slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Myhre før 1801: Matrikkelnr. 29. Under utvikling

Eiere:

Myhre samlet:

1. 1369, Olaf i Myrum makeskifter 1369 1 markebol i Myrum med 1 markebol i Klemmetsrudi med Halvard Ski. Se tillegget.

2.
1528, "Redar j Myrd" betaler gjengjerden (skatt) av Myhre i 1528.

3. - 1614, Hans Heggum nordre eier 1 fjerding salt ved Landskatten 1612 - 1614 og ved Jordeboka 1615.

4.
- 1613, Peder Knutsen Åros eier 1 fjerding salt ved Landskatten 1612 - 1613.

5.
1614 - 1625, Hans Pedersen Åros eier 1 fjerding salt ved Landskatten 1614 og 1624. Ved Landskatten 1618 - 1620 eier han 15 lispund salt. Ved Landskatten 1625 eier han 2 fjerdinger salt.

6. 1615. Rolf Myhre eier 12 lispund salt ved Jordeboka 1615. se bruker nr. 3.

7. 1624 - , Svend Myhre eier 1/2 skippund og 1 fjerding salt i Myhre ved Jordeboka 1624.

8.
1618 - 1637, Hans S. Heggedal i Asker eier 1/2 skippund salt ved Landskatten 1618 og 1634. Ved Landskatten 1635 og 1636 eier han 1 skippund 8 lispund salt og ved Landskatten 1637 og ved Unionskatten 1641 eier han 1 skippund salt. (etterslep, se neste eier).

9.
1640 - 1641, Mari Heggedal eier 1 1/2 skippund salt ved Unionskatten 1641. Hun var gift med eier nr. 8.

10. 1643 - 1644, Knud Hansen Heggedal eier 1 1/2 skippund salt ved Unionskatten 1642 og ved Båtmannsskatten 1643/1644. Knud var sønn av eier nr. 8 og 9 og han var gift med Maren Hansdatter Åros.

11.
1644 - 1661, Engebret Tallaksen Myhre. eier 1 skippund 1 1/2 lispund salt ved Rosstjenesteskatten 1644/1645. Enken Torbiør eier det samme ved Rosstjenesteskatten 1660/1661 og det er hennes odelsgods. Se under bruker nr. 4. NB!
Ingebret Myhre nevnes som eier av det samme ved Jordeboka 1661, men det må være kona Torbiør som er eier (etterslep).

12. 1644 - 1661, Oluf [Guldbrandsen] Askestad eier 1/2 skippund salt ved Rosstjenesteskatten 1644/1645, det samme eier hans enke Jøran Askestad ved Rosstjenesteskatten 1646/1647. Hennes andre ektemann Nicolaus Hyggen eier det samme som er pantegods ved Rosstjenesteskatten 1660/1661.

13.
1647, Ved skattematrikkelen 1647, Tillkommer Marj proustigoedtz 1/2 pd. salt, Till Jngebret Myrre i Røgen sogn 1 pd. salt, Till Joen Aschestad i Røgensogn 1/2 pd. salt. Biuger huer sin anpart. (Joen Aschestad er feilskrift for Jøran Askestad!!)

14. - 1662, Nils Svendsen Dagslett og Hans Reiersen Myhre eier 1 skippund salt med bygsel i Vestre Myhre.

På tinget i Røyken den
4 Des. 1662 tinglyste Niels Gundersen på Bragernes et pantebrev på 1 fjerding salt i Dagslett, som Nils Svendsen Dagslett hadde pantsatt fordi han var skydig Niels Gundersen 12 Riksdaler, datert Bragernes 18 Nov. 1659.

Nils Gundersen tinglyste samtidig et pantebrev på 1 skippund salt med bygsel i Myhre som Nils Dagslett (og Hans Reiersen Myhre) hadde pansatt fordi han (de) var skyldig Nils Gundersen 54 Riksdaler, datert Bragernes 5 Jan. 1662. Godset i Myhre var Niels Dagsletts rette odel.
Se også under eier nr. 21.

15. 1662 - 1686, Nils Gundersen eier 1 skippund salt med bygsel i Vestre Myhre som pantegods. Ved skifte etter Nils datert 5 Juli 1686 eide han både kjøpe og pantegods.

16. - 1677, Truls Engebretsen Myhre,

På tinget i Røyken den 17 Des. 1675 tinglyste Amund Gilhus et pantebrev på 1 fjerding salt med bygsel fra Truls Engebretsen Myhre. Datert Myhre 25 Okt. 1675.

På tinget i Røyken den 3 Des. 1680 tinglyste Amund Gilhus et pantebrev på 2 1/2 lispund salt med bygsel fra Truls Myhre.

"Erlig och welfornomstige mannd Amund Gilhuus i Lier lod forkynnde ett pannttebreff aff Trugelss Myrre i Røgen til hannem vdgiffuen paa 2 1/2 lisspund salt landschyld med bøgssell udj Myrre i Røgen for schyldig bleffuen penge 7 1/2 dr: med vidre aff dato Myhre - 3 Martj 1677 Endnu samme aar forhøyet panttid med - toe rdr: den 14 Julj."

Se under bruker nr. 1 under Nordre Myhre (Øvre Myhre)

17. 1675 - 1692, Amund Gilhus, (Se under eier nr. 16).

18.
- 1676, Søren Jørgensen Helgerud i Strøms sokn eier 4 lispund 1 1/5 remål salt med bygsel. (Se under eier nr. 20).

19. - 1676, Tallach Engebretsen Myhre eier 2 lispund 3/5 remål salt med bygsel.
(Se under eier nr. 20).

20.
1676 - 1706, Torsten Engebretsen Myhre,

På tinget i Røyken den
30 Aug. 1676 tinglyste Torsten Myhre et kjøpebrev på 4 lispund 1 1/5 remål salt med bygsel i Myhre fra Søren Jørgensen Helgerud i Strøms sogn. Datert Myhre 23 Juni 1676.

På tinget i Røyken den
30 Aug. 1676 tinglyste Torsten Myhre et kjøpebrev på 2 lispund 3/5 remål salt med bygsel i Myhre fra sin broder Tallach Engebretsen. Datert Myhre 23 Juni 1676.

På tinget den 30 Aug. 1676 tinglyser Torsten Myhre et pantebrev på 4 lispund 1 1/5 remål salt med bygsel i Myhre fra sin svåger Laurits Paulsen. Datert Gjellum 23 Juni 1676.

Se under bruker nr. 1 under Søndre Myhre (Nedre Myhre).


21. 1687 - 1698, Mads Jensen [Wiel] på Strømsø, På tinget i Røyken den
28 Aug. 1688 tinglyser Mads Jensen på Strømsø ved Ole Myhre 1/2 skippund salt med bygsel uti Vestre Myhre som salige Nils Gundersens hustru og arvinger hadde utstedt til ham. Dette godset hadde Nils Svendsen Dagslett og Hans Reiersen Myhre pantsatt til Nils Gundersen den 5 Jan. 1662. Datert den 3 Okt. 1687. Se under eiere nr. 14 og 15.

22. 1698 - 1733, Ole Torstensen Myhre, På tinget i Røyken den
28 Juni 1698 tinglyser Ole Torstensen et skjøte på 1/2 skippund salt med bygsel i Myhre fra Mads Jensen på Strømsø. Datert Strømsø den 2 Mai 1698.

Se under bruker nr. 3 under Vestre Myhre.

Kjente brukere:

Myhre samlet:

1.
1528, "Redar j Myrd" betaler gjengjerden (skatt) av Myhre i 1528.

2.
1591 - 1594, Oluf Myhre skrev under fullmakten til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591.

Oluf nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1594
.

3. 1604 - 1615, Rolf (Reullf) Myhre,

Rolf nevnes ved Bygningsskatten 1604 og ved Landskatten 1612 - 1614 og ved Jordeboka 1615 da han eier 12 lispund salt.

4.
1609 - 1657,
Engebret Tallaksen Myhre, g.m. Torbiør.Søndre Myhre (Nedre Myhre):

1. 1655 - 1706,
Torsten Engebretsen Myhre, f. ca. 1616, d. 1706.

Ved Kvegskatten
1657 hadde Myhre 2 hester, 14 kyr, 7 ungfe, 13 sauer og 5 svin.

I Manntallet 1664 nevnes Myhre som "Fulde Gaarder" og har oppsitterene Thosten 48 år, Hans 29 år og Thruels 53 år. Truls har sønnen Helmerich 18 år. Tjenestedrengene Sivert 13 år og Joen Alfsen 16 år bor også på gården.

I Manntallet
1666 nevnes Myhre som "Fulde Gaarder" og har oppsitterene Tosten 50 år, Hans 31 år og Truels 55 år. Truls har sønnen Helmrich 20 år.

Torsten var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1682.

2. 1706 - 1712, Engebret Torstensen Myhre, f. ca. 1659, gravl. 11 Sep. 1712, g.m. Anne Thoresdatter Elgeton.

På tinget i Røyken den 30 Juni 1701 var "Embret Myhre" lagrettemann. Her finnes også hans segl. Han har ET i seglet sitt. (Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, RA/EA-4092/R30/L1696: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1698-1699, s. 479).

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Ingebret på gården Myhre sammen med sin kone og 3 barn. De har en tjenestepike.


3. 1712 - 1725,
Jørgen Engebretsen, f. ca. 1689, gravl. 29 Apr. 1725, g.m. 17 Okt. 1717, Mari Hansdatter Mørk.


4. 1726 - , Jens Aslesen, f. ca. 1683, gravl. 3 Mai 1741, g.m. 10 Juni 1726, enken Mari Hansdatter Myhre.


5. 1749 - 1775,
Hans Jørgensen, dpt. 1723, gravl. 24 Feb. 1782, g.m. 13 Okt. 1748, Maria Hansdatter Høvik.

Ved hovedmanntallet 1765 var Hans Jørgensen og hans hustru Maria Hansdatter oppsittere på gården Myhre. Det bor totalt 11 personer over 12 år på gården Myhre.


6. 1775 - 1819,
Jørgen Hansen, dpt. 2 Mai 1749, d. 30 Des. 1819, g.m.1. 26 Jan. 1771, Berthe Larsdatter Spikkestad, g.m.2. 6 Juni 1780, Kari Amundsdatter Halstad, g.m.3. 12 Nov. 1801, Gunnild Amundsdatter.

Ved folketellingen 1801 bor Jørgen på gården Myhre sammen med sine barn. Jørgen er da enkemann etter andre ekteskap. (NB! etter første ekteskap er feil !!).


Nordre Myhre (Øvre Myhre):

Bruk 1:

1. - 1682, Truls Engebretsen Myhre, f. ca. 1611, d. etter 1682.

I Manntallet 1664 nevnes Myhre som "Fulde Gaarder" og har oppsitterene Thosten 48 år, Hans 29 år og Thruels 53 år. Truls har sønnen Helmerich 18 år. Tjenestedrengene Sivert 13 år og Joen Alfsen 16 år bor også på gården.

I Manntallet 1666 nevnes Myhre som "Fulde Gaarder" og har oppsitterene Tosten 50 år, Hans 31 år og Truels 55 år. Truls har sønnen Helmrich 20 år.Truls var oppsitter ved Leilendingskatten 1679
- 1682.2. Even Trulsen Myhre,
f. 1650, d. 1732. trolig g.m. en datter av Hans Saxesen Hekleberg.

Even flyttet til gården Hekleberg ca. 1685.


3. 1722 - 1757,
Truls Evensen, f. ca. 1689, gravl. 4 Mai 1757, g.m. 18 Okt. 1722, Lisbet Gundersdatter Askestad (1691 - 1777).

På tinget i Røyken den 8 Juli 1722 tinglyser Truls Hekleberg sin bygselseddel fra sin fader Even Hekleberg på 5 lispund 1 remål og noen bismerpund salt med bygsel i gården Myhre. Datert den 4 Juli 1722.

Ole, Truls og Ingebret var oppsittere på Myhre ved matrikkelen 1723.

På tinget i Røyken den
13 Des. 1732 tinglyser Truls Evensen et skjøte fra Jørgen Pedersen og hans medarvinger på 8 lispund noen merker og et remål salt i gården Myhre på deres odelsrett på nevnte skyld for 20 riksdaler. Datert 11 Okt. 1732.

På tinget i Røyken den 14 Des. 1733 tinglyser Truls Myhre et skjøte fra "Hans Evensen Kielstad" og Helmerick Hekleberg på deres arvegods i Myhre, og i panteboka får vi vite at Truls Evensen Myhre, Hans Evensen Kjelstad og Helmerick Evensen Hekleberg var brødre og sønner av salige Even Trulsen Hekleberg.


4. - 1797, Anders Trulsen, dpt. 18 Mars 1725, gravl. 12 Nov. 1797, g.m.1. 29 Aug. 1751, Johanne Andersdatter Vahl, g.m.2. 17 Des. 1765, Anna Amundsdatter Gjerdal.

Ved hovedmanntallet 1765 var enkemann Anders Trulsen oppsitter på gården Myhre. Det bor totalt 11 personer over 12 år på gården Myhre.


5. 1797 - 1841, Peder Pedersen, dpt. 25 Jan. 1778, d. 22 Mars 1841, g.m. 3 Okt. 1797, Trine Andersdatter Myhre.

Ved folketellingen
1801 bor Peder på gården Myhre sammen med sin hustru og sønnen Anders. Hans svigermor Anne Amundsdatter bor også på gården.

Vestre Myhre (Mellom Myhre):

1. 1636 - 1658, Svend [Tallaksen ?] Myhre,

Svend eier 1/2 skippund og 1 fjerding salt i Myhre ved Jordeboka 1624.

Svend Myhre nevnes under husmenn og håntverkere ved Landskatten 1624 - 1625 og som husmann 1633 - 1636.

Svend Myhre nevnes ved Bygningsskatten 1627/1628 - 1642/1643.

Han nevnes som oppsitter ved Båtmannsskatten
1635/1636, 1636/1637, 1638/1639,

Svend var lagrettemann 1655.

Han nevnes siste gang på tinget i Røyken den 19 Jan. 1658.

Barn: (trolig)

1. Niels Svendsen, g.m. Mari Evensdatter Dagslett.
2. Ingeri [Svendsdatter ?], g.m. Hans Reiersen, neste bruker.

Se også under eiere nr. 14, 15 og 21.

2.
- ca. 1682, Hans Reiersen Myhre, f. ca. 1635, d. ca. 1682, g.m. Ingeri [Svendsdatter ?] Myhre.

I Manntallet 1664 nevnes Myhre som "Fulde Gaarder" og har oppsitterene Thosten 48 år, Hans 29 år og Thruels 53 år. Truls har sønnen Helmerich 18 år. Tjenestedrengene Sivert 13 år og Joen Alfsen 16 år bor også på gården.

I Manntallet 1666 nevnes Myhre som "Fulde Gaarder" og har oppsitterene Tosten 50 år, Hans 31 år og Truels 55 år. Truls har sønnen Helmrich 20 år.


På tinget i Røyken den
6 Mars 1675 krever presten Hr. Hans, Nils [Svendsen] Dagslet og Hans [Reiersen] Myhre for deres moders begravelse.

På tinget i Røyken den 17 Aug. 1682 nevnes Ingeri salige Hans Myrres.

Se også under eiere nr. 14, 15 og 21.


3. 1688 - 1733,
Ole Torstensen Myhre, f. ca. 1664, d. 1733, g.m.1. Aase Herlovsdatter, g.m.2. Eli Nilsdatter Heggum.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Ole på gården Myhre sammen med sin kone. De har en tjenestedreng og en gammel svag tjenestepike.

Ole, Truls og Ingebret var oppsittere på Myhre ved matrikkelen 1723.

4. 1733 - 1746, enken Eli Nilsdatter, gravl. 16 Juli 1747, g.m. enkemannen Ole Torstensen Myhre.

På tinget i Røyken den 10 Juli 1747 tinglyses Eli Nilsdatter Myhres salg av halve gården Myhre 1 skippund salt på auksjon den 8 Des. 1746. Høyeste bud kom fra Truls Evensen Myhre på 611 riksdaler på sine sønner Helmerick og Anders Trulssønners vegne. Hun solgte alt godset etter sin avdøde ektemann Ole Torstensen Myhre unntatt plassen Ulverud. Datert Gunnerud 29 Mars 1747. (Panteboka).


5. 1746 - 1793, Helmerich Trulsen, dpt. 18 Apr. 1723, gravl. 26 Nov. 1797, g.m.1. 16 Aug. 1750, Anne Johannesdatter Bråset, g.m.2. 8 Juni 1778, enken Kari Johannesdatter, g.m.3. 27 Jan. 1787, enken Sidsel Jonasdatter Eriksrud.

Ved hovedmanntallet 1765 var Helmerich Trulsen og hans hustru Anne Johannesdatter oppsittere på gården Myhre. Det bor totalt 11 personer over 12 år på gården Myhre.

På tinget i Røyken den 10 Juni 1793 tinglyste Helmerich Trulsen sitt salg av 15 9/16 lispund salt av gården Myhre (mat.nr. 29) med bygsel til sin sønn Truls Helmerichsen for 900 riksdaler.
Det ble samtidig opprettet en kontrakt m.m. Datert Myhre 18 Apr. 1793.


6. 1793 - , Truls Helmerichsen, dpt. 19 Okt. 1766, d. 14 Feb. 1856, g.m. 4 Jan. 1794, Kari Evensdatter Skryset.

Ved folketellingen
1801 bor Truls på gården Myhre sammen med sin hustru og barna Anders, Anne, Hans og Even.


Husmannsplasser:

Ulverud: Tilhørte Nedre Myhre.

Brukere:

1.
- , Michel Ulverud fikk barn i 1715.

2. - , Jens Hansen, g.m. Eli Haagensdatteer.

3. - 1780, Lars Ingebretsen, f. ca. 1700, gravl. 12 Nov. 1780, g.m. 25 Jan. 1728, Malene Halvorsdatter.

Lars var sønn av Engebret Torstenen, br. nr. 2 på Søndre Myhre ovenfor.

Lars bodde på Ulverud iallefall f.o.m. 1751 da han var fadder.

Ved hovedmanntallet 1765 var Lars Ingebretsen og hans hustru Malene Halvorsdatter bosatt på gården Myhre (Ulverud). Deres datter Marthe Larsdatter bor hos dem. Det bor totalt 11 personer over 12 år på gården Myhre.4. 1781- , Peder Torstensen, f. ca. 1751, d. 23 Aug. 1826, trolovet 21 Mai 1778, Trine Helmerichsdatter Myhre.

Peder bodde på gården Kjos i 1778-1779

Ved folketellingen
1801 bor Peder på plassen Ulverud under gården Myhre sammen med sin kone og barn.

Peder flyttet til plassen Vassdalen under gården Klemmetsrud.


Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Giert Skomaker nevnes under husmenn og håntverksfolk ved Landskatten 1620 - 1623.

2.
1624 - 1634,
Svend Myhre nevnes under husmenn og håntverkere ved Landskatten 1624 - 1625 og som husmann 1633 - 1636. Se under bruker 1 på Vestre Myhre.

Gå til Gårder i Røyken før 1801.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 535 - 537.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 236.
Norsk Lokalhistorisk Institutt, Skattematrikkelen 1647 - Bind V, Buskerud
Røyken Historielags årbok 2006: Jørn Jensen: Myre på Spikkestad.