slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Grini før 1801: Matrikkelnr. 20 og 57. Under utvikling.

Eiere:

Grini Vestre (lille Grini): Matrikkelnr. 57.

1.
Se
A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 521 - 525 og artikkelen: Helleberg, Odd Arne: Bjerknes-Evju-slekta, Gjallarhorn nr. 34 - 36.

2.
1578, Tore Asbjørnsen på Evju i Sandsvær gav Åste Amundsdatter 1 fjerdings rente i Østre Grini mot 1 fjerdingslag i Vestre Grini. Datert 4 Okt. 1578.

3.
1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier Anders Westeren paa Hallan 15 lb. salt, welb. Ogge Giedde 2 1/2 lb. salt, Effuen Kiegstad i Røgensogn 4 lb. salt og Jsac Jffue 1/2 fr. salt. Anders Westeren paa Halland raader bøxsellen.

4.
1661, Jordeboka 1661.

5.
- 1674, Niels Brandt,

På tinget i Bragernes den 21 Sep. 1676 stevner byfogden Christopher Hansen, Jens Pedersen på Bragernes for gården Grini i Røyken. Han stevnet også Bent Nielsen fordi han hadde utgivet et gavebrev på 13 lispund i gården Grini til Jens Pedersen. Datert 15 Aug. 1676.

(Videre nevnes skifte etter Nils Brant sluttet den 4 Sep. 1674. Arvinger var Bendt Nilsen 4 lispund, Joen ? Nilsen 4 lispund, Christen Nilsen 5 lispund og Anne Margrethe Nilsdatter 2 lispund salt i gården Grini i Røyken). Det nevnes også at Jens Pedersen hadde mottat landskyld for 4 år for 3 fjerdinger og at Jens Pedersen var skyldig penger til salige Bendt Nielsens arvinger og måtte bevise at han hadde odelsretten til hele arven etter Nils Brandt. (Gavebrevet ovenfor nevnes på tinget i Røyken den 17 Juli 1675. Datert Bragernes 22 Juli 1674).

Saken fortsatte på Bragernes den 5 Okt. 1676. Jens Pedersen møtte ikke og han ble bøtelagt av retten og Christopher Hansen fikk 6 riksdaler.
Dette kan tyde på at Christopher Hansen var gift med Anne Margrethe Nilsdatter Brandt fordi gavebrevet ovenfor var på 13 lispund, da gjenstår 2 lispund som Nils Brandts datter Anne Margrethe Nilsdatter arvet. Broren Bent Nilsen må være død i 1676 og Christopher var muligens verge for arvingene hans ?.


6.
- , Jens Pedersen,


7. - 1681, Christopher Hansen Galschiøt,

Christopher eide 15 lispund salt i gården Grini.

Se neste eier.


8. 1681 - 1698, Christen Stillesen,

På tinget i Røyken den 17 Aug. 1682 tinglyser Christen Stillesen på Bragernes et pantebrev fra Christopher Hansen på Bragernes på 2 skippund 5 lispund med bygsel i gården Vestre Hyggen, 15 lispund salt i gården Grini og 15 lispund salt med bygsel i gården Søndre Klemmetsrud, alle gårder i Røyken for 200 riksdaler. Datert Bragernes den 23 Apr. 1681.

Ved skifte etter Christen i 1698 eide han 15 lispund salt med bygsel. (Høyre side).


9.
- 1708, Stille Christensen,

Se neste bruker.


10. 1708 - ,
Sivert Aslesen, f. ca. 1636, d. 1718, g.m. Martha Hansdatter Grini.

På tinget
9 Juli 1708 lot Sivert Aslesen lese sitt skjøte fra Stille Christensen på Grini av skyld 1 skp. 1 ½ lisp. salt med bygsel for 165 daler, datert 25 Juni 1708.

Se bruker nr. 8 på Vestre Grini.

Se videre under brukerne.


Mer info kommer......

Grini Østre (Store Grini):
Matrikkelnr. 20.

1. Se A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 521 - 525 og artikkelen: Helleberg, Odd Arne: Bjerknes-Evju-slekta, Gjallarhorn nr. 34 - 36.

2.
1578, Tore Asbjørnsen på Evju i Sandsvær gav Åste Amundsdatter 1 fjerdings rente i Østre Grini mot 1 fjerdingslag i Vestre Grini. Datert 4 Okt. 1578.

3.
1598 - 1630, På tinget i Røyken den 9 Juni 1683 ble det lagt fram et skjøte på 15 lispund salt i Store Grini i Røyken utstedt av Torchild Gundersen på Sand i Hurum og Jørgen Åros til Halvor Toresen på Hostvedt (vestre) i Sandsvær, datert 4 Okt. 1598.

4.
1630 - 1656, Rolf Jonsen,
pantegods....

5.
1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier Rolff Holtuedt i Sandtzuer 1 pd. salt og Olle Graffdall i Sandtzuer 16 lb. salt. Rolff Holtuedt i Sandtzuer raader bøxsellen.

6. 1656 - , Christen Halvorsen, sønn av eier nr. 3 innløser pantegodset........


7. - 1678, Tosten Pedersen Lande i Sandsvær eier 1 skippund salt i Store Grini.

På tinget i Røyken den 17 Aug. 1682 tinglyser Monseigneur Niels [Nielsen] Brandt et pantebrev utgivet av Tosten Pedersen boende på gården Lande i Sandvær på 1 skippund salt i gården Store Grini i Røyken for 72 riksdaler. Datert Strømsø den 6 Feb. 1678.


8. 1682 - , Jørgen Dessow eier 16 lispund salt

På tinget i Røyken den 17 Aug. 1682 tinglyser Jørgen Dessow et makeskiftebrev der han mottar 16 lispund salt med bygsel i Store Grini. Datert 14 Juli 1682.


9. Ved skattemanntallet 1696 eier arvingene etter
Niels [Nielsen] Brandt 1 skippund salt med bygsel.

Se eier nr.7.


10. 1688 - 1702, Thomas Madsen Riber og Johannes Christensen Stud eier tilsammen 60 skålpund i Grini. (20 skålpund = 1 lispund).

Thomas og Johannes var svigersønner av eier nr. 8.

På tinget i Røyken den
28 Juni 1702 tinglyses Thomas Madsen Riber borger og handelsmann på Strømsø og Johannes Christensen Studs salg av deres hustruers arveparter i gården Store Grini. Først selger Thomas Madsen Riber 40 skålpund salt. Der de 20 første skålpund var hans salige hustru Annichen Nielsdatter Brandt arvepart etter hennes salige fader Niels Nielsen Brandt. De neste 20 skålpund hadde han tilforhandlet fra sin svoger Fredrich Christensen som var hans kiereste [Karen Nielsdatter Brandts] arvepart. Deretter solgte Johannes Stud 20 skålpund salt som var hans kiereste Anne [Nielsdatter] Brandts arvepart. De solgte godset i Sep. 1699 til Friderich Brandt og hans hustru Karen Hansdatter Juel. Datert Strømsø den 1 Apr. 1702.

11. 1699 - 1703, Frederich Brant,

Den 17 Feb. 1703 selges 16 lispund salt med bygsel i gården Store Grini av den daværende eier " Frederich Brant, stad Chirurgis og innvåner på Stømsøe til dragon udi høiedle velbårne Obriste Sehested lif Compagnie Jørgen Paulsen og hans gudfryktige qvinde Barbara Jensdotter, hvem dend Gaard Grini udi Røgen Sogn herefter maa tilhøre og følge med tilhørende Husbygninger og nagelfaste Indretninger med al tilliggende Herlighet ager og eng, skog og mark".


12.
- 1703. Jens Nielsen Brandt,

Jens var sønn av eier nr. 8.

På tinget på gården Nordre Revå i Sande den 23 Mai 1704 tinglyste tolleren i Drammen Hendrich Lachman sin utgivne obligasjon til Jens Nielsen Brandt på 160 riksdaler. Som sikkerhet pantsatte Jens sine arveparter efter sin salige fader og moder nemlig 2 lispund 33 skålpund salt med bygsel i gården Store Grini i Røyken, i gården Mellom Sundland i Lier 26 4/11 skålpund tunge med bygsel, i smaa R?? 10 skålpund og 13 skålpund uten bygsel i Hof prestegård. Han pansatte også sine brødre Niels Nielsen Brandt og Mathias Nielsen Brandts arveparter. De hadde arvet like mye som han og hvilke arveparter Jens hadde seg tilforhandlet. Datert Strømsø den 5 Sep. 1703. Vitner var Thomas Madsen Riber og Niels [Madsen] Biørn.

Mer info kommer......

Kjente brukere:

Grini Vestre:
Matrikkelnr. 57.

Bruk 1:


1.
- 1591 , Peder Grini

"Peder Grini" skrev under fullmakten til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591.


2. 1593 - 1594, Baard Grini,

Baard nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1594. (Muligens samme mann som bruker nr. 4)


3.
1604 - 1614, Guldbrand Grini,

Guldbrand nevnes ved Bygningsskatten 1604 og ved Landskatten 1612 -
1614.


4.
1618 - 1622, Baard Grini,

Baard nevnes i Landskatten
1618 - 1622. (Muligens samme mann som bruker nr. 2)


5.
1623 - 1632, Oluf Grini,

Oluf nevnes ved Landskatten
1623 - 1632 og ved Bygningsskatten 1638/1639 (etterslep)


6.
1633 - , Børge Grini, d. etter 1672.

Muligens samme mann som nevnes under Husmenn se nedenfor.

Børge nevnes i Landskatten
1633 - 1637 og ved Bygningsskatten 1643/1644.

I Koppskatten 1645 nevnes Børge Grini hans kone og hans sønn.

Børge var oppsitter ved skattematrikkelen 1647.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Børge Grini, 2 hester, 7 kyr, 7 sauer og 4 svin.

Børge står som oppsitter ved Jordeboka 1661. Han føder 2 hester, 3 kyr, 2 ungfe og 6 sauer. Han har ingen skog til gården. Det står også at gården har ligget øde et par år.

Ved sønnen 3 Des. 1672,7.
1661 - 1681,
Hans Olsen Grini, f. ca. 1626, d. etter 1693, g.m. Eli Lauritsdatter.

I Manntallet 1664 er Hans 38 år og oppsitter på Grini. Han har tjenestedrengen Joen 14 år.

I Manntallet 1666 er Hans 40 år og oppsitter på Grini.

Hans er oppsitter ved Tiendemanntallet 1661, Odelsskatten 1677, og ved Leilendingskatten 1668 - 1681.

Hans var lagrettemann.


Fra omkring 1670 brukte Hans gården sammen med Sivert Aslesen som trolig var hans svigersønn. Fra 1682 nevnes kun Sivert som oppsitter. Hans og kona bodde trolig på Østre Grini 1687 - 1689.

Barn (muligens):

1. Martha [Hansdatter ?] Grini, neste bruker.


8. 1670 - 1718, Sivert Aslesen, f. ca. 1636, d. 1718, g.m. Martha Hansdatter Grini.

Sivert er oppsitter ved Leilendingskatten 1682 og ved Skattemanntallet 1696.

På tinget
9 Juli 1708 lot Sivert Aslesen lese sitt skjøte fra Stille Christensen på Grini av skyld 1 skp. 1 ½ lisp. salt med bygsel for 165 daler, datert 25 Juni 1708.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Siver på Vestre Grini sammen med sin kone og to sønner der den ene var soldat. De hadde en tjenestepike.


9. 1715 - 1734, Christen Sivertsen, f. ca. 1686, d. 1734. g.m. 1 Nov. 1720, Rønnaug Christensdatter Ski.

Fra panteboka får vi vite at Christen kjøpte 1 1/2 lispund og 1 1/2 remål salt i Grini fra Laurids Olufsen som Laurids fikk på skifte etter presten Mads Hansen fordi han hadde betalt presten Mads Hansen begravelse. Datert 1 Mars 1710. (Mads Hansen var sønn av presten i Røyken Her. Hans Olsen).

På tinget i Røyken den
4 Mars 1715 tinglyste Christen et skjøte på 10 lispund salt uten bygsel i Vestre Grini fra sin far Sivert Aslesen. Datert Vestre Grini 15 Jan. 1715.


På tinget i Røyken den 12 Des. 1719 lot sønnen Christen Siversen lese skjøtet som var gitt ham av Ole Klemmetsrud, Hans Sivertsen, Ole Haagensen Rud, Jon Åsaker, Torbjørg Siversdatter og Gunder Auvi på deres tilfalne arveposter i Vestre Grini i Røyken, datert 8. Des. 1719. Det vil si at dette er Sivert og Marthes barn eller svigersønner.

Christen Syversen var oppsitter på Vestre Grini ved matrikkelen 1723.


10. 1735 - 1741, Halsten Hansen, dpt. ca. 1699, gravl. 23 Juli 1741, g.m. 25 Mars 1735, enken Rønnaug Christensdatter Grini.


11. 1741 - 1752, Rønnaug Christensdatter, f. ca. 1694, gravl. 30 Jan. 1774, g.m.1. 1 Nov. 1720, Christen Sivertsen Grini, g.m.2. 25 Mars 1735, Halsten Hansen.

På tinget i Røyken den
26 Feb. 1753 tinglyste Rønnaug Christensdatter sitt salg av 5 lispund 3 remål 1 1/2 skålpund salt som hun ble eiende på skifte etter hennes salige mann Halsten Hansen den 4 Okt. 1741 til sin sønn Ole Christensen for 87 riksdaler. Det ble samtidig opprettet en kontrakt. Datert Grini den 30 Des. 1752.


12. 1752 - 1780,
Ole Christensen, dpt. 25 Mars 1726, gravl. 25 Okt. 1807, g.m. 14 Sep. 1758, Maria Christensdatter Oddevald. Skifte 22 Okt. 1807.

Ole var sønn av bruker nr. 9 og 11.

På tinget i Røyken den
26 Feb. 1753 tinglyste Rønnaug Christensdatter sitt salg av 5 lispund 3 remål 1 1/2 skålpund salt som hun ble eiende på skifte etter hennes salige mann Halsten Hansen den 4 Okt. 1741 til sin sønn Ole Christensen for 87 riksdaler. Det ble samtidig opprettet en kontrakt. Datert Grini den 30 Des. 1752.

På tinget i Røyken den
22 Feb. 1757 tinglyste Even Amudsen Rud sitt salg av 2 lispund 3 remål 2 3/4 skålpund med bygsel som hans hustru Anne Halstensdatter hadde arvet på skifte etter hennes far Halsten Hansen Grini for 57 riksdaler 2 ort. Datert Rud den 17 Feb. 1757.

På tinget i Røyken den 25 Feb. 1760 tinglyste Jon Ingebretsen Flater og Anders Jonsen Brøholtstranden sitt salg av 1 lispund 3 remål 3 1/2 skålpund hver som deres hustruer Ingeborg og Malene Christensdøttre hadde fått utlagt på skifte etter deres far Christen Syversen Grini den 2 Apr. 1734 til deres svåger Ole Christensen Grini for 41 riksdaler 1 ort 2 skilling hver. Datert Grini 4 Feb. 1760.

På tinget i Røyken den
13 og 14 Des. 1764 tinglyste Hans Larsen boende på plassen Halden under Kjekstad som var gift med salige Christen Syversen Grinis datter Christine Christensdatter og Nils Christensen boende på plassen Brenna ved Dikemark jernverk og gift med salige Halsten Hansen Grinis datter Christine Halstensdatter deres salg av deres hustruers arveparter i gården Vestre Grini til deres hustruers broder Ole Christensen. Hans sin hustru hadde arvet 1 lispund 3 remål 3 1/2 skålpund salt med bygsel. Dette ble solgt for 38 riksdaler 1 ort og 8 skilling. Nils sin hustru hadde arvet 2 lispund 3 remål 5 1/4 skålpund med bygsel. Dette ble solgt for ??. Datert vestre Grini den 12 Des. 1764.

På tinget i Røyken den
3 Mars 1780 tinglyste Ole Christensen sitt salg av halve gården Grini (Vestre Grini) som skylder 1 skippund 3 1/4 lispund salt med bygsel til sognepresten Christian Holst for 662 riksdaler. Datert 20 Jan. 1780.

Ole flyttet til husmannsplassen Biten under prestegården og senere til gården Auke.


13. 1781 - 1785, Andreas Olsen, dpt. 12 Jan. 1755, gravl. 25 Apr. 1831, g.m. 27 Juni 1781, Anne Cathrine Bentsdatter Aasnes.

Andreas var sønn av Ole Andersen Kjekstad.

På tinget i Røyken den
1 Nov. 1780 tinglyser sognepresten Christian Holst sitt salg av gården Vestre Grini som skylder 1 skippund 3 1/4 lispund salt med bygsel til Andreas Olsen Kjekstad for 900 riksdaler. Datert den 12 Okt. 1780. (Andreas Kjekstad eide gården til 1799 da han solgte gården til Hans Olsen Auvi). Se nedenfor.

Andreas flyttet tilbake til gården Kjekstad.

Se også de to neste brukerne.


14. 1797 - 1799, Johannes Hansen, dpt. 6 Jan. 1758, d. 17 Jan. 1835, g.m. 18 Nov. 1790, Christine Olsdatter Fossum.På tinget i Røyken den 9 Juni 1797 tinglyser Andreas Kjekstad sin utgivne bygsel på 1 skippund 3 1/4 salt med bygsel i gården Vestre Grini til Johannes Hansen på visse vilkår. Datert Kjekstad den 7 Juni 1797.


Johannes flyttet til husmannsplassen Holmen under gården Kjekstad.


15.
1799 - 1812, Hans Olsen, dpt. 16 Apr. 1769, d. 4 Aug. 1837, g.m. Mari Arnesdatter.


På tinget i Røyken den 1 Aug. 1799 tinglyser Andreas Olsen Kjekstad sitt salg av 1 skippund 3 1/4 lispund salt med bygsel i gården Vestre Grini til Hans Olsen Auvi for 1950 riksdaler. Datert Kjekstad den 7 Apr. 1799.

Ved folketellingen 1801 bor Hans på gården Vestre Grini (matr. nr. 57) i Røyken. Han er da ugift, bonde og gårdbeboer.

På tinget i Røyken den 1 Mars 1813 nevnes en høyesterettsdom av den 24 Apr. 1811 der Hans Olsen ble dømt til å fravike, ryddigjøre og overlevere gården Vestre Grini til John Pedersen Gilhus på hans hustru Aase Andreasdatters vegne som hadde odels- og innløsningsrett til gården m.m. Hans hadde nå overlevert gården til John Pedersen. Datert Foss den 11 Feb. 1813.

Hans bodde en kort tid på en part av gården Bølstad før han kjøpte gården Nedre Bleiker i Asker og flyttet dit. Se Askerboka side 292.
Husmannsplasser:

?? :


Kjente brukere:1.
ca. 1800 - ,
Christopher Gulbrandsen, dpt. 1761, d. 8 Juli 1831, g.m. 16 Nov. 1786, enken Mari Olsdatter.

Christopher bodde tidligere på gården Østre Grini. Se nedenfor.

Ved folketellingen 1801 bor Christopher på gården Vestre Grini (matr. nr. 57) i Røyken sammen med sin kone og barn. Han nevnes da som husmann med jord og skredder.

Christopher flyttet før 1815 til plassen Skrapen under gården Søndre Heggum

 

Grini Østre (Store Grini): Matrikkelnr. 20.


Bruk 1:

1.
- 1591, Sivert Grini

"Sivordt Gyni" skrev under fullmakten til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591.


2.
1593 - 1604, Eivind Grini,

Eivind Grini nevnes ved Bygningsskatten 1593 - 1604.

3.
1612 - 1651, Colbjørn Grini

Colbjørn Grini nevnes ved Landskatten 1612.

Ved Offiserskatten 1628/1629 hadde Colbjørn 7 kyr/kviger og 6 får.

I Koppskatten 1645 nevnes Colbjørn Grini hans kvinne, hans sønn og hans kvinne.

Colbjørn var oppsitter ved skattematrikkelen 1647.

4. 1652 - ca. 1676, Jon Grini, f. ca. 1603

Ved Kvegskatten 1657 hadde Joen Grini, 2 hester, 7 kyr, 5 ungfe, 5 sauer og 1 svin.

Jon var oppsitter på Grini ved Jordeboka 1661. Han føder 2 hester, 6 kyr, 2 ungfe og 6 sauer. Han har skog til ildebrand og gjerdefang.

I Manntallet 1664 er Joen 61 år oppsitter på Grini. Han har tjenestedrengen Peder Andersen 12 år.

I Manntallet 1666 er Joen 63 år og oppsitter på Grini.

Joen var oppsitter ved Leilendingskatten 1668 - 1681. Her er dog et etterslep.


5.


Ved skatteregnskapet 1676 nevnes at gården Grini er avbrent og derfor fritatt for skatter. Nils er oppsitter. Nils var dog død så det må være en av hans arvinger som var oppsitter.

Joen og Nils brukte Store Grini (Østre Grini) ved Tiendemanntallet 1678 og 1686 brukte
En Sr. Brant gården. Dette må være .6. 1687 - 1689, Hans Olsen, g.m. Eli Lauritsdatter. (trolig samme mann som bruker nr. 7 på Vestre Grini, se der).

Hans var oppsitter ved Tiendemanntallet 1687 - 1689.

Hans Grini og hans kone Elli Lauritsdatter er vitner på tinget den 21 Juni 1687
.


7. 1703 - 1753, Jørgen Paulsen, f. ca. 1674, gravl. 16 Feb. 1755, g.m. 25 Feb. 1703, Barbara Jensdatter.

Den 17 Feb. 1703 selges 16 lispund salt med bygsel i gården Store Grini av den daværende eier " Frederich Brant, stad Chirurgis og innvåner på Stømsøe til dragon udi høiedle velbårne Obriste Sehested lif Compagnie Jørgen Paulsen og hans gudfryktige qvinde Barbara Jensdotter, hvem dend Gaard Grini udi Røgen Sogn herefter maa tilhøre og følge med tilhørende Husbygninger og nagelfaste Indretninger med al tilliggende Herlighet ager og eng, skog og mark".

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Jørgen på gården Østre Grini sammen med sin kone. De har en tjenestepike og en tjenestedreng som nettopp hadde kommet fra Skryset.

Jørgen Paulsen var oppsitter
ved Matrikkelen 1723.

Jørgen eide hele gården Østre Grini.

Jørgen solgte halve gården Østre Grini i 1731 til svigersønnen Anders Olsen Bråset. Se bruker nr. 4 på bruk nr. 2.

På tinget i Røyken den
13 Des. 1753 tinglyste Jørgen Paulsen som hadde sittet i uskiftet bo, at sønnene Jørgen og Mads arvet 6 4/5 lispund salt med bygsel hver i gården og svigersønnen Anders Olsen 3 1/5 lispund salt med bygsel. Sønnen Jørgen solgte sin arvede part samt odel- og åseteretten tin broderen Mads. De ble også enige om at Jørgen skulle ha opphold hos hos sønnen Mads. Datert Grini den 10 Nov. 1753.


8. 1753 - 1791, Mads Jørgensen, dpt. 2 Aug. 1722, gravl. 4 Nov. 1798, g.m. 10 Nov. 1751, Mari Jensdatter Åsaker.


På tinget i Røyken den
13 Des. 1753 tinglyste Jørgen Paulsen som hadde sittet i uskiftet bo, at sønnene Jørgen og Mads arvet 6 4/5 lispund salt med bygsel hver i gården og svigersønnen Anders Olsen 3 1/5 lispund salt med bygsel. Sønnen Jørgen solgte sin arvede part samt odel- og åseteretten tin broderen Mads. De ble også enige om at Jørgen skulle ha opphold hos hos sønnen Mads. Datert Grini den 10 Nov. 1753.

I 1759 fikk Mads bevillning på å drive kro og vertshus på gården Grini mot å betale en årlig avgift på 24 skilling. NB! Her står det at gården Grini ligger i Lier, men det er feil, gården ligger i Røyken.

På tinget i Røyken den 14 Juni 1791 tinglyste Mads Jørgensen sitt salg av 18 lispund salt med bygsel i gården Grini til Arne Nilsen for 1190 riksdaler. Datert Grini 14 Juni 1791.


9. 1791 - 1796,
Arne Nilsen, f. 26 Mars 1752, d. 31 Mars 1829, g.m. 28 Sep. 1780, Mette Marie Knudsdatter.

Arne bodde tidligere på gården Nordre Bryn i Røyken.


På tinget i Røyken den 14 Juni 1791 tinglyste Mads Jørgensen sitt salg av 18 lispund salt med bygsel i gården Grini til Arne Nilsen for 1190 riksdaler. Datert Grini 14 Juni 1791.

På tinget i Røyken den 26 Jan. 1797 tinglyste Arne sitt salg av 18 lispund salt med bygsel i gården Grini til Thore Larsen Spikkestad for 1425 riksdaler. Datert Foss 16 Feb. 1796.

Se også under bruk 3 nedenfor.


10. 1796 - 1797, Thore Larsen, dpt. 9 Nov. 1738, gravl. 12 Nov. 1797, g.m. 12 Juni 1764, Berthe Andersdatter Grini.

Thore bodde tidligere på gården Spikkestad.


11. 1797 - , enken
Berthe Andersdatter, dpt. 18 Juli 1734, d. 7 Okt. 1823, g.m. 12 Juni 1764, Thore Larsen Spikkestad.

Ved folketellingen 1801 bodde Berthe på gården Østre Grini. Hun var da inderste, enke og hadde levebrød av gården.


Bruk 2:1. 1682 - 1686, Jørgen Dessow, g.m.1. 1681, Anne Jensdatter.

Se Sandsværs saga: en bygdebok. 2, Personalhistorie, side 270 - 271.

Ekteskapsbevilling (nr. 79) for Jørgen Desow og Anne Jensdatter. Datert Akershus den 8 Juli 1681.

Jørgen Desou brukte Store Grini (Østre Grini) ved Tiendemanntallet 1685 - 1686.


2. 1687 - 1689, Christen Pedersen Grini,

Christen var oppsitter ved Tiendemanntallet 1687 - 1689.


3.
1689 - 1700, Asle Nilsen, f. ca. 1661, d. 1751, g.m. Mari Sørensdatter.

I en sak på tinget i Røyken den 2 Mars 1700 kommer det fram at Asle fikk bygselseddel på Grini av Jørgen Desou. Datert 12 Des. 1689. Saksøkeren Anders Jensen Svangstrand hadde kjøpt Grini i 1699 og ville nå bruke gården selv. Asle fikk derfor oppsigelse og måtte fraflytte gården neste faredag. (Anders Jensen Svang solgte dog 16 lispund salt med bygsel i Østre Grini (Store Grini) til Fridrick Brandt. Datert
8 Feb. 1701).

Asle flyttet til gården Vang.


4.
1703 - 1731, Jørgen Paulsen, f. ca. 1674, gravl. 16 Feb. 1755, g.m. 25 Feb. 1703, Barbara Jensdatter.

Den 17 februar 1703 selges gården Grini av den daværende eier " Frederich Brant, stad Chirurgis og innvåner på Stømsøe til dragon udi høiedle velbårne Obriste Sehested lif Compagnie Jørgen Paulsen og hans gudfryktige qvinde Barbara Jensdotter, hvem dend Gaard Grini udi Røgen Sogn herefter maa tilhøre og følge med tilhørende Husbygninger og nagelfaste Indretninger med al tilliggende Herlighet ager og eng, skog og mark".

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Jørgen på gården Østre Grini sammen med sin kone. De har en tjenestepike og en tjenestedreng som nettopp hadde kommet fra Skryset.

Jørgen Paulsen var oppsitter
ved Matrikkelen 1723.

Jørgen eide hele gården Østre Grini. Jørgen solgte halve gården Østre Grini i 1731 til svigersønnen Anders Olsen. Se også bruker nr. 7 på bruk nr. 1.

5.
1731 - 1772, Anders Olsen, dpt. 21 Sep. 1704, gravl. 13 Apr. 1780, g.m. 17 Okt. 1728, Anna Jørgensdatter Grini.

På tinget i Røyken den
24 Feb. 1772 tinglyste Anders Olsen Grini sitt salg av 18 lispund salt med bygsel i Østre Grini (matr. nr. 20) til sin eldste sønn Jørgen Andersen for 300 riksdaler. Datert Grini den 8 Feb. 1772.

6.
1772 - 1794,
Jørgen Andersen, dpt. 27 Mai 1749, gravl. 23 Feb. 1810, g.m. 14 Feb. 1780, Agnete Andersdatter Myre.

På tinget i Røyken den
24 Feb. 1772 tinglyste Anders Olsen Grini sitt salg av 18 lispund salt med bygsel i Østre Grini (matr. nr. 20) til sin eldste sønn Jørgen Andersen for 300 riksdaler. Datert Grini den 8 Feb. 1772.

På tinget i Røyken den
6 og 7 Okt. 1794 tinglyste Jørgen Andersen sitt salg av 18 lispund salt med bygsel i Østre Grini (matr. nr. 20) til Arne Nilsen Grini og Even Andersen Spikkestad for 898 riksdaler (halvparten hver). Det ble også opprettet en kontrakt der Jørgen, hans hustru og moder skulle ha føderåd. Datert Foss den 12 Aug. 1794.


7. 1794 - 1796, Even Andersen, dpt. 18 Feb. 1770, d. 21 Nov. 1836, g.m. 8 Nov. 1798, Kari Arnesdatter.

Se videre under bruker. nr. 9.


8. 1796 - 1799,
Christopher Gulbrandsen, dpt. 1761, d. 8 Juli 1831, g.m. 16 Nov. 1786, enken Mari Olsdatter.

På tinget i Røyken den 9 Juni 1796 tinglyste Even Andersen Spikkestad sitt skjøte på 9 lispund salt med bygsel i gården Østre Grini (matr. nr. 20) til Christopher Gulbrandsen for 540 riksdaler. Datert Foss 15 Feb. 1796.

På tinget i Røyken den 1 Mars 1800 tinglyste Christopher Gulbrandsen sitt skjøte på 9 lispund salt i gården Østre Grini til Even Andersen Grini for 449 riksdaler. Samtidig solgte Jens Monsen Hamberg 2 1/2 lispund salt for 129 riksdaler. Datert
Foss den 29 Jan. 1800.

Christopher flyttet til en husmannsplass under gården Vestre Grini. Se ovenfor.


9. 1798 - 1836,
Even Andersen, dpt. 18 Feb. 1770, d. 21 Nov. 1836, g.m. 8 Nov. 1798, Kari Arnesdatter.

Even var sønn av Anders Jonsen Lahell i Lier og Kari var datter av Arne Nilsen Bryn. Hun var datter av bruker nr. 1 på bruk nr. 3.

På tinget i Røyken den
6 og 7 Okt. 1794 tinglyste Jørgen Andersen sitt salg av 18 lispund salt med bygsel i Østre Grini (matr. nr. 20) til Arne Nilsen Grini og Even Andersen Spikkestad for 898 riksdaler (halvparten hver). Det ble også opprettet en kontrakt der Jørgen, hans hustru og moder skulle ha føderåd. Datert Foss den 12 Aug. 1794.

På tinget i Røyken den 9 Juni 1796 tinglyste Even Andersen Spikkestad sitt skjøte på 9 lispund salt med bygsel i gården Østre Grini (matr. nr. 20) til Christopher Gulbrandsen for 540 riksdaler. Datert Foss 15 Feb. 1796.

På tinget i Røyken den 1 Mars 1800 tinglyste Christopher Gulbrandsen sitt skjøte på 9 lispund salt i gården Østre Grini til Even Andersen Grini for 449 riksdaler. Samtidig solgte Jens Monsen Hamberg 2 1/2 lispund salt for 129 riksdaler. Datert
Foss den 29 Jan. 1800.

Ved folketellingen 1801 bor Even på gården Østre Grini sammen med sin kone.

I 1805 fikk Even bevillning til drive et gjestgiveri med losjement for de reisende samt spise og drikkevarer ved gården Grini.Bruk 3:

1. 1794 - 1796,
Arne Nilsen, f. 26 Mars 1752, d. 31 Mars 1829, g.m. 28 Sep. 1780, Mette Marie Knudsdatter.

Arne bodde først på bruk nr. 1 ovenfor.

Arne ble født på gården Bryn i Vestre Bærum. Han var sønn av Nils Christophersen Bryn og Kari Arnesdatter. Arne bodde på Vøyen i Asker når han giftet seg. Han døde hos svigersønnen Even Andersen Grini, ovenfor.

På tinget i Røyken den 6 og 7 Okt. 1794 tinglyste Jørgen Andersen sitt salg av 18 lispund salt med bygsel i Østre Grini (Matr. nr. 20) til Arne Nilsen Grini og Even Andersen Spikkestad for 898 riksdaler (halvparten hver). Det ble også opprettet en kontrakt der Jørgen, hans hustru og moder skulle ha føderåd. Datert Foss den 12 Aug. 1794.

På tinget i Røyken den
27 og 28 Jan. 1796 tinglyste Arne Nilsen Grini sitt salg av 9 lispund salt med bygsel i Østre Grini (Matr. nr. 20) til Jens Monsen Hamberg for 510 riksdaler. Datert Grini 28 Jan. 1796.

Arne kjøpte en part av gården Lahell i Lier og flyttet dit. Ved folketellingen 1801 bor Arne på gården Lahell i Lier sammen med sin kone og sønnen Knut.


2. 1796 - 1800,
Jens Monsen Hamberg, f. ca. 1766, d. 19 Feb. 1836, g.m. 20 Mai 1796, Kari Ingebretsdatter Klemmetsrud.

På tinget i Røyken den
27 og 28 Jan. 1796 tinglyste Arne Nilsen Grini sitt salg av 9 lispund salt med bygsel i Østre Grini (Matr. nr. 20) til Jens Monsen Hamberg for 510 riksdaler. Datert Grini 28 Jan. 1796.

Jens og familien flyttet ca. 1799 til Nøstestranden under gården Nøste i Lier.

På tinget i Røyken den 1 Mars 1800 tinglyste Christopher Gulbrandsen sitt skjøte på 9 lispund salt i gården Østre Grini til Even Andersen Grini for 449 riksdaler. Samtidig solgte Jens Monsen Hamberg 2 1/2 lispund salt for 129 riksdaler. Datert
Foss den 29 Jan. 1800.

Ved folketellingen 1801 bor Jens på Nøstestranden under gården Nøste hovedgård i Lier sammen med sin kone og barn. Jens er da jordløs husmann og smed.
Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Børge skredder nevnes under husmenn og håndtverksfolk på Grini ved Landskatten
1620 - 1623.
2. Gunhild Tallaksdatter


Gå til Gårder i Røyken
før 1801.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 521 - 525.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 237.
Norsk Lokalhistorisk Institutt, Skattematrikkelen 1647 - Bind V, Buskerud.