 1615, Rolf (Reullf) Myre,

Rolf nevnes ved Bygningsskatten 1604 og ved Landskatten 1612 - 1614 og ved Jordeboka 1615 da han eier 12 lispund salt.

4.
1609 - 1657,
Engebret Tallaksen Myre, g.m. Torbiør.Søndre Myre (Nedre Myre):

1. 1655 - 1706,
Torsten Engebretsen Myre, f. ca. 1616, d. 1706.

Ved Kvegskatten
1657 hadde Myre 2 hester, 14 kyr, 7 ungfe, 13 sauer og 5 svin.

I Manntallet 1664 nevnes Myre som "Fulde Gaarder" og har oppsitterene Thosten 48 år, Hans 29 år og Thruels 53 år. Truls har sønnen Helmerich 18 år. Tjenestedrengene Sivert 13 år og Joen Alfsen 16 år bor også på gården.

I Manntallet
1666 nevnes Myre som "Fulde Gaarder" og har oppsitterene Tosten 50 år, Hans 31 år og Truels 55 år. Truls har sønnen Helmrich 20 år.

Torsten var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1682.

2. 1706 - 1712, Engebret Torstensen Myre, f. ca. 1659, gravl. 11 Sep. 1712, g.m. Anne Thoresdatter Elgeton.

På tinget i Røyken den 30 Juni 1701 var "Embret Myre" lagrettemann. Her finnes også hans segl. Han har ET i seglet sitt. (Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, RA/EA-4092/R30/L1696: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1698-1699, s. 479).

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Ingebret på gården Myre sammen med sin kone og 3 barn. De har en tjenestepike.


3. 1712 - 1725,
Jørgen Engebretsen, f. ca. 1689, gravl. 29 Apr. 1725, g.m. 17 Okt. 1717, Mari Hansdatter Mørk.


4. 1726 - , Jens Aslesen, f. ca. 1683, gravl. 3 Mai 1741, g.m. 10 Juni 1726, enken Mari Hansdatter Myre.


5. 1749 - 1775,
Hans Jørgensen, dpt. 1723, gravl. 24 Feb. 1782, g.m. 13 Okt. 1748, Maria Hansdatter Høvik.


6. 1775 - 1819, Jørgen Hansen, dpt. 2 Mai 1749, d. 30 Des. 1819, g.m.1. 26 Jan. 1771, Berthe Larsdatter Spikkestad, g.m.2. 6 Juni 1780, Kari Amundsdatter Halstad, g.m.3. 12 Nov. 1801, Gunnild Amundsdatter.

Ved folketellingen 1801 bor Jørgen på gården Myre sammen med sine barn. Jørgen er da enkemann etter andre ekteskap. (NB! etter første ekteskap er feil !!).


Nordre Myre (Øvre Myre):

Bruk 1:

1. - 1682, Truls Engebretsen Myre, f. ca. 1611, d. etter 1682.

I Manntallet 1664 nevnes Myre som "Fulde Gaarder" og har oppsitterene Thosten 48 år, Hans 29 år og Thruels 53 år. Truls har sønnen Helmerich 18 år. Tjenestedrengene Sivert 13 år og Joen Alfsen 16 år bor også på gården.

I Manntallet 1666 nevnes Myre som "Fulde Gaarder" og har oppsitterene Tosten 50 år, Hans 31 år og Truels 55 år. Truls har sønnen Helmrich 20 år.Truls var oppsitter ved Leilendingskatten 1679
- 1682.2. Even Trulsen Myre,
f. 1650, d. 1732. trolig g.m. en datter av Hans Saxesen Hekleberg.

Even flyttet til gården Hekleberg ca. 1685.


3. 1722 - 1757,
Truls Evensen, f. ca. 1689, gravl. 4 Mai 1757, g.m. 18 Okt. 1722, Lisbet Gundersdatter Askestad (1691 - 1777).

På tinget i Røyken den 8 Juli 1722 tinglyser Truls Hekleberg sin bygselseddel fra sin fader Even Hekleberg på 5 lispund 1 remål og noen bismerpund salt med bygsel i gården Myre. Datert den 4 Juli 1722.

Ole, Truls og Ingebret var oppsittere på Myre ved matrikkelen 1723.

På tinget i Røyken den
13 Des. 1732 tinglyser Truls Evensen et skjøte fra Jørgen Pedersen og hans medarvinger på 8 lispund noen merker og et remål salt i gården Myre på deres odelsrett på nevnte skyld for 20 riksdaler. Datert 11 Okt. 1732.

På tinget i Røyken den 14 Des. 1733 tinglyser Truls Myre et skjøte fra "Hans Evensen Kielstad" og Helmerick Hekleberg på deres arvegods i Myre, og i panteboka får vi vite at Truls Evensen Myre, Hans Evensen Kjelstad og Helmerick Evensen Hekleberg var brødre og sønner av salige Even Trulsen Hekleberg.


4. - 1797, Anders Trulsen, dpt. 18 Mars 1725, gravl. 12 Nov. 1797, g.m.1. 29 Aug. 1751, Johanne Andersdatter Vahl, g.m.2. 17 Des. 1765, Anna Amundsdatter Gjerdal.


5. 1797 - 1841, Peder Pedersen, dpt. 25 Jan. 1778, d. 22 Mars 1841, g.m. 3 Okt. 1797, Trine Andersdatter Myre.

Ved folketellingen
1801 bor Peder på gården Myre sammen med sin hustru og sønnen Anders. Hans svigermor Anne Amundsdatter bor også på gården.

Vestre Myre (Mellom Myre):

1. 1636 - 1658, Svend [Tallaksen ?] Myre,

Svend eier 1/2 skippund og 1 fjerding salt i Myre ved Jordeboka 1624.

Svend Myre nevnes under husmenn og håntverkere ved Landskatten 1624 - 1625 og som husmann 1633 - 1636.

Svend Myre nevnes ved Bygningsskatten 1627/1628 - 1642/1643.

Han nevnes som oppsitter ved Båtmannsskatten
1635/1636, 1636/1637, 1638/1639,

Svend var lagrettemann 1655.

Han nevnes siste gang på tinget i Røyken den 19 Jan. 1658.

Barn: (trolig)

1. Niels Svendsen, g.m. Mari Evensdatter Dagslett.
2. Ingeri [Svendsdatter ?], g.m. Hans Reiersen, neste bruker.

Se også under eiere nr. 14, 15 og 21.

2.
- ca. 1682, Hans Reiersen Myre, f. ca. 1635, d. ca. 1682, g.m. Ingeri [Svendsdatter ?] Myre.

I Manntallet 1664 nevnes Myre som "Fulde Gaarder" og har oppsitterene Thosten 48 år, Hans 29 år og Thruels 53 år. Truls har sønnen Helmerich 18 år. Tjenestedrengene Sivert 13 år og Joen Alfsen 16 år bor også på gården.

I Manntallet 1666 nevnes Myre som "Fulde Gaarder" og har oppsitterene Tosten 50 år, Hans 31 år og Truels 55 år. Truls har sønnen Helmrich 20 år.


På tinget i Røyken den
6 Mars 1675 krever presten Hr. Hans, Nils [Svendsen] Dagslet og Hans [Reiersen] Myre for deres moders begravelse.

På tinget i Røyken den 17 Aug. 1682 nevnes Ingeri salige Hans Myrres.

Se også under eiere nr. 14, 15 og 21.


3. 1688 - 1733,
Ole Torstensen Myre, f. ca. 1664, d. 1733, g.m.1. Aase Herlovsdatter, g.m.2. Eli Nilsdatter Heggum.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Ole på gården Myre sammen med sin kone. De har en tjenestedreng og en gammel svag tjenestepike.

Ole, Truls og Ingebret var oppsittere på Myre ved matrikkelen 1723.

4. 1733 - 1746, enken Eli Nilsdatter, gravl. 16 Juli 1747, g.m. enkemannen Ole Torstensen Myre.

På tinget i Røyken den 10 Juli 1747 tinglyses Eli Nilsdatter Myres salg av halve gården Myre 1 skippund salt på auksjon den 8 Des. 1746. Høyeste bud kom fra Truls Evensen Myre på 611 riksdaler på sine sønner Helmerick og Anders Trulssønners vegne. Hun solgte alt godset etter sin avdøde ektemann Ole Torstensen Myre unntatt plassen Ulverud. Datert Gunnerud 29 Mars 1747. (Panteboka).


5. 1746 - 1797, Helmerich Trulsen, dpt. 18 Apr. 1723, gravl. 26 Nov. 1797, g.m.1. 16 Aug. 1750, Anne Johannesdatter Bråset, g.m.2. 8 Juni 1778, enken Kari Johannesdatter, g.m.3. 27 Jan. 1787, enken Sidsel Jonasdatter Eriksrud.


6. 1797 - , Truls Helmerichsen, dpt. 19 Okt. 1766, d. 14 Feb. 1856, g.m. 4 Jan. 1794, Kari Evensdatter Skryset.

Ved folketellingen
1801 bor Truls på gården Myre sammen med sin hustru og barna Anders, Anne, Hans og Even.


Husmannsplasser:

Ulverud:

Brukere:

1.Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Giert Skomaker nevnes under husmenn og håntverksfolk ved Landskatten 1620 - 1623.

2.
1624 - 1634,
Svend Myre nevnes under husmenn og håntverkere ved Landskatten 1624 - 1625 og som husmann 1633 - 1636. Se under bruker 1 på Vestre Myre.

Gå til Gårder i Røyken før 1801.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 535 - 537.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 236.
Norsk Lokalhistorisk Institutt, Skattematrikkelen 1647 - Bind V, Buskerud
Røyken Historielags årbok 2006: Jørn Jensen: Myre på Spikkestad.