slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Klemmetsrud Søndre før 1801: Matrikkelnr. 14. Under utvikling

Eiere:

Klemmetsrud samlet:

1. 1368, Alf og Thorstein Thordssönner bekræfte sin Faders Salg af 1 Markebol i söndre Klemetsrud (i Röken) til Alf Björnssön tilligemed en anden Transaction angaaende samme Gaard. Datert Röken 10 Juli 1368.

2.
1369, To Mænd kundgjöre, at Halvard Anundssön solgte til Alf Bansessön (?) 1 Markebol i sydre Klemetsrud i Myrehvarfen. Datert Röken 2 Feb. 1369.

3. 1528, "Moonss j Klæmetsrud" betaler gjengjerden (skatt) av Klemmetsrud i 1528.

4. 1529, Abbed Hans i Hovedö Kloster mageskifter med Konventets Samtykke Klosterets Ödegaard Hvidebjörn (i Oppegaardsbygden) til Hr. Henrik Krummedike mod Ödegaarden Klemetsrud i Röken. Datert Oslo 10 Aug. 1529.

Klemmetsrud Søndre:


1.
1615 - , Jon Klemmetsrud eier 13 lispund salt ved Jordeboka 1615. Han råder bygselen ved Jordeboka 1616/1617.

2. 1618 - 1647, Amund Bjørulsen Hallangen eier 7 lispund salt ved Landskatten 1618 - 1623 for Follo i Akershus. Han eier eier 17 lispund salt ved Landskatten 1625, han eier 12 lispund salt ved Landskatten 1628 og han eier 7 lispund salt ved Landskatten 1634 - 1636 (Han var gift med Gyri Larsdatter Vear).

3. 1624 - 1626, Rønnaug Klemmetsrud eier 14 lispund salt ved Jordeboka 1624 og 13 lispund salt ved Jordeboka 1626. Hun var trolig gift med eier nr. 1.

4.
1636 - 1645, Haagen [Joensen] Aasgaard eier 15 lispund salt ved Båtmannsskatten
1636/1637 - 1641/1642 og ved Rosstjenesteskatten 1644/1645. Han var trolig sønn av eier nr. 1 og 3.

5. 1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier Christen bøcher paa Bragerøen 15 lb. salt, Welb. Jens Bielche 1/2 pd. salt og Amund Hallangen paa Folloug 7 lb. salt. Christen bøcher paa Bragerøen raader bøxsellen.

Christen Ibsen bøcher eier fortsatt 15 lispund salt med bygsel som pantegods ved Rosstjenesteskatten
1658/1659.

6. 1661, Christopher Olsen på Landfalløya eier 15 lispund salt
med bygsel ved Jordeboka 1661. Nonneklosteret eier 1/2 pund og Christen Michelsens arvinger eier 7 lispund salt.

7. - 1682, Byfogden på Bragernes Christopher Hansen Galschiøt eier 15 lispund salt med bygsel.

På tinget i Røyken den 17 Aug. 1682 tinglyser Christen Stillesen et pantebrev på 2 skippund 5 lispund salt i Vestre Hyggen og 15 lispund i Grini og 15 lispund i Klemmetsrud fra Christopher Hansen. Datert Bragernes 23 Apr.1681.

8.
1682 - 1692, Christen Stillesen på Bragernes eier
22 lispund salt med bygsel.

På tinget i Røyken den 26 Sep. 1687:

Erlig och velfornemme mand Monseigneur Christen Stillessen paa Bragenis lod tingliusse jt kiøbebreff aff Nilss Jenssen Kongsberg til hannem paa - thou schippund och 5 lisspund salt med bøgssel sampt alle der vnnderligende pladser som er udj Vester Hyggen for - 130 rdr: med vidre aff Bragenes dend - 14 Aprilis 1687. Endnu lod bemelte Christen Hannssen tingliusse jt schødebreff aff Mathias Vrede paa Stromsøe och hans kierreste paa - 7 lisspund salt med bøgssell, til hannem vdgiffuen udj Synndre Clemmidsrud med vidre aff Strømsøe dennd - 14 Septembris 1687.


9. 1693 - 1695, Ole Sivertsen Klemmetsrud eier
22 lispund salt med bygsel.

På tinget i Røyken den 28 Juni 1695 tinglyser Ole et makeskiftebrev på Nordre Klemmetsrud der avdøde Ole Pedersen bodde, fra Bent Rasmussen på Strømsø. Bent fikk 22 lispund salt med bygsel i søndre Klemmetsrud. Datert Strømsø den 18 Mars 1695.

Se også eier nr. 13.


10.
1695 - , Bent Rasmussen,


11.


12. - 1729, Jørgen Kjekstad,


13. 1729 - , Ole Sivertsen Klemmetrud,

tinget i Røyken den 3 Mars 1730 tinglyses Jørgen Kjekstads skjøte til Ole Sivertsen Klemmetsrud og hans sønn Hans Olsen Åros på 1 skippund 2 lispund salt med bygsel over hele Søndre Klemmetsrud for 453 riksdaler. De kjøpte halve gården hver. Datert Bragernes 17 Okt. 1729.

14. - 1752, Bent Olsen Klemmetsrud,

Kjente brukere:

Klemmetsrud samlet:

1.
1528, "Moonss j Klæmetsrud" betaler gjengjerden (skatt) av Klemmetsrud i 1528.

Klemmetsrud Søndre:

1. Haagen Klemmetsrud, Han skrev under fullmakten til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591.
Haagen nevnes i Bygningsskatten 1593 -1604.

2.
1612 - 1624, Jon [Haagensen ?] Klemmetsrud, han var sannsynligvis sønn eller svigersønn av av forrige bruker. Trolig gift med Rønnaug Klemmetsrud ettersom Jon råder bygselen i 1616/1617 og Rønnaug eier den største delen i 1624/1626.

Joen nevnes i Bygningsskatten 1617 - 1632/1633 her er et etterslep og ved Landskatten 1612 - 1624.

Joen var oppsitter ved Jordeboka
1615 - 1616/1617.

Barn: (meget trolig)

1. Haagen Jonsen, bosatt på Åsgård, se også eier nr. 4.


3.
1624 - 1632, Rønnaug Klemmetsrud, Trolig gift med forrige bruker.

Rønnaug nevnes ved Jordeboka 1624 og 1626 og ved Landskatten
1628/1629 - 1632.


4.
1625 - 1628, Truls Klemmetsrud,


Trugels nevnes ved Landskatten 1625 - 1628.


5.
1633 - 1670, Guldbrand Rolfsen Klemmetsrud, f. ca. 1610, d. ca. 1670,


Guldbrand nevnes ved Landskatten 1633 - 1637.

I Koppskatten 1645 nevnes Guldbrand Klemmetsrud, hans kvinne og en huskvinne.

Gulbrand var oppsitter ved skattematrikkelen
1647.

I en sak vedr. Nordre Nærsnes den 4 Aug. 1653, nevnt i et vedlegg til Fogderegnskapet 1660/1661, var Guldbrand lagrettemann. Her vises hans bomerke.
Ved Kvegskatten 1657 hadde Guldbrand 1 hest, 4 kyr, 4 ungfe, og 4 sauer.

Gulbrand var oppsitter på Klemmetsrud ved Jordeboka 1661. Han føder 1 hest, 7 kyr, 1 ungfe og 4 sauer. Han har skog til små lass og gården.


I Manntallet 1664 nevnes Klemmetsrud som "Fulde Gaarder" og har oppsitterene Guldbrand 54 år og Christen 32 år. Han har sønnene Peder 18 år og Rolf 12 år.
(Oppsitteren Christen var også Gulbrands sønn).

I Manntallet 1666 nevnes Klemmetsrud som "Fulde Gaarder" og har oppsitteren Guldbrand 56 år og Christen 34 år. Han har sønnene Peder 20 år og Rolf 13 år. (Oppsitteren Christen var også Gulbrands sønn).


På tinget i Røyken den 31 Mai 1670 er Guldbrand død og er skyldig gjeld. Sønnen møtte på hans vegne.


6. 1657 - 1681, Christen Guldbrandsen, f. ca. 1634, Han var sønn av bruker nr. 5.

På tinget i Røyken den 8 Okt. 1657 er Christen Guldbrandsen soldat og skylder skatt for halve Klemmetsrud som han har hatt i førstebygsel. Hans far Guldbrand (bruker nr. 5) besitter den samme gårds halvpart.

I Manntallet 1664 nevnes Klemmetsrud som "Fulde Gaarder" og har oppsitterene Guldbrand 54 år og Christen 32 år. Han har sønnene Peder 18 år og Rolf 12 år. (Oppsitteren Christen var også Gulbrands sønn).

I Manntallet 1666 nevnes Klemmetsrud som "Fulde Gaarder" og har oppsitteren Guldbrand 56 år og Christen 34 år. Han har sønnene Peder 20 år og Rolf 13 år. (Oppsitteren Christen var også Gulbrands sønn).


På tinget i Røyken den 18 Sep. 1667 nevnes Christen Klemmetsrud. Hans far Guldbrand svarte på hans vegne.

På tinget i Røyken den 31 Mai 1670
nevnes Christen og hans broder Peder Gunnerud.

Christen var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681.

På tinget i Røyken den 17 Sep. 1686 nevnes at Christen har flyttet til Ølstad.

Barn (iallefall):

1. Marthe Christensdatter, På tinget i Røyken den 7 Sep. 1716 nevnes at Marthe Christensdatter i Hyggenstrand er Peder Guldbrandsen Gunneruds broderdatter.


7.
Laurits Pedersen, n. 22 Des. 1688.


8.
1692 - 1695, Ole Sivertsen Klemmetsrud, f. ca. 1668, d. 1737, g.m. 23 Aug. 1696, Anne Amundsdatter Eriksrud.

På tinget i Røyken den 22 Feb. 1693 tinglyste "Olle Siffuerssen paa Grinj" et skjøte på 22 lispund salt med bygsel og herlighet i søndre Klemmetsrud fra Christen Stillesen på Bragernes, datert Bragernes 12 Des. 1692.

På tinget i Røyken den 28 Juni 1695 tinglyser Ole et makeskiftebrev på Nordre Klemmetsrud der avdøde Ole Pedersen bodde, fra Bent Rasmussen på Strømsø. Bent fikk 22 lispund salt med bygsel i Søndre Klemmetsrud. Datert Strømsø den 18 Mars 1695.

Ole flyttet til Nordre Klemmetsrud i 1695. Se bruker nr. 6.


9.
1698 - 1703,
Jon Hansen. På tinget i Røyken den 2 Des. 1702 kreves Joen Hansen Ski for resterende landskyld og 3 års tage av gården Klemmetsrud. Dette er den samme Jon som bodde på Ølstad 1704 - 1707 og senere på Åsaker.


10.
1706 - , Jon Halvorsen, g.m. 14 Aug. 1725, Guri Larsdatter Vear.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1706 tinglyses Peder Lyches bygselseddel til Jon Halvorsen på gården Klemmetsrud. Datert 30 Nov. 1706.


Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor bonden på gården Søndre Klemmetsrud sammen med sin kone.11.
- , Jacob Olsen, g.m.
17 Jan. 1712, Ingeborg Jonsdatter.

Jacob Olsen var oppsitter ved matrikkelen
1723.

Ved Hovedlegdsrullen i 1726 nevnes Jacob Olsen som oppsitter på gården Klemmetsrud. Han er da 44 år gammel. Han har barna Ole, Jens, Hans, Anders og Jon. Soldat på legd var Peder Eriksen 22 år gammel.

12. - 1751, Bent Olsen Klemmetsrud, f. ca. 1703, gravl. 1769, g.m.1. Randi Carine Pedersdatter, g.m.2. 25 Sep. 1746, Kirsti Jonsdatter Ølstad.

Bent flyttet til Nordre Klemmetsrud. Se også neste bruker.


13. 1752 - 1794, Ingebret Madsen, dpt. 2 Apr. 1724, gravl. 15 Aug. 1802, g.m. 11 Juli 1752, Ingeborg Andersdatter Grini.

På tinget i Røyken den 5 Juli 1752 tinglystes Ingebret Madsen Grimsruds kjøp av 1 skippund 2 lispund salt med bygsel over hele gården Søndre Klemmetsrud for 420 riksdaler fra Bent Olsen Klemmetsrud. Datert Nordre Klemmetsrud den 8 Jan. 1752.


14. 1794 - 1828, Gjert Ingebretsen, dpt. 28 Jan. 1759, d. 29 Mars 1828, g.m. 1 Juli 1794, Mari Christophersdatter Heggum, g.m.2. 29 Nov. 1810, Trine Pedersdatter Ulverud.


Bruk 2:


1.
1794 - , Amund Ingebretsen, dpt. 15 Feb. 1761, d. 24 Feb. 1811, g.m. 3 Nov. 1796, Marthe Larsdatter Gunderud.Husmannsplasser:

Vassdalen:

Eiere:

1. - ,

Brukere:

1. Samme som brukerne t.o.m. nr. 12 under Søndre Klemmetsrud ovenfor.

2. 1749 - 1784, Jørgen Hansen, f. ca. 1718, gravl. 4 Jan. 1784, g.m. 6 Okt. 1748, enken Anna Andersdatter.

På tinget i Røyken den
26 Juli 1749 tinglyses bruker nr. 12 ovenfor sitt salg av plassen Vassdalen til Jørgen Hansen og hans hustru Anna Andersdatter. Datert 23 Juli 1749.

3. - , Hans Hansen, g.m. 1784, Mari Ingebretsdatter Klemmetsrud.Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:
Usikker hvilken Klemmetsrud gård !!!!!

1. Alf nevnes tjenestedreng ved Landskatten 1624.
2.
Reer Vesetsen, tjenestedreng 1664, Senere bosatt på Hoff.
3. Peder Joensen, tjenestedreng 1666,
4. Gunhild Klemmetsrud, n. 11 Jan. 1664
5. Ole Christophersen var skyldig skatt 19 Feb. 1674.
6. På tinget i Røyken den 19 Okt. 1683 nevnes at Hans Klemmetsrud nå bor på Hyggen Nedre [Hyggen Østre Øvre gården].
7. Ingebret Klemmetsrud, Skomaker, n. 1 Okt. 1684. Han er identisk med Ingebret Madsen Grimsrud.


Gå til Gårder i Røyken
før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 592 - 594.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 236.