slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Kjekstad før 1801: Matrikkelnr. 11. Under utvikling


(Kjekstad gård i Røyken ligger staselig til rett nord for Røyken kirke.)

Eiere:

1. 1459, Olaf Narvessön pantsætter til Raadmand Olaf Jonssön 1 Markebol i Gaarden Kjekstad i Röken for 20 Mark, paa Vilkaar, at dette Markebol skal tilhöre denne, hvis Pengene inden 3 Aar ikke ere betalte. Datert Oslo 1459.

2.
1514 - 1528, "Torer i Kexstad" 1514 "Tord j Kaekstad" 1528 betaler gjengjerden (skatt) av Kjekstad 1514 og 1528.

3. 1591 - 1617, Peder Christophersen Kjekstad eier 3 skippund salt ved Landskatten 1612 - 1614 og ved Jordeboka 1615. Han råder bygselen ved Jordeboka 1616/1617.

4.
1618 - 1622, Trond Olsen Kjekstad, Ved Landskatten 1618 eier Trond Kjekstad 3 skippund salt og ved Landskatten 1620 eier han 1 1/2 skippund salt.

5.
1622 - 1631, Guldbrand Andersen Askestad/Kjekstad, Ved Landskatten 1620 eier Guldbrand Andersen Askestad 1 1/2 skippund salt, ved landskatten 1623 - 1626 eier han 3 skippund salt med bygsel og ved landskatten 1631 eier han 1 1/2 skippund. Se bruker 9.

6. 1631 - 1652, Even Guldbrandsen Kjekstad, eier 6 lispund salt ved Landskatten 1630 og 1 1/2 skippund salt ved Landskatten 1631. Ved Landskatten 1632 - 1636 eier han 2 skippund 17 lispund salt, og ved Unionskatten 1642 eier han 1 skippund 7 lispund salt. Se bruker Nr. 10.

7. 1637 - 1642, Ole Guldbrandsen Askestad, eier 1 skippund 7 lispund salt ved Landskatten 1637 og ved Unionskatten 1637 - 1642 eier han det samme. Hans etterkommere eier det samme ved Kontribusjonsskatten 1654. Han var sønn av bruker Nr. 9.

8.
1637 - 1658, Joen Bjørulsen Oppegård på Nesodden eier 6 lispund salt uten bygsel trolig f.o.m. 1636, dette er pantegods ved Odelsskatten 1641/1642 og kjøpegods ved Odelsskatten 1647/1648. Det samme eier han ved Odelsskatten 1654/1655 og ved Rosstjenesteskatten 1657/1658. Han var gift med eier Nr. 12. Joen var også bl. a. bror av Hans Bjørulsen på Sundby i Røyken, Amund Bjørulsen Hallangen g.m. Guri Larsdatter Vear og svåger av Hans Pedersen Åros g.m. Marte Bjørulsdatter Oppegård.


9.
1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier Even Guldbrandsen Kjekstad 2 skippund 14 lispund salt og Joen Bjørulsen Oppegaard på Follaug eier 6 lispund salt. Even Kjekstad raader bøxsellen.

10. 1653 - 1666, Her. Hans, eier 1 skippund 7 lispund salt ved Kontribusjonsskatten 1654.

11. 1666 - 1685, Ole Evensen Kjekstad, ved leilendingskatten
1679 eier han 1 1/2 skippund salt med bygsel.

På tinget i Røyken den 17 Des. 1675 pantsetter Ole 1 1/2 skippund 3 lispund salt med full bygsel over Kjekstad for 210 riksdaler til Amund Eriksen Gilhus. Datert Gilhus 15 Sep. 1675.

Ole Evensen Kjekstad selger sitt odelsgods 3 fjerdinger salt samt odelsretten til disse tre fjerdinger i gården Kjekstad til Amund Gilhus. Datert Gilhus den 3 Mars 1685. Her er også Oles segl. Se også eier nr. 15.

12. 1659 - 1660, Mari Oppegård på Nesodden eier 6 lispund salt ved Rosstjenesteskatten 1659/1660. Hun var gift med eier nr. 8.

13. 1660 - 1661, Bjørul Iversen Oppegård på Nesodden eier 6 lispund salt ved Rosstjenesteskatten 1660/1661.

14. - 1675, Hans Olsen Kjos, eier 1 1/2 skippund salt med bygsel. Han var sønn av eier Nr. 7.

På tinget i Røyken den 17 Des. 1675 makeskifter Hans 1 1/2 skippund salt med bygsel i Kjekstad mot 1 skippund salt og 1 fjerding mel med bygsel i Skryset fra Amund Eriksen Gilhus. Datert Kjos 18 Sep. 1675.

15. 1675 - 1688, Amund Eriksen Gilhus, eier 1 1/2 skippund salt med bygsel i 1675, se forrige bruker.

På tinget i Røyken den 17 Des. 1675 pantsetter Ole Evensen Kjekstad 1 1/2 skippund 3 lispund salt med full bygsel over Kjekstad for 210 riksdaler til Amund Eriksen Gilhus. Datert Gilhus 15 Sep. 1675.

På tinget i Røyken den 21 Aug. 1678 tinglyser Amund odelsløsningsretten til halve Kjekstad (1 1/2 skippund) og 15 lispund salt i Dagslett som han hadde fått overdratt fra arvingene etter salige Aase Bjørulsdatter på Ås i Hurum, datert Rød i Hurum 28 Feb. 1678. Se også Genealogen 1/2009 side 21. (Aase Bjørulsdatter var søskenbarn av bruker Nr. 9.).

Ole Evensen Kjekstad selger sitt odelsgods 3 fjerdinger salt samt odelsretten til disse tre fjerdinger i gården Kjekstad til Amund Gilhus. Datert Gilhus den 3 Mars 1685. Her er også Oles segl. Se også eier nr. 11.

16. 1688 - 1750, Aslak Amundsen, På tinget i Røyken den 5 Mars 1688 tinglyser Amund Gilhus et skjøtebrev på 3 skippund salt med bygsel fra seg selv til sin sønn Aslak Amundsen. Datert Gilhus den 3 Mars 1688.

Kjente brukere:

1.
1408, Torar Sigbjørnsøn, Fire Lagrettemænd i Myrehvarfen og i Gudinehvarfen kundgjöre, at Kongens Ombudsmand Andres Fingardssön lod gaa Delesgang mellem Gaarden Kjækstad i Röken og Gaardene Sigbjörnsrud, Budavell og Dikemark i Asker. Datert Huseby 24 Juli 1414


2. 1414, Eindrid Gislessön, Tre Mænd udlægge efter Opfordring af Eindrid Gislessön en Kvern som Vederlag for 8 Mærker i Domfe, som sex Mænd havde idömt ham til Ozzar Sigurdssön, som ikke mödte for at modtage sit Tilkommende. Datert Bølstad 14 Nov. 1414.

3. 1459, Olaf Narvessön pantsætter til Raadmand Olaf Jonssön 1 Markebol i Gaarden Kjekstad i Röken for 20 Mark, paa Vilkaar, at dette Markebol skal tilhöre denne, hvis Pengene inden 3 Aar ikke ere betalte. Datert Oslo 1459. Ukjent om han var bruker.

4. 1514 - 1528, "Torer i Kexstad" 1514 "Tord j Kaekstad" 1528 betaler gjengjerden (skatt) av Kjekstad 1514 og 1528.


Den Torer/Tord som i 1514 og 1528 bruker Kjekstad er den samme som i 1514 overleverer gjengjerdskatten for hele Røyken, 4 kyr, 40 får og 40 høns. Han var derfor trolig lensmann i 1514, men ikke i 1528 da Erland har ombudet. (NRJ, bd. 1, s. 28 og bd. IV, s. 91).


5.
1555 - 1561, Even Torgeirsson Kjekstad, n. 1555 og 1560/1561 g.m. N.N. Åros. Han var far til bruker Nr. 7.


6.
1591 - 1617, Peder Christophersen Kjekstad, d. ca. 1618. Han var muligens g.m. bruker nr. 7 i hennes andre ekteskap. Bruker Nr. 8 mottar arv etter Peder som da trolig var konas gods.

Peder var lagrettemann og skrev under fullmakten til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591.

Peder Kiegstadt er lagrettemann da han er med underskriver røykenbøndenes brev til prinsehyllingen i 1610. Han underskriver som nr. 1 av 12 lagrettemenn. Han har PC i sitt bumerkesigill. Brevet er datert Hasßebij (Huseby) Allmindelige Vobenntinng Denn 2 Junij Anno j6j0.

Peder nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1620 (her er det et visst etterslep) og ved Landskatten 1612 - 1614 og ved Jordeboka 1615. Peder var oppsitter ved Jordeboka 1616/1617.

Peder nevnes i en sak på Oslo Lagting i 1611:

Kjell J. Kleivane: Oslo Lagtingsprotokoll nr. II - VII, 1608-1616, s. 267 - 268. (Protokoll V, 1611).

Thredie søgne effter Sanctj Johannis Baptiste Dagh Paa Laugtingit vdi Osslo Offuerwerindis Erlig och Velbiurdige Mend Anders Grenn thill Sundtzbye, Norgis Rigis Cantzler, och Peder Jffuerßen thill Fredtzøe, Kong. May.tz. befalnings mand Offuer Brunlags Lenn, Nu thillforordnede Befalnings mend Paa Aggershus Vdj Erlige Och Velbiurdige Enuold Kruße Stadtholder hanns fraawerellße.

Laugrettis menndtt Mauridtz Chrestofferßen, Bertell Hellißen, Hans Busk, Jens Holm, Jørgen Sanderßen, Thøger Poellßen, Oluff Lang, Jens Mattißen, Hans Bockholdt, Alff Hanßenn, Hans Pederßenn Och Peder Snedkier..........

Peder Kiegstadt vdj Røgen ßogen haffde ladett Vdj Rette steffne Oluff Broeßetter, Peder Hoff, Baardt Hußby, Kolbiørn Grinj, Effuind Dalßlett, och Siffuordt Hußebye, Laugrettis mend vdj Røgenn ßogen Medt Søffrenn Chrestenßen Thingschriffuer der ßamestedtz for et kost holdtz breff dj haffue dømptt och Affßagtt Emellom Knud Foldstadt i forne ßogenn Paa denn Enne [side] och hannom paa den Anden ßide, Som er Vdgiffuit Paa Hußeby thingstuffue den 4 decemb: Nest forledenn, Vanßeett att Sex mend thillforne haffuer dømptt och affßagtt dom emellom Peder Kiegstadt och Knud Follestadt Samme ßag Anlangendis, Och ßamme ßex mendtz dombs breff Staaer Endnu wid magtt.

Effterdj Att Skriffueren Søffren Chrestenßen haffuer giffuidt forne Peder Kiegstadt ett kost holdt Vnder ßin Egenn forßegling, huilckidt icke kommer Offuer ens med den forßeglede Sex mendtz dom, Bøer der fore Sigridt Kiegstadt Att Verre frij for den ßegtt Otte Ørtugerr Och threttenn marck Och dj Sex mend Att giffue der fore kost och thering, *før den steffning, Och Effterdj Knud Folstadt icke her mødder, Ey heller frem ßender ßin forfald, Er hand der fore thilldømptt, Att giffue Peder Kiegstadt sin kost och thering, Sigrid Kiegstadt møtte i Rette.


7.
1598 - 1621, Sigrid Evensdatter Kjekstad, g.m.1. Ole fra Holter i Nes ?? muligens g.m.2. Peder Christophersen Kjekstad, bruker nr. 6. Hun var datter av bruker Nr. 5 og modersøster til bruker Nr. 9. Se også lagtingsaken under bruker Nr. 6.

Siri Nevnes også i en sak på lagtinget 1616:

Kjell J. Kleivane: Oslo Lagtingsprotokoll nr. II - VII, 1608-1616, s. 441. (Protokoll VII, 1616).

Denn Anden Søghne effter S. Pauli Conuertionis Anno 1616 Paa Laugtingid, Offueruerindis Erlig och welb. mend Enould Krusße thil Hiermidzløffgaard, Norgis Rigis Stadtholder och høffuidzmand paa Aggershuusß, Jens Bielcke thill Østraidt, Norgis Rigis Cantzeler Och Claus Brocknhuusß thill Søndergaardt.

Laugretismendt Mauridz Chrestofferßønn, Morten Threll, Oluff Eschildsønn, Niels Madsønn, och Anders Jenßønn.

Rear Suendsønn i Nesßogenn haffde Ladett wdj Rette steffne Peder Knudsønn paa Halingstad paa Tottenn, Siirij Kiegstad i Røgennßogenn och Biørnn Rolfsønn paa Nesßodenn for enn forligellße, dj haffuer indgaaid medt huer Andre paa Holter i forne Nesßogen Om Jorde guodz, Som thømptis effter hans S. Fader Suend Reerßønn, Vdj huilckenn forligellße hand menner ßigh mißholdenn att Verre, med mere samme steffnings Indhold.

Denne ßagh er igien hiemfundenn thill derris hiemting, Naar lougligen Paa steffnis. Sidenn gaais der om huis Rett er.

Siri nevnes et par ganger i Fogderegnskapet 1620/1621.

Barn:

1. Trond Olsen Kjekstad, neste bruker.
2. Hans på Nordre Heggum ?? usikker


8
. 1612 - 1622, Trond Olsen Kjekstad,

Trond nevnes i Bygningsskatten 1622 og ved Landskatten 1612 - 1620. Ved Landskatten 1622 opplyser fogden at Trond Kjekstad har pantsatt sitt odelsgods til herr Thomas (Laugessøn) i Oslo, Trond Claussøn, Rådmann i Oslo, Hans Heggedal i Asker, Guldbrand Kjekstad og Hans på Nordre Heggum i Røyken, slik at han ikke lenger har nok gods å skatte av.

I Landskatten 1623 og jordeboka for Røyken
1624 - 1625 bor Trond på Åsgård.

Barn:

1. Mari Trondsdatter Kjekstad. Bruker nr. 11.


9.
1622 - 1631, Guldbrand Andersen Kjekstad. d. ca. 1631, g.m. Unn Pedersdatter Åros.

Guldbrand bodde tidligere på Askestad.


10.
1631 - 1652, Even Guldbrandsen Kjekstad, g.m. Aarsille Hansdatter, d. ca. 1668, skifte 9 Okt. 1668. (tingbok 1675, fol. 24).

I Koppskatten 1645 nevnes Even Kjekstad, hans kvinne, tre piger og en dreng.

Ved befaring av sager den 25 Apr. 1651 nevnes Even som bruker av Kjekstad sag og betalte 6 riksdaler.


11.
1647 - 1649, Mari Trondsdatter Kjekstad.

Mari er feilaktig kalt for Mari Evensdatter Kjekstad i Genealogen Nr. 1/2009, side 28. Hun het Mari Trondsdatter og var trolig datter av Trond Kjekstad bruker Nr. 8. Et bevis for dette er å finne i bl. a. Odelsskatten 1647/1648 der det helt klart står "Marj Troensdaatter Kiegstad". Se også under eiere på Bråset og Åsgård.

Barn: (Muligens)

1. Johannes Reiersen Åsgård, f. ca. 1624, d. ca. 1676. Se under bruker nr. 9 på Åsgård i lenken ovenfor.12.
1653 - 1664, H: Hans Olsen, g.m.1. Anna Madsdatter, g.m.2. bruker Nr. 10s enke, Aarsille Hansdatter Kjekstad, g.m.3. Aase Pedersdatter Knive

NB! Se også neste bruker.

I Manntallet 1664 nevnes Kjekstad som "Fulde Gaarder" og har oppsitteren Her Hans. Husmannen Peder Moserud 38 år bor også på gården.

Det er usikkert hvor lenge han bodde på gården. I en sak om landskyld mellom Her. Hans og Ole Evensen Kjekstad på tinget i Røyken den 6 Mars 1675. nevnes at Ole bør betale for hans fadersøster Maren Guldbrandsdatter, som Her. Hans hadde hentet til Kjekstad og som bodde en tid hos ham. Maren er muligens enke etter Hans Heggedal.


13.
1661, Aslach Kjekstad er oppsitter ved
Jordeboka 1661. Han føder 4 hester, 18 kyr, 8 ungfe og 24 sauer. Han har skog til sagtømmer, bjelker og til gården ellers.


14.
1666 - 1694, Ole Evensen, f, ca. 1647, g.m.1. Risse Jonsdatter d. ca. 1671, skifte 27 og 28 juni 1671, g.m.2. Kari Larsdatter.

Ole var sønn av bruker Nr. 10.

I Manntallet 1666 nevnes Kjekstad som "Fulde Gaarder" og har oppsitteren Oluff 19 år. Husmannen Peer Arfvesen 35 år bor også på gården.

På tinget i Røyken den 17 Des. 1675 pantsetter Ole 1 1/2 skippund 3 lispund salt med full bygsel over Kjekstad for 210 riksdaler til Amund Eriksen Gilhus. Datert Gilhus 15 Sep. 1675.


Ole var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681. Tiendemanntallet er bedre oppdatert vedr. brukerne enn Leilendingskatten:

Ole var oppsitter ved Tiendemanntallet 1678 - 1681.

Ole var oppsitter i 1685. Se eier nr. 11 ovenfor.

Det er usikkert hvor lenge han var på Kjekstad, men han nevnes siste gang i tingbøkene den 2 Des. 1699 da Aslak Kjekstad ber om almuens vitne på at Kjekstad har hatt sag. Ole nevnes da som Aslaks formand.

15. Amund Eriksen Gilhus, f. ca. 1630, d. 1715, g.m. Gunhild Aslaksdatter.

Amund eide i Kjekstad mellom 1675 - 1688 (se eier nr. 11, 14 - 16). Han bodde på Gilhus i Lier og var trolig aldri bruker av Kjekstad, selv om han i noen kilder er oppført som bruker (se nedenfor).

På tinget i Røyken den 16 Mars 1677 har Amund Gilhus fredlyst Kjekstadskogen.

Amund nevnes som eier og oppsitter ved Leilendingskatten 1690, men han solgte gården til sin sønn Aslak i 1688. Se eier nr. 16. ovenfor. At Amund aldri brukte Kjekstad bekreftes vel også av at sønnen Aslak på tinget i Røyken den 2 Des. 1699 ber almuen vitne om at Kjekstad har hatt en sag. Ole Kjekstad nevnes da som Aslaks formand.

16. 1695 - 1756, Aslak Amundsen, f. 11 Juli 1665, d. 5 Apr. 1756, g.m. 6 Jan 1691, Maren Andersdatter Sørum.


Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor lensmannen på gården Kjekstad sammen med sin kone og 4 barn. De har en tjenestedreng og 2 tjenestepiker.


17.
- , Ole Andersen, dpt. 15 Aug. 1723, gravl. 20 Juni 1793, g.m.1. Gunnild Maria Nilsdatter Kringerud, g.m.2. Kirsten Bentsdatter.

I 1756 fikk Ole bevillning til å bygge en bygdesag på Kjekstads grunn i Vaskebekk.

Ved hovedmanntallet 1765 er Ole Andersen og hans hustru Kirsti Bentsdatter oppsittere på gården Kjekstad. Det bor totalt 24 personer over 12 år på gården Kjekstad.


18. - , Andreas Olsen, dpt. 12 Jan. 1755, gravl. 25 Apr. 1831, g.m. 27 Juni 1781, Anne Cathrine Bentsdatter Aasnes.


Husmannsplasser:

Berget:

Eiere:

1.

Brukere:

1. - 1724, Peder Berget, f. ca. 1642, gravl. 10 Sep. 1724, g.m. Martha, f. ca. 1649, gravl. 30 Apr. 1724.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Peder på husmannsplassen Berget sammen med sin kone og 2 barn.


2.
1724 - 1747,
Amund Pedersen, f. ca. 1688, gravl. 12 Des. 1751, g.m. 22 Okt. 1724, enken Anne Engebretsdatter Myrebroen.


3.
1747 - 1796, Thor Christensen, dpt. 19 Juni 1718, gravl. 24 Jan. 1796, g.m.1, 15 Okt. 1742, Anne Pedersdatter Jordbrekke, g.m.2. 20 Aug. 1747, Anne Jensdatter Jaksland.

Thor var stesønn av forrige bruker.


4.
1796 - 1813, Jens Nilsen, f. 25 Sep. 1748, gravl. 14 Feb. 1813, g.m. 27 Sep. 1781, Malene Thorsdatter Berget.

Jens var sønn av Nils Hansen Moserud og Maria Lorentsdatter Kjos/Kjekstad. Se plass 2 under Moserud nedenfor. Jens var svigersønn av forrige bruker.

Ved folketellingen 1801 bor Jens på husmannsplassen Berget under gården Kjekstad sammen med sin hustru samt et fosterbarn Andreas og et uekte barn Jens Jensen. Jens er da husmann med jord.Enger:


Eiere:

1.

Brukere:

1. - 1790, Michel Pedersen, f. 1729, gravl. 19 Jan. 1790, g.m. 2 Feb. 1757, Kari Jensdatter Jaksland.

2. 1790 - 1799,
Peder Michelsen, dpt. 13 Jan. 1760, gravl. 11 Aug. 1799 g.m. 2 Okt. 1794, Kari Nilsdatter Sagbakken.

Peder var sønn av forrige bruker. se også ovenfor.

3. 1799 - 1825, enken Kari Jensdatter, dpt. 15 Apr. 1736, d. 28 Des. 1825, g.m. 2 Feb. 1757, Michel Pedersen Bjørnstad.

Ved folketellingen 1801 bor Kari Jensdatter på husmannsplassen Enger under gården Kjekstad sammen med sin sønn Jens og enken Kari Nilsdatter etter hennes sønn Peder Michelsen og deres barn Magnus og Peder Pederssønner. Kari Jensdatter er da enke etter første ekteskap og har en liten plass til bruk og hun er jordemoder.


Halden (Hallen):


Eiere:

1.

Brukere:

1. 1713 - 1719, Arne Nilsen, d. ca. 1737, g.m.1. 6 Juni 1713, Margrethe Iversdatter Halden, g.m.2. 18 Feb. 1720, enken Kari Krogsdatter Frøtvedt.

Arne og hans familie flyttet til gården Frøtvedt i Røyken og senere til gården Glosli, Frogn, Akershus.


2.
1720 - 1720, Peder Halden, f. ca. 1654, gravl. 7 Juli 1720, trolig g.m. Berthe Andersdatter.

3. ca. 1722 - 1743, Asbjørn Jonsen, f. ca. 1671, gravl. 9 Juni 1743, g.m. Mari Knudsdatter, g.m.2. 29 Juni 1727, Barbro Amundsdatter.

Asbjørn bodde tidligere på husmannsplassen Vangsbroen under gården Vang.

4. 1744 - 1752, Jens Pedersen, g.m. 17 Mars 1744, Kari Asbjørnsdatter Halden. Bosatt på Eid i Asker fra 1752.

5. 1753 - 1763, Erik Olsen, dpt. 4 Aug. 1726, gravl. 7 Aug. 1791, g.m. 6 Jan. 1753, enken Marthe Jensdatter Jaksland.

Erik var fra plassen Myra ovenfor og sønn av Ole Eriksen. Erik flyttet til gården Vang.

6. 1764 - 1772, Hans Larsen, f. ca. 1723, gravl. 6 Des. 1772, g.m. 9 Aug. 1764, Kirstina Christensdatter Grini.

7. - , Anders Andersen, f. ca. 1746, gravl. 24 Jan. 1796, g.m. 19 Juli 1777, Oline Olsdatter Slemmestad.

Skifte etter Anders ble holdt den 8 Sep. 1796.

8. 1796 - 1808, Oline Olsdatter, dpt. 12 Okt. 1755, gravl. 26 Juni 1808, g.m. 19 Juli 1777, Anders Andersen Kjekstadeie (Halden).


Oline er enke i 1801 og bor på Halden sammen med sine barn. Hun har plads og jord. (Dette må være Halden ettersom hun også dør der).


Hanestad (Hannestad):


Eiere:

1.

Brukere:

1. - , Ole Hanestad,

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Ole på Hanestad sammen med sin kone.

2. - , Svend Hanestad, d. før 1747, g.m. Kari Andersdatter, (f. ca. 1661, d. 1747).


3. ca. 1740 - , Peder Arnesen, f. ca. 1704, gravl. 26 Mai 1771, g.m. 1 Nov. 1729, Ambiør Svendsdatter Hanestad. (f. ca. 1703, gravl. 17 Apr. 1772).

Peder var sønn av Arne Haagensen Grav og svigersønn av forrige bruker.

Ved hovedmanntallet 1765 bor Peder og hans hustru Ambiør Svendsdatter på plassen Hanestad under gården Kjekstad. Det bor totalt 24 personer over 12 år på gården Kjekstad.

4. - , Jon Pedersen, dpt. 8 Juli 1730, Arnestad, gravl. 23 Apr. 1809, g.m. 27 Des. 1759, Dorthe Iversdatter Moserud.

Jon var sønn av forrige bruker. Han bodde på Hanestad ved vielsen.

Ved hovedmanntallet 1765 bor Jon og hans hustru Dorthe Iversdatter på plassen Hanestad under gården Kjekstad. Det bor totalt 24 personer over 12 år på gården Kjekstad.

5. - , Peder Jonsen, dpt. 25 Mars 1772, d. 1 Sep. 1839, g.m. 5 Des. 1799, Inger Tollefsdatter.

Peder var sønn av forrige bruker.

Ved folketellingen 1801 bor Peder Jonsen på husmannsplassen Hanestad under gården Kjekstad sammen med sin kone og hans foreldre og tjenestepiken Anne Gulbrandsdatter.


Holmen:


Eiere:

1.

Brukere:

1. - 1786,


2.
1790 - 1798, Abraham Christensen, dpt. 19 Sep. 1756, d. 16 Jan. 1835, g.m. 17 Jan. 1781, Ingeborg Knutsdatter.

Abraham flyttet til Rødseiet og så til gården Syltingli.


3.
1799 - ,
Johannes Hansen, dpt. 6 Jan. 1758, d. 17 Jan. 1835, g.m. 18 Nov. 1790, Christine Olsdatter Fossum.


Ved vielsen var Johannes korporal.

Ved folketellingen 1801 bor Johannes på husmannsplassen Holmen sammen med sin hustru og barn. Han er da husmann med jord og landværge soldat.Moserud (Maaserud):


Eiere:

1.

Brukere:

1. 1664 - 1666, Peder Arvesen Moserud, f. ca. 1628,


2.
1711, Nils Moserud,


Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Nils på husmannsplassen Moserud sammen med sin kone og en tenestepike.


Plass 1:

1. 1719 - 1742, Iver, f. ca. 1699, gravl. 15 Apr. 1742, g.m. Kari Andersdatter, f. ca. 1690, gravl. 21 Juli 1767.


2.
1742 - , enken Kari Andersdatter, f. ca. 1690, gravl. 21 Juli 1767, g.m. Iver Moserud,


3.
før 1765 - 1800, Jens Pedersen, f. ca. 1730, gravl. 19 Aug. 1800, g.m. , Ingeborg Jørgensdatter. (f. ca. 1738, d. 18 Juni 1823)
.

Ved hovedmanntallet 1765 bor Jens og hans hustru Ingeborg Jørgensdatter på plassen Moserud under gården Kjekstad. Det bor totalt 24 personer over 12 år på gården Kjekstad. Vi ser også at Jens Pedesen (rubrik 3) har en lønn eller formue på 10 riksdaler eller mer.


4.
- 1836, Jørgen Jensen, f. ca. 1762, d. 18 Okt. 1836, g.m. 28 Des. 1797, Rønnaug Evensdatter Bjørnstad, g.m.2. 17 Juni 1806, Ingeborg Evensdatter Bjørnstad.

Jørgen var sønn av forrige bruker.

Ved folketellingen 1801 bor Jørgen på plassen Moserud under gården Kjekstad. Han er da enkemann og husmann med jord. Hans mor og svigerinne bor hos ham. Svigerinnen ble senere hans hustru.


Plass 2:

1.
1722 - 1751, Hans Rasmussen, f. ca. 1677, gravl. 12 Des. 1751, g.m. 1 Nov. 1712, Ambjør Jensdatter. Skifte


2. - , Jens Hansen, dpt. 18 Okt. 1711, d. før 1748, g.m. 25 Mars 1732, Sille Petersdatter.

Jens var sønn av forrige bruker.


3.
1750 - 1763, Nils Hansen, dpt. 9 Aug. 1716, gravl. 6 Feb. 1763, g.m.1. 19 Feb. 1741, Scharlotta Jonasdatter Yggeset, g.m.2. 17 Mars 1745, Maria Lorentsdatter Kjekstad, g.m.3. 4 Jan. 1750, Anne Aslesdatter Kjekstad.

Nils var sønn av bruker nr. 1.


4.
1764 - , Christen Syvertsen, f. ca. 1728, gravl. 11 Apr. 1800, g.m. 14 Jan. 1764, enken Anne Aslesdatter (f. ca. 1710, gravl. 22 Mars 1786).


5. - ,

Myra:

Eiere:

1.

Brukere:

1. - 1751, Ole Erichsen, f. ca. 1683, gravl. 17 Jan. 1751,

2. - 1753, Lars Olsen, dpt. 8 Des. 1715, gravl. 28 Okt. 1753, g.m. 1 Jan. 1742, Guri Olsdatter.

Lars var sønn av forrige bruker.

Skifte etter Lars Olsen ble holdt den 3 Mars 1755 på plassen Myra.


3.
1755 - 1780, Nils Olsen, dpt. 27 Sep. 1722, gravl. 25 Okt. 1780, g.m. 28 Juli 1754, Lisbeth Pedersdatter.

Nils bodde tidligere på gården Nordre Heggum. Han var sønn av Ole Nilsen Heggum og Berthe Steinarsdatter Liverud.


4.
1781 - 1829, Abraham Paulsen, dpt. 20 Jan. 1754, d. 15 Mars 1829, g.m.1. 3 Jan. 1782, enken Lisbeth Pedersdatter Myra, g.m.2.
18 Okt. 1790, Mari Hansdatter Syltingli.

Ved folketellingen 1801 bor Abraham på husmannsplassen Myra under gården Kjekstad sammen med sin hustru og barn. Abraham er da gift for andre gang og husmann med jord.


Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Veset nevnes under drenger for full lønn ved Landskatten 1620. Trolig på Høvik senere.
2. Even nevnes under husmenn og håntverksfolk ved Landskatten 1624 - 1628.
3.
Torsten nevnes som tjenestedreng ved Landskatten 1627 - 1628.
4.
Sigrid Joensdatter Kjekstad, n. 4 Okt. 1672.
5. Siri Knudsdatter Kjekstad, n. 17 Aug. 1682.
6. Anne Jessberg Kjekstad, skyldig skatt 30 Mars 1683.
7. Peder Joensen Kjekstadeie, n. 30 Mars 1683.
8. Ole Svendsen Kjekstadeie, n. 19 Apr. 1684 og 1 Sep. 1684.
9. Torre Nielsen Kjekstad, n. 3 Des. 1688, 22 Feb. 1689, 22 Feb 1692,

Gå til Gårder i Røyken
før 1801.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 547 - 549.
Genealogen 1/2009, side 20 - 34.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 236-237 og 317.
NRJ, bd. 1, s.
28 og bd. IV, s. 91.